EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami v zmluvách

Ochrana spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami v zmluvách

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

Smernica (EÚ) 2019/2161, ktorou sa mení smernica 93/13/EHS a smernice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernica 93/13/EHS ochraňuje spotrebiteľov v EÚ pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, ktoré by mohli byť súčasťou bežných zmlúv na kupovaný tovar a služby. Zavádza sa ňou pojem „dobrej viery“ s cieľom zabrániť akejkoľvek značnej nerovnosti vo vzájomných právach a povinnostiach.
 • V rámci Novej dohody pre spotrebiteľov bola smernica 93/13/EHS zmenená smernicou (EÚ) 2019/2161, ktorej cieľom je modernizácia práva na ochranu spotrebiteľov EÚ a zlepšenie jeho presadzovania.

HLAVNÉ BODY

Smernica 93/13/EHS

 • Pri posudzovaní, či je doložka v zmluve spravodlivá alebo nie sa musí zohľadniť príslušný tovar a služby, okolnosti transakcie a všetky ostatné zmluvné podmienky.
 • Skutočná cena zaplatená za tovar alebo služby sa pri tomto posúdení nezohľadňuje, pokiaľ dotknuté zmluvné podmienky nie sú jasné a zrozumiteľné.
 • Smernica obsahuje neúplný a orientačný zoznam neprijateľných zmluvných podmienok. Ide napríklad o situáciu, keď sa od spotrebiteľov žiada zaplatenie neprimeranej náhrady, alebo sa vyžaduje, aby sa podrobili podmienkam, na ktorých úplné pochopenie im nebol pred podpísaním zmluvy poskytnutý čas.
 • Znenie všetkých písomných zmlúv musí byť napísané jasným a zrozumiteľným jazykom. Ak sa vyskytne pochybnosť o význame podmienky, mala by sa vykladať tak, aby bola priaznivo naklonená spotrebiteľovi.
 • Zmluvné podmienky považované za neprijateľné nie sú pre spotrebiteľov záväzné, ale zvyšok zmluvy ostáva v platnosti, ak je to právne možné.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť účinné prostriedky nápravy s cieľom zabrániť tomu, aby sa v zmluvách naďalej používali neprijateľné zmluvné podmienky.
 • Organizácie alebo jednotlivci, ktoré majú oprávnený záujem o ochranu práv spotrebiteľov sa môžu obrátiť na súd s cieľom zabrániť ďalšiemu uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok.
 • V roku 2019 Európska komisia vydala usmernenie k výkladu a uplatňovaniu smernice 93/13/EHS. Toto usmernenie slúži na predstavenie bohatej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie súvisiacej s touto smernicou štruktúrovaným spôsobom s cieľom uľahčiť účinné uplatňovanie smernice v krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Sankcie

 • Podľa pozmeňujúcej smernice (EÚ) 2019/2161 sa od krajín EÚ vyžaduje, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktorých účelom je potrestanie obchodníkov, ktorí porušia pravidlá o neprijateľných zmluvných podmienkach na základe súboru parametrov. Medzi tieto kritériá patrí:
  • povaha, závažnosť, rozsah a trvanie porušenia právnych predpisov,
  • akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu,
  • všetky predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa obchodník dopustil,
  • sankcie uložené obchodníkovi za rovnaké porušenie právnych predpisov v iných krajinách EÚ v cezhraničných prípadoch, keď sú informácie o takýchto sankciách dostupné prostredníctvom mechanizmu zriadeného nariadením (EÚ) 2017/2394 (pozri zhrnutie).
 • Podľa novej smernice krajiny EÚ musia byť schopné ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ak zistia rozšírené cezhraničné porušovanie právnych predpisov s vplyvom na spotrebiteľov v niekoľkých krajinách EÚ v spojení s koordinovanými postupmi v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2394. Pokuty musia byť na úrovni 4 % obratu obchodníka alebo 2 milióny EUR v prípade, ak informácie o obrate obchodníka nie sú k dispozícii.

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

 • Smernica 93/13/EHS sa uplatňuje od 16. apríla 1993 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 31. decembra 1994.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2019/2161 mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ transponovaná do 28. novembra 2021. Krajiny EÚ musia tieto pravidlá uplatňovať od 28. mája 2022.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29 – 34)

Následné zmeny smernice 93/13/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 7 – 28)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie – Usmernenie k výkladu a uplatňovaniu smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. EÚ C 323, 27.9.2019, s. 4 – 92)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Nová dohoda so spotrebiteľom [COM(2018) 183 final, 11.4.2018]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1 – 26)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 10.03.2020

Top