EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0129

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Spoločnou cestou k bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu

COM/2021/129 final

V Bruseli17. 3. 2021

COM(2021) 129 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE

Spoločnou cestou k bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu


1    ÚVOD

Pred nami je niekoľko mesiacov pandémie COVID-19, ktoré si budú vyžadovať citlivý zmysel pre rovnováhu. Vírus naďalej závažne ohrozuje celý svet. Nové varianty vyvolávajú nové prípady a občania a systémy zdravotnej starostlivosti EÚ sú neprestajne pod tlakom. Zároveň však máme dôvod očakávať podstatné zníženie výskytu vírusu, ktoré zlepší výhľad na zrušenie obmedzení zaťažujúcich občanov aj hospodárstvo. V tomto oznámení sa naznačuje cesta k vyváženej politike a spoločnému prístupu EÚ a poukazuje sa na opatrenia, ktoré musíme prijať, aby sme čím skôr dosiahli stav, keď budeme môcť obnoviť náš európsky spôsob života, avšak bezpečným a udržateľným spôsobom a držiac vírus pod kontrolou.

Aby sme pandémiu COVID-19 dostali pod kontrolu, museli sme prijať bezprecedentne rozsiahle obmedzenia. Týmito obmedzeniami vznikajú jednotlivcom, rodinám, spoločenstvám a podnikom vysoké náklady, ktoré ďalej narastajú. Niektoré členské štáty reagovali na riziko výskytu variantov rozšírením alebo zavedením nových obmedzení, ktoré majú negatívny vplyv na životy občanov aj dodávateľské reťazce. V záujme bezpečného a koordinovaného znovuotvorenia sa musia pre občanov na celom jednotnom trhu vytvoriť podmienky, aby mohli v plnej miere využívať svoje práva a aby sa mohli vrátiť k hospodárskej a spoločenskej aktivite. Dospejeme tak k upevneniu zdravia verejnosti, na základe ktorého možno budovať obnovu, takú potrebnú pre občanov aj podniky.

Občania EÚ majú dobrý dôvod očakávať zlepšenie situácie, a to predovšetkým vďaka očkovaniu. Očkovanie je naším hlavným prostriedkom boja proti vírusu. Už dnes máme jasné dôkazy, že zaočkované skupiny obyvateľstva získali pred touto chorobou významnú úroveň ochrany. Investície EÚ a členských štátov do vývoja a výroby vakcín v roku 2020 a kroky, ktoré sa robia na podporu výroby a dodávok vakcín do EÚ, sa vyplácajú: dodávky vakcín do všetkých členských štátoch sa teraz zvýšia, pričom v druhom štvrťroku 2021 sa očakáva 300 miliónov dávok aktuálne povolených vakcín. Kľúčovou hnacou silou znižovania počtu nových prípadov bude rýchla a účinná distribúcia týchto vakcín členskými štátmi, na základe ktorého bude možné určiť, kedy a ako možno rušiť obmedzenia. Kým sa nedosiahne vysoká miera zaočkovanosti, zostanú v platnosti základné opatrenia na kontrolu vírusu, ako je hygiena a obmedzenie fyzického kontaktu.

Pri rušení obmedzení sa musíme poučiť z roku 2020 a vyhnúť sa dodatočným nákladom spojeným s uvoľňovaním a opätovným zavádzaním obmedzení. Každý krok k znovuotvoreniu musí byť udržateľný, musí vyvolávať dôveru občanov a poskytovať pevný základ pre obnovu. Jedným z kľúčových krokov je inkubátor HERA, ktorý sa osobitne zameriava na riziko, že varianty povedú k obnovenému šíreniu vírusu a obmedzia vplyv vakcín 1 .

V tomto oznámení sa členské štáty vyzývajú, aby zaujali koordinovaný prístup k bezpečnému znovuotvoreniu, a stanovujú sa v ňom kroky a nástroje, ktoré treba prijať na dosiahnutie tohto spoločného cieľa. Každý krok smerom k znovuotvoreniu bude účinnejší a presvedčivejší, ak sa prijme ako súčasť celoeurópskeho prístupu k bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu, ktorý má za cieľ zrušiť obmedzenia spoločným súborom opatrení pripravených na základe jasnej vízie, ako zabezpečiť a udržať účinné potlačenie vírusu. Ak členské štáty nebudú spolupracovať, znovuotvorenie bude dlhšie trvať, viac stáť a kratšie vydrží. Okrem toho koordináciou znovuotvorenia sa zabezpečí, že vnútorný trh, ktorý je neoddeliteľne spojený s hospodárskym a spoločenským životom Európanov a ich partnerov v oblasti obchodu, hospodárstva či mobility, si zachová kontinuitu. Naša vzájomná závislosť vedie k tomu, že kým budú niektoré členské štáty uplatňovať obmedzenia, dovtedy budú mať obmedzené možnosti úspešne znovuotvoriť aj ostatné členské štáty.

