Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sprostredkovanie poistenia: lepšia ochrana spotrebiteľov

This summary has been archived and will not be updated. See 'Distribúcia poistenia – nové pravidlá od roku 2018' for an updated information about the subject.

Sprostredkovanie poistenia: lepšia ochrana spotrebiteľov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/92/ES — sprostredkovanie poistenia

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou o sprostredkovaní poistenia sa upravujú praktiky predaja všetkých poistných produktov agentmi a maklérmi.
 • Regulujú sa ňou všeobecné poistné produkty, napríklad poistenie motorových vozidiel, ako aj životné poistenie vrátane poistenia, ktoré zahŕňa investičné prvky, ako sú produkty investičného životného poistenia*.

HLAVNÉ BODY

 • Všetky fyzické osoby alebo spoločnosti, ktoré vykonávajú sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia*, musia byť zaregistrované vo svojej domovskej krajine EÚ na základe niekoľkých špecifických minimálnych požiadaviek, a to:
  • musia disponovať vhodnými znalosťami a schopnosťami stanovenými v príslušných právnych predpisoch ich krajiny EÚ;
  • musia mať dobrú povesť;
  • musia sa poistiť pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti sprostredkovania poistenia alebo uzavrieť inú porovnateľnú záruku pre prípad zodpovednosti vyplývajúcej z profesionálnej nedbalosti;
  • musia mať k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky na ochranu zákazníkov proti neschopnosti sprostredkovateľa previesť poistné zákazníkov na poisťovňu alebo previesť zákazníkovi peňažné prostriedky prijaté za poistné udalosti podľa príslušných poistných zmlúv.
 • Krajiny EÚ môžu prijať prísnejšie pravidlá, ale len pre agentov a maklérov zaregistrovaných na ich území.
 • Na základe ich registrácie v domovskej krajine budú môcť sprostredkovatelia poistenia alebo zaistenia vykonávať svoju činnosť v iných krajinách EÚ.
 • Od sprostredkovateľov poistenia sa vyžaduje, aby zákazníkom poskytli jasné vysvetlenie, prečo im odporúčajú kúpiť si daný produkt. Musia zákazníkovi presne a jasne písomne objasniť, prečo odporúčali konkrétne produkty vzhľadom na individuálne požiadavky zákazníka.
 • Krajiny EÚ musia prostredníctvom jediného informačného miesta zabezpečiť verejnosti jednoduchý prístup k údajom o registrovaných sprostredkovateľoch poistenia a zaistenia a o príslušných orgánoch krajín EÚ, v ktorých sú registrovaní, a krajín EÚ, v ktorých vykonávajú svoju činnosť.
 • Smernica vyzýva krajiny EÚ, aby zaviedli vhodné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov pre mimosúdne urovnania v prípade nespokojných zákazníkov, najmä prostredníctvom siete FIN-NET.

Dňa 20. januára 2016 Európsky parlament a Rada prijali smernicu o distribúcii poistenia (smernica (EÚ) 2016/97), ktorou sa mení a nahrádza smernica o sprostredkovaní poistenia. Táto nová smernica sa vzťahuje na celý distribučný reťazec vrátane poisťovateľov, ktorí predávajú priamo spotrebiteľom (preto ten nový názov). Ďalej sa ňou zlepší spôsob predaja poistných produktov, ako aj transparentnosť cien a lepšia informovanosť spotrebiteľov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

 • Smernica 2002/92/ES nadobudla účinnosť 15. januára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 14. januára 2005.
 • Smernica (EÚ) 2016/97 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) nadobudla účinnosť 22. februára 2016. Krajiny EÚ budú musieť smernicu zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 23. februára 2018.

KONTEXT

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o sprostredkovaní poistenia.

* HLAVNÉ POJMY

Produkty investičného životného poistenia: tieto produkty dávajú majiteľom životného poistenia možnosť kombinovať svoje finančné prostriedky s prostriedkami iných poistencov v investičnom fonde. Vďaka tomu môžu investovať do širšej škály investícií (ako sú cenné papiere a dlhopisy), ako keby investovali samostatne.

Zaistenie: situácia, keď poisťovatelia presúvajú časť svojho rizikového portfólia na iných poisťovateľov, aby mohli rozložiť riziko, že v prípade poistnej udalosti budú musieť vyplatiť veľké sumy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3 – 10)

Následné zmeny smernice 2002/92/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19 – 59)

Posledná aktualizácia 24.10.2016

Top