EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schengenská dohoda a Schengenský dohovor

Glosár súhrnov

SCHENGENSKÁ DOHODA A SCHENGENSKÝ DOHOVOR

Schengenskou dohodou, ktorá bola podpísaná 14. júna 1985, sa Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Holandsko dohodli, že postupne odstránia kontroly na vnútorných hraniciach a zavedú voľný pohyb všetkých štátnych príslušníkov signatárskych krajín, ostatných členských štátov EÚ a niektorých krajín mimo EÚ.

Schengenským dohovorom sa dohoda dopĺňa a ustanovujú sa ním opatrenia a záruky na vytvorenie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc. Dohovor bol podpísaný tými istými piatimi krajinami 19. júna 1990 a účinnosť nadobudol v roku 1995. Dohoda a dohovor, ako aj súvisiace dohody a pravidlá spoločne tvoria „schengenské acquis“, ktoré bolo začlenené do rámca EÚ v roku 1999 a zaradilo sa medzi právne predpisy EÚ. Podľa Lisabonskej zmluvy sa „priestor (…) bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb“ stal cieľom EÚ.

Súčasťou schengenského priestoru je dnes 26 krajín vrátane 22 z 27 členských štátov EÚ.

Do schengenského priestoru patria v súlade s príslušnými aktmi o pristúpení aj Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko a Rumunsko, ale kontroly na ich vnútorných hraniciach ešte neboli zrušené.

Jediným členským štátom, ktorý nie je súčasťou schengenského priestoru, je Írsko. Hoci sa zúčastňuje na schengenskej policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach, nie je súčasťou priestoru bez kontroly vnútorných hraníc a naďalej vykonáva kontroly na hraniciach s krajinami schengenského priestoru.

Ďalšie štyri krajiny – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švédsko – sú k schengenskému acquis pridružené prostredníctvom príslušných schengenských dohôd o pridružení s EÚ a teda sú tiež súčasťou schengenského priestoru.

Krajiny uchádzajúce sa o pristúpenie k EÚ musia pri pristúpení prijať celé schengenské acquis. Kontroly na vnútorných hraniciach sa však zrušia (jednomyseľným rozhodnutím Rady) až po hodnotení:

  • ktoré sa vykoná v súlade s platným schengenským hodnotiacim mechanizmom,
  • z ktorého vyplynie, že sú vytvorené všetky podmienky pre správne uplatňovanie opatrení schengenského acquis umožňujúce zrušenie kontroly vnútorných hraníc.

POZRI AJ

Top