Naša práca v EÚ musí napredovať v súlade s globálnym pokrokom. EÚ bude pristupovať k postupnému znovuvybudovaniu otvorených spoločností a hospodárstiev predovšetkým v zmysle svojho záväzku k otvorenosti. Túto globálnu výzvu možno vyriešiť len globálnym prístupom. Spoločné globálne riešenia sú tým najlepším spôsobom, ako zabezpečiť udržateľnú obnovu.

2    SPOLOČNE NA CESTE K ZNOVUOTVORENIU

Epidemiologická situácia v EÚ a jej členských štátoch sa rovnako ako opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia vírusu líši. Jedným z doterajších ponaučení o našej vzájomnej závislosti je však to, že obmedzenia v jednej časti EÚ majú dôsledky pre všetkých. Môžeme očakávať, že to isté bude platiť aj v prípade uvoľňovania týchto obmedzení. Preto potrebujeme v celej EÚ uplatňovať k opatreniam spoločný prístup.

Vlády v členských štátoch aplikujú rôzne obmedzenia pohybu a cestovania, stretávania sa s priateľmi a rodinou, prevádzky škôl a univerzít, obchodov, kultúrnych podujatí, reštaurácií a barov, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v úsilí o získanie kontroly nad vírusom. Rozhodnutia týkajúce sa načasovania a kombinácie takýchto obmedzení sa riadili výskytom vírusu a spätne ho ovplyvňovali. Skúsenosti z minulého roka ukázali, že lepšie ako reagovať na vzniknutú situáciu, ktorá sa vymyká kontrole, je iniciatívne ju riadiť. To isté bude platiť, keď budeme postupne posudzovať vplyv očkovania na prerušovanie reťazcov prenosu a znižovanie počtu infikovaných. Kľúčom k otvoreniu v tom správnom čase budú rozhodnutia podložené spoľahlivými epidemiologickými ukazovateľmi – aby mohlo dôjsť k uvoľneniu a aby sa zabránilo dlhšiemu trvaniu obmedzení, ako je potrebné, musí byť vírus pod dostatočnou kontrolou.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v súčasnosti vytvára rámec, ktorý ma pomôcť členským štátom pri prijímaní takýchto rozhodnutí. V rámci tohto prístupu by sa vymedzili úrovne odrážajúce epidemiologickú situáciu v každom členskom štáte. Umožnili by sa tým simulácie toho, do akej miery môžu jednotlivé členské štáty zmierniť opatrenia bez rizika, že sa vírus znova začne šíriť. Pre koordináciu, predvídateľnosť a transparentnosť bude užitočné určiť jasné orientačné epidemiologické prahové hodnoty. Sprehľadnenie vedeckého základu 2 umožní pochopiť a riešiť súvislosti medzi rušením opatrení a jeho vplyvom na výskyt a úmrtnosť na ochorenie COVID-19 pri napredujúcom očkovania. V apríli získajú členské štáty interaktívny digitálny nástroj vyvinutý v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 3 . O čase zavedenia a ukončenia obmedzení budú členské štáty aj naďalej rozhodovať odlišne: uvedený rámec pomôže členským štátom stanoviť si pri tomto rozhodovaní priority na základe spoločného chápania pravdepodobného vplyvu.

Spoločný základ dohodnutého rámca takisto pomôže posunúť tento proces dopredu vďaka vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi. V opačnom prípade bude znovuotvorenie brzdiť opatrnosť členských štátov spôsobená obavami z možného vplyvu situácie v iných členských štátoch. Komisia vyzýva členské štáty, aby tento prístup podporili a urýchlene ho začali uplatňovať.

Spoločný rámec môže zároveň posilniť dôveru občanov v prijaté rozhodnutia, ktorá je mimoriadne dôležitá, keďže dodržiavanie predpisov oslabuje únava z pandémie alebo uvoľnená ostražitosť súvisiaca s napredovaním očkovania. Takisto je mimoriadne dôležité spolupracovať na poskytovaní objektívnych informácií a bojovať proti záplave dezinformácií, ktoré brzdia účinnosť očkovacích kampaní.

