Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002CJ0443

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. júla 2004.
Nicolas Schreiber.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale di Pordenone - Taliansko.
Článok 28 ES - Smernica 98/8/ES - Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh - Vnútroštátne opatrenie vyžadujúce povolenie na uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh.
Vec C-443/02.

European Court Reports 2004 I-07275

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:453

Vec C-443/02

Trestné konanie

proti

Nicolas Schreiber

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunale di Pordenone)

„Článok 28 ES – Smernica 98/8/ES – Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh – Vnútroštátne opatrenie vyžadujúce povolenie na uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh“

Abstrakt rozsudku

1.        Zbližovanie právnych predpisov – Obmedzenie uvádzania nebezpečných látok a ich výrobkov na trh – Smernica 98/8 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – Pojem biocídne výrobky – Drevené doštičky z červeného cédru – Začlenenie – Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca uvádzanie na trh udelením predchádzajúceho povolenia – Prípustnosť

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8, článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. ii)]

2.        Zbližovanie právnych predpisov – Biocídne výrobky – Smernica 98/8 – Výrobky uvádzané na trh v členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia – Právna úprava iného členského štátu, ktorá podmieňuje uvádzanie rovnakých výrobkov na trh udelením povolenia – Prípustnosť

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8, článok. 4 ods. 1)

3.        Voľný pohyb tovaru – Množstvové obmedzenia – Opatrenie s rovnocenným účinkom – Vnútroštátna právna úprava zakazujúca uvádzanie biocídnych výrobkov bez predchádzajúceho povolenia na trh – Odôvodnenie – Ochrana verejného zdravia – Primeranosť opatrenia – Prípustnosť

(Články 28 a 30 ES)

1.        Článok 3 ods. 2 písm. ii) smernice 98/8 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh nezakazuje členskému štátu podmieniť uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh, ktoré sú predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, udelením predchádzajúceho povolenia.

Tieto doštičky nemožno totiž kvalifikovať ako výrobok obsahujúci iba jednu „základnú látku“, ktorá plní funkciu pesticídu, ktorý je možné uvádzať na trh v členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia alebo registrácie, ale treba ich kvalifikovať ako „biocídne výrobky“ v zmysle smernice 98/8, pretože sa predávajú ako ochranný prostriedok proti moliam obsahujúci aktívnu látku s ničiacim účinok na lepidoptery a patria k výrobkom, ktoré sú uvedené v zozname prílohy V smernice 98/8.V tejto súvislosti samotná skutočnosť, že ničiaci účinok aktívnej látky je prirodzenej povahy, ešte nevylučuje kvalifikáciu drevených doštičiek ako „biocídnych výrobkov“.

(pozri body 28, 30, 32 – 33, výrok 1)

2.        Článok 4 ods. 1 smernice 98/8 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh nezakazuje členskému štátu podmieniť predchádzajúcim povolením uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh, ktoré boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh bez požiadavky na povolenie alebo registráciu.

(pozri bod 39, výrok 2)

3.        Právna úprava podmieňujúca uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh udelením predchádzajúceho povolenia napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh bez povolenia alebo registrácie, predstavuje síce opatrenie s rovnocenným účinkom porušujúce článok 28 ES, ale toto opatrenie možno odôvodniť ochranou verejného zdravia podľa článku 30 ES, keďže právna úprava zodpovedá stupňu ochrany verejného zdravia, ktorú dotknutý štát zabezpečuje, pokiaľ ide o uvádzanie biocídnych výrobkov na trh, a keďže táto právna úprava vo vzťahu k sledovanému cieľu nie je neprimeraná.

