EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednorazové plasty – boj proti vplyvu na životné prostredie

Jednorazové plasty – boj proti vplyvu na životné prostredie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo v celej Európskej únii (EÚ) zavedením kombinácie opatrení prispôsobených výrobkom, na ktoré sa vzťahuje smernica, najmä zabezpečením toho, že sa na trh nesmú uvádzať jednorazové plastové výrobky, ku ktorým sú dostupné a cenovo prijateľné udržateľnejšie alternatívy.
 • Smernica napĺňa stratégiu pre plasty EÚ, ktorá je dôležitým prvkom prechodu EÚ na obehové hospodárstvo.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na určité jednorazové plastové výrobky, výrobky vyrobené z oxo-degradovateľných plastov* a rybársky výstroj obsahujúci plasty. Jednorazové plastové výrobky sú vyrobené úplne alebo čiastočne z plastu a sú obvykle určené na jediné krátke použitie, po ktorom sa vyhodia.

Obmedzenie uvádzania na trh

 • Na trh sa nesmú uvádzať tieto jednorazové plastové výrobky:
  • príbory (vidličky, nože, lyžice a paličky na jedenie),
  • taniere,
  • slamky a vatové tyčinky do uší (okrem tých, ktoré sa používajú s aktívnymi implantovateľnými alebo inými zdravotníckymi pomôckami),
  • miešadlá na nápoje,
  • paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov a ich mechanizmy, s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom,
  • nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu (napr. škatule, s viečkom alebo bez viečka) na priamu konzumáciu potravín bez akejkoľvek ďalšej prípravy, spravidla konzumované z tejto nádoby alebo hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy,
  • výrobky z oxo-degradovateľných plastov,
  • nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,
  • poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.

Znižovanie spotreby

 • V súlade s politikou EÚ v oblasti odpadu musia členské štáty EÚ:
  • prijať opatrenia na zníženie spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov, pre ktoré neexistujú alternatívy (poháre na nápoje vrátane uzáverov a viečok a nádoby na hotové potraviny na priamu konzumáciu),
  • monitorovať spotrebu týchto jednorazových výrobkov a tiež prijaté opatrenia a podávať správy o pokroku Európskej komisii.
 • Smernica vyžaduje ambiciózne a udržateľné kvantitatívne zníženie spotreby týchto výrobkov do roku 2026 (v porovnaní s východiskovým stavom v roku 2022).
 • Pokiaľ ide o znižovanie spotreby, Komisia prijala vykonávací akt, vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/162 o výpočte, overovaní a nahlasovaní zníženia spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov a nahlasovanie opatrení prijatých členskými štátmi na zníženie tejto spotreby.

Triedený zber a požiadavky na navrhovanie jednorazových plastových fliaš

 • V smernici sa stanovuje cieľ zberu 90 % jednorazových plastových fliaš na recykláciu do roku 2029 (s priebežným cieľom 77 % do roku 2025).
 • Tieto fľaše majú pri výrobe obsahovať aspoň 25 % recyklovaných plastov do roku 2025 (pre PET fľaše) a 30 % do roku 2030 (pre všetky fľaše).
 • Fľaše, ktoré majú uzávery a viečka vyrobené z plastov, sa môžu uviesť na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.
 • Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/1752 sa stanovujú pravidlá na výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov o triedenom zbere jednorazových plastových nápojových fliaš.

Povinné označovanie

 • Určité jednorazové plastové výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh, musia mať na svojom obale alebo na samotnom výrobku viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie: Medzi tieto výrobky patria:
  • hygienické potreby,
  • vlhčené utierky,
  • tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami a
  • poháre na nápoje.
 • Označenie má spotrebiteľov informovať:
  • o najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom pre daný výrobok alebo o spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, a
  • o prítomnosti plastov vo výrobku a negatívnom vplyve znečisťovania odpadom na životné prostredie.
 • Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/2151 zahŕňa pravidlá špecifikácií označenia týchto položiek.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

