Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:106:TOC

 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.106.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 106

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
24. apríla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia
Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

2010/C 106/01

Rozhodnutie č. A1 z 12. júna 2009 o zavedení postupu dialógu a zmierovacieho postupu týkajúceho sa platnosti dokumentov, určenia uplatniteľných právnych predpisov a poskytovania dávok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (1)

1

2010/C 106/02

Rozhodnutie č. A2 z 12. júna 2009 týkajúce sa výkladu článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na vyslaných pracovníkov a samostatne zárobkovo činných pracovníkov dočasne pracujúcich mimo príslušného štátu (1)

5

2010/C 106/03

Rozhodnutie č. E1 z 12. júna 2009 o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1)

9

2010/C 106/04

Rozhodnutie č. F1 z 12. júna 2009 o výklade článku 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 týkajúceho sa pravidiel prednosti v prípade súbehu rodinných dávok (1)

11

2010/C 106/05

Rozhodnutie č. H1 z 12. júna 2009 o rámci pre prechod od nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňovaní rozhodnutí a odporúčaní Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (1)

13

2010/C 106/06

Rozhodnutie č. H2 z 12. júna 2009 o spôsobe práce a zložení technickej komisie pre spracovanie údajov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (1)

17

2010/C 106/07

Rozhodnutie č. P1 z 12. júna 2009 o výklade článku 50 ods. 4, článku 58 a článku 87 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o priznanie dávok v invalidite, dávok v starobe a pozostalostných dávok (1)

21

2010/C 106/08

Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (1)

23

2010/C 106/09

Rozhodnutie č. S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia (1)

26

2010/C 106/10

Rozhodnutie č. S3 z 12. júna 2009, ktorým sa vymedzujú dávky, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 a článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a článok 25 písm. A ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1)

40

2010/C 106/11

Rozhodnutie č. U1 z 12. júna 2009 týkajúce sa článku 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 týkajúceho sa zvýšenia dávok v nezamestnanosti pre závislých rodinných príslušníkov (1)

42

2010/C 106/12

Rozhodnutie č. U2 z 12. júna 2009 o rozsahu pôsobnosti článku 65 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 týkajúceho sa práv na dávky v nezamestnanosti úplne nezamestnaných osôb, ktoré nie sú cezhraničnými pracovníkmi a ktoré mali počas svojho posledného obdobia zamestnanosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný členský štát (1)

43

2010/C 106/13

Rozhodnutie č. U3 z 12. júna 2009 o rozsahu pojmu „čiastočná nezamestnanosť“ vzťahujúceho sa na nezamestnané osoby uvedené v článku 65 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (1)

45

2010/C 106/14

Odporúčanie č. P1 z 12. júna 2009 týkajúce sa rozsudku vo veci Gottardo, podľa ktorého sa výhody priznané štátnym príslušníkom štátu na základe dvojstranného dohovoru o sociálnom zabezpečení s nečlenskou krajinou musia zaručiť aj pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov (1)

47

2010/C 106/15

Odporúčanie č. U1 z 12. júna 2009 týkajúce sa právnych predpisov vzťahujúcich sa na nezamestnané osoby, ktoré vykonávajú v inom členskom štáte, ako je štát miesta bydliska, profesijnú alebo obchodnú činnosť na čiastočný úväzok (1)

49

2010/C 106/16

Odporúčanie č. U2 z 12. júna 2009 týkajúce sa uplatňovania článku 64 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 na nezamestnané osoby sprevádzajúce svojich manželov, resp. svoje manželky alebo partnerov, resp. partnerky, ktorí vykonávajú profesijnú alebo obchodnú činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný štát (1)

51

2010/C 106/17

Rozhodnutie č. S4 z 2. októbra 2009, o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (1)

52

2010/C 106/18

Rozhodnutie č. S5 z 2. októbra 2009 o výklade pojmu „vecné dávky“ definovaného v článku 1 písm. va) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v prípade choroby alebo materstva podľa článkov 17, 19, 20, 22, článku 24 ods. 1, článkov 25, 26, článku 27 ods. 1, 3, 4 a 5, článkov 28, 34 a článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 a o výpočte súm, ktoré sa majú nahradiť podľa článkov 62, 63 a 64 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1)

54

2010/C 106/19

Rozhodnutie č. H3 z 15. októbra 2009 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1)

56


 


 

(1)   Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom

SK

 

Top