EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procesné záruky pre zraniteľné osoby zapojené do trestného konania

Procesné záruky pre zraniteľné osoby zapojené do trestného konania

V tomto odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby posilnili určité procesné práva zraniteľných osôb, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní.

AKT

Odporúčanie Komisie z 27. novembra 2013 o procesných zárukách pre zraniteľné osoby podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní

SÚHRN

Cieľom odporúčania je posilniť procesné práva podozrivých alebo obvinených osôb, ktoré nie sú schopné pochopiť trestné konanie vzhľadom na svoj vek, duševný alebo fyzický stav alebo telesné postihnutie a účinne sa na ňom zúčastňovať (zraniteľné osoby). Uplatňuje sa aj na zraniteľné osoby, na ktoré bol vydaný európsky zatykač v rámci príslušného konania.

Identifikácia zraniteľných osôb

Zraniteľné osoby by sa mali rýchlo identifikovať a uznať za zraniteľné. Po prvotnom posúdení orgánov presadzovania práva a súdnych orgánov by mal nezávislý lekársky odborník určiť stupeň ich zraniteľnosti, ich osobitné potreby a vhodnosť opatrení, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať proti zraniteľnej osobe.

Práva zraniteľných osôb

  • Pri uplatňovaní procesných práv by nemali byť nijakým spôsobom diskriminované.
  • Na osoby so závažnými duševnými alebo fyzickými/zmyslovými poruchami by sa mala uplatňovať prezumpcia zraniteľnosti.
  • Zraniteľné osoby a ich právni zástupcovia (napr. opatrovník stanovený súdom) alebo vhodné dospelé osoby (napr. príbuzný) by mali byť informovaní o osobitných procesných právach. Zároveň by mali byť prítomní na policajnej stanici a na súdnych pojednávaniach.
  • Ak zraniteľná osoba nie je schopná pochopiť konanie, nemalo by tým zaniknúť právo na prístup k obhajcovi.
  • Mali by mať prístup k lekárskej pomoci počas celého trestného konania, ak boli pozbavené osobnej slobody.
  • Policajný výsluch by sa mal audiovizuálne zaznamenávať.
  • Pozbavenie osobnej slobody zraniteľných osôb pred ich usvedčením by sa malo využívať ako posledné riešenie, malo by byť primerané a vykonávať sa v podmienkach zodpovedajúcich ich osobitným potrebám.
  • Počas celého trestného konania by sa malo chrániť ich súkromie, osobná integrita a osobné údaje.

Orgány presadzovania práva a súdne orgány, ktoré sa podieľajú na trestných konaniach vedených proti zraniteľným osobám, by mali absolvovať primeranú odbornú prípravu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Komisie

-

-

Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚpráve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013).

Posledná aktualizácia: 17.06.2014

Top