 • Do smernice je zapracovaná zásada „znečisťovateľ platí“. Výrobcovia budú musieť pokryť náklady na:
  • zber odpadu a čistenie prostredia znečisteného týmito výrobkami,
  • zhromažďovanie údajov v súvislosti s vlhčenými utierkami, balónmitabakovými výrobkami s filtramifiltrami uvádzanými na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami a
  • zvyšovanie informovanosti v súvislosti s týmito jednorazovými plastovými výrobkami:
   • nádoby na potraviny a nápojové obaly,
   • nápojové obaly,
   • poháre,
   • balenia a vrecúška,
   • ľahké nákupné tašky a
   • tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami.
 • Na vlhčené utierkybalóny sa tieto povinnosti budú vzťahovať s výnimkou nákladov na zber.
 • Od členských štátov sa takisto vyžaduje:
  • zabezpečiť, aby boli zavedené pravidlá pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci plasty, a
  • monitorovať a posudzovať takýto rybársky výstroj s cieľom stanoviť ciele zberu pre celú EÚ.
 • Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/958 sa stanovujú pravidlá formátu nahlasovania príslušných údajov a informácií a formátu správy o kontrole kvality v súvislosti s rybárskym výstrojom uvádzaným na trh a odpadovým rybárskym výstrojom zozbieraným v členských štátoch.

Informačné systémy a nahlasovanie údajov

Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/2267 sa stanovuje formát nahlasovania údajov a informácií o zozbieranom odpade z tabakových výrobkov s filtrami po spotrebovaní a z filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami.

Zvyšovanie informovanosti

Členské štáty tiež musia prijať opatrenia s cieľom:

 • informovať spotrebiteľov a podporovať zodpovedné spotrebiteľské správanie, aby sa znížilo znečisťovanie prostredia odpadom z uvedených výrobkov, a
 • informovať spotrebiteľov o opätovne použiteľných alternatívnych výrobkoch a o vplyve nevhodného zneškodňovania jednorazového plastového odpadu na kanalizačný systém.

Usmernenia Komisie

 • V júni 2021 Komisia vydala usmernenia o jednorazových plastových výrobkoch na zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania požiadaviek smernice v celej EÚ.
 • V usmerneniach sa objasňujú hlavné pojmy používané v smernici a uvádzajú príklady jednorazových plastových výrobkov, ktoré patria a nepatria do jej pôsobnosti.

ODKEDY SA PRAVIDLÁ UPLATŇUJÚ?

 • Smernica mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 3. júla 2021.
 • Trhové obmedzenia a pravidlá pre označovanie výrobkov sa uplatňujú od 3. júla 2021, zatiaľ čo požiadavky na navrhovanie výrobku týkajúce sa uzáverov a viečok jednorazových plastových nápojových obalov sa uplatňujú od 3. júla 2024.
 • Opatrenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami sa uplatňujú od 5. januára 2023.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Oxo-degradovateľné plasty. Plastové materiály, ktoré obsahujú prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 155, 12.6.2019, s. 1 – 19).

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/162 zo 4. februára 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie zníženia spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov a nahlasovanie opatrení prijatých členskými štátmi na zníženie tejto spotreby (Ú. v. EÚ L 26, 7.2.2022, s. 19 – 35).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2267 zo 17. decembra 2021, ktorým sa stanovuje formát nahlasovania údajov a informácií o zozbieranom odpade z tabakových výrobkov s filtrami po spotrebovaní a z filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami (Ú. v. EÚ L 455, 20.12.2021, s. 32 – 36).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1752 z 1. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov o triedenom zbere jednorazových plastových nápojových fliaš (Ú. v. EÚ L 349, 4.10.2021, s. 19 – 30).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/958 z 31. mája 2021, ktorým sa stanovuje formát nahlasovania údajov a informácií o rybárskom výstroji uvedenom na trh a o odpadovom rybárskom výstroji zozbieranom v členských štátoch a formát správy o kontrole kvality v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) a článkom 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 51 – 64).

Následné zmeny vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/958 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 428, 18.12.2020, s. 57 – 67).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30).

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 – 23).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 11.04.2022

Top