EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky príkaz na zablokovanie účtov pre vymáhanie pohľadávok medzi krajinami EÚ

Európsky príkaz na zablokovanie účtov pre vymáhanie pohľadávok medzi krajinami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 655/2014 – európsky príkaz na zablokovanie účtov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je uľahčiť vymáhanie pohľadávok medzi krajinami EÚ v občianskych a obchodných veciach.

Nariadenie zavádza nové konanie, ktoré umožňuje súdu v jednej krajine EÚ zmraziť finančné prostriedky na bankovom účte dlžníka v inej krajine EÚ.

HLAVNÉ BODY

Zavádza sa európske konanie, na základe ktorého môže veriteľ dosiahnuť vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov (EAPO), ktorým sa blokujú finančné prostriedky dlžníka na bankovom účte alebo účtoch v inej krajine (krajinách) EÚ.

Rozsah pôsobnosti

EAPO je dostupný občanom a podnikom:

 • v prípadoch medzi krajinami EÚ, t. j. ak je účet v deň uplatnenia EAPO vedený v inej krajine EÚ než je krajina, v ktorej má veriteľ bydlisko alebo v ktorej sídli súd konajúci vo veci,
 • ako alternatíva vnútroštátnych konaní, ktoré však nenahrádza.

Vzťahuje sa na finančné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach s vylúčením týchto vecí:

 • daňové, colné alebo správne veci a sociálne zabezpečenie,
 • majetkové práva vyplývajúce z manželstva alebo ekvivalentného vzťahu a závety a dedenie,
 • pohľadávky voči dlžníkovi, ktorý je predmetom konkurzného alebo insolvenčného konania, súdneho vyrovnania alebo iného podobného konania.

Vylúčené sú tiež niektoré kategórie osobitne chránených bankových účtov.

EAPO nie je dostupný pre veriteľov alebo bankové účty so sídlom v Dánsku alebo v Spojenom kráľovstve (1).

Konanie na dosiahnutie vydania EAPO

 • Príkaz je dostupný pred začatím konania voči dlžníkovi vo veci samej, počas konania alebo po vydaní rozsudku, súdneho zmieru alebo verejnej listiny, ktorými sa od dlžníka vyžaduje, aby zaplatil.
 • Súd príslušný na vydanie EAPO je zvyčajne súd, ktorý má právomoc konať vo veci samej. Ak je dlžníkom spotrebiteľ, právomoc vydať EAPO, ktorým sa má zabezpečiť pohľadávka týkajúca sa spotrebiteľovej zmluvy, má súd v krajine EÚ, v ktorej má dlžník bydlisko.
 • Veriteľ musí vo všetkých prípadoch predložiť dôkazy, na základe ktorých je súd presvedčený, že existuje reálne nebezpečenstvo, ktoré odôvodňuje potrebu zmraziť účet dlžníka. Ak veriteľ žiada o vydanie EAPO pred tým, než dosiahne vydanie rozsudku vo veci samej, musí tiež predložiť dostatočné dôkazy o pravdepodobnosti úspechu vo veci pohľadávky.
 • Návrh na vydanie EAPO sa podáva na osobitnom tlačive spolu so všetkými podpornými dokumentmi.
 • Sú stanovené krátke lehoty, v rámci ktorých sa musia dokončiť jednotlivé kroky konania. Kroky sa líšia podľa toho, či veriteľ už dosiahol vydanie rozsudku.
 • Veriteľ má právo odvolať sa proti zamietnutiu vydania EAPO.
 • S cieľom zabezpečiť účinok prekvapenia a užitočnosť EAPO nie je dlžník o príkaze informovaný pred jeho vykonaním.
 • Veriteľ, ktorý nepozná informácie o účte dlžníka, môže za určitých podmienok požiadať súd, aby informácie o účte získal od určených orgánov v krajine EÚ výkonu.

Uznanie, vykonateľnosť a výkon EAPO

 • EAPO vydaný v jednej krajine EÚ v súlade s týmto nariadením sa v inej krajine EÚ uzná a je vykonateľný bez akéhokoľvek osobitného postupu alebo vyhlásenia vykonateľnosti.
 • Banka má povinnosť vydať na osobitnom tlačive vyhlásenie o tom, či boli v dôsledku EAPO zablokované nejaké finančné prostriedky dlžníka.
 • Veriteľ je povinný po zablokovaní požiadať o uvoľnenie finančných prostriedkov, ktoré presahujú sumu uvedenú v EAPO.
 • Niektoré sumy môžu byť vylúčené zo zaistenia podľa právneho poriadku krajiny výkonu, t. j. sumy potrebné na živobytie dlžníka a jeho rodiny.

Záruky pre dlžníka

S cieľom vyvážiť absenciu predchádzajúceho vypočutia dlžníka existujú pre dlžníka tieto záruky proti zneužitiu EAPO:

 • opravné prostriedky – vrátane práva na odvolanie – umožňujúce napadnúť EAPO hneď, ako je dlžník informovaný o zablokovaní svojich účtov, a
 • pravidlá pre poskytnutie zábezpeky zo strany veriteľa, ktorou zabezpečí, aby sa dlžníkovi mohla poskytnúť náhrada za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku EAPO:
 • pravidlá o zodpovednosti veriteľa za akúkoľvek škodu spôsobenú dlžníkovi v dôsledku EAPO kvôli chybe na strane veriteľa.

Tlačivá

Pre EAPO je vyhradených spolu deväť tlačív. Ich obsah určuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1823.

Všeobecné pravidlá

 • Nariadenie upravuje aj rôzne súvisiace veci vrátane právneho zastupovania, súdnych poplatkov, nákladov vzniknutých bankám, poplatkov účtovaných orgánmi, ochrany údajov a jazyka dokumentov.
 • Nariadením nie je dotknuté uplatňovanie radu súvisiacich aktov, napríklad nariadenia (ES) č. 1393/2007 (o doručovaní písomností) a nariadenia (ES) č. 1206/2001 (o vykonávaní dôkazov).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 18. januára 2017 s výnimkou článku 50, ktorý sa uplatňuje od 18. júla 2016. Článok 50 sa týka informácií, ktoré majú krajiny EÚ poskytnúť, napríklad o súdoch určených na vydanie (článok 6 ods. 4) a orgánoch určených na vykonanie EAPO.

KONTEXT

Nariadenie vychádza zo Zelenej knihy o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v EÚ. Európska komisia v nej opísala, ako roztrieštenosť vnútroštátnych pravidiel pre výkon negatívne ovplyvňuje vymáhanie pohľadávok v EÚ, a uviedla, že veriteľ, ktorý sa snaží vymôcť peňažnú pohľadávku v Európe, sa to v praxi najčastejšie pokúsi urobiť prostredníctvom návrhov vo veci výkonu proti bankovému účtu dlžníka, pričom takéto konania existujú vo väčšine krajín EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 – 92)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1823 z 10. októbra 2016, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 283, 19.10.2016, s. 1 – 48)

Následné zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) 2016/1823 boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie má len dokumentárnu hodnotu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79 – 120)

Pozri konsolidované znenie.

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov [KOM(2006) 618 v konečnom znení z 24. októbra 2006]

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.12.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top