(pozri body 49 – 50, výrok 3)ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 15. júla 2004 (*)

„Článok 28 ES – Smernica 98/8/ES – Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh – Vnútroštátne opatrenie vyžadujúce povolenie na uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh“

Vo veci C-443/02,

ktorej predmetom je návrh Tribunale di Pordenone (Taliansko) predložený Súdnemu dvoru v súlade s článkom 234 ES zmluvy, ktorým navrhuje vo vzťahu k trestnému konaniu začatému pred týmto vnútroštátnym súdom proti

Nicolas Schreiber

rozhodnúť o prejudiciálnej otázke týkajúcej sa výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, s. 1) a článku 28 ES,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann (spravodajca), sudcovia A. Rosas, S. von Bahr, R. Silva de Lapuerta a K. Lenaerts,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomné pripomienky, ktoré predložili:

–        pán Schreiber, v zastúpení: M. Casini a F. Capelli, avvocati,

–        belgická vláda, v zastúpení: A. Snoecx, splnomocnená zástupkyňa,

–        Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: L. Strom, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Moretto, advokát,

so zreteľom na správu pre pojednávanie,

po vypočutí ústnych pripomienok Nicolasa Schreibera a Komisie na pojednávaní 8. januára 2004,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 12. februára 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Tribunale di Pordenone uznesením z 20. novembra 2002, doručeným kancelárii Súdneho dvora 6. decembra 2002, v zmysle článku 234 ES predložil Súdnemu dvoru na rozhodovanie v prejudiciálnom konaní päť otázok týkajúcich sa výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, s. 1) a článku 28 ES.

2        Tieto otázky vyplynuli z trestného konania vedeného voči pánovi Schreiberovi z dôvodu porušenia vnútroštátnych právnych predpisov, v zmysle ktorých sa na uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh vyžaduje predchádzajúce povolenie.

 Právny rámec

 Právna úprava Spoločenstva

 Definície

3        Podľa článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 98/8 sa za „biocídne výrobky“ považujú „aktívne látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viacero z nich upravené do formy, ktorá je dodávaná užívateľovi s cieľom ničenia, zastrašovania, zneškodnenia, zabránenia škodlivého účinku alebo spôsobenia iného inhibičného účinku na ľubovoľný škodlivý organizmus chemickými alebo biologickými prostriedkami“.

4        Článok 2 ods. 1 písm. b) definuje „biocídny výrobok s nízkym stupňom rizika“ ako „biocídny výrobok, ktorý obsahuje aktívnu(e) látku(y) zo zoznamu v prílohe I A a ktorý neobsahuje žiadnu potenciálne škodlivú(é) látku(y)“.

5        Podľa článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 98/8 sa za „základnú látku“ považuje „látka, ktorá je zahrnutá do zoznamu prílohy I B a ktorá sa nepoužíva ako pesticíd, ale môže sa zriedkavo použiť ako biocíd buď priamo, alebo vo výrobku pozostávajúcom z tejto látky a jednoduchého riedidla. Riedidlo nemôže byť látkou potenciálne škodlivou a nemôže sa predávať ako biocídna látka“.

6        Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES, 196, 1967, s. 1), v ktorej znení upravenom smernicou Rady 92/32/EHS z 30. apríla 1992 (Ú. v. ES L 154, s. 1) sa odkazuje na smernicu 98/8, definuje „látky“ ako „chemické prvky a ich zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo sú priemyselne vyrábané“.

 Hmotno-právne predpisy

7        Cieľom smernice 98/8, ako to vyplýva z jej úvodných ustanovení bodu 1, 3 a 8, je vytvorenie spoločného systému uvádzania nepoľnohospodárskych pesticídov (biocídnych výrobkov) na trh tak, aby boli zohľadnené záujmy verejného zdravia, ktoré sú zachytené v rozličných právnych úpravách jednotlivých členských štátov v tejto oblasti.

8        Na tento účel predpokladá smernica v článku 3 ods. 1 a 2:

„1.      Členské štáty nariadia, že biocídne výrobky nemôžu byť umiestnené na trh a využívané na ich území bez toho, aby boli autorizované v súlade s touto smernicou.

2.      Odchylne od odseku 1:

i)      Členské štáty, ako predmet registrácie, umožnia umiestnenie na trh a používanie nízkorizikových biocídnych výrobkov za predpokladu, že v súlade s článkom 8(3) bol zväzok s údajmi poskytnutý oprávneným úradom a bol nimi preverený.

