EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Emitenti cenných papierov – transparentnejšie informácie

Emitenti cenných papierov – transparentnejšie informácie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/109/ES – požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Táto smernica sa usiluje o skvalitnenie informácií poskytovaných investorom o emitentoch cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí majú sídlo alebo pôsobia v niektorej z krajín EÚ. Vyžaduje sa, aby krajiny EÚ zverejňovali pravidelné finančné informácie o ich príjmoch počas finančného roka a súčasne nepretržite informovali o držbe významných podielov hlasovacích práv.

Smernica o transparentnosti bola pozmenená v roku 2013 smernicou 2013/50/EÚ. Cieľom tejto zmeny je:

  • znížiť administratívne zaťaženie, ktoré postihovalo malých a stredných emitentov, s cieľom zlepšiť pre nich dostupnosť kapitálu;
  • zlepšiť efektívnosť systému transparentnosti, najmä vzhľadom na zverejňovanie informácií o vlastníctve podnikov.

Krajiny EÚ mali začleniť smernicu 2013/50/EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 26. novembra 2015.

Pravidelné finančné informácie

Pravidelné informácie sa týkajú finančného stavu emitenta cenných papierov a podnikov, ktoré riadi. Pri emisii cenných papierov sa musia zverejniť ročné finančné správy, ako aj priebežné finančné výkazy (tzv. predbežné vyhlásenia vedenia), pokiaľ sa už nezverejnili štvrťročné finančné správy.

V smernici 2013/50/EÚ sa však odstránila povinnosť zverejňovať priebežné výkazy alebo štvrťročné finančné správy. Na druhej strane finančná správa musí byť dostupná verejnosti najmenej desať rokov, a nie päť ako predtým.

Oznámenie o držbe významných hlasovacích práv

Ak akcionár nadobudne alebo postúpi akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré sú spojené s hlasovacími právami, musí emitentovi oznámiť podiel hlasovacích práv, ktoré vlastní po tejto operácií. Toto pravidlo sa uplatňuje, ak vlastnícky podiel dosiahne určité hranice (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 75 %) alebo tieto hranice prekročí alebo pod ne klesne. Platí to aj v iných prípadoch, v ktorých má fyzická alebo právnická osoba právo nadobudnúť, postúpiť alebo uplatniť si hlasovacie práva.

V smernici 2013/50/EÚ sa oznamovanie prekročenia hranice rozšírilo na finančné nástroje, ktoré vlastníka oprávňujú nadobudnúť akcie s porovnateľným ekonomickým vplyvom. S cieľom posúdiť prekročenie hranice musí držiteľ overiť akcie v súvislosti s ostatnými finančnými nástrojmi.

Oznámenie, ktoré musí byť vydané čo najskôr, obsahuje nové rozdelenie hlasovacích práv, identifikátor akcionára, dátum zmeny a dosiahnutú hranicu hlasovacích práv.

Správa o platbách vládam

Ide o nové opatrenie zavedené v smernici 2013/50/EÚ. Táto smernica ukladá povinnosť kótovaným spoločnostiam, ktoré pôsobia v oblasti ťažobného priemyslu (ropa, zemný plyn a nerastné suroviny) a lesného hospodárstva, aby v samostatnej správe zostavovanej na ročnej báze vykazovali platby vládam krajín, v ktorých vykonávajú svoje činnosti.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. januára 2005. Krajiny EÚ ju mali začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 20. januára 2007.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38 – 57)

Následné zmeny smernice 2004/109/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 66 – 68). Pozri konsolidované znenie.

Odporúčanie Komisie 2007/657/ES z 11. októbra 2007 o elektronickej sieti úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2007, s. 16 – 22)

Smernica Komisie 2007/14/ES z 8. marca 2007, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 27 – 36). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 30.11.2015

Top