Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ochrana hospodárskych zvierat

Go to the summaries’ table of contents

Ochrana hospodárskych zvierat

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/58/ES – ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernica stanovuje všeobecné pravidlá týkajúce sa ochrany hospodárskych zvierat bez ohľadu na druh.
 • Pravidlá sa vzťahujú na hospodárske zvieratá vrátane rýb, plazov a obojživelníkov určené na produkciu potravín, vlny, kože alebo kožušiny alebo na iné hospodárske účely.

HLAVNÉ BODY

 • Všetky krajiny EÚ ratifikovali Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely. Jeho hlavné články sa týkajú zabezpečenia ustajnenia, potravy a starostlivosti primeranej potrebám týchto zvierat.
 • Krajiny EÚ musia tieto požiadavky na vhodné životné podmienky zvierat zohľadniť pri vypracovaní a vykonávaní právnych predpisov EÚ najmä v oblasti poľnohospodárskej politiky.

Zvieratá

Smernica sa vzťahuje na zvieratá (vrátane rýb, plazov a obojživelníkov) rozmnožované alebo chované kvôli produkcii potravín, vlny, kože alebo kožušiny alebo na iné hospodárske účely. Nevzťahuje sa na:

 • voľne žijúce zvieratá,
 • zvieratá určené na účasť na športových alebo kultúrnych podujatiach (výstavách),
 • pokusné alebo laboratórne zvieratá,
 • bezstavovce.

Podrobnejšie informácie o osobitných kategóriách zvierat:

Podmienky chovu

Krajiny EÚ musia prijať pravidlá, ktorými zabezpečia, aby sa vlastníci alebo chovatelia zvierat starali o vhodné životné podmienky svojich zvierat a aby sa týmto zvieratám nespôsobovala žiadna zbytočná bolesť, utrpenie alebo poranenie. Podľa získaných skúseností a súčasných vedeckých znalostí súvisia podmienky chovu s nasledujúcimi aspektmi.

 • Pracovníci: o zvieratá sa musí starať dostatočný počet pracovníkov s primeranými odbornými zručnosťami, znalosťami a schopnosťami.
 • Kontroly: všetky zvieratá chované v chovných systémoch sa musia kontrolovať najmenej raz za deň. Zranené alebo choré zvieratá musia byť okamžite ošetrené a podľa potreby oddelené vo vhodnom priestore.
 • Vedenie záznamov: vlastník alebo chovateľ zvierat musí uchovávať záznam o každom zdravotnom ošetrení najmenej tri roky.
 • Sloboda pohybu: všetkým zvieratám, aj tým, ktoré sú priviazané, pripútané alebo zatvorené, musí byť poskytnutý dostatočný priestor na pohyb bez zbytočného utrpenia alebo poranenia.
 • Budovy a ustajnenie: materiály používané pri výstavbe budov sa musia dať čistiť a dezinfikovať. Cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota a relatívna vlhkosť sa musia udržiavať v prijateľných medziach. Zvieratá chované v budovách nesmú byť držané v stálej tme ani nepretržite vystavené umelému osvetleniu.
 • Automatické alebo mechanické zariadenia: automatické alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a vhodné životné podmienky zvierat sa musia kontrolovať aspoň raz denne. Ak sa používa systém umelej ventilácie, musí byť pripravený vhodný záložný systém, ktorý bude garantovať dostatočnú obnovu vzduchu.
 • Potrava, voda a iné látky: zvieratám sa musí poskytovať plnohodnotná a primeraná výživa, ktorú musia dostávať v dostatočnom množstve a v pravidelných intervaloch. Všetky ostatné látky okrem látok podávaných z liečebných alebo profylaktických dôvodov alebo na účely zootechnického ošetrovania sú zakázané. Kŕmiace a napájacie zariadenie musí okrem toho minimalizovať riziko znečistenia.
 • Zmrzačenie: platia vnútroštátne pravidlá o zmrzačení.
 • Rozmnožovacie postupy: nesmú sa používať rozmnožovacie postupy, ktoré spôsobujú utrpenie alebo poranenie, okrem takých, ktorých dopad je minimálny, krátky alebo výslovne povolený vnútroštátnymi orgánmi. Žiadne zviera sa nesmie chovať na hospodárske účely, ak to má škodlivý účinok na jeho zdravie alebo vhodné životné podmienky.

Kontroly

Krajiny EÚ musia uskutočniť potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby príslušné vnútroštátne orgány vykonávali kontroly. Správy o týchto kontrolách musia predkladať Európskej komisii, ktorá ich použije na formuláciu návrhov na harmonizáciu kontrol.

Vyhodnotenie a vykonávanie

Každých 5 rokov musí Komisia predložiť Rade správu o vykonávaní smernice spolu s prípadnými návrhmi na zlepšenie. Rada túto správu prijíma kvalifikovanou väčšinou.

Krajiny EÚ si môžu ponechať alebo môžu zaviesť prísnejšie ustanovenia.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. augusta 1998. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1999.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/58/EC z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23 – 27)

Následné zmeny smernice 98/58/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie

Rozhodnutie Komisie 2006/778/ES zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (Ú. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 39 – 47)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.11.2017

Top