Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 - 2020)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 - 2020)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje podporu osobám, ktoré prišli o prácu z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

SÚHRN

Od roku 2007 pomáha Fond EÚ na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) nájsť nové zamestnanie alebo získať rekvalifikáciu pracovníkom, ktorí boli prepustení z dôvodu zániku alebo presunutia výroby ich spoločnosti mimo EÚ v dôsledku globalizácie.

Vo všeobecnosti platí, že EGF je možné využiť v prípadoch, keď jedna spoločnosť prepustí viac ako 500 pracovníkov (vrátane dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov) alebo ak sa prepustí veľké množstvo pracovníkov v konkrétnom sektore v jednom regióne alebo viacerých susediacich regiónoch.

Prostredníctvom ročného rozpočtu vo výške 150 miliónov EUR môže EGF každý rok v období rokov 2014 až 2020 poskytnúť až 60 % z financovania nákladov na projekty, ktorých cieľom je pomôcť jednotlivým pracovníkom, ktorí boli prepustení nájsť si nové zamestnanie alebo založiť si podnik. Fond nie je určený na podporu zachovania prevádzky spoločností ani na ich reštrukturalizáciu.

Možní prijímatelia podpory

EGF môže poskytovať podporu jednotlivým pracovníkom (samostatne zárobkovo činné osoby, dočasní pracovníci a pracovníci na dobu určitú). Do konca roka 2017 môžu podporu EGF využiť aj mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa vzdelávania ani odbornej prípravy v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, a to v rovnakom počte ako pracovníci prijímajúci pomoc v týchto regiónoch.

Oprávnené opatrenia:

  • pomoc pri hľadaní zamestnania;
  • kariérne poradenstvo;
  • vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia;
  • inštruktáž a kariérne vedenie;
  • podnikanie a založenie podniku.

Postup predkladania žiadostí

Žiadosti o podporu predkladajú Európskej komisii vlády členských štátov EÚ, a ak sú žiadosti schválené, spravujú a vykonávajú ich vnútroštátne alebo regionálne orgány. Projekty prebiehajú počas dvoch rokov.

Na rozdiel od projektov, ktoré patria do pôsobnosti štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), ako je napr. Európsky sociálny fond, ktoré majú dlhodobý prístup, poskytujú projekty EGF podporu jednotlivcom počas krátkej a jasne vymedzenej doby.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1309/2013

23.12.2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013

Posledná aktualizácia: 24.04.2014

Top