Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európske konanie o platobnom rozkaze

Európske konanie o platobnom rozkaze

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1896/2006 – zavádzanie európskeho konania o platobnom rozkaze

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Týmto nariadením sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze pre pohľadávky, ktoré odporca nepoprel. Zjednodušuje a zrýchľuje sa tak súdne konanie a znižujú sa náklady na takéto konanie v sporoch, ktoré zahŕňajú viacero krajín.
 • Zároveň sa umožňuje voľný pohyb európskych platobných rozkazov, ktoré sa uznávajú a vykonávajú vo všetkých krajinách EÚ.
 • Nariadenie sa uplatňuje na všetky krajiny EÚ okrem Dánska.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Európske konanie o platobnom rozkaze sa uplatňuje vo všetkých občianskych a obchodných veciach pri sporoch, v ktorých aspoň jedna zo strán žije v inej krajine EÚ ako v krajine, v ktorej sa podal návrh na rozkaz.

Konanie sa neuplatňuje na určité otázky:

 • daňové, colné alebo správne veci;
 • zodpovednosť štátu za konanie a nečinnosť pri výkone štátnej moci;
 • majetkový režim manželov;
 • konkurzné konania, konania týkajúce sa likvidácií platobne neschopných spoločností alebo iných právnických osôb, a súdne zmiery;
 • sociálne zabezpečenie;
 • pohľadávky, ktoré vznikli z mimozmluvných záväzkov, pokiaľ neboli predmetom dohody medzi stranami alebo nedošlo k uznaniu dlhu, alebo sa netýkajú vyrovnaných dlhov, ktoré vznikli zo spoločného vlastníctva majetku.

Postup podávania návrhu

 • Toto nariadenie zahŕňa vzorové tlačivo návrhu na európsky platobný rozkaz, ktoré sa má podať na súde.
 • Pohľadávka musí byť v určitej výške, ktorá je splatná v čase podania návrhu.
 • Právomoc súdov určujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1215/2012.
 • Súd, na ktorý sa návrh podáva, zváži čo najskôr, či boli splnené rôzne podmienky (cezhraničný charakter sporu v občianskych a obchodných veciach, právomoc súdu atď.) a či sa návrh javí byť opodstatnený.
 • Súd musí informovať navrhovateľa o svojich dôvodoch zamietnutia návrhu. Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustný opravný prostriedok, ale navrhovateľ môže podať nový návrh na európsky platobný rozkaz alebo uplatniť iné konanie dostupné podľa práva krajiny EÚ.

Vydanie európskeho platobného rozkazu

 • Ak sú splnené podmienky, súd čo najskôr a obvykle do 30 dní od podania návrhu vydá európsky platobný rozkaz.
 • Európsky platobný rozkaz sa vydáva iba na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ, ak sa pohľadávka zdá byť opodstatnená.
 • Tento rozkaz sa automaticky uzná a vykoná v iných krajinách EÚ bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu, ak odporca na súd, ktorý ho vydal, nepodá odpor.
 • Vykonávacie konania sa riadia vnútroštátnym právom krajiny EÚ, ktorá požiadala o výkon európskeho platobného rozkazu.

Doručovanie európskeho platobného rozkazu odporcovi

Európsky platobný rozkaz sa doručuje odporcovi v súlade s vnútroštátnym právom krajiny doručenia. V nariadení sa stanovujú možné spôsoby doručovania európskeho platobného rozkazu s dokladom alebo bez dokladu o prijatí odporcovi.

Odpor proti európskemu platobnému rozkazu

 • Odporca môže na súd, ktorý vydal platobný rozkaz, podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu. Odpor sa musí zaslať do 30 dní od doručenia európskeho platobného rozkazu.
 • Keď odporca podá odpor, občianske súdne konanie pokračuje na príslušných súdoch krajiny EÚ, v ktorých sa vydal európsky platobný príkaz, pokiaľ si navrhovateľ neželá ukončiť konania.

Po uplynutí lehoty 30 dní na podanie odporu môže odporca podať návrh na preskúmanie európskeho platobného príkazu na príslušnom súde, ak:

 • bol platobný rozkaz doručený odporcovi bez potvrdenia o prijatí a doručenie sa neuskutočnilo v primeranom čase na prípravu obhajoby,
 • odporcovi bolo zabránené namietať proti pohľadávke z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu mimoriadnych okolností,
 • európsky platobný rozkaz bol zjavne chybne vydaný.

Ak súd zamietne návrh odporcu, európsky platobný rozkaz zostáva v platnosti. Ak súd naopak rozhodne, že preskúmanie je odôvodnené, európsky platobný rozkaz sa stane neplatným.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 12. decembra 2008.

KONTEXT

Konania o platobnom rozkaze

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1 – 32)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1896/2006 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze [COM(2015) 495 final z 13.10.2015]

Posledná aktualizácia 25.01.2016

Top