Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:334:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 334, 19. septembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 334

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
19. septembra 2018


Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2017 – 2018
Schôdza 3. až 6. júla 2017
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v  Ú. v. EÚ C 78, 1.3.2018 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 4. júla 2017

2018/C 334/01

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o európskych normách pre 21. storočie (2016/2274(INI))

2

2018/C 334/02

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o smere k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (2017/2005(INI))

13

2018/C 334/03

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o úlohe cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybárstva (2016/2035(INI))

20

2018/C 334/04

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 s odporúčaniami pre Komisiu o premlčacích lehotách pri dopravných nehodách (2015/2087(INL))

30

2018/C 334/05

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 s odporúčaniami Komisii o spoločných minimálnych normách pre občianskoprávne konanie v Európskej únii (2015/2084(INL))

39

2018/C 334/06

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (2016/2272(INI))

60

2018/C 334/07

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o riešení prípadov porušovania ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (2016/2239(INI))

69

2018/C 334/08

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o súkromných bezpečnostných spoločnostiach (2016/2238(INI))

80

2018/C 334/09

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach (2016/2221(INI))

88

 

Streda 5. júla 2017

2018/C 334/10

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

99

2018/C 334/11

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o reakcii EÚ na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitídu typu C (2017/2576(RSP))

106

2018/C 334/12

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (2016/2240(INI))

112

2018/C 334/13

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP))

124

 

Štvrtok 6. júla 2017

2018/C 334/14

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o správe Komisie o Turecku za rok 2016 (2016/2308(INI))

128

2018/C 334/15

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o prípadoch laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-ča (2017/2754(RSP))

137

2018/C 334/16

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o Eritrei, najmä o prípadoch Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (2017/2755(RSP))

140

2018/C 334/17

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o situácii v Burundi (2017/2756(RSP))

146

2018/C 334/18

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 na tému opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (2017/2009(INI))

151

2018/C 334/19

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ (2016/2250(INI))

168

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky parlament

 

Streda 5. júla 2017

2018/C 334/20

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 5. júla 2017 k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2017/2041(INI))

178


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Streda 5. júla 2017

2018/C 334/21

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o konzultáciách o dôverných informáciách (výklad článku 5 ods. 5 a článku 210a rokovacieho poriadku) (2017/2095(REG))

188

 

Štvrtok 6. júla 2017

2018/C 334/22

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o zriadení, úlohách, počte členov a dobe trvania osobitného výboru pre terorizmus (2017/2758(RSO))

189


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 4. júla 2017

2018/C 334/23

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o schválení vymenovania pani Mariye Gabrielovej za členku Komisie (C8-0166/2017 – 2017/0805(NLE))

193

2018/C 334/24

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

194

2018/C 334/25

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba, Španielsko) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

195

2018/C 334/26

P8_TA(2017)0283
Makrofinančná pomoc Moldavskej republike ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))
P8_TC1-COD(2017)0007
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

199

2018/C 334/27

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 4. júla 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

201

2018/C 334/28

P8_TA(2017)0285
Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))
P8_TC1-COD(2016)0308
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení

227

2018/C 334/29

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

229

 

Streda 5. júla 2017

2018/C 334/30

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

231

2018/C 334/31

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

232

2018/C 334/32

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

233

2018/C 334/33

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 v mene Európskej únie (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

234

2018/C 334/34

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

235

2018/C 334/35

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

236

2018/C 334/36

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

237

2018/C 334/37

P8_TA(2017)0300
Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))
P8_TC1-COD(2013)0432
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie

238

2018/C 334/38

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018 (2017/2043(BUD))

253

 

Štvrtok 6. júla 2017

2018/C 334/39

P8_TA(2017)0311
Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
P8_TC1-COD(2016)0281
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD

263

2018/C 334/40

P8_TA(2017)0312
Povolené spôsoby použitia určitých diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
P8_TC1-COD(2016)0278
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

264

2018/C 334/41

P8_TA(2017)0313
Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
P8_TC1-COD(2016)0279
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

265

2018/C 334/42

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017 o návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

266


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top