EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje podporu ľuďom, ktorí stratili prácu v dôsledku vplyvu globalizácie alebo pretrvávajúcich vplyvov hospodárskej a finančnej krízy.

HLAVNÉ BODY

Od roku 2007 pomáha Fond pre prispôsobenie sa globalizácii EÚ (EGF) pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie, pretože ich spoločnosti zastavili alebo presunuli výrobu mimo EÚ, aby si našli nové pracovné miesta alebo sa rekvalifikovali. Tento fond v období rokov 2009 – 2011 pomáhal a od roku 2014 pomáha aj pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy.

EGF spravidla poskytuje pomoc v prípadoch, keď je prepustených viac ako 500 pracovníkov:

  • jednou spoločnosťou (vrátane dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov) alebo
  • v konkrétnom sektore v jednom alebo vo viacerých susedných regiónoch.

S ročným rozpočtom približne 170 miliónov eur ročne medzi rokmi 2014 a 2020 môže EGF poskytnúť pokrytie až 60 % nákladov na projekty určené na pomoc jednotlivým prepusteným pracovníkom pri hľadaní iného zamestnania alebo pri zakladaní vlastného podniku. Fond nie je určený na podporu zachovania prevádzky spoločností ani na ich reštrukturalizáciu.

Potenciálni prijímatelia

EGF môže pomôcť jednotlivým prepusteným pracovníkom (stálym pracovníkom, pracovníkom na dobu určitú, dočasným pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám), ako aj mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) v rovnakých regiónoch, ak je miera nezamestnanosti mladých ľudí najmenej 20 %, a to v rovnakých počtoch ako počet pracovníkov, ktorí dostávajú podporu.

oprávneným opatreniam patria:

  • pomoc pri hľadaní zamestnania,
  • kariérne poradenstvo,
  • vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia,
  • inštruktáž a kariérne vedenie,
  • podnikanie a založenie podniku.

Postup pri podávaní žiadosti

Žiadosti o pomoc predkladajú Európskej komisii vlády EÚ a ak sú schválené, spravujú a vykonávajú ich vnútroštátne alebo regionálne orgány. Projekty prebiehajú počas dvoch rokov.

Na rozdiel od dlhodobých projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), ako je Európsky sociálny fond, projekty EGF poskytujú podporu jednotlivcom na krátke a jasne vymedzené obdobie.

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 bolo zrušené nariadením (EÚ) 2021/691 (pozri zhrnutie) k 1. januáru 2021. Bude sa však naďalej uplatňovať dovtedy, kým sa nevykoná hodnotenie ex post.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855 – 864)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/691 z 28. apríla 2021 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 (Ú. v. EÚ L 153, 3.5.2021, s. 48 – 70)

Posledná aktualizácia 19.08.2021

Top