Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana nosníc

Ochrana nosníc

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 1999/74/ES – minimálne normy na ochranu nosníc

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernica ustanovuje minimálne normy na ochranu nosníc. Nevzťahuje sa na prevádzky, ktoré majú menej než 350 nosníc, ani na prevádzky s chovom plemenných nosníc.
 • Chov nosníc musí spĺňať príslušné pravidlá ustanovené smernicou 98/58/ES, ktorá sa týka ochrany hospodárskych zvierat, a pravidlá ustanovené prílohou k tejto smernici.

HLAVNÉ BODY

Alternatívne systémy

Od 1. januára 2002 museli všetky novovybudované alebo prebudované alternatívne systémy výroby a všetky takéto systémy výroby po prvý krát uvedené do prevádzky spĺňať tieto požiadavky:

 • Všetky systémy musia byť vybavené:

  • buď lineárnymi kŕmnymi zariadeniami (aspoň 10 cm na sliepku) alebo kruhovými kŕmnymi zariadeniami (aspoň 4 cm na sliepku),
  • buď nepretržitými napájačkami (2,5 cm na sliepku) alebo kruhovými napájačkami (1 cm na sliepku),
  • aspoň jedným hniezdom na každých 7 sliepok,
  • primeranými bidlami (aspoň 15 cm na sliepku),
  • aspoň 250 cm2 plochy podstielky na sliepku.
 • Podlahy zariadení musia podopierať každý predný prst každej nohy.
 • Na chovné systémy, kde sa sliepky môžu voľne pohybovať a/alebo kde majú prístup k otvoreným výbehom, sa vzťahujú osobitné pravidlá.
 • Hustota osadenia hydiny nesmie presiahnuť deväť nosníc na m2 využiteľnej plochy (avšak tam, kde využiteľná plocha zodpovedá celkovej dostupnej povrchovej ploche, môže byť povolená hustota osadenia hydiny 12 sliepok na m2 do 31. decembra 2011 pre tie prevádzky, ktoré tento systém uplatňujú k 3. augustu 1999).

Krajiny EÚ museli zabezpečiť, aby sa tieto požiadavky uplatňovali od 1. januára 2007.

Chov v neprispôsobených klietkových systémoch

 • Od 1. januára 2003 museli všetky neprispôsobené klietky spĺňať tieto požiadavky:

  • Pre každú sliepku sa musí zabezpečiť aspoň 550 cm2 plochy klietky.
  • Musí sa zabezpečiť kŕmne zariadenie (s dĺžkou aspoň 10 cm krát počet sliepok), ktoré sa môže používať bez obmedzenia.
  • Každá klietka musí mať vhodný napájací systém.
  • Klietky musia byť aspoň 40 cm vysoko nad aspoň 65 % plochy klietky a nie nižšie než 35 cm v každom bode.
  • Podlahy klietok musia byť skonštruované tak, aby podopierali prsty každej nohy. Ak sa podlaha zvažuje, nesmie zvažovanie presiahnuť 14 % alebo 8 %, s výnimkou podláh vyrobených z iného materiálu než z drôteného pletiva.
  • Klietky musia byť vybavené vhodnými nástrojmi na skracovanie pazúrov.
 • Od 1. januára 2003 sa nesmeli budovať ani uvádzať do prevádzky žiadne neprispôsobené klietky. Tento typ chovného systému je od 1. januára 2012 zakázaný.

Chov v prispôsobených klietkach

Od 1. januára 2002 museli všetky prispôsobené klietky spĺňať aspoň tieto požiadavky:

 • Každá nosnica musí mať:

  • aspoň 750 cm2 plochy klietky,
  • hniezdo,
  • podstielku, aby sa umožnilo zobanie a hrabanie,
  • primerané bidlá s dĺžkou aspoň 15 cm.
 • Musí sa zabezpečiť kŕmne zariadenie, ktoré sa môže používať bez obmedzenia. Jeho dĺžka musí byť aspoň 12 cm krát počet sliepok v klietke.
 • Každá klietka musí mať vhodný napájací systém.
 • Minimálna šírka uličky medzi radmi klietok musí byť 90 cm a medzi podlahou budovy a spodným radom klietok musí byť ponechaný priestor aspoň 35 cm.
 • Klietky musia byť vybavené vhodnými nástrojmi na skracovanie pazúrov.

Záverečné pravidlá

 • Príslušné orgány krajín EÚ musia zaregistrovať prevádzky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a prideliť im poznávacie číslo, ktoré zabezpečí vysledovateľnosť vajec umiestnených na trh na ľudskú spotrebu.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že príslušný orgán bude v rámci svojej zodpovednosti vykonávať inšpekcie, aby skontroloval dodržiavanie pravidiel vyplývajúcich zo smernice. Správy o inšpekciách musia predkladať Európskej komisii, ktorá musí následne informovať Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (PAFF).
 • Veterinárni odborníci z Komisie môžu v spolupráci s príslušnými orgánmi vykonávať kontroly na mieste. Zistenia z týchto kontrol sa prerokujú s príslušným orgánmi, ktoré potom prijmú všetky opatrenia odhalené pri kontrole ako potrebné.
 • Krajiny EÚ môžu zachovať alebo uplatňovať na svojich územiach ustanovenia, ktoré sú prísnejšie než tie, ktoré predpokladá táto smernica.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. augusta 1999. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. EÚ L 203, 3.8.1999, s. 53 – 57)

Následné zmeny smernice 1999/74/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Komisie 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2002, s. 44 – 46)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 05.09.2017

Top