EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 310

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 47
16. decembra 2004


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

2004/C 310/1

Zmluva o ústave pre európu

1

PREAMBULA

3

ČASŤ I

11

POJEM A CIELE ÚNIE

11

ZÁKLADNÉ PRÁVA A OBČIANSTVO ÚNIE

13

PRÁVOMOCI ÚNIE

14

INŠTITÚCIE A ORGÁNY ÚNIE

18

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

18

INÉ INŠTITÚCIE A PORADNÉ ORGÁNY ÚNIE

25

VYKONÁVANIE PRÁVOMOCÍ ÚNIE

26

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

26

OSOBITNÉ USTANOVENIA

29

POSILNENÁ SPOLUPRÁCA

33

DEMOKRATICKÝ ŽIVOT ÚNIE

34

FINANCIE ÚNIE

36

ÚNIA A JEJ BEZPROSTREDNÉ OKOLIE

38

ČLENSTVO V ÚNII

38

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV ÚNIE

41

PREAMBULA

41

DÔSTOJNOSŤ

42

SLOBODY

43

ROVNOSŤ

46

SOLIDARITA

47

OBČIANSTVO

50

SPRAVODLIVOSŤ

52

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA UPRAVUJÚCE VÝKLAD A UPLATŇOVANIE CHARTY

53

POLITIKY A FUNGOVANIE ÚNIE

55

VŠEOBECNE UPLATNITEĽNÉ USTANOVENIA

55

NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO

56

VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI

58

VNÚTORNÝ TRH

58

Vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu

58

Voľný pohyb osôb a služieb

59

Pracovníci

59

Sloboda usadiť sa

61

Sloboda poskytovať služby

63

Voľný pohyb tovaru

64

Colná únia

64

Colná spolupráca

65

Zákaz množstvových obmedzení

65

Kapitál a platby

66

Pravidlá hospodárskej súťaže

68

Pravidlá vzťahujúce sa na podniky

68

Pomoc poskytnutá členskými štátmi

71

Fiškálne ustanovenia

73

Spoločné ustanovenia

73

HOSPODÁRSKA A MENOVÁ POLITIKA

76

Hospodárska politika

76

Menová politika

81

Inštitucionálne ustanovenia

84

Osobitné ustanovenia pre členské štáty, ktorých menou je euro

85

Prechodné ustanovenia

86

POLITIKY V INÝCH OBLASTIACH

91

Zamestnanosť

91

Sociálna politika

93

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

98

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

99

Životné prostredie

103

Ochrana spotrebiteľa

105

Doprava

105

Transeurópske siete

108

Výskum, technický rozvoj a kozmický priestor

109

Energetika

112

PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

113

Všeobecné ustanovenia

113

Politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo

114

Justičná spolupráca v občianskych veciach

117

Justičná spolupráca v trestných veciach

118

Policajná spolupráca

121

OBLASTI, V KTORÝCH MÔŽE ÚNIA VYKONÁVAŤ PODPORNÚ, KOORDINAČNÚ ALEBO DOPLNKOVÚ ČINNOSŤ

123

Verejné zdravie

123

Priemysel

125

Kultúra

125

Cestovný ruch

126

Vzdelávanie, mládež, šport a odborné vzdelávanie a príprava

127

Civilná ochrana

128

Administratívna spolupráca

129

PRIDRUŽENIE ZÁMORSKÝCH KRAJÍN A ÚZEMÍ

129

VONKAJŠIA ČINNOSŤ ÚNIE

131

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

131

SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

133

Spoločné ustanovenia

133

Spoločná bezpečnostná a obranná politika

138

Finančné ustanovenia

141

SPOLOČNÁ OBCHODNÁ POLITIKA

142

SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI A HUMANITÁRNA POMOC

143

Rozvojová spolupráca

143

Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami

144

Humanitárna pomoc

145

REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA

146

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY

146

VZŤAHY ÚNIE S MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI A TRETÍMI KRAJINAMI A DELEGÁCIE ÚNIE

149

VYKONÁVANIE DOLOŽKY O SOLIDARITE

149

FUNGOVANIE ÚNIE

150

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

150

Inštitúcie

150

Európsky parlament

150

Európska rada

153

Rada ministrov

153

Európska komisia

154

Súdny dvor Európskej únie

156

Európska centrálna banka

164

Dvor audítorov

165

Poradné orgány Únie

167

Výbor regiónov

167

Hospodársky a sociálny výbor

168

Európska investičná banka

169

Spoločné ustanovenia pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie

170

FINANČNÉ USTANOVENIA

173

Viacročný finančný rámec

173

Ročný rozpočet Únie

174

Plnenie rozpočtu a absolutórium

177

Spoločné ustanovenia

178

Boj proti podvodom

179

POSILNENÁ SPOLUPRÁCA

180

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

182

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

186

Protokoly a Prílohy

203

ZÁVEREČNÝ AKT

401


SK

 

Top