         Pokiaľ nie je uvedené ináč, všetky opatrenia týkajúce sa autorizácie na základe tejto smernice sú platné aj pre registráciu.

ii)      Členské štáty umožnia umiestnenie na trh a používanie komerčných látok pre biocídne účely, ak už boli uvedené v prílohe I B.“

9        Článok 4 ods. 1 prvá veta tejto smernice týkajúca sa „vzájomného uznávania autorizácie“ uvádza: „[b]ez účinku na článok 12 bude biocídny výrobok, ktorý bol už autorizovaný alebo registrovaný v jednom členskom štáte, autorizovaný alebo registrovaný v inom členskom štáte za 120 dní, resp. 60 dní od obdržania žiadosti o autorizáciu iným členským štátom za predpokladu, že aktívna látka biocídneho výrobku je zahrnutá do prílohy I alebo I A a zodpovedá jeho požiadavkám.“

10      Preto je potrebné v prílohe I zostaviť zoznam aktívnych látok s požiadavkami pre využitie biocídnych výrobkov, dohodnutými na úrovni Spoločenstva, zatiaľ čo v prílohe IA je potrebné zostaviť zoznam aktívnych látok, ktoré boli pre využitie biocídnych výrobkov s nízkym stupňom rizika povolené, a v prílohe IB zoznam základných látok.

11      Článok 16 smernice 98/8 počíta s prechodným obdobím desať rokov. Toto obdobie umožňuje okrem iného vyhotovenie príloh I, IA a IB.

 Vnútroštátna právna úprava

 Definície

12       Pojmy „biocídne výrobky“, „biocídne výrobky s nízkym stupňom rizika“ a „základná látka“ sú definované v článku 2 Decreto-legislativo (nariadenie nahrádzajúce zákon) č. 174 z 25. februára 2000 (Supplemento ordinario, GURI č. 149 z 28. júna 2000; ďalej len „biocídne nariadenie“).

 Hmotno-právne predpisy

13      Spomínaným nariadením bola smernica 98/8 prevzatá do vnútroštátneho právneho poriadku.

14      Nariadenie v článkoch 3 a 4 vyžaduje na uvádzanie biocídnych výrobkov na trh povolenie a na uvádzanie biocídnych výrobkov s nízkym stupňom rizika na trh registráciu. Pokiaľ ide o výrobky, ktoré obsahujú iba jednu základnú látku, predpokladá toto nariadenie v článku 5, že uvádzanie na trh a použitie týchto látok bez povolenia alebo registrácie je možné, ak boli zaradené do zodpovedajúceho zoznamu zostaveného na úrovni Spoločenstva.

15      Pre prechodné obdobie stanovené v článku 16 smernice 98/8 predpokladá článok 17 ods. 1 biocídneho nariadenia, že Ministero della Sanità (ministerstvo zdravotníctva) môže aplikovať platnú právnu úpravu o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ktorá vyplýva z Dekrétu prezidenta republiky č. 392 zo 6. októbra 1998 o výrobe a uvádzaní zdravotnícko-chirurgických nástrojov na trh (GURI č. 266 z 13. novembra 1998, ďalej len „nariadenie o zdravotnícko-chirurgických nástrojoch“).

16      Posledné menované nariadenie v článku 1 podmieňuje uvádzanie výrobkov s ničiacim účinkom proti hmyzu udelením predchádzajúceho povolenia.

 Konanie pred vnútroštátnym súdom a prejudiciálne otázky

17      Talianske úrady začali voči pánovi Schreiberovi trestné konanie z titulu jeho funkcie ako konateľa firmy LIDL-ITALIA Srl s odôvodnením, že jeho firma bez predchádzajúceho povolenia, ktoré vyžaduje talianska právna úprava, doviezla v marci 2001 z Nemecka 20 balení drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam, ktoré sa považujú za „zdravotnícko-chirurgické nástroje“ v zmysle nariadenia o zdravotnícko-chirurgických nástrojoch.

