EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Emisia hluku zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

Emisia hluku zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/14/ES o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je:

 • zlepšiť kontrolu emisií hluku pochádzajúcich z 57 typov zariadení používaných vo voľnom priestranstve (články 12 a 13, príloha I), napríklad:
  • kompresorov,
  • rýpadiel/nakladačov,
  • rôznych typov píl,
  • miešačiek atď.,
 • podporiť hladké fungovanie jednotného trhu EÚ,
 • zlepšiť zdravie a pohodu občanov zredukovaním hluku vydávaného zariadeniami, ktoré sa používajú vo voľnom priestranstve.

Zrušuje a nahrádza deväť právnych nástrojov o emisiách hluku pre jednotlivé typy stavebných strojov a zariadení aj smernicu 84/538/EHS o kosačkách na trávu.

HLAVNÉ BODY

Účel smernice je štvoraký:

 • harmonizovať normy pre emisie hluku,
 • harmonizovať postupy posudzovania zhody*,
 • harmonizovať označovanie hladín hluku,
 • zbierať údaje o emisiách hluku.

Vylúčené sú tieto typy zariadení:

 • nepoháňané prídavné zariadenia (k nástrojom), ktoré sú osobitne umiestňované na trh alebo uvádzané do prevádzky* (okrem ručne poháňaných drvičov a zhŕňačov betónu),
 • všetky zariadenia určené na prepravu tovarov alebo osôb po verejných cestách alebo železnicou alebo vzduchom alebo po vode,
 • zariadenia navrhnuté a zostrojené na použitie políciou alebo armádou.

Krajiny EÚ sú zodpovedné za overovanie toho, že sa pravidlá stanovené smernicou uplatňujú. V prílohách V až VIII sú uvedené rôzne postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú používať.

Výrobca alebo osoba, ktorá umiestňuje zariadenie na trh alebo ho uvádza do prevádzky, musí zabezpečiť (články 4 a 8):

 • vystavenie „EC vyhlásenia o zhode“, ktorým potvrdí, že každá položka zariadenia, ktorá nesie označenie CE, je v súlade so smernicou,
 • pripevnenie nezmazateľného, čitateľného označenia na každý kus zariadenia na vyznačenie zaručenej hladiny akustického výkonu.

Ak krajina EÚ zistí, že zariadenie nie je v zhode s týmito podmienkami, musí ho vyňať z trhu alebo zakázať jeho používanie.

Označovanie je povinné pre všetky kusy zariadenia, na ktoré sa smernica vzťahuje, a musí zahŕňať:

 • označenie CE viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pripevnené na každý kus zariadenia,
 • údaje o hladine akustického výkonu LWA* v dB(A)* vo vzťahu k 1 pW*.

Medzné hodnoty emisie hluku stanovené pre určité typy zariadení zahŕňali dve štádiá, aby sa podniky mohli prispôsobiť novým predpisom. Medzné hodnoty emisie pre prvé štádium nadobudli účinnosť dva roky po nadobudnutí platnosti smernice a prísnejšie medzné hodnoty nadobudli platnosť v roku 2006.

Krajiny EÚ môžu zriadiť notifikované orgány, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie medzných hodnôt emisií hluku platných pre zariadenia. Tieto monitorovacie kontroly sa uplatňujú na zariadenia vo fáze navrhovania aj zariadenia vo fáze výroby. Je však treba poznamenať, že nie je potrebné monitorovať navrhovanie zariadení, ktoré podliehajú iba povinnému označovaniu.

Na posúdenie vplyvu smernice bol ustanovený postup na zber údajov o emisiách hluku. Tieto informácie slúžia ako podklad pre zákazníkov, ktorí si môžu vybrať menej hlučné zariadenie, a na vytváranie hospodárskych stimulov a odmien. Výrobcovia alebo ich oprávnení zástupcovia majú povinnosť zaslať príslušným orgánom v krajinách EU a tiež Európskej komisii kópiu EC vyhlásenia o zhode pre zariadenie umiestnené na trh.

Smernica má 24 článkov a 10 príloh, ktoré sa týkajú:

 • definícií zariadení,
 • EC vyhlásenia o zhode,
 • metódy merania vzduchom prenášaného hluku emitovaného zariadeniami na použitie vo voľnom priestranstve,
 • vzorov CE označenia zhody a vyznačenia zaručenej hladiny akustického výkonu,
 • vnútornej kontroly výroby,
 • internej kontroly výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelnej kontroly,
 • overovania jednotky,
 • úplného zabezpečovania kvality,
 • minimálnych kritérií, ktoré majú krajiny EÚ vziať do úvahy pre notifikáciu orgánov (notifikovaných orgánov uvedených vyššie),
 • overovania jednotky – vzor osvedčenia o zhode.

Možné revízie právneho predpisu

Od mája 2017 prebieha štúdia na hodnotenie a posúdenie vplyvu smernice 2000/14/ES. Komisia použije jej výsledky spolu so štúdiami dokončenými v minulosti ako podklady pre blížiaci sa proces revízie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti. V období od januára 2018 do apríla 2018 prebiehala verejná konzultácia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. januára 2002 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 3. júla 2001.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Posudzovanie zhody: proces, ktorým sa potvrdí, že výrobok spĺňa všetky potrebné požiadavky týkajúce sa postupu, systému, služby, osoby alebo orgánu.
Uvedenie do prevádzky: moment prvého použitia koncovým používateľom na účely, na ktoré je tovar určený.
LWA: miera akustickej energie vydávanej strojom, t. j. akustický výkon.
dB(A): priemerná hladina zvuku v decibeloch vnímaná ľudským uchom.
1 pW: 1 pikowatt – medzinárodná štandardná referenčná hodnota akustického výkonu v prípadoch, keď sa toto množstvo vyjadruje ako hladina v decibeloch.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1 – 78)

Následné zmeny smernice 2000/14/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Odporúčanie Komisie zo 6. augusta 2003 o usmerneniach týkajúcich sa revidovaných dočasných metód výpočtu hlučnosti priemyslu, lietadiel, cestnej premávky a železnice a súvisiacich údajov o emisiách (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2003, s. 49 – 64)

Smernica 2002/49/ES európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku – Vyhlásenie Komisie na Zmierovacom výbore o smernici, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 19.07.2018

Top