Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výnimky pre vertikálne dohody o dodávkach a vertikálne distribučné dohody

Výnimky pre vertikálne dohody o dodávkach a vertikálne distribučné dohody

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (EÚ) č. 330/2010 – uplatňovanie ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ NARIADENIA A ČLÁNKU 101 ZFEÚ?

V článku 101 ods. 1 ZFEÚ sa zakazujú dohody, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi krajinami EÚ a ktoré bránia, obmedzujú alebo narúšajú hospodársku súťaž. Na dohody, ktoré vytvárajú dostatočný prínos na vyváženie následkov odporujúcich hospodárskej súťaži, sa podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ vzťahuje výnimka z tohto zákazu.

Nariadením sa stanovuje skupinová výnimka z článku 101 ods. 1 ZFEÚ pre vertikálne dohody*, ktoré spĺňajú určité požiadavky. Tieto dohody môžu napríklad pomôcť výrobcovi vstúpiť na nový trh alebo vyhnúť sa situácii, keď jeden distribútor „parazituje“ na propagačnom úsilí druhého distribútora, alebo umožniť dodávateľovi znížiť cenu investície uskutočňovanej za konkrétneho klienta.

HLAVNÉ BODY

Požiadavky na uplatňovanie nariadenia

Skôr než sa na určitú vertikálnu dohodu môže uplatniť výnimka z článku 101 ods. 1 ZFEÚ, musia byť splnené isté požiadavky:

 • dohoda neobsahuje nijaké z tzv. „závažných“ obmedzení uvedených v nariadení,
 • trhový podiel dodávateľov ani kupujúcich nesmie prekročiť 30 %,
 • nariadenie obsahuje podmienky týkajúce sa troch osobitných obmedzení.

„Závažné“ obmedzenia

Existuje päť obmedzení, ktoré vedú k odňatiu výhod plynúcich z nariadenia pre celú dohodu, aj keď trhový podiel dodávateľa a kupujúceho je nižší než 30 %. Tieto obmedzenia sa považujú za závažné obmedzenia hospodárskej súťaže z dôvodu poškodenia, ktoré môžu spôsobovať spotrebiteľom. Vo väčšine prípadov sú tieto obmedzenia zakázané a považuje sa za nepravdepodobné, aby vertikálne dohody, ktoré ich obsahujú, spĺňali podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 ZFEÚ:

 • 1.

  dodávatelia nesmú pevne stanovovať (minimálnu) cenu, za ktorú distribútori môžu ďalej predávať svoje výrobky (stanovenie ceny pre ďalší predaj);

 • 2.

  rozdelenie trhu podľa územia alebo zákazníkov sa zakazuje. Distribútori musia naďalej slobodne rozhodovať o tom, kde a komu predávajú. Nariadenie obsahuje výnimky z tohto pravidla, ktoré napríklad umožňujú spoločnostiam viesť výhradný distribučný systém alebo selektívny distribučný systém;

 • 3.

  vybratí distribútori, hoci majú zákaz predávať nepovoleným distribútorom, nesmú mať obmedzenia, pokiaľ ide o koncových používateľov, ktorým smú predávať;

 • 4.

  vybratí distribútori musia naďalej slobodne predávať alebo nakupovať zmluvný tovar ďalším vybratým distribútorom alebo od vybratých distribútorov v rámci siete;

 • 5.

  dohoda medzi výrobcom náhradných dielov a kupujúcim, ktorý zabudováva tieto diely do vlastných výrobkov, nesmie brániť alebo obmedzovať výrobcu v predaji týchto náhradných dielov konečným používateľom, nezávislým opravovniam alebo poskytovateľom služieb.

Hraničný trhový podiel 30 %

Toto nariadenie sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ak trhový podiel dodávateľa tovaru alebo služieb ani kupujúceho nepresahuje 30 %. V prípade dodávateľa je pre uplatnenie skupinovej výnimky rozhodujúci trhový podiel na relevantnom dodávateľskom trhu, čiže na trhu, na ktorom predáva tovar alebo služby. V prípade kupujúceho je pre uplatnenie nariadenia rozhodujúci jeho trhový podiel na relevantnom nákupnom trhu, čiže na trhu, na ktorom nakupuje tovar alebo služby.

Obmedzenia, na ktoré sa nevzťahuje výnimka

Nariadenie platí pre všetky vertikálne obmedzenia s výnimkou obmedzení uvedených vyššie. Neukladajú sa ním však osobitné podmienky na tri vertikálne obmedzenia:

 • záväzok nekonkurovania počas platnosti zmluvy,
 • záväzok nekonkurovania po uplynutí platnosti zmluvy,
 • vylúčenie konkrétnych značiek v rámci selektívneho distribučného systému.

Ak neboli splnené tieto podmienky, na uvedené vertikálne obmedzenia sa nevzťahuje výnimka z nariadenia. Nariadenie sa však naďalej uplatňuje na zvyšnú časť vertikálnej dohody, ak táto časť môže fungovať nezávisle od vertikálnych obmedzení, na ktoré sa nevzťahuje výnimka.

Európska komisia takisto zverejnila usmernenia o vertikálnych obmedzeniach. V týchto pokynoch sa opisuje prístup voči vertikálnym dohodám, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júna 2010 a jeho platnosť sa skončí 31. mája 2022.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Vertikálne dohody: dohody týkajúce sa predaja alebo nákupu tovaru alebo služieb medzi spoločnosťami pôsobiacimi na rôznych úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca, napríklad distribučné dohody medzi výrobcami a veľkoobchodnými alebo maloobchodnými predajcami.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1 – 7)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti únie – Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva – Kapitola 1 – Pravidlá hospodárskej súťaže – Oddiel 1 – Pravidlá uplatňované na podniky – Článok 101 (pôvodný článok 81 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 88 – 89)

SÚVISIACI DOKUMENT

Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach (Ú. v. EÚ C 130, 19.5.2010, s. 1 – 46)

Posledná aktualizácia 08.01.2019

Top