18      Pán Schreiber uviedol, že tieto drevené doštičky sú výrobky obsahujúce iba jednu „základnú látku“ v zmysle smernice 98/8, a teda je ich možné podľa článku 3 ods. 2 písm. ii) tejto smernice uvádzať na trh bez povolenia alebo registrácie. Podporne uviedol, že vnútroštátna právna úprava porušuje článok 28 ES.

19       Za týchto okolností Tribunale di Pordenone rozhodol konanie prerušiť a Súdnemu dvoru položiť v prejudiciálnom konaní nasledujúce otázky:

„1.      Treba vykladať článok 2 ods. 1 písm. a) a b) smernice 98/8/ES v zmysle všeobecnej právnej úpravy, ktorú zaviedla táto smernica do právneho poriadku Spoločenstva tak, že pojmy „biocídny výrobok“ a „biocídny výrobok s nízkym stupňom rizika“ zahŕňajú výlučne výrobky, ktorých funkcia pesticídu je založená na aktívnych látkach pridaných chemickým alebo biologickým postupom, ktorého evidentným účelom je dať týmto výrobkom funkciu pesticídu?

2.      Treba vykladať článok 2 ods. 1 písm. c) smernice 98/8/ES v zmysle všeobecnej právnej úpravy, ktorú zaviedla táto smernica do právneho poriadku Spoločenstva tak, že sa pojem „základná látka“ vzťahuje na látky, ktoré nie sú do výrobku pridávané preto, aby výrobok mohol plniť funkciu pesticídu, ale funkcia pesticídu sa skôr prejavuje popri normálnej funkcii výrobku pri jeho použití [...]?

3.       Možno doštičku z cédrového dreva výlučne z dôvodu, že bola uvedená na trh ako „ochrana proti moliam“ kvalifikovať ako „biocídny výrobok“ alebo ako „biocídny výrobok s nízkym stupňom rizika“, alebo ako „základnú látku“ v zmysle smernice 98/8, ak a) predmetná doštička nebola nijako chemicky alebo biologicky upravená, b) látka, od ktorej sú závislé účinky doštičky, sa vo výrobku prirodzene vyskytuje, c) výrobok sa v prevažnej miere uvádza na trh v stave, v akom sa voľne vyskytuje v prírode?

4.      Treba vykladať článok 2 ods. 1 písm. c) smernice 98/8/ES v tom zmysle, že len vtedy, ak bola „základná látka“ zaradená do zoznamu prílohy IB, je táto látka oslobodená od povolenia a registrácie, ktoré spomenutý článok 2 pre uvádzanie výrobkov na trh v členských štátoch predpokladá, čím má zápis do zoznamu prílohy IB v každom ohľade konštitutívny účinok?

5.       Treba vykladať článok 4 smernice 98/8/ES vo vzťahu k článku 28 ES a 30 ES v tom zmysle, že výrobok špecifikovaný v otázke č. 3, ktorý bol v členskom štáte uvedený na trh bez povolenia alebo registrácie v súlade so zákonom, je možné v inom členskom štáte, kam bol uvedený na trh, podriadiť povoleniu alebo registrácii z dôvodu, že nebol zapísaný do zoznamu podľa prílohy IB smernice 98/8?“

  O prejudiciálnych otázkach

 Úvodné poznámky

20      V čase skutkového stavu rozhodujúceho pre konanie pred vnútroštátnym súdom nebola ešte harmonizácia, ktorú predpokladá smernica 98/8, v plnom rozsahu uskutočnená, pretože vyhotovenie príloh I, IA a IB tejto smernice, obsahujúce výpočet aktívnych látok, ktorých použitie v biocídnych výrobkoch a v biocídnych výrobkoch s nízkym stupňom rizika a vo výrobkoch obsahujúcich iba základné látky je dovolené, bolo na úrovni Spoločenstva ešte len v štádiu prác. Skúmanie zaznamenaných aktívnych látok na účel ich prípadného začlenenia do týchto príloh malo byť totiž ukončené až v rokoch 2006 a 2010.