3    BEZPEČNÉ ZNOVUOTVORENIE

Bezpečný návrat k voľnému pohybu

Pre občanov EÚ bude dôležitou súčasťou zrušenia obmedzení návrat k neobmedzenému voľnému pohybu a uplatňovaniu ostatných základných práv v celej EÚ. Hneď ako sa epidemiologická situácia dostatočne zlepší, koordinovaný prístup k voľnému pohybu bude zárukou, že so znovuotvorením nestratíme kontrolu nad vírusom. Občania musia mať zároveň možnosť uplatňovať svoje práva bez akejkoľvek diskriminácie.

Komisia prijíma legislatívny návrh, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre digitálne zelené osvedčenie týkajúce sa očkovania, testovania a prekonania ochorenia. EÚ tak zaujme spoločný prístup k vydávaniu, overovaniu a uznávaniu takýchto osvedčení, ktorého cieľom je pomôcť držiteľom pri uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v rámci EÚ, ako aj uľahčiť zrušenie obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 zavedených v súlade s právnymi predpismi EÚ. Umožní každému občanovi EÚ a jeho rodinným príslušníkom získať bezpečné a interoperabilné osvedčenie. Všetky členské štáty by mali v relevantných prípadoch uznávať osvedčenie ako dostatočný dôkaz na to, aby zrušili obmedzenia voľného pohybu zavedené proti šíreniu ochorenia COVID-19, akými je napr. požiadavka podstúpiť karanténu alebo testovanie. Je dôležité zdôrazniť, že osoby bez takéhoto osvedčenia musia mať stále možnosť cestovať a že byť držiteľom osvedčenia nie je podmienkou uplatňovania práva na voľný pohyb alebo iných základných práv. Pre uznávanie osvedčení je dôležité, aby sa im dôverovalo. Mohli by sa používať ako doklad o tom, či ľudia môžu alebo nemôžu cestovať bez toho, aby podliehali prípadným dočasným obmedzeniam zavedeným proti šíreniu vírusu, ako je testovanie pri príchode a karanténa. Balík sa bude vzťahovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt v EÚ.

Dnes bol predložený návrh na vytvorenie jednoduchého a pružného nástroja, ktorý má byť k dispozícii v digitálnej aj papierovej podobe. Umožní orgánom v jednom členskom štáte, aby v prípade potreby vykonali rýchlu, bezpečnú a jednoduchú kontrolu osvedčenia vydaného v inom členskom štáte. Uvádzalo by sa v ňom len minimálne množstvo nevyhnutných údajov (napríklad dátum očkovania a podaná vakcína alebo dátum testu na ochorenie COVID-19). Návrh by mali urýchlene zvážiť a prijať Európsky parlament a Rada, aby sme boli pripravení na zvýšenú mieru cestovania počas leta. V blízkej budúcnosti Komisia zváži aj to, či by mala navrhnúť zmeny odporúčania o koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu 4 . V každom prípade by sa mali naďalej uplatňovať všetky výnimky poskytované na cesty z nevyhnutných dôvodov, odporúčané napríklad pre sezónnych a cezhraničných pracovníkov či pracovníkov v doprave. Keď sa v krajnom prípade dočasne obnovia kontroly vnútorných hraníc, aj naďalej sa musia za každých okolností a v plnej miere uplatňovať zásady „zelených jazdných pruhov“ pre nákladnú dopravu.

Okrem toho treba na úrovni EÚ vymedziť a v členských štátoch zaviesť zlučiteľný technický rámec na vykonávanie právnych predpisov o digitálnych zelených osvedčeniach. Tým by sa mala zabezpečiť interoperabilita, ako aj úplné dodržiavanie ochrany osobných údajov. Cieľom by malo byť dokončenie príprav a zavedenie systému do polovice júna. Do technického rámca sa premietne celosvetové úsilie o zmiernenie cestovných obmedzení: už od začiatku by sa v ňom mala zohľadniť interoperabilita so systémami, ktoré sa vyvíjajú pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Rámec bude zároveň možné rozšíriť na kompatibilné osvedčenia vydávané v tretích krajinách. Návrh digitálneho zeleného osvedčenia je dostatočne flexibilný na to, aby mohol priebežne zohľadňovať nové vedecké poznatky a usmernenia, ako sa budeme postupne dozvedať viac o účinkoch očkovania, dôsledkoch nových variantov a miere ochrany ľudí, ktorí sa zotavili z infekcie.

