Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 486/2006 z 20. marca 2006 o vykonávaní Dohody o oslobodení multičipových integrovaných obvodov (MCP) od cla zmenou a doplnením prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 487/2006 z 24. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 488/2006 z 24. marca 2006, ktorým sa stanovujú výmenné kurzy v súvislosti so štrukturálnymi alebo environmentálnymi opatreniami v roku 2006

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, pokiaľ ide o odrody konope pestované na vlákno oprávnené na priame platby

7

 

*

Smernica Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006, ktorou sa menia a vkladajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

9

 

*

Smernica Komisie 2006/36/ES z 24. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve a ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. mája 2003 o štátnej pomoci Nemecka v prospech podniku Kahla Porzellan GmbH a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [oznámené pod číslom K(2003) 1520]  ( 1 )

16

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. novembra 2004 o schéme pomoci Nemecka v prospech liehovarov na výrobu obilného brandy [oznámené pod číslom K(2004) 3953]  ( 1 )

50

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2006 o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Madagaskaru, s výnimkou produktov rybolovu [oznámené pod číslom K(2006) 888]  ( 1 )

63

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/242/SZBP z 20. marca 2006 o konferencii o preskúmaní Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach, ktorá sa uskutoční v roku 2006

65

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/243/SZBP z 20. marca 2006 na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) v oblasti odbornej prípravy a budovania overovacích kapacít a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

68

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/244/SZBP z 20. marca 2006 o účasti Európskej únie v Organizácii pre energetický rozvoj na Kórejskom polostrove (KEDO)

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top