21      Z nariadenia Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000 (Ú. v. ES L 307, s. 1), vyplýva, že Komisia vydala medzičasom zoznam tých látok, ktoré neboli zaradené do jednej z troch príloh, pretože Komisia neuznala ich zápis, alebo žiaden členský štát o ne neprejavil záujem. Z článku 4 ods. 2 tohto nariadenia v spojení s prílohou III toho istého nariadenia vyplýva, že s účinnosťou od 1. septembra 2006 nie je možné určité biocídne výrobky obsahujúce aktívne látky, pri ktorých ide o prirodzené éterické oleje, ako napr. cédrový olej a olej z cédrového dreva, na území členských štátov viac uvádzať na trh.

22      Pokiaľ ide o obsah otázok predložených vnútroštátnym súdom, Súdny dvor nemusí skúmať, či absolútny zákaz uvádzania biocídnych výrobkov obsahujúcich éterické oleje na trh je primeraným opatrením vzhľadom na ciele, ktoré táto právna úprava Spoločenstva sleduje.

 O prvých štyroch otázkach: povinnosť členských štátov povoliť uvádzanie výrobkov obsahujúcich iba „základné látky“ na trh

23      V prvých štyroch otázkach vnútroštátneho súdu, ktoré treba komplexne skúmať, ide hlavne o to, či článok 3 ods. 2 písm. ii) smernice 98/8 členskému štátu zakazuje podmieniť uvádzanie na trh cédrových drevených doštičiek, ktoré sú predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, udelením predchádzajúceho povolenia (ďalej len „systém predchádzajúceho povolenia, ktorý je predmetom konania pred vnútroštátnym súdom“).

V rámci toho chcel vnútroštátny súd zistiť, či takéto doštičky možno kvalifikovať ako výrobok obsahujúci iba jednu základnú látku, čím by muselo byť podľa článku 3 písm. ii) tejto smernice umožnené ich uvádzanie na trh v Taliansku bez predchádzajúceho povolenia alebo registrácie, alebo či ich treba kvalifikovať ako „biocídny výrobok“ alebo ako „biocídny výrobok s nízkym stupňom rizika“ v zmysle smernice 98/8.

24      V tejto súvislosti predpokladá článok 3 ods. 2 písm. ii) tejto smernice povinnosť členských štátov umožniť uvádzanie takých výrobkov na trh, ktoré obsahujú iba základné látky, bez predchádzajúceho povolenia alebo registrácie, ak boli zaradené do zoznamu IB.

25      Podľa definície článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 98/8 musí látka, aby ju bolo možné kvalifikovať ako „základnú látku“, spĺňať tri požiadavky: musí byť zaradená do prílohy IB, nesmie byť primárne používaná ako pesticíd, ale súčasne sa môže zriedkavo použiť ako biocíd a nesmie byť bezprostredne uvádzaná na trh na účel použitia ako biocídna látka.

26      Naproti tomu sú „biocídne výrobky“ v zmysle definície pojmu v ods. 1 písm. a) aktívne látky a prípravky, obsahujúce jednu alebo viacero z nich upravené do formy, ktorá je dodávaná užívateľovi s cieľom ničenia, zastrašovania, zneškodnenia, zabránenia škodlivého účinku alebo spôsobenia iného inhibičného účinku na ľubovoľný škodlivý organizmus chemickými alebo biologickými prostriedkami. Úplný zoznam typov biocídnych výrobkov sa nachádza v prílohe V smernice 98/8.

27      Nakoniec definuje ods. 1 písm. b) „biocídny výrobok s nízkym stupňom rizika“ ako biocídny výrobok, ktorý obsahuje aktívnu(e) látku(y) zo zoznamu v prílohe IA a ktorý neobsahuje žiadnu potenciálnu(e) škodlivú(é) látku(y).

28      Z konania pred vnútroštátnym súdom zjavne vyplýva, že predmetné doštičky sa predávajú ako ochranný prostriedok proti moliam a obsahujú éterický cédrový olej – aktívnu látku, ktorá pri vyparovaní sa vyvoláva ničiaci účinok pre lepidoptery – a nakoniec, že patria k výrobkom, ktoré sú uvedené v zozname prílohy V smernice 98/8. Naproti tomu, v čase skutkového stavu rozhodujúceho pre konanie pred vnútroštátnym súdom nebol zápis aktívnych látok nachádzajúcich sa v drevených doštičkách, a síce éterického cédrového oleja, do jedenej z príloh IA alebo IB tejto smernice ešte predvídateľný, pretože tieto prílohy ešte neboli vyhotovené.