Komisia takisto prijíma analogický návrh na vydávanie digitálneho zeleného osvedčenia štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt v členských štátoch a ktorí sú oprávnení cestovať v rámci EÚ 5 . K uľahčeniu cestovania v EÚ by prispelo, keby bol takýto štátny príslušník tretej krajiny držiteľom osvedčenia, ktoré je dostatočne spoľahlivým dôkazom o vakcinácii alebo bolo vydané v systéme interoperabilnom s rámcom dôvery digitálneho zeleného osvedčenia.

Dôležitou súčasťou znovuotvorenia bude umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín bezpečné cestovanie do EÚ. Cestovný ruch a iné druhy ciest z krajín mimo EÚ tvoria dôležitú súčasť otvorenosti EÚ a mali by sa rovnako ako ostatné činnosti zamerať na bezpečné otvorenie. Rámec už bol zavedený v odporúčaní, v ktorom sa uvádzajú krajiny v takej epidemiologickej situácii, ktorá umožňuje cesty do EÚ bez nevyhnutného dôvodu 6 . Rada by mala naďalej venovať pozornosť vývoju situácie v krajinách mimo EÚ, a to najmä v tých, kde možno usúdiť, že výskyt ochorenia COVID-19 sa udržateľne znižuje napríklad vďaka rozsiahlemu očkovaniu vakcínami s preukázanou účinnosťou. Ďalším dôležitým faktorom v tretej krajine by bola nízka úroveň výskytu obávaných variantov.

Komisia bude v blízkej budúcnosti pozorne sledovať vplyv odporúčania v praxi a navrhne zmeny podľa vývoja v tejto oblasti. Takou zmenou by mohlo byť zosúladenie odporúčania s digitálnym zeleným osvedčením a globálnymi iniciatívami WHO alebo Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Keď bude v členských štátoch EÚ k dispozícii digitálne zelené osvedčenie a cestujúci z tretích krajín budú môcť predložiť osvedčenia o zdravotnom stave vzhľadom na ochorenie COVID-19 vydané v systéme, ktorý sa považuje za dostatočne spoľahlivý alebo interoperabilný s digitálnym zeleným osvedčením, mohlo by sa tým zjednodušiť prispôsobovanie obmedzení. Komisia zároveň úzko spolupracuje s medzinárodnými organizáciami vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 7 , Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch 8 a pracovnej skupiny G20 pre cestovný ruch na reštarte a udržateľnej obnove svetového cestovného ruchu.

Používanie digitálneho zeleného osvedčenia by mala sprevádzať jasná a transparentná komunikácia s občanmi, v rámci ktorej sa vysvetlí jeho rozsah pôsobnosti, ako ho používať, aké sú záruky ochrany osobných údajov a občania budú uistení, že tento nástroj im pomôže plne využívať práva na voľný pohyb.

Keďže prístup k opatreniam na hraniciach treba lepšie harmonizovať a zvýšiť jeho predvídateľnosť, aby bol pre cestujúcich a poskytovateľov dopravných služieb zrozumiteľnejší, zaktualizujú sa usmernenia o testovaní a karanténe uplatňované na cestujúcich 9 .

Testovanie a sledovanie kontaktov ako nástroje na uľahčenie otvárania

Vírus sa nepodarí zničiť len vďaka úspešnému očkovaniu. Epidemiologickú situáciu bude potrebné neprestajne monitorovať a reagovať na ňu, takže dôležitými nástrojmi budú aj naďalej testovanie a sledovanie kontaktov. Osobitný význam budú mať v priebehu znovuotvárania, keď bude potrebné zaručiť, že akékoľvek nové šírenie vírusu sa rýchlo odhalí.

