EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Legislatívne postupy

Legislatívne postupy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 289 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Článok reformuje predchádzajúci rozhodovací proces EÚ a posilňuje tak jej schopnosť prijímať rozhodnutia a opatrenia.

HLAVNÉ BODY

Článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa týka dvoch typov legislatívneho postupu:

Riadny legislatívny postup

  • V riadnom legislatívnom postupe je Európsky parlament spoluzákonodarcom spoločne s Radou. Tento postup, pôvodne zavedený Maastrichtskou zmluvou pod názvom spolurozhodovanie, je v súčasnosti najčastejšie používaným spôsobom rozhodovania v EÚ. ZFEÚ mení jeho názov a rozširuje ho na oblasti politiky ako sú:
  • Priebeh riadneho legislatívneho postupu je podrobne opísaný v článku 294 ZFEÚ. Parlament a Rada vykonávajú zákonodarnú činnosť v rovnakom postavení. Obidve inštitúcie prijímajú legislatívne akty buď v prvom, alebo v druhom čítaní. Ak obidve inštitúcie ani po druhom čítaní nedosiahnu zhodu, zvolá sa Zmierovací výbor.
  • V riadnom legislatívnom postupe sa rozhodnutia prijímajú kvalifikovanou väčšinou, čiže systémom, ktorý zaručuje:
    • že rozhodnutie sa vykonáva vtedy, keď získa väčšinu krajín EÚ (55 % vo väčšine prípadov, ale v niektorých prípadoch 72 %) a zároveň
    • tieto krajiny zastupujú najmenej 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ.
  • ZFEÚ tiež zavádza „premosťovacie doložky“. Tieto doložky umožňujú za určitých podmienok použitie riadneho legislatívneho postupu v oblastiach, ktoré sú obvykle mimo jeho rozsahu pôsobnosti.

Mimoriadne legislatívne postupy

Mimoriadne legislatívne postupy, ako naznačuje ich názov, predstavujú výnimku z riadneho legislatívneho postupu. Používajú sa v určitých citlivejších oblastiach politiky. Na rozdiel od riadneho legislatívneho postupu nie sú mimoriadne legislatívne postupy v ZFEÚ presne opísané. Ich pravidlá sú teda vymedzené od prípadu k prípadu v tých článkoch zmluvy, ktoré ustanovujú podmienky ich vykonávania.

V mimoriadnych legislatívnych postupoch je v praxi jediným zákonodarcom Rada. Parlament sa postupu len zúčastňuje. Jeho úloha je tak v závislosti od prípadu obmedzená na poradenstvo (napríklad podľa článku 89 ZFEÚ o cezhraničných policajných operáciách) alebo súhlas (napríklad podľa článku 86 ZFEÚ o Európskej prokuratúre).

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – šiesta časť: Inštitucionálne a finančné ustanovenia – hlava I: Ustanovenia o orgánoch – kapitola 2: Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – oddiel 1: Právne akty Únie (článok 289) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 172)

Posledná aktualizácia 11.10.2017

Top