29      Za týchto okolností nemožno tieto drevené doštičky kvalifikovať ani ako výrobok, obsahujúci iba jednu „základnú látku“, ani ako „biocídny výrobok s nízkym stupňom rizika“ v zmysle smernice 98/8. Treba ich skôr považovať za „biocídny výrobok“ v zmysle tejto smernice.

30      Okrem toho je v tejto súvislosti irelevantné, či ničiaci účinok aktívnej látky prirodzenej povahy je alebo nie je vyvolaný chemickým alebo biologickým postupom. Samotná skutočnosť, že ide o prirodzenú látku, ešte nevylučuje existenciu nebezpečenstva pre ľudí, zvieratá alebo životné prostredie. Napokon na základe odkazu v článku 2 ods. 2 písm. a) tejto smernice na vymedzenie pojmov v článku 2 smernice 67/548 sú „látky“ definované ako chemické prvky a ich zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo sú priemyselne vyrábané.

31      Okrem toho je dnes zjavné, že cédrové drevené doštičky, ako v tomto prípade, nie sú výrobkom obsahujúcim iba jednu „základnú látku“, ani „biocídnym výrobkom s nízkym stupňom rizika“ v zmysle smernice 98/8. Z prílohy III nariadenia č. 2032/2003 totiž vyplýva, že cédrový olej nebude začlenený do jednej z príloh IA alebo IB tejto smernice. Napriek jeho vymedzeniu ako „starej aktívnej látky“ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1896/2000 zo 7. septembra 2000 o prvej etape programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o biocídnych výrobkoch (Ú. v. ES L 228, s. 6), nebol zápis uznaný Komisiou a žiaden členský štát neprejavil oň záujem.

32      Na prvé štyri otázky treba potom odpovedať tak, že článok 3 ods. 2 písm. ii) smernice 98/8 nezakazuje členskému štátu podmieniť uvádzanie cédrových drevených doštičiek na trh, ktoré sú predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, udelením predchádzajúceho povolenia.

33      Tieto doštičky nemožno totiž kvalifikovať ako výrobok obsahujúci iba jednu „základnú látku“, ktorý je možné uvádzať na trh v Taliansku bez predchádzajúceho povolenia alebo registrácie, ale treba ich kvalifikovať ako „biocídne výrobky“ v zmysle smernice 98/8.

 O prvej časti piatej otázky: Povinnosť členských štátov uznať povolenie a registráciu iného členského štátu

34      V prvej časti piatej otázky vnútroštátneho súdu ide predovšetkým o to, či článok 4 ods. 1 smernice 98/8 zakazuje členskému štátu podmieniť predchádzajúcim súhlasom uvádzanie cédrových drevených doštičiek na trh, ktoré boli predmetom konania pred vnútroštátnym súdom napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh bez toho, aby sa povolenie alebo registrácia vyžadovala.

35      Článok 4 ods. 1 predpokladá povinnosť členských štátov uznať povolenie alebo registráciu iného členského štátu, ak aktívna látka výrobku je obsiahnutá v prílohe I alebo IA.

36      V konaní pred vnútroštátnym súdom sa konštatovalo, že dotknuté cédrové drevené doštičky nie sú predmetom povolenia ani registrácie pre uvádzanie na trh v inom členskom štáte.

37      Okrem toho sa v čase skutkového stavu rozhodujúceho pre konanie pred vnútroštátnym súdom nedalo predvídať, či cédrový olej bude začlenený do jednej z príloh I alebo IA tejto smernice.

38      Napokon z prílohy III nariadenia č. 2032/2003 vyplýva, že (éterický) cédrový olej nebude začlenený do žiadnej z príloh I a IA tejto smernice.

