EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana ošípaných

Ochrana ošípaných

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/120/ES – minimálne normy na ochranu ošípaných

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je ustanoviť minimálne normy na ochranu ošípaných.

HLAVNÉ BODY

Smernica ustanovuje nielen normy na ochranu ošípaných, ale tiež pravidlá týkajúce sa bolestivých operácií, najmä: kastrácie, amputácie chvosta (kupírovania), odstraňovania očných zubov atď.

Rozsah pôsobnosti

 • Minimálne normy sa vzťahujú na všetky kategórie ošípaných chovaných na odchov a výkrm:
  • ciciaky (od narodenia po odstav),
  • odstavčatá (od odstavu do veku 10 týždňov),
  • kŕmniky (staršie ako 10 týždňov),
  • prasnice a prasnice prvôstky (samice ošípaných po období dospievania, ktoré ešte nerodili),
  • kance (samce ošípaných po období dospievania určené na plemeno) a tak ďalej.
 • Tieto zvieratá sa majú okrem niektorých výnimiek (prasné prasnice, kance) chovať v skupinách. Poľnohospodári musia zaviesť opatrenia zamerané na naplnenie základných potrieb a predchádzanie agresii v skupine. Ošípané musia mať najmä nepretržitý prístup k dostatočnému množstvu obohacujúceho materiálu, aby sa stimulovalo prieskumné správanie.

Prasnice a prasničky

 • Prasné prasnice a prasničky musia byť v prípade potreby ošetrené proti parazitom. Uväzovanie prasníc a prasničiek je zakázané od 1. januára 2006.
 • Jeden týždeň pred vrhom môžu byť prasnice a prasničky oddelené. K dispozícii musí byť voľný priestor pre prirodzený alebo asistovaný pôrod. Boxy musia byť vybavené systémami na ochranu ciciakov.

Ciciaky (neodstavené)

Prasiatka sa nesmú odstavovať od prasnice pred dosiahnutím veku 28 dní, pokiaľ nie je ohrozená prosperita alebo zdravie prasnice alebo prasiatka.

Odstavené prasiatka a chovné ošípané

 • Musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby zvieratá navzájom nebojovali.
 • Ošípané sa majú chovať v skupinách a nesmú sa miešať (okrem miešania pred odstavom alebo v priebehu týždňa nasledujúceho po odstave, ak je to potrebné).
 • Agresívne zvieratá (a tiež zranené zvieratá) sa majú držať oddelene od skupiny.
 • Upokojujúce prostriedky na uľahčenie zmiešania zvierat sa môžu používať len za výnimočných podmienok a po konzultácii s veterinárnym lekárom.

Bolestivé operácie na zvieratách

 • Veterinárny lekár alebo „ošetrovateľ“, ktorý absolvoval odbornú prípravu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, je oprávnený vykonávať:
  • skracovanie očných zubov ciciakov,
  • kupírovanie chvosta (do siedmeho dňa veku alebo po tomto veku v prípade, že ho vykonáva veterinárny lekár v anestézii a s použitím analgetík),
  • kastráciu samcov (do siedmeho dňa veku alebo po tomto veku v prípade, že ho vykonáva veterinárny lekár v anestézii a s použitím analgetík),
  • zavádzanie nosných krúžkov, ak sa zvieratá chovajú vo výbehu.
 • Kupírovanie chvostov ani skracovanie očných zubov sa nesmie vykonávať ako súčasť bežnej praxe, ale iba v prípadoch, keď je dokázateľné, že dochádza k zraneniam bradaviek prasníc a uší alebo chvostov iných ošípaných. Pred vykonaním týchto zákrokov sa musia podniknúť iné opatrenia, ktoré zabránia hryzeniu chvostov alebo iným zlozvykom, pričom sa musí zohľadniť prostredie a hustota osídlenia. Z tohto dôvodu sa musia zmeniť nevhodné podmienky prostredia alebo systému chovu.

Zdravie

Choré alebo zranené ošípané sa majú umiestniť do individuálnych ohrád.

Krmivo

Smernica ustanovuje normy týkajúce sa kŕmenia v „dostatočnej kvantite“ a „stáleho“ prístupu k pitnej vode. Všetky ošípané musia mať prístup ku krmivu v tom istom čase ako ostatné zvieratá v skupine. Zvieratá sa musia kŕmiť najmenej raz denne.

Ustajnenie

 • Normy týkajúce sa podlahovej plochy sú stanovené podľa hmotnosti zvieraťa:
  • od 0,15 m2 pre ošípané s hmotnosťou nižšou ako 10 kg po 1 m2 na zviera nad 110 kg,
  • 1,64 m2 na prasničku,
  • 2,25 m2 na prasnicu,
  • 6 m2 pre kanca (10 m2 ak sa kanec používa na prirodzené párenie).
 • Niektoré normy pre ustajnenie sa uplatňujú len od 1. januára 2013 (v prípade budov postavených pred rokom 2003 alebo po dátume vstupu do EÚ).
 • Podlahy musia byť hladké, ale nie šmykľavé, aby sa predišlo úrazom zvierat.
 • Ležovisko musí byť pohodlné, čisté a suché.

Prostredie

Musí sa predchádzať nepretržitému hluku, ktorého hladina dosahuje 85 dB. Intenzita osvetlenia musí byť aspoň 40 luxov počas 8 hodín.

Kontroly

 • Krajiny EÚ musia každý rok vykonávať kontroly na štatisticky reprezentatívnej vzorke.
 • Európska komisia môže vyslať veterinárnych odborníkov, aby za pomoci vnútroštátnych inšpektorov vykonali kontroly na mieste.

Osobitné pravidlá

Krajiny EÚ môžu na vlastnom území uplatňovať pravidlá, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá vymedzené v tejto smernici. V takom prípade musia Komisiu o všetkých takýchto opatreniach vopred informovať.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. marca 2009. Smernica 2008/120/ES je kodifikovaným znením smernice 91/630/EHS a jej následných zmien. Krajiny EÚ mali zapracovať pôvodnú smernicu 91/630/EHS do vnútroštátnych právnych predpisov do roku 1994 (a jej zmeny do roku 2003).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5 – 13)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/625 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 23.10.2017

Top