Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akreditácia a dohľad nad trhom

Akreditácia a dohľad nad trhom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 765/2008 – stanovenie požiadaviek akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Stanovujú sa v ňom spoločné pravidlá pre akreditačné orgány, ktoré zaisťujú, aby výrobky nepotravinovej povahy v Európskej únii (EÚ) spĺňali určité požiadavky.
 • Zavádza sa ním systém dohľadu na zaručenie vysokej úrovne bezpečnosti týchto výrobkov a všeobecne ich súlad s platnými požiadavkami.
 • Takisto sa ním zavádzajú pravidlá týkajúce sa kontrol dovozu z krajín mimo EÚ a ustanovujú sa všeobecné zásady pre označenie CE*.

HLAVNÉ BODY

Vnútroštátne akreditačné orgány

 • Krajiny EÚ musia:
  • vymenovať jednotnú neziskovú vnútroštátnu akreditačnú organizáciu;
  • zabezpečiť, aby táto organizácia mala dostatočné finančné prostriedky a personál na vykonávanie svojich povinností;
  • monitorovať organizáciu s cieľom zabezpečiť, aby spĺňala dané požiadavky;
  • oznámiť príslušné podrobnosti Európskej komisii, ktorá zostavuje verejne dostupný zoznam jednotlivých vnútroštátnych organizácií.
 • Vnútroštátne akreditačné orgány musia:
  • určiť, či jednotlivé organizácie posúdenia zhody* sú spôsobilé vykonávať svoju prácu a monitorovať ich výkonnosť;
  • obmedziť, pozastaviť alebo stiahnuť osvedčenia o akreditácii vydané organizáciám posudzovania zhody, ktoré viac nie sú schopné plniť si svoje povinnosti;
  • byť objektívne a nestranné, uplatňovať účinné riadenie a mať zavedené primerané vnútorné kontroly;
  • súhlasiť so vzájomným hodnotením;
  • informovať ostatné vnútroštátne akreditačné orgány o svojich činnostiach posudzovania zhody;
  • pravidelne zverejňovať informácie o svojej práci.
 • Európska spolupráca pre akreditáciu (EA) riadi vzájomné hodnotenia, aby sa zaistila kvalita služieb, ktoré poskytujú vnútroštátne akreditačné orgány.

Dohľad nad trhom EÚ a kontrola dovozu

 • Krajiny EÚ musia:
  • organizovať a vykonávať dohľad nad trhom s cieľom zaistiť bezpečnosť výrobkov;
  • stiahnuť, obmedziť alebo zakázať výrobky, ktoré by mohli poškodiť zdravie alebo bezpečnosť ich používateľov a bezodkladne informovať Komisiu o opatreniach, ktoré prijali;
  • zriadiť postupy nakladania a spracovania sťažností;
  • zabezpečiť vymenovanie vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a ich vybavenie dostatočnými zdrojmi na vykonávanie ich úloh;
  • zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom spolupracovali a vymieňali si informácie;
  • zaviesť pravidlá o sankciách, ktoré môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za vážne porušenie práva.
 • Orgány dohľadu nad trhom musia:
  • vykonávať primerané kontroly v dostatočnom rozsahu s prihliadnutím na posúdenia rizika, sťažnosti a ďalšie informácie;
  • varovať používateľov v ich krajine o nebezpečenstvách, ktoré zistia;
  • informovať systém rýchlej výmeny informácií (RAPEX) o akýchkoľvek vážnych rizikách;
  • vymieňať si informácie o zhode výrobku prostredníctvom spoločnej databázy EÚ;
  • spolupracovať s orgánmi v iných krajinách EÚ.
 • Vnútroštátne colné orgány môžu zabrániť predaju výrobkov z dovozu v EÚ, ak sa domnievajú, že predstavujú vážne riziko pre zdravie, bezpečnosť, životné prostredie alebo akýkoľvek iný verejný záujem.
 • Označenie CE môže pripojiť k výrobku len výrobca alebo osoba poverená konať v jeho mene, pokiaľ spĺňa všetky normy zhody.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

KONTEXT

 • Je dôležité, aby výrobky nepotravinovej povahy, ktoré sa môžu voľne pohybovať medzi krajinami EÚ, neohrozovali verejnosť, životné prostredie alebo všeobecnú bezpečnosť.
 • Akreditácia je súčasťou všeobecného systému, ktorý zahŕňa posúdenie zhody a dohľad nad trhom. Ustanovenia nariadenia týkajúce sa dohľadu dopĺňajú ustanovenia, ktoré sú stanovené v iných právnych predpisoch EÚ.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Označenie CE: označenie, ktoré výrobcovia používajú na označenie súladu položky s právnymi normami zhody EÚ.

Orgán posudzovania zhody: orgán, ktorý vykonáva činnosti zahŕňajúce kalibráciu, skúšanie, osvedčovanie a inšpekciu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 – 47)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4 – 17)

Následné zmeny smernice 2001/95/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21 –29)

Posledná aktualizácia 14.02.2017

Top