39      Na prvú časť piatej otázky je preto potrebné odpovedať tak, že článok 4 ods. 1 smernice 98/8 nezakazuje členskému štátu podmieniť predchádzajúcim súhlasom uvádzanie cédrových drevených doštičiek na trh, ktoré boli predmetom konania pred vnútroštátnym súdom napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh, bez toho aby sa povolenie alebo registrácia vyžadovali.

 O druhej časti piatej otázky: právo slobodného pohybu tovarov

40      V druhej časti piatej otázky vnútroštátneho súdu ide predovšetkým o to, či článok 28 ES zakazuje členskému štátu podmieniť predchádzajúcim súhlasom uvádzanie cédrových drevených doštičiek na trh, ktoré boli predmetom konania pred vnútroštátnym súdom napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh bez požiadavky na povolenie alebo registráciu.

41      V zmysle ustálenej judikatúry je každá právna úprava, ktorá je spôsobilá obmedziť vnútorný trh Spoločenstva bezprostredne alebo nepriamo, reálne alebo potenciálne, považovaná za opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstvové obmedzenie dovozu, a preto je podľa článku 28 ES v zásade zakázaná (rozsudky z 11. júla 1974, Dassonville,8/74, Zb. s. 837, bod 5 a z 11. decembra 2003, Deutscher Apothekerverband,C-322/01, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 66).

42      Ak však nie je k dispozícii žiadne harmonizačné opatrenie Spoločenstva, potom možno slobodný pohyb tovarov obmedziť vnútroštátnou právnou úpravou, ktorú možno odôvodniť skutočnosťami predpokladanými v článku 30 ES alebo naliehavými dôvodmi (rozsudok z 20. februára 1979, Rewe-Zentral, „Cassis de Dijon“, 120/78, Zb. s. 649, bod 8).

43      Pri prijatí vnútroštátnych opatrení na ochranu verejného zdravia v zmysle článku 30 ES je vecou členských štátov rozhodnúť, v akom stupni bude táto ochrana zdravia zabezpečená (pozri v tejto súvislosti rozsudky zo 17. decembra 1981, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, 272/80, Zb. s. 3277, bod 12; z 27. júna 1996, Brandsma, C-293/94, Zb. s. I-3159, bod 11 a zo 17. septembra 1998, Harpegnies, C-400/96, Zb. s. I-5121, bod 33). Táto vnútroštátna právna úprava musí však primerane zodpovedať zamýšľanému cieľu (pozri rozsudky zo 14. júla 1983, Sandhoz, 174/82, Zb. s. 2445, bod 18 a Harpegnies, už citovaný, bod 34).

44      Preto treba skúmať v konaní pred vnútroštátnym súdom postupne štyri body a síce, či je dané obmedzenie v zmysle článku 28 ES, či pre danú oblasť existuje harmonizačné opatrenie Spoločenstva, či je možné zdôvodniť právnu úpravu o predchádzajúcom povolení podľa článku 30 ES, ktorá je predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, a či táto právna úprava je primeraná.

45      Po prvé právna úprava zakazujúca uvádzanie biocídnych výrobkov bez predchádzajúceho povolenia na trh predstavuje obmedzenie slobodného pohybu tovarov v zmysle článku 28 ES (pozri v tejto súvislosti už citované rozsudky Brandsma, bod 6 a Harpegnies, bod 30).

46      Po druhé nebolo uvádzanie cédrových drevených doštičiek na trh v čase skutkového stavu rozhodujúceho pre konanie pred vnútroštátnym súdom ešte predmetom komplexnej harmonizácie na úrovni Spoločenstva, pretože vyhotovenie príloh I, IA a IB smernice 98/8 jednak ešte nebolo ukončené, a po ďalšie, žiadna iná právna úprava pre tento výrobok neexistovala. Smernica 98/8 v tomto čase však už definovala pojem „biocídny výrobok“ harmonizovaným spôsobom.

