Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/153/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)

OJ C 153, 29.4.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 153/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 153/10)

1.

Komisii bolo 22. apríla 2016 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Pillarstone Italy SpA („Pillarstone“, Taliansko), investičný fond nepriamo kontrolovaný podnikom KKR & Co LP („KKR“, USA), získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Sirti SpA („Sirti“, Taliansko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Pillarstone: Pillarstone je fond, ktorý je nepriamo kontrolovaný podnikom KKR. Pillarstone bol založený ako investičný subjekt, ktorý bude spoločnostiam poskytovať nový kapitál.

—   KKR: KKR je globálna investičná spoločnosť, ktorá spravuje investície vo viacerých triedach aktív vrátane súkromného kapitálu, energetiky, infraštruktúry, nehnuteľností, úverových stratégií a hedžových fondov.

—   Sirti: Sirti je spoločnosť so sídlom v Taliansku poskytujúca služby v oblasti stavebného inžinierstva. Sirti sa zameriava na navrhovanie, inžinierske riešenie, realizáciu, údržbu a správu sietí a systémov pre telekomunikačný, energetický, železničný a televízny priemysel. Okrem toho je Sirti aktívna v priemysle IT služieb a poskytuje IT služby v sektore telekomunikácií, verejnej správy a verejných služieb. Sirti je predovšetkým aktívna v Taliansku, ale aktivity vyvíja aj v iných európskych krajinách vrátane Švédska.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8001 – Pillarstone/Sirti na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top