EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Presadzovanie pravidiel EÚ pre agropotravinový reťazec

Presadzovanie pravidiel EÚ pre agropotravinový reťazec

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2017/625 – úradné kontroly v celom agropotravinovom reťazci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V nariadení sa stanovujú spoločné pravidlá úradných kontrol Európskej únie (EÚ) na zabezpečenie správneho uplatňovania a presadzovania právnych predpisov o agropotravinovom reťazci v záujme ochrany ľudského zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín.
 • Nariadením sa zavádza harmonizovanejší a jednotnejší systém úradných kontrol a opatrení na presadzovanie práva v celom agropotravinovom reťazci a upevňuje sa zásada kontrol založených na riziku.

HLAVNÉ BODY

Agropotravinový reťazec

Nariadenie obsahuje pravidlá o úradných kontrolách vykonávaných vo všetkých potravinárskych a krmivárskych podnikoch, od prvotných výrobcov až po maloobchodníkov a zásobovateľov vrátane šľachtiteľov rastlín a zvierat, pestovateľov a obchodníkov.

Rozsah pôsobnosti

 • Nariadenie sa vzťahuje na úradné kontroly, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva s cieľom overiť súlad s pravidlami agropotravinového reťazca v oblasti:
  • potravín a ich bezpečnosti, neporušenosti a bezchybnosti na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie,
  • používania geneticky modifikovaných organizmov na účely potravinárskej a krmivárskej výroby,
  • krmív a bezpečnosti krmív na ktoromkoľvek stupni ich výroby, spracovania, distribúcie a používania,
  • zdravia a dobrých životných podmienok zvierat,
  • ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania.
 • Nariadenie sa tiež vzťahuje na dovoz určitých zvierat a tovaru:
  • ak pochádzajú z krajín mimo EÚ a musia prejsť kontrolou na hraničných kontrolných staniciach EÚ,
  • ak ide o tovar, ktorý sa predáva cez internet.
 • Nariadenie sa vzťahuje aj na úradné kontroly na overenie súladu dovážaných zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu s určitými pravidlami o používaní veterinárnych liekov.

Systém založený na riziku

 • Ustanovuje sa systém kontrol založený na riziku, ktorý umožňuje vnútroštátnym orgánom presadzovania práva vykonávať úradné kontroly v oblastiach, v ktorých sú najviac potrebné.
 • S cieľom zabezpečiť ich účinnosť sú tieto kontroly vo všeobecnosti neohlásené.

Dobré životné podmienky zvierat

 • Úradné kontroly sa vzťahujú na predpisy o starostlivosti o zvieratá, ktoré je potrebné dodržiavať aj počas ich prepravy, zabíjania a chovu.
 • Európska komisia môže prijať právne predpisy na prispôsobenie pravidiel úradných kontrol tak, aby napĺňali osobitné potreby v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.
 • Budú zriadené referenčné centrá EÚ pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré budú:
  • pomáhať členským štátom EÚ pri vykonávaní úradných kontrol prostredníctvom:
   • vykonávania vedeckých a technických štúdií,
   • organizácie kurzov odbornej prípravy,
   • zverejňovania výsledkov výskumov a informácií o technických inováciách,
  • poskytovať vedecké a technické odborné znalosti o metódach na posudzovanie a zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat.

Spolupráca medzi členskými štátmi

 • Spresňujú a upevňujú sa pravidlá spolupráce a administratívnej pomoci medzi členskými štátmi.
 • Členské štáty musia zabezpečiť výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva, prokurátormi a justičnými orgánmi o možných prípadoch porušenia predpisov.
 • Do integrovaného systému riadenia úradných kontrol sa začlenia všetky existujúce (a budúce) počítačové systémy spravované Komisiou.

Transparentnosť

Vnútroštátne orgány musia vydávať výročné správy.

Financovanie

Pravidlami výpočtu poplatkov za úradné kontroly sa zabezpečí, aby členské štáty riadne financovali svoje kontrolné systémy a aby poplatky neprekračovali náklady na vykonávanie úradných kontrol.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019, pokiaľ ide o väčšinu článkov nariadenia, ako sú články o rozsahu pôsobnosti, vymedzení pojmov, pravidlách pre príslušné orgány, financovaní úradných kontrol a opatreniach na presadzovanie práva príslušných orgánov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/625 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/405 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 povoľuje vstup určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 118 – 150)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 30 – 33)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1014 z 12. júna 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest do zoznamu (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 10 – 22)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1012 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 4 – 7)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1081 z 8. marca 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach (Ú. v. EÚ L 171, 26.6.2019, s. 1 – 4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 1 – 17)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/631 zo 7. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 zriadením referenčných laboratórií Európskej únie pre škodce rastlín (Ú. v. EÚ L 105, 25.4.2018, s. 1 – 2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/329 z 5. marca 2018, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 13 – 14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1 – 32)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1 – 29)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1 – 33)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1 – 30)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5 – 13)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7 – 13)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19 – 28)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1 – 16)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1 – 44)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. EÚ L 203, 3.8.1999, s. 53 – 57)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. EÚ L 221, 8.8.1998, s. 23 – 27)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 28.10.2021

Top