EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Motorové vozidlá – systém typového schválenia EÚ

This summary has been archived and will not be updated. See 'Schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a dohľad nad trhom s nimi v EÚ' for an updated information about the subject.

Motorové vozidlá – systém typového schválenia EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/46/ES – typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica poskytuje krajinám EÚ spoločný súbor pravidiel pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

Touto smernicou sa typové schválenie stáva povinným pre všetky kategórie celých vozidiel vrátane tých, ktoré sú vyrobené vo viacerých stupňoch. Smernica stanovuje:

 • zosúladený rámec, ktorý obsahuje všeobecné technické požiadavky na typové schválenie nových vozidiel, systémov, komponentov a technických jednotiek určených pre tieto vozidlá na uľahčenie ich evidencie, predaja a uvedenia do prevádzky v premávke v EÚ;
 • pravidlá týkajúce sa predaja a uvedenia do prevádzky v premávke častí a vybavenia vozidla.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na osobné vozidlá, dodávkové a nákladné vozidlá, autobusy a autokary, na ktoré sa teraz vzťahujú plne harmonizované požiadavky EÚ.

Postup

 • Systém typového schválenia EÚ je založený na zásadách schválenia treťou stranou* a vzájomného uznávania* tohto schválenia.
 • V rámci režimu typového schválenia skúša národná technická služba typ vozidla pred uvedením na trh v súlade s právnymi predpismi. Na základe týchto skúšok potom vnútroštátny schvaľovací orgán vydáva schválenie („osvedčenie CE“). Výrobca môže požiadať o schválenie v ktorejkoľvek krajine EÚ.
 • Stačí, ak sa vozidlo schváli v jednej krajine EÚ, a všetky vozidlá tohto typu sú na základe osvedčenia o zhode evidované v celej EÚ bez ďalších kontrol.
 • Osvedčenie o zhode je vyhlásenie výrobcu, že vozidlo spĺňa požiadavky typového schválenia EÚ. Povinnosťou výrobcu je zaručiť zhodu výroby so schváleným typom.

Technické požiadavky

Smernica sa týka najmä administratívneho postupu, ktorý sa má dodržiavať pri typovom schválení vozidiel. Samotné technické požiadavky, podľa ktorých sa vozidlá musia testovať, sú zahrnuté v iných textoch EÚ uvedených v prílohe IV k smernici. Tieto texty napríklad:

 • stanovujú určité vybavenie ako povinné, napríklad:
  • elektronické riadenie stability;
  • nové a vylepšené zrkadlá;
  • denné stretávacie svetlá;
  • bočné ochranné zariadenia na zabránenie pádu chodcov a cyklistov pod vozidlá a zariadenia zabraňujúce rozstreku;
 • stanovujú dodatočné požiadavky na autobusy a autokary:
  • núdzové východy primerané kapacite vozidla;
  • ľahší prístup pre ľudí so zníženou pohyblivosťou;
  • priestor na prežitie v prípade prevrátenia vozidla atď.;
 • zahŕňajú určité povinnosti týkajúce sa životného prostredia, napríklad:
  • štandardizované meranie emisií CO2;
  • limity emisií znečisťujúcich látok;
  • spotreba paliva;
  • výkon motora alebo emisie zvuku z vozidla.

V roku 2017 prijala Európska komisia nariadenia (EÚ) 2017/1151 a (EÚ) 2017/1154. Zaručujú, že nové modely vozidiel sa od 1. septembra 2017 podrobujú novým a spoľahlivejším skúškam emisií v podmienkach skutočnej jazdy („emisie pri skutočnej jazde“).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 29. októbra 2007. Uplatňovanie smernice sa podľa kategórií vozidiel zavádzalo postupne v období rokov 2009 – 2014. V krajinách EÚ mala byť transponovaná do 28. apríla 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Schválenie treťou stranou: schválenie získané od tretej strany, napríklad od nezávislého akreditačného orgánu schváleného každou krajinou EÚ.
Vzájomné uznávanie: krajiny EÚ uznávajú osvedčenia o typovom schválení, ktoré vydali určené orgány v iných krajinách EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1 – 160)

Následné zmeny a opravy smernice 2007/46/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1 – 643)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708 – 732)

Korigendum

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2017, s. 1 – 247)

Posledná aktualizácia 10.04.2018

Top