Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu - ochrana verejného zdravia

Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu - ochrana verejného zdravia

V smernici sa vymedzujú rôzne požiadavky na ochranu zdravia širokej verejnosti pred potenciálne škodlivými rádioaktívnymi látkami, ktoré sa môžu nachádzať v pitnej vode.

AKT

Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu

SÚHRN

Bežná pitná voda predstavuje jeden zo spôsobov, ako sa môžu rádioaktívne látky dostať do ľudského tela a spôsobiť poškodenie životne dôležitých orgánov. S cieľom čo najviac zminimalizovať riziká sa v právnom predpise ustanovujú parametrické hodnoty látok, ako je radón alebo trícium. Vnútroštátne orgány sú povinné monitorovať tieto látky a pravidelne odoberať vzorky pitnej vody v častých intervaloch v závislosti od dotknutých objemov.

Právny predpis sa vzťahuje na všetku vodu určenú na ľudskú spotrebu. Ide o vodu v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách.

Ďalej sa vzťahuje na vodu používanú v podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji potravín určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody je dostatočná na to, aby nemohla ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich konečnej podobe.

Právny predpis sa neuplatňuje na prírodné minerálne vody ani na vody, ktoré sa považujú za lieky. Tieto typy vody sú regulované samostatnými právnymi predpismi EÚ. Vnútroštátne orgány môžu z pôsobnosti vyňať pitnú vodu z individuálnej dodávky, ktorá poskytuje v priemere menej ako 10 kubických metrov za deň alebo ktorú využíva menej ako 50 osôb, pokiaľ voda nie je dodávaná v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti.

Keď sa zistí možné ohrozenie zdravia, dotknutému obyvateľstvu sa poskytne náležité poučenie o možných rizikách a o akýchkoľvek ochranných opatreniach, ktoré môžu byť potrebné. Je nutné ihneď konať s cieľom opätovne dosiahnuť vo vode požadované normatívne hodnoty.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013

Posledná aktualizácia: 22.04.2014

Top