EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európska spolupráca v oblasti mládeže (2010 – 2018)

Európska spolupráca v oblasti mládeže (2010 – 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Uznesenie Rady o obnovenom systéme pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže

AKÝ JE CIEĽ TOHTO UZNESENIA?

Ustanovuje obnovený rámec pre lepšiu spoluprácu medzi krajinami EÚ v oblasti mládeže na obdobie rokov 2010 – 2018. Nadväzuje na prvý rámec prijatý v roku 2002 na obdobie rokov 2002 – 2009.

HLAVNÉ BODY

Hlavným cieľom tohto obnoveného rámca alebo stratégie EÚ pre mládež je zlepšovať účinnosť spolupráce a už zavedených opatrení a poskytovať lepšie výhody mladým ľuďom v EÚ.

Táto stratégia má dva hlavné ciele:

 • vytvoriť viac príležitostí a rovných príležitostí pre mladých ľudí vo vzdelávaní a na trhu práce,
 • podporovať aktívne zapojenie mladých ľudí do spoločnosti.

Tieto ciele by sa mali splniť prostredníctvom podpory dialógu medzi mládežou a tvorcami politík s cieľom zvyšovať aktívne občianstvo, podporovať sociálnu integráciu a zabezpečovať začlenenie mladých ľudí do rozvoja politík EÚ.

Na tento účel sa presadzujú osobitné iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí, a iniciatívy na začlenenie, a to v ôsmich osobitných oblastiach:

 • vzdelávanie a odborná príprava,
 • zamestnanosť a podnikanie,
 • zdravie a pohoda,
 • účasť mladých ľudí na demokratickom procese EÚ a v spoločnosti v súvislosti s osobitným štruktúrovaným dialógom EÚ,
 • dobrovoľnícka činnosť,
 • sociálne začlenenie,
 • mládež a svet s opatreniami zameranými na pomoc mladým ľuďom angažovať sa mimo EÚ alebo sa viac zapájať do oblastí, ako je zmena klímy, medzinárodná spolupráca a ľudské práva,
 • tvorivosť a kultúra.

Úloha krajín EÚ a Európskej komisie

Uznesenie vyzýva Európsku komisiu a krajiny EÚ, aby prijali opatrenia, ktoré by prispeli k dosiahnutiu cieľov stratégie pre mládež. Opatrenia v týchto oblastiach je nutné uplatňovať prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie, čo si vyžaduje politický záväzok krajín EÚ a použitie osobitných pracovných metód.

Hlavnými vykonávacími nástrojmi stratégie EÚ pre mládež sú:

 • vzájomné učenie sa medzi krajinami EÚ,
 • politika založená na dôkazoch,
 • monitorovanie a podávanie správ,
 • dialóg s mladými ľuďmi a
 • mobilizácia programov EÚ, ako je napríklad program Erasmus+.

V stratégii EÚ pre mládež sa takisto presadzuje zohľadňovanie problematiky mládeže aj v ďalších politických oblastiach, ktoré majú vplyv na životy mladých ľudí, ako napríklad zamestnanosť mladých (vrátane programu záruka pre mladých) a sociálne začlenenie (platforma EÚ proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018) (Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1 – 11).

SÚVISIACE DOKUMENTY

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o pracovnom pláne Európskej únie pre mládež na roky 2016 – 2018 (Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 1 – 9)

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 20. mája 2014 o prehľade procesu štruktúrovaného dialógu vrátane sociálneho začlenenia mladých ľudí (Ú. v. C 183, 14.6.2014, s. 1 – 4).

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 20. mája 2014 o pracovnom pláne Európskej únie pre mládež na roky 2014 – 2015 (Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 5 – 11).

Posledná aktualizácia 23.11.2017

Top