EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európska agentúra pre riadenie vonkajších hraníc – Frontex

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Európska agentúra pre riadenie vonkajších hraníc – Frontex

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vytvára sa ním Frontex – Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

Nariadením (EÚ) č. 1168/2011 sa mení pôvodný akt s cieľom zlepšiť integrované riadenie vonkajších hraníc EÚ a posilniť spoluprácu medzi úradmi pohraničnej stráže jednotlivých krajín.

V ďalšej zmene, v nariadení (EÚ) č. 656/2014, sa stanovili pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce riadenej agentúrou Frontex.

HLAVNÉ BODY

Úlohy

Hlavné úlohy agentúry Frontex sú:

 • plánovanie a koordinácia spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, ktoré agentúra vykonáva pomocou personálu a vybavenia krajín EÚ na morských, pozemných a vzdušných vonkajších hraniciach;
 • koordinácia spoločných operácií v prípadoch navracania zahraničných štátnych príslušníkov, ktorí sa v EÚ a krajinách schengenského priestoru* zdržiavajú nelegálne a odmietajú dobrovoľne odísť;
 • vypracovávanie spoločných vzdelávacích noriem a nástrojov pre vnútroštátne pohraničné stráže;
 • vykonávanie analýz rizika (s cieľom zlepšiť integrované riadenie vonkajších hraníc EÚ);
 • pomoc krajinám schengenského priestoru, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach (napr. pri humanitárnych núdzových situáciách a záchranách na mori alebo keď musia čeliť neprimeraným tlakom na svojich hraniciach);
 • rozvíjanie schopnosti rýchlej reakcie za účasti tímov pohraničnej stráže EÚ (pozri ďalej), ako aj vytváranie databázy dostupného vybavenia a zdrojov, ktoré možno nasadiť v prípade krízovej situácie.

Vybavenie

Agentúra Frontex môže kupovať/prenajímať svoje vlastné vybavenie na účely kontroly hraníc (vozidlá, plavidlá, vrtuľníky a pod.), prípadne ho môže nakupovať spoločne s krajinami EÚ.

Operačný plán

Operačný plán (vypracovaný pred spoločnými operáciami, rýchlymi pohraničnými zásahmi a pilotnými projektmi) má zahŕňať všetky aspekty danej činnosti, ako napríklad:

 • úlohy a povinnosti,
 • zloženie tímov,
 • opatrenia v oblasti velenia a kontroly (napr. mená a hodnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľskej krajiny zodpovedných za spoluprácu s agentúrou Frontex a prizvanými príslušníkov z iných krajín EÚ, ktorí pracujú na spoločných operáciách),
 • hodnotenie a hlásenie udalostí, príslušná jurisdikcia (napr. v prípade operácií na mori) atď.

Tímy pohraničnej stráže EÚ

Tímy európskej pohraničnej stráže sa nasadzujú v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch a pilotných projektoch koordinovaných agentúrou Frontex.

Tvoria ich príslušníci pohraničnej stráže z krajín EÚ a odborníci na rôzne oblasti riadenia hraníc, napríklad na:

 • pohraničné kontroly;
 • dohľad nad pozemnými a morskými hranicami;
 • odborníci na odhaľovanie nepravých dokladov a
 • odhaľovanie štátnej príslušnosti nezákonných migrantov.

Spolupráca

Agentúra Frontex môže spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou EÚ pre základné práva, úradmi krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a medzinárodnými organizáciami, napríklad s Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).

Eurosur

V roku 2013 začal na základe osobitného nariadenia fungovať Európsky systém hraničného dozoru (Eurosur). Cieľom tohto rámca určeného na výmenu informácií je zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ. Má podporovať krajiny EÚ:

 • zvyšovaním ich informovanosti a schopnosti reakcie v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti;
 • bojom proti nezákonnej migrácii a
 • predchádzaním strát na životoch migrantov na mori.

Agentúra Frontex zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní a analýze „európskeho situačného obrazu“, preskúmavaní udalostí, ktoré sa v poslednej dobe odohrávajú na hraniciach niektorých krajín EÚ a ktoré by mohli pomôcť odhaliť meniace sa trasy alebo nové metódy používané v zločineckých sieťach.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. mája 2005.

KONTEXT

Agentúra Frontex začala fungovať v roku 2005. Sídli vo Varšave v Poľsku.

V súvislosti s európskou migračnou agendou Európska komisia v decembri 2015 vydala návrh na vytvorenie Európskej agentúry pre pohraničnú apobrežnú stráž . Vybudovala by sa z agentúry Frontex a úradov krajín EÚ zodpovedných za riadenie hraníc. Umožnila by integrovanejšie riadenie vonkajších hraníc EÚ.

HLAVNÝ POJEM

*Krajiny schengenského priestoru: európske krajiny, ktoré podpísali dohodu o odstránení hraničných kontrol a umožnení voľného pohybu všetkých občanov signatárskych krajín, ďalších krajín EÚ a niektorých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Krajiny schengenského priestoru sú: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Taliansko.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (Eurosur) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11 – 26)

Posledná aktualizácia 02.05.2016

Top