Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/ES: Rozhodnutie Rady z  22. októbra 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii
Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/63


ROZHODNUTIE RADY

z 22. októbra 2007

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2007/786/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 splnomocnila Komisiu začať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov rokovania s Izraelom s cieľom upraviť Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane (1), ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Tieto rokovania boli ukončené a Komisia vyjadrila spokojnosť s ich výsledkom.

(3)

Text protokolu, o ktorom sa rokovalo s Izraelom, stanovuje v článku 9 ods. 2 predbežné vykonávanie protokolu pred nadobudnutím jeho platnosti.

(4)

Protokol by sa mal podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov a predbežne vykonávať s výhradou jeho uzatvorenia k neskoršiemu dátumu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov schvaľuje podpísanie protokolu k Euro-stredomorskej dohode s výhradou uzavretia tohto protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

S výhradou vzájomnosti sa protokol predbežne vykonáva od 1. januára 2007 do ukončenia postupov potrebných na jeho formálne uzavretie.

V Luxemburgu 22. októbra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 3.


PROTOKOL

k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“, zastúpené Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev,

na jednej strane

a IZRAELSKÝ ŠTÁT, ďalej len „Izrael“,

na druhej strane,

KEĎŽE Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane, ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“, bola podpísaná v Bruseli 20. novembra 1995 a nadobudla platnosť 1. júna 2000,

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a príslušný akt boli podpísané v Luxemburgu 25. apríla 2005 a nadobudli platnosť 1. januára 2007,

KEĎŽE podľa článku 6 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 sa má pristúpenie nových strán k Euro-stredomorskej dohode odsúhlasiť uzavretím protokolu k uvedenej dohode,

KEĎŽE podľa článku 21 Euro-stredomorskej dohody sa uskutočnili konzultácie s cieľom zabezpečiť zohľadnenie vzájomných záujmov Spoločenstva a Izraela,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko, ďalej len „nové členské štáty“, sa týmto stávajú stranami Euro-stredomorskej dohody a prijímajú a berú na vedomie, rovnako ako ostatné členské štáty Spoločenstva, text Euro-stredomorskej dohody, ako aj spoločných vyhlásení, vyhlásení a výmen listov.

PRVÁ KAPITOLA

ZMENY A DOPLNENIA TEXTU EURO-STREDOMORSKEJ DOHODY VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

Článok 2

Poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva

1.   Tabuľka 1 prílohy VI k Euro-stredomorskej dohode, ktorá stanovuje colné koncesie na dovoz tovaru s pôvodom v Izraeli do Spoločenstva, sa dopĺňa o jednu ďalšiu colnú koncesiu vymedzenú takto:

„Číselný znak KN (1)

Opis tovaru (2)

Ročná kvóta

(v tonách)

Koncesia v rámci limitov kvóty

ex 2106 90 98

Citrusové základy na prípravu nealkoholických nápojov obsahujúce najmenej 30 hmotnostných percent koncentrovaných ovocných štiav a najviac 50 hmotnostných percent sacharózy, neobsahujúce mlieko či mliečne produkty

5 550 (3)

33 % zníženie poľnohospodárskeho komponentu

2.   Ďalšie colné koncesie pre úpravu bilaterálnych koncesií na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty alebo produkty rybného hospodárstva sa dohodnú medzi stranami v súlade s ustanoveniami podľa prílohy.

Článok 3

Pravidlá pôvodu

Protokol 4 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 sa vypúšťa odkaz na nové členské štáty.

2.

Príloha IVa sa nahrádza takto:

„Bulharské znenie

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzske znenie

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Talianske znenie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Hebrejské znenie

Image

3.

