EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

Rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/43/ES – ktorou sa zavádza rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Jej cieľom je bojovať proti diskriminácii na základe rasového či etnického pôvodu.
 • Vymedzujú sa v nej minimálne požiadavky na vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami v Európskej únii (EÚ).
 • Odrádzaním od diskriminácie by mala pomôcť zvýšiť účasť na hospodárskom a sociálnom živote a znížiť sociálne vylúčenie.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica vychádza zo zásady rovnakého zaobchádzania s osobami. Zakazuje sa ňou priama* aj nepriama* diskriminácia, obťažovanie*, pokyny na diskrimináciu a prenasledovanie*.
 • Smernica sa uplatňuje na všetky osoby a na všetky odvetvia činnosti, pokiaľ ide o:
  • prístup k zamestnaniu;
  • pracovné podmienky vrátane mzdy a prepustenia;
  • prístup k odbornému vzdelávaniu;
  • účasť v organizáciách zastupujúcich pracovníkov alebo zamestnávateľov a v akýchkoľvek profesijných organizáciách;
  • prístup k sociálnej ochrane a zdravotnej starostlivosti;
  • vzdelávanie;
  • sociálne výhody;
  • prístup k dodávke tovarov a služieb vrátane bývania.
 • Smernica sa nevzťahuje na odlišné zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti alebo podmienok vstupu a pobytu občanov z krajín mimo EÚ.

Výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania

 • V oblasti zamestnanosti môže byť povolená výnimka, keď rasový alebo etnický pôvod predstavujú skutočnú profesijnú požiadavku. Táto výnimka musí byť opodstatnená povahou činnosti a podmienkami, za ktorých sa vykonáva. Musí byť legitímna a pomerná.
 • Smernica sa nestavia voči pozitívnej diskriminácii, ako sú vnútroštátne opatrenia zamerané na prevenciu alebo kompenzáciu za nevýhody súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom.

Ochrana a výkon práva

 • Každý, kto sa domnieva, že sa stal obeťou diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu, musí mať prístup k právnym a/alebo správnym postupom. Združenia alebo iné zainteresované právnické osoby môžu takisto zabezpečiť postupy v mene alebo na podporu sťažovateľa.

Stačí, keď obeť diskriminácie naznačí, že došlo k diskriminácii, a následne odporca musí preukázať, že k žiadnej diskriminácii nedošlo.

Sociálny dialóg a občiansky dialóg

 • Sociálni partneri zabezpečujú podporu rovnakého zaobchádzania, najmä prostredníctvom monitorovania postupov na pracovisku, vytváraním kódexov správania a uzatváraním kolektívnych zmlúv. Všeobecnejšie sa v smernici podporuje uzatváranie dohôd, ktorými sa zavádzajú pravidlá nediskriminácie v oblastiach patriacich do rozsahu pôsobnosti kolektívneho vyjednávania.
 • Podporuje sa aj občiansky dialóg s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.

Orgány presadzujúce zásadu

Každá krajina EÚ musí zriadiť aspoň jeden orgán, ktorý sa venuje boju proti diskriminácii a je zodpovedný najmä za pomoc obetiam a vykonávanie nezávislých štúdií.

Odporúčanie Rady

V roku 2013 Rada prijala odporúčanie, v ktorom vyzýva na prijatie opatrení v niekoľkých oblastiach vrátane nediskriminácie s cieľom posilniť integráciu Rómov. Odporúčanie stavia na smernici 2000/43/ES a zdôrazňuje sa v ňom význam praktického vykonávania.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 19. júla 2000. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 19. júla 2003.

KONTEXT

V Lisabonskej zmluve (článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) sa EÚ zabezpečuje právny základ na boj proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

* HLAVNÉ POJMY

Priama diskriminácia: keď sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa zaobchádzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii na základe rasového alebo etnického pôvodu.

Nepriama diskriminácia: keď zjavne neutrálne pravidlo, kritérium alebo prax by osobitne znevýhodnili osoby určitého rasového alebo etnického pôvodu v porovnaní s ostatnými osobami, pokiaľ také pravidlo, kritérium alebo prax nie sú objektívne opodstatnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné.

Obťažovanie: keď dochádza k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s rasovým alebo etnickým pôvodom s cieľom alebo s následkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

Prenasledovanie: nespravodlivé alebo kruté zaobchádzanie s niekým, kto sa sťažuje na diskrimináciu alebo kto pomáha niekomu inému pri sťažovaní sa na diskrimináciu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22 – 26)

Následné zmeny smernice 2000/43/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Uplatňovanie smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod [KOM(2006) 643 v konečnom znení z 30. októbra 2006]

Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1 – 7)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Spoločná správa o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod („smernica o rasovej rovnosti“) a smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) [COM(2014) 2 final zo 17. januára 2014]

Posledná aktualizácia 23.02.2017

Top