Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právnici trvalo pôsobiaci v zahraničí – pravidlá EÚ

Právnici trvalo pôsobiaci v zahraničí – pravidlá EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/5/ES – trvalý výkon právnického povolania v inej krajine EÚ ako v krajine, kde bola získaná kvalifikácia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica umožňuje právnikom, ktorí získali kvalifikáciu v jednej krajine EÚ, trvalo vykonávať činnosť v inej krajine na základe profesijného titulu domovskej krajiny. Smernica sa vzťahuje na občanov EÚ, ktorí sú oprávnení vykonávať činnosť na základe profesijného titulu „právnik“ , no systém sa rozširuje aj na všetkých občanov krajín Európskeho hospodárskeho priestorua Švajčiarska.

HLAVNÉ BODY

Právo vykonávať činnosť

  • Právnici môžu trvalo vykonávať svoju činnosť v inej krajine EÚ na základe profesijného titulu, ktorý získali v domovskej krajine EÚ.
  • Záujemcovia o takúto činnosť sa musia zaregistrovať u príslušných orgánov hostiteľskej krajiny EÚ.

Oblasti činnosti

  • Právnici pôsobiaci na základe profesijného titulu domovskej krajiny môžu okrem určitých výnimiek vykonávať tie isté profesijné činnosti ako právnici hostiteľskej krajiny.
  • Môžu poskytovať poradenstvo o práve domovskej aj hostiteľskej krajiny EÚ, ako aj o práve EÚ a medzinárodnom práve. V prípade činností, ktoré sa týkajú zastupovania alebo obhajoby klienta v súdnom konaní, právnici, ktorí získali kvalifikáciu v inej krajine, ako je daná krajina, môžu mať povinnosť spolupracovať v spojení s miestnym právnikom.

Rovnaké postavenie

  • Právnici pochádzajúci z iných krajín EÚ môžu za určitých podmienok taktiež získať profesijný titul hostiteľskej krajiny EÚ. Počas troch rokov musia skutočne a pravidelne rozvíjať profesijnú činnosť v hostiteľskej krajine a za toto obdobie musia nadobudnúť dostatočnú prax v oblasti práva hostiteľskej krajiny.
  • Ak činnosť v oblasti práva hostiteľskej krajiny nie je dostatočná, právnici, ktorí získali kvalifikáciu mimo hostiteľskej krajiny, môžu aj napriek tomu získať profesijný titul hostiteľskej krajiny, ak príslušným orgánom preukážu, že nadobudli potrebné znalosti iným spôsobom (napr. účasť na príslušných školeniach alebo seminároch).

Spoločný výkon povolania

Ak hostiteľská krajina EÚ povoľuje spoločný výkon povolania, jeden alebo viacerí právnici, ktorí patria do toho istého zoskupenia, môžu vykonávať profesijnú činnosť ako členovia zoskupenia v hostiteľskej krajine.

Výkon povolania

Právnici, ktorí trvalo vykonávajú profesijnú činnosť v inej krajine EÚ, by mali dodržiavať pravidlá pre výkon povolania hostiteľskej krajiny, a to aj v prípade, že aj naďalej podliehajú profesijnej etike svojej domovskej krajiny.

Disciplinárne konanie

Právnici pôsobiaci na základe profesijného titulu domovskej krajiny podliehajú disciplinárnemu konaniu hostiteľskej krajiny EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 14. marca 1998. Krajiny EÚ mali transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 14. marca 2000.

KONTEXT

Na právnické povolanie sa vzťahujú aj ďalšie právne nástroje EÚ, ktoré sa týkajú:

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36 – 43)

Následné zmeny smernice 98/5/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17 – 18). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22 – 142). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 28.10.2015

Top