Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 134, 16. apríla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 134

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
16. apríla 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 134/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 134/02

Vec C-518/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles – Belgicko) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/88/ES — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Organizácia pracovného času — Článok 2 — Pojmy „pracovný čas“ a „čas odpočinku“ — Článok 17 — Odchýlky — Hasiči — Pohotovostná služba — Domáca pohotovosť)

2

2018/C 134/03

Vec C-16/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. februára 2018 – Belgické kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Ochrana spotrebiteľov — Služby on-line hazardných hier — Ochrana spotrebiteľov a hráčov a predchádzanie hraniu týchto hier v prípade maloletých osôb — Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ — Akt Únie, ktorý nie je právne záväzný — Článok 263 ZFEÚ)

3

2018/C 134/04

Vec C-103/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španielsko) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 92/85/EHS — Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok — Článok 2 písm. a) — Článok 10 body 1 až 3 — Zákaz prepustenia pracovníčky počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky — Pôsobnosť — Výnimočné prípady nesúvisiace so stavom tehotných pracovníčok — Smernica 98/59/ES — Hromadné prepúšťanie — Článok 1 ods. 1 písm. a) — Dôvody, ktoré sa nevzťahujú na jednotlivých príslušných zamestnancov — Tehotná pracovníčka prepustená v rámci hromadného prepúšťania — Dôvod prepustenia — Prednostné právo pracovníčok naďalej pracovať — Prednosť preradenia)

3

2018/C 134/05

Vec C-326/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 – LL/Európsky parlament (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ — Prípustnosť — Lehota na podanie žaloby — Počítanie lehôt — Bývalý poslanec Európskeho parlamentu — Rozhodnutie týkajúce sa vymáhania príspevku na asistenta poslanca Parlamentu — Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu — Článok 72 — Konanie o sťažnosti v rámci Parlamentu — Oznámenie rozhodnutia spôsobujúceho ujmu — Doporučená poštová zásielka nevyzdvihnutá jej adresátom)

4

2018/C 134/06

Vec C-328/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Paušálna pokuta — Penále)

5

2018/C 134/07

Vec C-336/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2008/50/ES — Kvalita okolitého ovzdušia — Článok 13 ods. 1 — Článok 22 ods. 3 — Príloha XI — Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší — Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách — Článok 23 ods. 1 — Plány kvality ovzdušia — „Čo najviac skrátené obdobie“ prekročenia hodnôt — Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okolitého ovzdušia — Nesprávne prebratie)

6

2018/C 134/08

Vec C-396/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v konkurze)/Republika Slovenija (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Články 184 a 185 — Úprava odpočítania dane zaplatenej na vstupe — Zmena vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítania — Pojem „celkovo alebo čiastočne nezaplatené transakcie“ — Vplyv právoplatného rozhodnutia o potvrdení vyrovnania)

7

2018/C 134/09

Spojené veci C-398/16 a C-399/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 49 a 54 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Daňová právna úprava — Daň z príjmu právnických osôb — Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky — Vylúčenie cezhraničných skupín)

7

2018/C 134/10

Vec C-545/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Položky sadzobníka — Motorové vozidlá na prepravu tovaru — Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 — Nariadenie (EÚ) 2015/221 — Platnosť)

8

2018/C 134/11

Vec C-572/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Nemecko) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Prechodné pravidlá týkajúce sa harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót — Obdobie 2013 – 2020 — Žiadosť o pridelenie — Nesprávne údaje — Oprava — Prekluzívna lehota)

9

2018/C 134/12

Vec C-628/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru — Miesto druhého dodania — Informácia prvého dodávateľa — Identifikačné číslo pre DPH — Právo na odpočítanie dane — Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane)

9

2018/C 134/13

Vec C-132/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 2010/13/EÚ — Vymedzenie pojmov — Pojem „audiovizuálna mediálna služba“ — Pôsobnosť — Kanál propagačných videí modelov nových osobných automobilov na YouTube)

