EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dočasné a lokalitne sa meniace staveniská

Dočasné a lokalitne sa meniace staveniská

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 92/57/EHS – minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Jej cieľom je podporiť lepšie pracovné podmienky na staveniskách, na ktorých môžu byť pracovníci vystavení osobitne veľkým rizikám.
 • Vyžaduje sa v nej, aby:
  • sa počas návrhu a prípravy projektov zohľadnili otázky zdravia a bezpečnosti,
  • sa vytvoril reťazec zodpovednosti, ktorý bude prepájať všetky zúčastnené osoby s cieľom predchádzať všetkým rizikám.
 • Je to ôsma samostatná smernica v zmysle rámcovej smernice 89/391/EHS, ktorou sa zavádzajú všeobecné pravidlá na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na dočasné alebo lokalitne sa meniace staveniská* vo všetkých odvetviach činnosti, verejných či súkromných, vrátane odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu, administratívy, služieb, vzdelávania, kultúry a voľného času.

Smernica sa nevzťahuje na vrtné a ťažobné práce v ťažobnom priemysle.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia

Stavebník* alebo stavebný dozor* musia:

 • určiť jedného alebo viacerých koordinátorov pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pre každé stavenisko, na ktorom pracuje viac dodávateľov. Tento koordinátor zabezpečí, že pred zriadením staveniska sa vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • v prípade stavenísk, na ktorých plánovaná doba trvania prác presiahne 30 pracovných dní a na ktorých súčasne pracuje viac ako 20 pracovníkov, alebo na ktorých objem plánovaných prác prekročí 500 človeko–dní, predložiť pred začatím prác písomné oznámenie (vypracované podľa prílohy III k smernici).

Príprava projektu

Stavebník alebo stavebný dozor musia uplatniť všeobecné zásady prevencie uvedené v smernici 89/391/EHS a plán bezpečnosti:

 • v štádiu prípravy projektu staveniska,
 • pri rozhodovaní o architektonických a organizačných aspektoch,
 • počas rôznych štádií práce.

Koordinátori musia:

 • zabezpečiť uplatňovanie všeobecných zásad prevencie,
 • vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • pripraviť podklad, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré je potrebné zohľadniť pri všetkých následných prácach.

Vykonávanie projektu

Koordinátori počas vykonávania musia:

 • zabezpečiť, aby zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby* uplatňovali príslušné zásady prevencie a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia, kde je to potrebné,
 • organizovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi s ohľadom na otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • kontrolovať správne vykonávanie pracovných postupov,
 • vykonávať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby na stavenisko bol povolený vstup len oprávneným osobám.

Zodpovednosť stavebníkov, stavebného dozoru a zamestnávateľov

Aj keď bol vymenovaný koordinátor, stavebník alebo stavebný dozor stále zodpovedajú za otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • zamestnávatelia musia dodržiavať minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúce sa stavenísk, ktoré sú uvedené v prílohe IV (aspekty, ako sú energetické rozvody, únikové cesty a východy, vetranie, teplota, dopravné trasy, hygienické vybavenie atď.). Zohľadňovať musia aj usmernenia koordinátora pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby musia dodržiavať bezpečnostné požiadavky, najmä požiadavky týkajúce sa používania pracovných prostriedkov a osobných ochranných prostriedkov.

Informovanie pracovníkov, porady s nimi a ich účasť

V súlade so smernicou 89/391/EHS sa musia:

 • pracovníkom a/alebo ich zástupcom poskytovať zrozumiteľné informácie o všetkých opatreniach prijatých pre ich bezpečnosť a ochranu zdravia na mieste výkonu práce,
 • vždy, keď to bude potrebné, uskutočňovať porady s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v záležitostiach obsiahnutých v tejto smernici.

Pozmeňujúca smernica

Smernicou 2007/30/ES sa zjednodušili požiadavky na podávanie správ Európskej komisii o vykonávaní smernice 89/391/EHS a jej rôznych samostatných smerníc. Krajiny EÚ teraz každých päť rokov vypracujú jednu správu o vykonávaní všetkých týchto smerníc.

Štúdia o vykonávaní smernice bola zverejnená v roku 2017.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. júla 1992 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 31. decembra 1993.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Dočasné alebo lokalitne sa meniace staveniská: všetky staveniská, na ktorých sa vykonávajú stavebné alebo stavebno-inžinierske práce (neúplný zoznam prác je uvedený v prílohe I k smernici).
Stavebník: každá fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa projekt vykonáva.
Stavebný dozor: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za. plánovanie a/alebo výkon a/alebo dozor nad vyhotovením projektu a ktorá koná v mene stavebníka.
Samostatne zárobkovo činná osoba: každá iná osoba ako zamestnanec alebo zamestnávateľ, ktorá svojou odbornou činnosťou prispieva k vykonaniu projektu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 6 – 22)

Následné zmeny smernice 92/57/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 26.11.2018

Top