Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Smernica (EÚ) 2018/2002, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice 2012/27/EÚ a jej zmeny je prispôsobiť právo EÚ v oblasti energie cieľom súvisiacim s energetickou efektívnosťou a klímou do roku 2030 a podporiť stratégiu energetickej únie v snahe:

 • znížiť závislosť EÚ od dovážanej energie,
 • znížiť emisie,
 • zvýšiť zamestnanosť a rast,
 • posilniť práva spotrebiteľa a
 • zmierniť energetickú chudobu.

HLAVNÉ BODY

Cieľom smernice 2012/27/EÚ bolo zlepšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v porovnaní s úrovňou z roku 1990 a smernica vyžadovala, aby na jeho dosiahnutie všetky krajiny EÚ stanovili národné ciele energetickej efektívnosti. Podporuje energetickú efektívnosť* v celej EÚ prostredníctvom spoločného rámca opatrení, ktoré sa týkajú každej fázy energetického reťazca, od výroby cez distribúciu až po konečnú spotrebu.

Táto smernica v znení revidovanom smernicou (EÚ) 2018/2002 je spolu s revidovanou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie a novým nariadením o správe súčasťou balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov.

K hlavným zmenám smernice z roku 2012 patria:

 • dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni 32,5 % do roku 2030 a predpoklad ďalšieho zlepšovania po tomto roku,
 • odstránenie prekážok na trhu s energiou, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie,
 • stanovenie vlastných národných príspevkov krajín EÚ na obdobie do roku 2020 a 2030,
 • požiadavka krajín EÚ, aby spoločnosti verejnoprospešných služieb pomáhali od roku 2020 svojim spotrebiteľom každoročne znížiť spotrebu energie o 0,8 % (v prípade Malty a Cypru o 0,24 %), čo priláka súkromné investície a podporí nových konkurentov na trhu,
 • jasnejšie pravidlá pre meranie a vyúčtovanie energie, posilnenie práv spotrebiteľa, najmä pre ľudí, ktorí žijú v bytových domoch,
 • povinnosť krajín EÚ, aby mali transparentné, verejne dostupné vnútroštátne pravidlá rozdeľovania nákladov na vykurovanie, chladenie a teplú úžitkovú vodu v bytových domoch a viacúčelových budovách, v ktorých sú tieto služby spoločné,
 • posilnenie sociálnych aspektov energetickej efektívnosti prostredníctvom zohľadnenia energetickej chudoby pri navrhovaní schém energetickej efektívnosti a alternatívnych opatrení.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 2012/27/EÚ sa uplatňuje od 4. decembra 2012 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 5. júna 2014.

Smernica (EÚ) 2018/2002 sa uplatňuje od 24. decembra 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ má byť z väčšej časti transponovaná do 25. júna 2020. Výnimku tvoria určité zmenené pravidlá, pre ktoré platí termín 25. októbra 2020. Týkajú sa:

 • merania v prípade plynu a elektriny,
 • merania v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody,
 • pomerového merania a rozdelenia nákladov v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody,
 • požiadavky na diaľkový odpočet,
 • informácií o vyúčtovaní v prípade plynu a elektriny,
 • informácií o vyúčtovaní a spotrebe v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody,
 • nákladov na prístup k informáciám o meraní a vyúčtovaní v prípade elektriny a plynu,
 • nákladov na prístup k informáciám o meraní, vyúčtovaní a spotrebe v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody,
 • minimálnych požiadaviek na vyúčtovanie a informácie o vyúčtovaní na základe skutočnej spotreby elektriny a plynu (v prílohe VII) a
 • novej prílohy VIIa o minimálnych požiadavkách na vyúčtovanie a informácie o spotrebe v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Energetická efektívnosť: pomer medzi vyprodukovaným výkonom, službou, tovarom alebo energiou a množstvom spotrebovanej energie.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56)

Následné zmeny smernice 2012/27/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210 – 230)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Čistá energia pre všetkých Európanov [COM(2016) 860 final z 30. novembra 2016]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy [COM(2015) 80 final z 25. februára 2015]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Vykonávanie smernice o energetickej efektívnosti – usmernenie Komisie [COM(2013) 762 final z 6. novembra 2013]

Posledná aktualizácia 11.01.2019

Top