EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poľnohospodárstvo v EÚ – pravidlá financovania, riadenia a monitorovania

Poľnohospodárstvo v EÚ – pravidlá financovania, riadenia a monitorovania

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V tomto nariadení, ktoré je jedným zo základných aktov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ, sa stanovujú pravidlá financovania, riadenia a monitorovania v rámci dvoch hlavných fondov SPP.

Nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené, naposledy nariadením (EÚ) 2017/2393.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

V nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú:

 • financovania výdavkov v rámci SPP vrátane výdavkov na rozvoj vidieka,
 • poľnohospodárskeho poradenského systému,
 • zavedenia systémov riadenia a kontroly krajinami EÚ,
 • systému krížového plnenia,
 • schvaľovania účtovných závierok.

Fondy financovania SPP

Riadiaca štruktúra

 • Činnosť obidvoch fondov spoločne riadia EÚ a krajiny EÚ.
 • Platobné agentúry.
  • Útvary alebo orgány krajín EÚ.
  • Sú zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov.
  • Akreditovaná platobná agentúra sa musí riadiť pravidlami, ktoré stanovila Európska komisia.
 • Certifikačné orgány.
  • Verejný alebo súkromný orgán určený krajinou EÚ.
  • Tieto orgány poskytujú stanoviská k úplnosti, presnosti a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky platobnej agentúry, k fungovaniu jej systému vnútornej kontroly a k zákonnosti a správnosti výdavkov, v prípade ktorých sa od Komisie žiada úhrada, pričom tieto stanoviská vypracúvajú v súlade s medzinárodne prijatými normami pre audit.

Finančné hospodárenie

V nariadení sa stanovujú pravidlá pre finančné hospodárenie s obidvoma fondmi zahŕňajúce:

 • pre EPZF:
  • financovanie výdavkov – vrátane rozpočtového stropu, postupu pre platby,
  • rozpočtovú disciplínu – vrátane systému mesačného včasného varovania a monitorovania,
 • pre EPFRV:
  • financovanie programov rozvoja vidieka – vrátane finančných príspevkov z EPFRV a rozpočtových záväzkov,
  • finančný príspevok na programy rozvoja vidieka – vrátane predbežného financovania a priebežných platieb,
 • prostriedky, ktorými Komisia zabezpečí, aby sa výdavky vynakladali v súlade s pravidlami EÚ – vrátane právomoci znížiť a pozastaviť platby.

Schvaľovanie účtovných závierok

 • Komisia môže v krajinách EÚ vykonávať kontroly na mieste, aby okrem iného zistila:
  • že sa administratívne postupy riadia právom EÚ,
  • že existujú potrebné podporné dokumenty a že sa zhodujú s operáciami financovanými z fondov,
  • že boli splnené a skontrolované podmienky, za akých sa operácie z EPZF alebo EPFRV financujú,
  • akreditáciu platobných agentúr.
 • Postup schvaľovania účtovných závierok – Komisia prijíma vykonávací akt, ktorý obsahuje jej rozhodnutie o úplnosti, presnosti a pravdivosti ročných účtovných závierok predložených akreditovanými platobnými agentúrami.
 • Overenie súladu – v prípade, že výdavky nie sú v súlade s platným právom EÚ a vnútroštátnym právom, Komisia určí sumu, ktorá sa má vylúčiť z financovania EÚ.
 • Nezrovnalosti – v prípade, že bola v dôsledku nezrovnalosti alebo nedbanlivosti vyplatená neoprávnená platba, krajiny EÚ musia požiadať prijímateľa o vrátenie platby do 18 mesiacov spolu so správou, v ktorej sa uvádza, že došlo k nezrovnalosti.

Kontroly

 • Na zabezpečenie správneho prideľovania podpory prijímateľom musia krajiny EÚ zaviesť účinné systémy kontroly. Pre niektoré platby musia krajiny EÚ prevádzkovať systém riadenia a kontroly platieb poľnohospodárom, čiže integrovaný administratívny a kontrolný systém.
 • Požiadavky na kontrolu sa znížia v regiónoch, v ktorých predchádzajúce kontroly priniesli dobré výsledky, a zvýšia v regiónoch, v ktorých sa vyskytujú problémy.
 • Kontrola transakcií. V nariadení sa stanovujú osobitné pravidlá pre kontrolu obchodných dokumentov tých subjektov, ktoré prijímajú alebo uskutočňujú platby vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo na systém financovania z EPZF, (alebo ich zástupcov) s cieľom skontrolovať, či boli operácie, ktoré sú súčasťou systému, naozaj uskutočnené a či boli uskutočnené správne.

Sankcie

V nariadení sa ustanovuje, že krajiny EÚ musia okrem nevyplatenia alebo odňatia platby uložiť správne sankcie prijímateľom, ktorí nespĺňajú požiadavky oprávnenosti, povinnosti alebo záväzky.

Krížové plnenie

 • Všetky priame platby, niektoré platby v oblasti rozvoja vidieka a niektoré platby v oblasti vinohradníctva a vinárstva sú viazané na splnenie radu minimálnych právnych požiadaviek, ktoré sa týkajú:

Poľnohospodársky poradenský systém

Krajiny EÚ musia zriadiť poľnohospodársky poradenský systém s cieľom radiť prijímateľom v otázkach obhospodarovania pôdy a riadenia poľnohospodárskych podnikov.

Systém sa venuje celému radu prvkov vrátane:

 • poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné pre klímu, životné prostredie a zachovanie poľnohospodárskej plochy,
 • opatrení na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sa v programoch rozvoja vidieka vyžadujú na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú orientáciu, ako aj podporu podnikania,
 • zabezpečenia toho, aby boli poradcovia dostatočne kvalifikovaní a absolvovali školenia.

Spoločné pravidlá

V nariadení sa tiež stanovuje rad spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú takých otázok ako napríklad:

 • informácie, ktoré krajiny EÚ predkladajú Komisii, a ich využívanie,
 • používanie eura a uplatňovaný výmenný kurz,
 • zriadenie monitorovacieho a hodnotiaceho rámca na meranie výkonnosti SPP,
 • požiadavka transparentnosti všetkých prijímateľov s výnimkou tých poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú oprávnené na režim pre malých poľnohospodárov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487 – 548)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608 – 670)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48 – 73)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69 – 124)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 1 – 17)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18 – 58)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59 – 124)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 16.04.2019

Top