EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výmeny osobných údajov medzi EÚ a USA

Výmeny osobných údajov medzi EÚ a USA

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [COM(2016) 117 final] – Transatlantické toky údajov: Obnovenie dôvery prostredníctvom silných záruk

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa analyzujú kroky, ktoré podnikla Európska únia (EÚ) na dosiahnutie cieľov stanovených v oznámení o obnovení dôvery v toky údajov medzi EÚ a USA z roku 2013. Toto oznámenie Európskej komisie nadväzovalo na správy o rozsiahlych programoch na zhromažďovanie spravodajských informácií v USA.

HLAVNÉ BODY

V oznámení z roku 2013 boli vymedzené tri kľúčové opatrenia určené na obnovenie dôvery v toky údajov medzi EÚ a US:

 • 1.

  Balík reforiem ochrany údajov EÚ

Balík reforiem tvoria dva nástroje:

Tento balík bol formálne prijatý v apríli 2016.

 • 2.

  Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

V oznámení o systéme bezpečného prístavu z roku 2013 sa poukázalo na niekoľko slabých stránok fungovania opatrenia, najmä na nedostatok:

 • transparentnosti zo strany spoločností pri ich dodržiavaní systému,
 • účinného presadzovania zo strany amerických orgánov, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu týchto spoločností so zásadami na ochranu súkromia v rámci systému.

Úspechy štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, nový súbor pravidiel, ktorým sa nahrádza bezpečný prístav, sú vymedzené v oznámení v štyroch kategóriách:

 • prísne povinnosti pre spoločnosti a vyžadovanie ich dôsledného plnenia,
 • jasné obmedzenia a záruky s ohľadom na prístup vlády,
 • účinná ochrana práv fyzických osôb z EÚ na súkromie s viacerými možnosťami nápravy,
 • mechanizmus každoročného spoločného preskúmania.
 • 3.

  Zastrešujúca dohoda medzi EÚ a USA o ochrane údajov

V oznámení sa uvádza, že zastrešujúcou dohodou sa zabezpečuje harmonizovaný a komplexný súbor záruk ochrany údajov, ktoré sa budú týkať každej transatlantickej výmeny údajov medzi príslušnými orgánmi v oblasti presadzovania trestného práva (alebo prípadne medzi súkromnými subjektmi a orgánmi presadzovania práva na základe medzinárodnej dohody, napríklad tie v osobných záznamoch o cestujúcich alebo programe na sledovanie financovania terorizmu). Konkrétne:

 • zahŕňa všetky výmeny údajov realizované v rámci transatlantickej spolupráce pri presadzovaní práva v trestných veciach,
 • zahŕňa všetky hlavné pravidlá ochrany údajov, pokiaľ ide o:
  • normy spracovania (napr. kvalita a integrita údajov, bezpečnosť údajov),
  • záruky a obmedzenia (napr. obmedzenia účelu a použitia, uchovávanie údajov), ako aj
  • práva fyzických osôb (prístup, oprava, správna a súdna náprava),
 • zabezpečuje sa ňou dostupnosť práva na súdnu nápravu v prípade odopretia poskytnutia prístupu, odopretia opravy a nezákonného zverejnenia,
 • generalizuje a rozširuje zásadu nezávislého dohľadu ako základnú požiadavku ochrany údajov na celú oblasť presadzovania práva (vrátane právomocí na skúmanie a riešenie jednotlivých sťažností, pokiaľ ide o dodržiavanie dohody),
 • bude podliehať pravidelnému spoločnému preskúmaniu.

Zastrešovaciu dohodu podpísali EÚ a USA 2. júna 2016.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Bezpečný prístav: názov pridelený súboru pravidiel medzi EÚ a USA z roku 2000 pre prenos osobných údajov zo spoločností z EÚ do spoločností z USA a ich následné využívanie. Rozhodnutie Komisie o primeranosti bezpečného prístavu (zistenie, či pravidlá poskytujú primeranú úroveň ochrany pre prenosy transatlantických údajov) vyhlásil v októbri 2016 Európsky súdny dvor za neplatné a medzitým ho nahradil štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Transatlantické toky údajov: Obnovenie dôvery prostredníctvom silných záruk [COM(2016) 117 final z 29. februára 2016]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

Posledná aktualizácia 28.11.2016

Top