Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 2137/85 – Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Zavádza sa ním právny nástroj na úrovni EÚ v podobe Európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov (EZHZ), ktoré slúži na minimalizáciu právnych, fiškálnych a psychologických ťažkostí, s ktorými sa stretávajú fyzické osoby, spoločnosti, podniky a ďalšie orgány pri cezhraničnej spolupráci.

HLAVNÉ BODY

EZHZ musí byť vytvorené v súlade s pravidlami, ktoré sú opísané ďalej v texte.

Účel

Účelom zoskupenia je uľahčiť alebo rozvíjať hospodársku činnosť svojich členov prostredníctvom zoskupovania zdrojov, činností alebo zručností. Takto sa majú dosiahnuť lepšie výsledky, ako keby členovia konali sami.

Zloženie

  • EZHZ môže byť zložené zo spoločností, podnikov a ďalších právnych subjektov, ktoré sa riadia verejným alebo súkromným právom, ktoré boli založené v súlade s právom krajiny EÚ a ktoré majú registrované sídlo v EÚ. Takisto ho môžu tvoriť jednotlivci, ktorí vykonávajú priemyselnú, obchodnú, remeselnú alebo poľnohospodársku činnosť, alebo poskytujú profesionálne a iné služby v EÚ.
  • EZHZ musí mať najmenej dvoch členov z rôznych krajín EÚ.
  • Zakladateľská zmluva EZHZ musí obsahovať jeho názov, sídlo a účely, meno, registračné číslo a registračné sídlo, ak sa uplatňuje, každého člena zoskupenia a dobu trvania zoskupenia, pokiaľ nie je založené na dobu neurčitú. Zakladateľská zmluva musí byť podaná do registra určeného v každej krajine EÚ. Takouto registráciou EZHZ získava právnu spôsobilosť v celej EÚ.
  • EZHZ nesmie vyzývať verejnosť na investovanie.
  • EZHZ sa nemusí nevyhnutne zakladať s vlastným imaním. Členovia môžu využívať alternatívne spôsoby financovania.

Zamestnanci

EZHZ nesmie zamestnávať viac ako 500 osôb.

Zverejnenie založenia a rozpustenia

Po založení alebo rozpustení zoskupenia sa musí uverejniť oznámenie v Úradnom vestníku EÚ.

Sídlo

Sídlo zoskupenia sa musí nachádzať v EÚ. Môže sa presunúť z jednej krajiny EÚ do druhej, pokiaľ sú splnené určité podmienky.

Hlasovacie práva a orgány

Každý člen EZHZ má jeden hlas, no v zakladacej zmluve sa môže určitým členom prideliť viac ako jeden hlas, pokiaľ žiadny jednotlivý člen nemá väčšinu hlasov. V nariadení sú uvedené rozhodnutia, ktoré sa musia prijímať jednomyseľne.

EZHZ musí mať najmenej dva orgány:

  • spoločne konajúci členovia a
  • konateľ alebo konatelia.

Konatelia zastupujú a zaväzujú EZHZ voči tretím stranám, a to aj v takých prípadoch, kedy prekročili svojim konaním rozsah účelov zoskupenia.

Zisky

Účelom zoskupenia nie je dosahovanie vlastného zisku. Zisky EZHZ sa považujú za zisky členov a rozdelia sa medzi nich v pomere ustanovenom v zakladateľskej zmluve alebo, ak takéto ustanovenie neexistuje, rovným dielom. Hospodársky výsledok EZHZ je zdaniteľný len prostredníctvom jeho členov.

Neobmedzené, spoločné a nerozdielne ručenie

V protiváhe k zmluvnej slobode, ktorá tvorí základ EZHZ a k skutočnosti, že členovia nemusia poskytnúť minimálnu výšku vlastného imania, majú všetci členovia EZHZ neobmedzenú, spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za jeho dlhy.

KONTEXT

Toto nariadenie reaguje na potrebu harmonického rozvoja hospodárskej činnosti v celej EÚ a zriadenia jednotného trhu, ktorý ponúka obdobné podmienky ako vnútroštátny trh.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EHZH) (Ú. v. ES L 199, 31.7.1985, s. 1 – 9)

Posledná aktualizácia 20.06.2016

Top