EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Predaj cenných papierov nakrátko

Predaj cenných papierov nakrátko

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zameriava sa na reguláciu určitých hľadísk predaja nakrátko* a swapov na úverové zlyhanie (CDS)* v Európskej únii (EÚ).

HLAVNÉ BODY

V časoch finančnej nestability niektoré finančné transakcie, ako je predaj nakrátko, nekrytý predaj nakrátko* a swapy na úverové zlyhanie, nesú so sebou riziko zhoršenia špirály poklesu cien akcií, najmä v bankách, čím sa ohrozuje ich životaschopnosť a vytvárajú sa riziká pre celý bankový systém.

Táto nestabilita na finančných trhoch sa môže preniesť aj do reálneho hospodárstva.

V nariadení sa stanovujú prísne pravidlá o predaji nakrátko a určitých hľadiskách swapov na úverové zlyhanie pomerne k rizikám, ktoré s nimi súvisia vrátane:

  • opatrení na predchádzanie nekrytému predaju nakrátko, pokiaľ ide o akcie a pôžičky vydávané vládami (tzv. štátny dlhový nástroj);
  • zákazu nekrytých transakcií CDS (vrátane na štátnych dlhových nástrojoch).

Požiadavky na zverejňovanie – finančné inštitúcie musia zverejňovať určité transakcie predaja nakrátko bankovým orgánom. Väčšie transakcie nad určitým prahom musia byť verejne zverejnené na trhoch.

V obdobiach výnimočnej finančnej nestability príslušný orgán v akejkoľvek krajine EÚ môže dočasne obmedziť predaj nakrátko, ak cena za dotknuté cenné papiere výrazne klesá.

Navrhované pozastavenie sa musí oznámiť ostatným vnútroštátnym orgánom a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý musí k tomu vydať stanovisko.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

* HLAVNÉ POJMY

Predaj nakrátko: transakcia, pri ktorej finančná inštitúcia predáva finančný produkt, ktorý si požičala s cieľom neskôr ho späť odkúpiť. Inštitúcia dúfa, že medzičasom sa cena produktu zníži, takže zaplatí nižšiu cenu, ako získala z predaja.

Swap na úverové zlyhanie (CDS): vysoko rizikové, neregulované deriváty.

Nekrytý predaj nakrátko: považuje sa za rizikovejší ako bežný predaj nakrátko – keď si predajca ani nepožičal finančný produkt.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 236/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1033 z 23. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (Ú. v. EÚ L 175, 30.6.2016, s. 1 – 7)

Posledná aktualizácia 04.11.2016

Top