10

2018/C 134/14

Vec C-182/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 9 a článok 13 ods. 1 — Nezdaňovanie — Pojem „subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom“ — Obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce poverená niektorými úlohami vo verejnom záujme, ktoré prináležia tejto obci — Určenie týchto úloh a odmeňovania za ne v zmluve uzavretej medzi touto spoločnosťou a uvedenou obcou)

11

2018/C 134/15

Vec C-185/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna/„SAKSA“ ООD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Zaradenie tovarov — Harmonizovaná európska norma EN 590:2013 — Podpoložka 2710 19 43 kombinovanej nomenklatúry — Relevantné kritériá na zaradenie tovaru ako plynový olej)

11

2018/C 134/16

Vec C-658/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poľsko) 24. novembra 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Vec C-698/17 P: Odvolanie podané 13. decembra 2017: Toni Klement proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-211/14 RENV, Toni Klement/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Vec C-711/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/Airways plc

14

2018/C 134/19

Vec C-727/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poľsko) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Vec C-9/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemecko) 4. januára 2018 – v trestnom konaní proti Detlefovi Meynovi

15

2018/C 134/21

Vec C-71/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 2. februára 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Vec C-90/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Visoki upravni sud (Chorvátsko) 8. februára 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Vec C-129/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 19. februára 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Všeobecný súd

2018/C 134/24

Vec T-166/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Puzdro na mobilný telefón) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci puzdro na mobilný telefón — Sprístupnenie dizajnu verejnosti — Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Dôkazy predložené po prvýkrát pred Všeobecným súdom“)

18

2018/C 134/25

Vec T-222/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie MAGELLAN — Riadne používanie — Dôkazné bremeno — Článok 15 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] — Procesná nezrovnalosť zrušovacieho oddelenia — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 94 nariadenia č. 2017/1001] — Ústna časť konania — Článok 77 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 96 nariadenia č. 2017/1001]“)

19

2018/C 134/26

Vec T-307/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa rozhodnutia Komisie o poskytnutí pôžičky Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšenie bezpečnosti jadrových energetických blokov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu verejného záujmu v oblasti medzinárodných vzťahov — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Prevažujúci verejný záujem — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Uplatňovanie na dokumenty týkajúce sa rozhodnutí prijatých v rámci Zmluvy o ESAE“)

19

2018/C 134/27

Vec T-338/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Zink/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Nevyplatenie príspevku počas viacerých rokov z dôvodu administratívnej chyby — Článok 90 ods. 1 služobného poriadku — Primeraná lehota“)

20

2018/C 134/28

Vec T-260/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. februára 2018 – Iberdrola/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Systém pomoci stanovený španielskou daňovou právnou úpravou — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

21

2018/C 134/29

Vec T-764/17: Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

21

2018/C 134/30

Vec T-50/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Tassi/Súdny dvor

22

2018/C 134/31

Vec T-51/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Kleani/Súdny dvor

22

2018/C 134/32

Vec T-61/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Rodriguez Prieto/Komisia

23

2018/C 134/33

Vec T-63/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Vec T-65/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Venezuela/Rada

24

2018/C 134/35

Vec T-66/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – Tsapakidou/Súdny dvor

25

2018/C 134/36

Vec T-76/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CN/Parlament

25

2018/C 134/37

Vec T-77/18: Žaloba podaná 12. februára 2018 – VE/ESMA

26

2018/C 134/38

Vec T-79/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Vec T-82/18: Žaloba podaná 13. februára 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Vec T-83/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CH/Parlament

28

2018/C 134/41

Vec T-88/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Vec T-89/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Vec T-90/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Vec T-91/18: Žaloba podaná 16. februára 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Vec T-94/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Vec T-96/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Vec T-97/18: Žaloba podaná 16. februára 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Vec T-98/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Vec T-99/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Vec T-102/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Vec T-103/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Vec T-104/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Vec T-105/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Vec T-107/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Vec T-116/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Francúzsko/Komisia

39

2018/C 134/56

Vec T-288/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Alcan France/Komisia

39


SK

 

Top