EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prístup autokarovej a autobusovej dopravy na medzinárodný trh

Prístup autokarovej a autobusovej dopravy na medzinárodný trh

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Spresňujú a zjednodušujú sa ním pravidlá medzinárodnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi na území EÚ a podmienky, podľa ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v danej krajine, vykonávať vnútroštátnu prepravu v tejto krajine EÚ.
 • Mení sa ním nariadenie (ES) č. 561/2006 o čase jazdy v sektore cestnej dopravy (pozri zhrnutie).
 • Zrušuje a nahrádza sa ním nariadenie (ES) č. 684/92 a nariadenie (ES) č. 12/98.

HLAVNÉ BODY

Sloboda poskytovať služby

Dopravca môže vykonávať pravidelnú medzinárodnú dopravu vrátane osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy autokarmi a autobusmi bez diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia, ak:

 • je v krajine EÚ, v ktorej je usadený, oprávnený vykonávať prepravu v rámci pravidelnej dopravy v súlade s podmienkami prístupu na trh ustanovenými vo vnútroštátnom práve,
 • spĺňa pravidlá EÚ o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,
 • spĺňa právne požiadavky s ohľadom na normy EÚ pre vodičov a vozidlá.

Licencia EÚ (Spoločenstva)

 • Medzinárodná doprava osôb autokarom a autobusom sa vykonáva na základe držby licencie EÚ vydanej príslušnými orgánmi krajiny EÚ, v ktorej je dopravca usadený.
 • Licencia sa vydáva na meno dopravcu na obdobie najviac desiatich rokov, ktoré možno obnoviť, a je neprenosná na inú osobu.
 • Krajiny EÚ môžu takisto rozhodnúť, že licencia EÚ platí aj pre vnútroštátnu dopravu.

Pravidelná doprava podliehajúca povoleniu

 • Povolenia sa vydávajú na meno dopravcu na obdobie najviac piatich rokov a sú neprenosné na inú osobu. Povolený dopravca však môže vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa, ak s tým súhlasia príslušné orgány v krajine EÚ, v ktorej je miesto odchodu.
 • Povolenia sa vydajú po odsúhlasení príslušnými orgánmi všetkých krajín EÚ, na ktorých území nastupujú alebo vystupujú cestujúci. Musí sa v nich uviesť:
  • druh dopravy,
  • trasa,
  • zastávky a cestovný poriadok a
  • doba platnosti.
 • Oprávňujú svojich držiteľov na vykonávanie pravidelnej dopravy na území všetkých krajín EÚ, cez ktoré prechádza ich trasa.
 • Povolenie vrátane obnovenia a zmeny povolenia sa neudelí, iba ak:
  • žiadateľ nie je schopný zabezpečiť potrebnú dopravu s vybavením, ktoré má priamo k dispozícii,
  • žiadateľ nesplnil požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu,
  • v prípade obnovenia neboli splnené podmienky povolenia,
  • krajina EÚ rozhodne, že vykonávanie príslušnej dopravy by závažne ovplyvnilo životaschopnosť porovnateľnej dopravy, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme,
  • krajina EÚ rozhodne, že hlavným účelom dopravy nie je preprava cestujúcich medzi jednotlivými krajinami EÚ.
 • Okrem prípadu vyššej moci* prevádzkovateľ pravidelnej dopravy musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie vykonávania dopravy, ktorá spĺňa štandardy plynulosti, pravidelnosti a kapacity a spĺňa ostatné podmienky ustanovené príslušným orgánom.

Kabotáž *

Kabotážna preprava je povolená pre túto dopravu:

 • vnútroštátna preprava cestujúcich, ktorú dočasne vykonáva dopravca v hostiteľskej krajine EÚ,
 • nastupovanie a vystupovanie cestujúcich v tej istej krajine EÚ v rámci pravidelnej medzinárodnej dopravy, pokiaľ kabotáž nie je hlavným účelom tejto dopravy.

Kontroly a sankcie

 • Dopravcovia vykonávajúci pravidelnú dopravu vydávajú buď individuálne, alebo kolektívne cestovné lístky s vyznačením miesta odchodu a cieľového miesta, doby platnosti cestovného lístka a cestovného.
 • V prípade závažného porušenia právnych predpisov EÚ v oblasti cestnej dopravy príslušné orgány krajiny EÚ, v ktorej je dotknutý dopravca usadený, musia prijať náležité opatrenia, ktoré môžu zahŕňať varovanie alebo uložiť správne sankcie.
 • Ak dopravca, ktorý nie je usadený v danej krajine EÚ, závažne poruší právne predpisy EÚ v oblasti cestnej dopravy, krajina EÚ, na ktorej území k tomuto porušeniu došlo, pošle príslušným orgánom krajiny EÚ, v ktorej je dopravca usadený, opis porušenia, kategóriu, typ a závažnosť porušenia a uložené sankcie.
 • Všetky závažné porušenia sa musia zaznamenať do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy.

Pandémia COVID-19

Nariadením (EÚ) 2020/698 sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov týkajúcich sa dopravy. Nariadením sa o 6 mesiacov predlžuje platnosť licencie Spoločenstva stanovená v nariadení (EÚ) č. 1073/2009.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. decembra 2011. Nariadením (ES) č. 1073/2009 sa revidovalo a nahradilo nariadenie (EHS) č. 684/92 a nariadenie (ES) č. 12/98 (a jeho následné zmeny).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Vyššia moc: neobvyklé a nepredvídateľné okolnosti, nezávislé od vôle dotknutého prevádzkovateľa, ktorých dôsledkom nebolo možné predísť ani so všetkou náležitou pozornosťou.
Kabotáž: vnútroštátne prevádzkovanie osobnej dopravy, ktoré vykonávajú dopravcovia, ktorí nie sú usadení v danej krajine.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88 – 105)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1073/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 10 – 24)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1 – 14)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 30.07.2020

Top