EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana kritických infraštruktúr

Ochrana kritických infraštruktúr

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/114/ES – identifikácia a označenie európskych kritických infraštruktúr a zhodnotenie potreby zlepšiť ich ochranu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovuje sa v nej postup Európskej únie (EÚ) na identifikáciu a označovanie európskych kritických infraštruktúr* (ECI) a vymedzuje sa prístup k zlepšeniu jej ochrany.

HLAVNÉ BODY

Identifikácia a označovanie ECI

 • Krajiny EÚ uplatňujú postup identifikácie možných ECI s pomocou Európskej komisie, ak je to potrebné. Pri identifikácii možných ECI, mali by používať:
  • prierezové kritériá, ako sú možné straty na životoch, hospodársky vplyv a vplyv na verejnosť; a
  • sektorové kritériá, ktoré sú špecifické pre daný druh ECI.
 • Krajiny EÚ uplatňujú postup označovania založený na spolupráci (napr. diskusie s ostatnými krajinami EÚ) v súvislosti s možnými ECI, ktoré sa nachádzajú na ich území.
 • Krajiny EÚ pravidelne preskúmavajú identifikáciu a označenie ECI.
 • Smernica sa vzťahuje len na sektor energetiky a dopravy (pozri prílohu I k smernici). Časom sa do jej rozsahu pôsobnosti môžu doplniť ďalšie sektory.

Bezpečnostné plány prevádzkovateľa

 • Krajiny EÚ zabezpečia, aby bol pre každú ECI zavedený bezpečnostný plán prevádzkovateľa (OSP).
 • Cieľom postupu OSP je identifikovať kritické zložky ECI, ako aj existujúce bezpečnostné riešenia na ich ochranu.

Styční úradníci pre bezpečnosť

 • Krajiny EÚ zabezpečia, aby bol pre každú ECI vymenovaný styčný úradník pre bezpečnosť.
 • Úradník slúži ako kontaktný bod medzi vlastníkom/prevádzkovateľom ECI a príslušným úradom krajiny EÚ.

Podávanie správ

 • Krajiny EÚ vykonávajú hodnotenia hrozieb týkajúce sa ECI do jedného roka od označenia kritickej infraštruktúry.
 • Krajiny EÚ predkladajú Komisii každé dva roky všeobecné údaje o druhoch rizík, hrozieb a zraniteľných miest.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. januára 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 12. januára 2011.

KONTEXT

 • Za ochranu kritickej infraštruktúry sú prevažne zodpovedné vnútroštátne orgány. Narušenia kritickej infraštruktúry sú však citeľné aj za vnútroštátnymi hranicami. Preto je potrebný rozmer EÚ s cieľom pomôcť riadiť tieto riziká. V roku 2007 Rada EÚ prijala závery o Európskom programe na ochranu kritickej infraštruktúry (EPCIF). Tento program sa zameriava na zlepšenie ochrany kritických infraštruktúr pred všetkými druhmi hrozieb a nebezpečenstiev.
 • Po preskúmaní smernice 2008/114/ES Komisia v roku 2013 vymedzila nový prístup k vykonávaniu Európskeho programu na ochranu kritickej infraštruktúry. Jeho cieľom je vybudovať v EÚ spoločné nástroje a spoločný prístup k ochrane a odolnosti kritickej infraštruktúry, v ktorom sa bude lepšie prihliadať na vzájomné závislosti medzi kritickými infraštruktúrami, priemyslom a štátnymi aktérmi.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Kritická infraštruktúra: zložky alebo systémy, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska. Európska kritická infraštruktúra (ECI) je kritická infraštruktúra nachádzajúca sa v krajinách EÚ, ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné dôsledky minimálne v dvoch krajinách EÚ (napr. elektrárne alebo ropovod).

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75 – 82)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Ochrana najdôležitejšej infraštruktúry v boji proti terorizmu [KOM(2004) 702 v konečnom znení z 20. októbra 2004]

Zelená kniha o európskom programe na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry [KOM(2005) 576 v konečnom znení zo 17. novembra 2005]

Oznámenie Komisie o Európskom programe na ochranu kritickej infraštruktúry [KOM(2006) 786 v konečnom znení z 12. decembra 2006]

Pracovný dokument útvarov Komisie o novom prístupe k Európskemu programu na ochranu kritickej infraštruktúry: Zvyšovanie zabezpečenia európskych kritických infraštruktúr [SWD(2013) 318 final z 28. augusta 2013]

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top