Príloha IVb sa nahrádza takto:

„Bulharské znenie

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Francúzske znenie

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Talianske znenie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Hebrejské znenie

Image

DRUHÁ KAPITOLA

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 4

Dôkazy pôvodu a administratívna spolupráca

1.   Dôkazy pôvodu riadne vydané Izraelom alebo novým členským štátom v rámci bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi sa podľa tohto protokolu v príslušných krajinách akceptujú za predpokladu, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu poskytuje preferenčné colné zaobchádzanie na základe preferenčných colných opatrení obsiahnutých v Euro-stredomorskej dohode alebo vo všeobecnom systéme preferencií Spoločenstva;

b)

dôkaz pôvodu a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia;

c)

dôkaz pôvodu sa predloží colným orgánom v priebehu štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na dovoz do Izraela alebo do nového členského štátu pred dátumom pristúpenia podľa bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi Izraelom a týmto novým členským štátom v tom čase, dôkaz pôvodu vydaný so spätnou platnosťou podľa týchto dohôd alebo opatrení sa môže tiež prijať, ak sa predloží colným orgánom v priebehu štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Izrael a nové členské štáty sú oprávnené zadržať povolenia, ktorými bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, za predpokladu, že:

a)

takéto ustanovenie je upravené aj v dohode uzavretej medzi Izraelom a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia a

b)

schválený vývozca uplatňuje pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa nahradia najneskôr do jedného roka od dátumu pristúpenia novými povoleniami vydanými podľa podmienok Euro-stredomorskej dohody.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu pôvodu vydaného na základe bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu predkladať príslušné colné orgány Izraela alebo nových členských štátov a tieto orgány ich prijímajú počas obdobia troch rokov od vydania príslušného dôkazu pôvodu. Takéto overenie sa vykonáva v súlade s bilaterálnymi dohodami o voľnom obchode, ktoré boli platné ku dňu vydania dôkazu pôvodu.

Článok 5

Tovar v tranzite

1.   Ustanovenia Euro-stredomorskej dohody možno uplatňovať na taký tovar vyvážaný z Izraela do jedného z nových členských štátov alebo z jedného z nových členských štátov do Izraela, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 4 a ktorý je v deň pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom pásme v Izraeli, alebo v danom novom členskom štáte.

2.   Preferenčné zaobchádzanie možno poskytnúť za predpokladu, že colným orgánom dovážajúcej krajiny je do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predložený dôkaz pôvodu vydaný so spätnou platnosťou colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Izrael sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Spoločenstva si nebude uplatňovať nárok, požiadavku či žiadať o súhlas ani neupraví či neodoberie žiadnu koncesiu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 týkajúcu sa poľnohospodárskych produktov, spracovaných poľnohospodárskych produktov alebo produktov rybného hospodárstva, s výhradou – pre iné produkty než produkty spadajúce pod číselný znak KN 2106 90 98 – ukončenia rokovaní o novom dodatočnom protokole na úpravu bilaterálnych obchodných koncesií na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva podľa prílohy k tomuto protokolu.

Článok 7

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou Euro-stredomorskej dohody.

Príloha k tomuto protokolu tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 8

1.   Tento protokol schvaľuje Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Izrael v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov uvedených v odseku 1. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 9

1.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Tento protokol sa predbežne vykonáva od 1. januára 2007.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku, článok 2 ods. 1 tohto protokolu sa vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni podpísania tohto protokolu.

Článok 10

Tento protokol je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach v každom z úradných jazykov strán, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

Článok 11

Text Euro-stredomorskej dohody vrátane príloh a protokolov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, ako aj text záverečného aktu a pripojených vyhlásení sa vyhotovia v bulharskom a rumunskom jazyku (4) a sú rovnako autentické ako pôvodné texty.

Tieto texty schvaľuje Asociačná rada.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Číselné znaky KN zodpovedajúce nariadeniu (ES) č. 1549/2006 (Ú. v. EÚ L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  V prípade „ex“ číselných znakov KN sa preferenčná schéma určuje spoločným uplatnením číselných znakov KN a príslušného opisu.

(3)  Pre rok 2007 sa táto kvóta stanoví na 3 240 ton.“

(4)  Bulharské a rumunské znenie dohovoru sa uverejní neskôr v mimoriadnom vydaní úradného vestníka.

PRÍLOHA

Dojednania platné pre obchodné koncesie na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva

Strany sa dohodli, že súčasný objem obchodu a príslušné podmienky vstupu na trh medzi Izraelom a Bulharskom, ako aj Izraelom a Rumunskom na základe existujúcich bilaterálnych dohôd o voľnom obchode predstavuje minimálne množstvo pre úpravu bilaterálnych obchodných koncesií na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva podľa Euro-stredomorskej dohody o pristúpení, ktoré sa majú implementovať v rámci nového dodatočného protokolu.


Top