EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osobné ochranné prostriedky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zaistenie bezpečných osobných ochranných prostriedkov pre používateľov' for an updated information about the subject.

Osobné ochranné prostriedky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/686/EHS – osobné ochranné prostriedky

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Vzťahuje sa na osobné ochranné prostriedky (OOP). Stanovujú sa v nej podmienky, ktorými sa riadi umiestnenie na trh a voľný pohyb v rámci Európskej únie (EÚ) a základné požiadavky, ktoré musia spĺňať OOP v záujme ochrany zdravia a zaistenia bezpečnosti používateľov.
 • Krajinám EÚ sa ukladá povinnosť prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby OOP umiestnené na trh chránili zdravie a zaisťovali bezpečnosť používateľov, a to bez ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti iných osôb, domácich zvierat alebo tovaru.

HLAVNÉ BODY

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

OOP je akékoľvek zariadenie alebo prístroj:

 • navrhnutý na nosenie alebo držanie jedincom a slúži na ochranu jedinca pred jedným alebo viacerými nebezpečenstvami pre zdravie a bezpečnosť (napr. slnečné okuliare);
 • navrhnutý na profesionálne aj súkromné používanie (napr. pri športovaní, voľnočasových aktivitách a v domácnosti)

Smernica sa nevzťahuje na:

 • OOP, na ktoré sa už vzťahuje iná smernica s rovnakými cieľmi ako táto smernica, pokiaľ ide o umiestnenie na trh, voľný pohyb tovaru a bezpečnosť;
 • OOP navrhnuté a vyrobené na použitie ozbrojenými silami alebo na zachovanie práva a poriadku;
 • OOP na sebaobranu;
 • OOP určené na ochranu alebo záchranu osôb na palube lodí alebo lietadiel, ktoré sa nenosia stále;
 • prilby a chrániče určené pre používateľov dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel.

Základné požiadavky

 • Návrh a výroba OOP podliehajú základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosti.
 • Základné požiadavky, ktoré musia OOP spĺňať pri výrobe a pred uvedením na trh, sú:
  • všeobecné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky OOP;
  • dodatočné požiadavky špecifické pre určité typy OOP (napr. na OOP podliehajúcich starnutiu, ktorých výkonnosť môže byť ovplyvnená vekom, sa musí uvádzať dátum výroby);
  • dodatočné požiadavky špecifické pre konkrétne riziká (napr. plávacie pomôcky – v určených podmienkach používania tieto OOP nesmú obmedzovať voľnosť pohybu používateľov, ale musia im predovšetkým umožniť plávať, uniknúť pred nebezpečenstvom alebo zachrániť iné osoby).

Harmonizované normy

Posudzovanie zhody a príslušné orgány

 • Posudzovanie zhody OOP so základnými požiadavkami a ďalšími pravidlami tejto smernice spadá do zodpovednosti:
  • orgánov nahlásených krajinami EÚ v súlade s určitými minimálnymi kritériami posudzovania;
  • alebo samotných výrobcov.

Vyhlásenie o zhode a označenie CE

Krajiny EÚ nesmú zakázať, obmedziť ani brániť umiestneniu na trh alebo uvedeniu do prevádzky OOP s označením CE, v súvislosti s ktorým:

 • je výrobca schopný predložiť vyhlásenie o zhode ES;
 • v prípade OOP, ktorý chráni pred menšími rizikami, zhodu preukazuje samotný výrobca prostredníctvom vyhlásenia o zhode ES;
 • všetky ostatné OOP podliehajú typovej skúške ES* príslušného orgánu;
 • niektoré prvky OOP, ktoré chránia pred veľmi závažnými rizikami, takisto podliehajú postupu na zaistenie zhody s výrobným typom, ako je napr. dýchacie zariadenie. Tieto OOP si vyžadujú osvedčenie o typovej skúške ES, ako aj
  • nepretržité monitorovanie zhody prostredníctvom auditov s cieľom ubezpečiť sa, že boli zavedené systémy na riadenie kvality v záujmy výroby zhodného výrobku
  • alebo každoročné predkladanie vzoriek na skúšanie zhody.

Označenie zhody CE pripája výrobca alebo jeho zástupca so sídlom v EÚ.

Zrušenie

Smernica 89/686/EHS bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/425 s účinnosťou od 21. apríla 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátneho práva do 31. decembra 1991. Uplatňuje sa od 1. júla 1992.

KONTEXT

Túto smernicu dopĺňajú smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov, a predovšetkým smernica 89/656/EHS o používaní OOP pracovníkmi na pracovisku.

* HLAVNÉ POJMY

Typová skúška: keď schválený inšpekčný orgán stanoví a osvedčí, že daný model OOP zodpovedá príslušným ustanoveniam tejto smernice.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18 – 38)

Následné zmeny smernice 89/686/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51 – 98)

Posledná aktualizácia 20.09.2016

Top