47      Po tretie sleduje systém predchádzajúceho povolenia cieľ, ktorý spadá pod oblasť ochrany verejného zdravia v zmysle článku 30 ES. Keďže sú cédrové drevené doštičky považované za „biocídne výrobky“ v zmysle smernice 98/8 a keďže podľa tretieho úvodného ustanovenia tejto smernice o biocídnych výrobkoch z dôvodu ich vlastností a s tým súvisiacich foriem ich využitia môže vzniknúť riziko pre človeka, zviera alebo životné prostredie, sleduje právna úprava, vyžadujúca povolenie pred uvedením týchto výrobkov na trh, cieľ ochrany verejného zdravia.

48      Po štvrté systém predchádzajúceho povolenia v konaní pred vnútroštátnym súdom primerane zodpovedá sledovanému legitímnemu cieľu. Hoci možno cédrové drevené doštičky dotknuté v konaní pred vnútroštátnym súdom uvádzať v Nemecku na trh bez predchádzajúceho povolenia alebo registrácie, skutočnosť, že členský štát vydá menej prísne predpisy ako iný členský štát, ešte neznamená, že tieto predpisy nie sú primerané (pozri v tejto súvislosti rozsudok z 10. mája 1995, Alpine Investments, C-384/93, Zb. s. I-1141, bod 51).

49      Za danej situácie treba právnu úpravu, ktorá podmieňuje uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh udelením predchádzajúceho povolenia, kvalifikovať ako opatrenie s rovnocenným účinkom porušujúce článok 28 ES. Keďže táto právna úprava zodpovedá stupňu verejnej ochrany zdravia, ktorú dotknutý štát zabezpečuje, pokiaľ ide o uvádzanie biocídnych výrobkov na trh, a keďže táto právna úprava vo vzťahu k sledovanému cieľu nie je neprimeraná, možno ju odôvodniť článkom 30 ES.

50      Preto treba na druhú časť piatej otázky odpovedať tak, že skutočnosť, že členský štát podmieňuje uvádzanie cédrových drevených doštičiek na trh, ktoré boli predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, udelením predchádzajúceho povolenia napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené bez povolenia alebo registrácie, predstavuje síce opatrenie s rovnocenným účinkom porušujúce článok 28 ES, ale toto opatrenie možno odôvodniť verejnou ochranou zdravia podľa článku 30 ES.

 O trovách

51      Belgická vláda a Komisia nemajú právo na náhradu trov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s pripomienkami podanými Súdnemu dvoru. Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.

Z týchto dôvodov

Súdny dvor (prvá komora)

v konaní o otázkach predložených inštitúciou Tribunale di Pordenone uznesením z 20. novembra 2002 rozhodol takto:

1)      Článok 3 ods. 2 písm. ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh nezakazuje členskému štátu podmieniť uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliamm na trh, ktoré sú predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, udelením predchádzajúceho povolenia.

Tieto doštičky nemožno totiž kvalifikovať ako výrobok obsahujúci iba jednu „základnú látku“, ktorý je možné uvádzať na trh v Taliansku bez predchádzajúceho povolenia alebo registrácie, ale treba ich kvalifikovať ako „biocídne výrobky“ v zmysle smernice 98/8.

2)      Článok 4 ods. 1 smernice 98/8 nezakazuje členskému štátu podmieniť predchádzajúcim povolením uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh, ktoré sú predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh bez požiadavky na povolenie alebo registráciu.

3)      Skutočnosť, že členský štát podmieňuje uvádzanie drevených doštičiek z červeného cédru s prirodzenou odolnosťou voči moliam na trh, ktoré boli predmetom konania pred vnútroštátnym súdom, udelením predchádzajúceho súhlasu napriek tomu, že boli v inom členskom štáte v súlade so zákonom uvedené na trh bez požiadavky na povolenie alebo registráciu, predstavuje síce opatrenie s rovnocenným účinkom porušujúce článok 28 ES, ale toto opatrenie možno zdôvodniť ochranou verejného zdravia podľa článku 30 ES.

Jann

Rosas

von Bahr

Silva de Lapuerta

 

      Lenaerts

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. júla 2004.

Tajomník

 

      Predseda prvej komory

R. Grass

 

      P. Jann


* Jazyk konania: taliančina.

Top