EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horizont 2020 - pravidlá účasti a šírenia (2014 - 2020)

Horizont 2020 - pravidlá účasti a šírenia (2014 - 2020)

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá účasti na programe Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 a pravidlá, ktorými sa riadi využívanie a šírenie výsledkov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006.

SÚHRN

Nariadenie sa vzťahuje na:

  • účasť na nepriamych výskumných a inovačných činnostiach, ktoré sa vykonávajú podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, t. j. opatrenia, na ktoré EÚ poskytuje finančnú pomoc a ktoré vykonávajú účastníci. Nevzťahuje sa na priamy výskum, ktorý vykonáva priamo Spoločné výskumné centrum Komisie;
  • spôsoby využívania a šírenia výsledkov výskumu.

Formy financovania

Patria k nim:

  • granty (priame finančné príspevky z rozpočtu EÚ účastníkom, ktorí sa vyberajú prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov);
  • ceny (finančné prostriedky poskytnuté ako odmena v súťaži);
  • obstarávanie (napríklad obstarávanie realizované verejnými výskumnými a inovačnými orgánmi, ktoré im umožňuje nasmerovať výskum na osobitné potreby verejného sektora);
  • finančné nástroje (napríklad investovanie do vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, úvery alebo záruky, prípadne iné finančné nástroje s rozdelením rizika, ktoré možno kombinovať s grantmi).

Subjekty oprávnené na získanie grantu

Základné pravidlo je, že akýkoľvek subjekt, či už jednotlivec alebo právnická osoba (nezávisle od miesta sídla) alebo medzinárodná organizácia sa môže zúčastniť na opatrení podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení, príslušnom pracovnom programe a výzve. Minimálna požiadavka presnejšie je, že na opatrení sa môžu zúčastniť najmenej tri oddelené subjekty usadené v rôznych krajinách EÚ alebo v pridružených krajinách, no možno tiež zaviesť výnimky alebo dodatočné podmienky.

Návrhy na udelenie grantov

Návrhy sa v zásade prijímajú po zverejnení výziev, v ktorých sú spresnené časové obmedzenia a lehoty, do ktorých majú byť uchádzači informovaní o výsledku postupu hodnotenia, a predbežný dátum podpísania dohôd o grante (celkovo sa čas na udelenie grantu obmedzuje na osem mesiacov od dátumu konečného predloženia návrhu, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov). Takisto je možné vykonávať spoločné výzvy na predkladanie projektov, ktoré sa spoločne financujú s krajinami mimo EÚ alebo s medzinárodnými organizáciami, a sú zamerané na prioritné oblasti spoločného záujmu a očakávaného obojstranného prínosu s jasnou pridanou hodnotou pre EÚ. Ďalej sa poskytuje osobitná podpora MSP prostredníctvom výziev vydaných v rámci vyhradeného nástroja pre MSP.

Udelenie grantu

Nezávislí odborníci, ktorí pochádzajú predovšetkým z výskumnej a akademickej obce, hodnotia predložené návrhy s prihliadnutím na excelentnosť, vplyv a kvalitu a účinnosť vykonávania. Zostavujú poradie, na základe ktorého sa vykonáva výber. Komisie musia mať rôznorodé zloženie z hľadiska zručností, skúseností a znalostí, ako aj z hľadiska štátnej príslušnosti a pohlavia. Komisia systematicky skúma návrhy, z ktorých vyplývajú etické otázky.

Dohoda o grante a vykonávanie

Účastníci vybraní na financovanie uzatvárajú dohodu o grante, v ktorej sa stanovujú práva a povinnosti každej zo strán. Každá výmena s účastníkmi vrátane uzavretia dohôd o grante sa vykonáva prostredníctvom elektronického výmenného systému vytvoreného Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom.

Účastníci vykonávajú opatrenia v súlade s dohodou o grante a využívajú primerané zdroje a prostriedky, a ak je to vhodné, môžu využiť tretie strany a subdodávateľov. V prípade konzorcia sa jeden člen vymenuje do funkcie koordinátora a hlavného kontaktného bodu medzi konzorciom a Komisiou.

Financovanie opatrení

V nariadení sa uvádza, že v prípade grantov financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady, od ktorých sa odpočítajú príjmy opatrenia, v súlade s vymedzeniami finančného nariadenia EÚ (článok 126). Príspevok EÚ sa môže rôzniť a môže dosahovať 70 - 100 % celkových oprávnených nákladov.

Využívanie výsledkov

  • Výsledky zostávajú vo vlastníctve účastníkov, ktorí ich vytvárajú. Ak sú výsledky komerčne alebo priemyselne využiteľné, musí sa zabezpečiť ich ochrana. Osobitné pravidlá sa uplatňujú v prípade, ak účastníci neplánujú zabezpečiť ochranu alebo nemajú v úmysle pokračovať v ochrane svojich výsledkov.
  • Od príjemcov finančných prostriedkov EÚ sa očakáva, že budú využívať svoje výsledky, najmä prostredníctvom prevodu a licencie. Takisto sa od nich očakáva, že budú čo najskôr svoje výsledky šíriť. Akékoľvek dodatočné povinnosti sa musia stanoviť v dohode o grante.
  • Účastník má prístupové práva bez poplatku k výsledkom iného účastníka na tom istom opatrení, ak tieto výsledky potrebuje na vykonávanie svojej práce v rámci opatrenia alebo na využívanie svojich vlastných výsledkov. Inštitúcie, orgány alebo agentúry EÚ majú prístupové práva len k výsledkom účastníka, ktorý získal finančné prostriedky EÚ, ak je to náležite odôvodnené na účely rozvoja, vykonávania a monitorovania politík alebo programov EÚ. Tieto prístupové práva EÚ sa obmedzujú na nekomerčné a nekonkurenčné využívanie a sú bez poplatku.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1290/2013

23.12.2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81 - 103

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104 - 173).

Rozhodnutie Rady z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (2013/743/EÚ) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965 - 1041).

Posledná aktualizácia: 25.06.2014

Top