EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požiadavky na typové schvaľovanie a dohľad nad trhom pre dvoj- alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky v EÚ

Požiadavky na typové schvaľovanie a dohľad nad trhom pre dvoj- alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013 – schvaľovanie a dohľad nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Cieľom nariadenia je aktualizovať funkčnú bezpečnosť a environmentálne požiadavky EÚ pre vozidlá kategórie L, ktoré sú podmienkou registrácie vozidla.
  • Vzťahuje sa aj na motocykle enduro, trialové motocykle a ťažké terénne štvorkolky, ktoré sa môžu používať na cestách, ako aj v teréne.

HLAVNÉ BODY

Schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom

Krajiny EÚ musia určiť:

  • schvaľovacie orgány, ktorých úlohou je osvedčiť, že daný typ vozidla je v súlade s rozličnými administratívnymi a technickými požiadavkami, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch;
  • orgány dohľadu nad trhom, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby boli vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú sprístupnené na trhu, v súlade s právnymi predpismi a neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu.

Typové schválenie

Požiadavky na typové schválenie sa vzťahujú na zainteresovaných výrobcov (vozidiel), schvaľovacie orgány a technické služby (t. j. kontrolné orgány). Keď je vozidlo v súlade s komplexným súborom požiadaviek, typ vozidla možno predávať na trhu EÚ.

Výrobca musí pri každom vozidle predložiť osvedčenie zhody a vďaka tomu môže vlastník vozidlo zaregistrovať.

Požiadavky na funkčnú bezpečnosť

V nariadení sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť, napríklad:

  • nové motocykle s objemom viac ako 125 cm3 musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým systémom;
  • povinné vybavenie dvojkolesového motocykla s objemom menej ako 125 cm3 protiblokovacím brzdovým systémom, kombinovaným brzdovým systémom alebo oboma systémami zostáva na uvážení výrobcu;
  • od júla 2014 musia byť v záujme zlepšenia viditeľnosti všetky nové typy vozidiel kategórie L vybavené mechanizmom, ktorým sa automaticky zapína systém osvetlenia; od 1. januára 2016 musia tento súlad dodržať aj všetky existujúce typy týchto vozidiel;
  • povinné vybavenie diferenciálom (vďaka ktorému sa môžu kolesá na rovnakej náprave otáčať pri rozdielnych rýchlostiach) na štvorkolkách a iných troj- a štvorkolesových typoch vozidiel kategórie L s cieľom zaistiť ich bezpečné otáčanie.

Požiadavky týkajúce sa environmentálnych vlastností

Na získanie typového schválenia musí byť vozidlo kategórie L v súlade s ôsmimi typovými skúškami, napríklad pokiaľ ide o emisie z odparovania (palivové výpary), zariadenia na reguláciu znečisťujúcich látok, energetickú efektívnosť a hluk.

V nariadení sa ustanovujú environmentálne požiadavky pre dva stupne znižovania emisií. Prvý stupeň (Euro 4) je záväzný pre nové typy vozidiel od 1. januára 2016. Druhý stupeň (Euro 5) sa bude uplatňovať od roku 2020, čo umožňuje výrobcom a dodávateľom pripraviť strednodobé plány. Dosiahnuteľnosť stupňa Euro 5 bude ešte potrebné potvrdiť štúdiou jeho možných vplyvov na životné prostredie v roku 2016.

Povinnosti výrobcov, ich zástupcov, dovozcov a distribútorov

V nariadení sa podrobne uvádzajú povinnosti aktérov, ktorí sú zapojení do dodávateľského reťazca:

  • Keď vozidlo predstavuje závažné riziko pre používateľov alebo životné prostredie, výrobca alebo iné strany v dodávateľskom reťazci musia prijať účinné ochranné opatrenia vrátane stiahnutia vozidiel.
  • Výrobcovia musia autorizovaným predajniam a opravovniam, ako aj nezávislým prevádzkovateľom zabezpečiť neobmedzený prístup k palubnému diagnostickému systému pomocou štandardizovaného formátu a k informáciám týkajúcim sa opráv a údržby vozidiel na webových sídlach. Nevzťahuje sa to na vozidlá vyrábané v malých sériách.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Od 11. septembra 2014 však môže výrobca dobrovoľne požiadať o typové schválenie vozidla na základe nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Rámcová smernica 2002/24/ES sa ruší od 1. januára 2016. Následne sa nariadenie (EÚ) č. 168/2013 a jeho delegované a vykonávacie akty stávajú záväznými.

KONTEXT

S cieľom znížiť znečisťovanie spôsobené dopravou a zvýšiť funkčnú bezpečnosť nových vozidiel kategórie L EÚ prijala v roku 2013 nový právny predpis, ktorým sa od 1. januára 2016 nahrádza smernica 2002/24/ES. Vozidlá kategórie L – je názov pre skupinu ľahkých vozidiel, ako sú bicykle s pohonným systémom, dvoj- a trojkolesové mopedy, motocykle (s postranným vozíkom aj bez neho), trojkolky a štvorkolky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52 – 128)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 168/2013 boli zapracované do pôvodného znenia. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014 z 18. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 249, 22.8.2014, s. 1 – 202)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2014, s. 1 – 12). Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2014, s. 1 – 102)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V (Ú. v. EÚ L 53, 21.2.2014, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top