Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požiadavka na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

Požiadavka na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Toto delegované nariadenie podrobne stanovuje spôsob uplatňovania všeobecnej zásady zavedenej v nariadení (EÚ) č. 575/2013, čiže v nariadení o kapitálových požiadavkách, podľa ktorej musia mať úverové inštitúcie dostatok finančných prostriedkov na uspokojenie požiadaviek na výber po dobu 30 dní.

Nazýva sa delegované nariadenie o LCR (ukazovateľ krytia likvidity) a určuje, ktoré aktíva sa majú považovať za likvidné aktíva*. Stanovuje spôsob výpočtu očakávaných záporných a kladných peňažných tokov počas 30-dňovej lehoty.

HLAVNÉ BODY

Úverové inštitúcie musia udržiavať ukazovateľ krytia likvidity na úrovni najmenej 100 %. Zodpovedá pomeru medzi ich vankúšom likvidity* a čistými zápornými tokmi likvidity* po dobu 30 dní.

Úverová inštitúcia je v strese* v týchto situáciách (zoznam nie je vyčerpávajúci):

 • výber podstatnej hodnoty jej retailových vkladov,
 • čiastočná alebo úplná strata schopnosti nezabezpečeného neretailového financovania alebo zabezpečeného krátkodobého financovania,
 • dodatočné záporné toky likvidity kvôli zhoršeniu úverového ratingu,
 • vplyv zvýšenej volatility trhu na hodnotu kolaterálu,
 • neplánované čerpanie facility likvidity alebo kreditnej facility,
 • potenciálny záväzok spätne odkúpiť dlh alebo dodržať mimozmluvné záväzky.

Likvidné aktíva:

 • musia byť nehnuteľnosťou, právom, nárokom alebo podielom v držbe úverovej inštitúcie, ktoré môžu poskytnúť hotovosť do 30 dní,
 • nesmú byť emitované samotnou úverovou inštitúciou ani inými subjektmi, ako sú investičné spoločnosti, poisťovne alebo finančné holdingové spoločnosti,
 • musia mať hodnotu, ktorá sa dá určiť na základe ľahko dostupných trhových cien,
 • musia byť kótované na uznanej burze alebo obchodovateľné priamym predajom alebo jednoduchou zmluvou o repo transakcii*,

Likvidné aktíva sa delia do rôznych kategórií:

 • aktíva úrovne 1 (najlikvidnejšie), napríklad mince a bankovky alebo aktíva zaručené Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami alebo regionálnou štátnou správou a miestnymi orgánmi,
 • aktíva úrovne 2A, napríklad aktíva zaručené regionálnou štátnou správou, miestnymi orgánmi alebo subjektmi verejného sektora v EÚ s rizikovou váhou 20 %,
 • aktíva úrovne 2B, napríklad cenné papiere zabezpečené aktívami, podnikové dlhové cenné papiere, akcie za predpokladu, že spĺňajú určité požiadavky, a určité sekuritizácie*, ktoré musia vyhovovať radu prísnych podmienok, aby mohli byť akceptované ako aktívum úrovne 2B.

Úverové inštitúcie musia zabezpečiť:

 • že aktíva, ktoré tvoria ich vankúš likvidity, budú vždy dostatočne diverzifikované a ľahko dostupné a že ich možno zmeniť na hotovosť do 30 dní,
 • že budú mať v držbe minimálne 60 % vankúša v aktívach úrovne 1 a maximálne 15 % v aktívach úrovne 2B,
 • že do 30 dní prestanú zaobchádzať s aktívami, ktoré už nespĺňajú kritériá, ako s likvidnými aktívami.

Na stanovenie a meranie záporného toku likvidity a kladného toku likvidity, ako aj postupov, ktoré sa majú uplatniť, sa používajú podrobné pravidlá a výpočty.

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/1620 boli vykonané určité zmeny právneho predpisu z roku 2015 s cieľom zlepšiť jeho praktické uplatňovanie. Najdôležitejšie sú tieto:

 • plné zosúladenie výpočtu očakávaných záporných a kladných peňažných tokov v prípade zmlúv o repo transakciách, zmlúv o obrátených repo transakciách* a transakcií swapu na kolaterál* s medzinárodnou normou pre likviditu podľa Bazilejského výboru pre bankový dohľad,
 • spresnenie spôsobu zaobchádzania s rezervami centrálnych bánk v držbe dcérskych spoločností alebo pobočiek,
 • úprava výnimky týkajúcej sa minimálnej veľkosti emisie pre určité aktíva krajín mimo EÚ,
 • zlepšenie mechanizmu spätnej transakcie* pri výpočte vankúša likvidity,
 • zapracovanie nových jednoduchých, transparentných a štandardizovaných kritérií pre sekuritizáciu.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1620 sa uplatňuje od 30. apríla 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. októbra 2015.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Likvidné aktívum: aktívum, ktoré možno ľahko zmeniť na hotovosť.
Vankúš likvidity: hodnota likvidných aktív, ktoré má úverová inštitúcia v držbe.
Čisté záporné toky likvidity: suma, ktorá zostane po odčítaní prijímanej hotovosti od vyplácanej hotovosti.
Stres: náhle alebo závažné zhoršenie platobnej schopnosti alebo likvidity úverovej inštitúcie.
Zmluva o repo transakcii: nazývaná tiež „repo obchod“, je krátkodobý úver, pri ktorom sa predávajúci cenného papiera zaväzuje odkúpiť ho za stanovenú cenu a v stanovenom čase späť.
Sekuritizácia: postup, pri ktorom sa rôzne finančné aktíva alebo zmluvné dlhy, napríklad úvery na automobily alebo hypotéky, preskupia a predajú investorom.
Zmluvy o obrátených repo transakciách: nazývané tiež „obrátené repo obchody“, sú nákupy cenných papierov na základe dohody o ich budúcom predaji v stanovený deň za vyššiu cenu.
Transakcie swapu na kolaterál: zapožičanie likvidných aktív výmenou za menej likvidný kolaterál. Dlžník platí veriteľovi poplatok za súvisiace riziká.
Mechanizmus spätnej transakcie: uzavretie transakcií (napríklad repo transakcií alebo obrátených repo transakcií), ktoré sú splatné počas nasledujúcich 30 dní.

HLAVNÝ DOKUMENT

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1 – 36)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1620 z 13. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 271, 30.10.2018, s. 10 – 24)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1 – 1861)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 680/2014 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149 – 178)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34 – 85)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 – 337)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338 – 436)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1 – 59)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5 – 14)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 16.01.2019

Top