EÚ uverejnila usmerňujúce dokumenty na podporu rozvoja a vykonávania testovacích stratégií v celej EÚ a odporúčania na podporu spoločného prístupu k používaniu, validácii a vzájomnému uznávaniu rôznych testov 10 . Členské štáty pravidelne diskutujú o stratégiách testovania a nových testoch vstupujúcich na trh vo Výbore pre zdravotnú bezpečnosť. Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa navyše dohodol na spoločnom zozname rýchlych antigénových testov určených na diagnostiku ochorenia COVID-19, ako aj na vybratých rýchlych antigénových testoch, v prípade ktorých si budú členské štáty vzájomne uznávať ich výsledky 11 . Komisia okrem toho dáva členským štátom k dispozícii 20 miliónov rýchlych antigénových testov 12 . Presnosť a dostupnosť rýchlych antigénových testov sa stále zlepšuje a čoraz častejšie sa používajú a sú užitočné v súvislosti s uľahčovaním služieb a bezpečnosťou cestovania.

Na trh sa začínajú uvádzať samotesty na ochorenie COVID-19 (samovýterové a samotestovacie súpravy). Komisia a ECDC ich preskúmavajú. ECDC dnes uverejní technické usmernenia o samotestoch na ochorenie COVID-19 vrátane podrobných informácií napríklad o ich dostupnosti a možných vplyvoch na vykonávanie preventívnych a kontrolných opatrení, ich klinickom výkone v porovnaní s testami „zlatého štandardu“ RT-PCR, ich vplyve na nahlasovanie a epidemiologický dohľad a o tom, ako majú byť nastavené na vhodné použitie. Komisia prostredníctvom Výboru pre zdravotnú bezpečnosť monitoruje, či a ako krajiny používajú alebo zvažujú použitie rýchlych antigénových samotestov.

Testovanie sa dôležitým spôsobom využíva pri sledovaní vírusu a jeho variantov v odpadových vodách. Môže tak poskytnúť rýchle a lacné informácie o prítomnosti vírusu, a teda o možnej obnove šírenia: ak sa bude monitorovať len 6 000 zberných miest, bude možné sledovať odpadové vody 70 % obyvateľstva EÚ. Dohľad nad odpadovými vodami sa dá využiť na účely prevencie alebo včasného varovania, keďže zistenie vírusu v odpadových vodách svedčí o možnej obnove jeho šírenia. Podobne neprítomnosť vírusu v odpadových vodách by mohla naznačovať, že danú populačnú oblasť možno považovať za menej rizikovú a že opatrenia na obmedzenie prenosu vírusu boli úspešné. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty zaviedli účinné systémy dohľadu nad odpadovými vodami, ktorými sa zabezpečí, že potrebné údaje sa bezodkladne poskytnú príslušným orgánom zdravotníctva.

Komisia dnes prijíma odporúčanie na podporu konzistentného prístupu k monitorovaniu odpadových vôd s cieľom sledovať COVID-19 a jeho varianty 13 . Odporúčanie je založené na znalostiach a skúsenostiach členských štátov a obsahuje osobitné usmernenia týkajúce sa koncepcie a riadenia siete dohľadu nad odpadovými vodami, ktoré majú napomôcť rýchly prenos údajov orgánom zdravotníctva. Bude presadzovať používanie spoločných metód odberu vzoriek, testovania a analýzy údajov s podporou európskej platformy na výmenu informácií. Na zavádzanie súdržných stratégií monitorovania a dohľadu nad odpadovými vodami a súvisiacich činností v celej EÚ, ako aj na dlhodobé posilnenie kapacít členských štátov a susedných krajín bude k dispozícii finančná podpora.

Samotné testovanie neznamená získanie kontroly nad infekčnými chorobami. Musia sa v nadväznosti naň prijať príslušné opatrenia a musí sa účinne využívať. Kľúčový prínos k bezpečnému otvoreniu bude mať pri postupnom zlepšovaní celkovej situácie sledovanie kontaktov, keďže osobitný význam nadobudne zamedzovanie šírenia z izolovanejších ohnísk. Tradičné manuálne sledovanie kontaktov môžu doplniť mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov, a tak pomôcť pri narúšaní prenosových reťazcov a zachraňovaní životov. Vzhľadom na zvýšenú prenosnosť variantov je dôležité, aby sa parametre použité v aplikáciách preskúmavali a v prípade potreby v koordinácii s ECDC a vnútroštátnymi orgánmi upravovali. Komisia bude podporovať členské štáty v tom, aby zvážili posilnenie aplikácií na sledovanie kontaktov ďalšími funkciami a povzbudzovali k ich zavádzaniu a používaniu. K takýmto funkciám by mohol patriť napríklad prehľad najnovších informácií o situácii v oblasti verejného zdravia a o očkovacích kampaniach alebo oznamy používateľom o tom, že sa v minulosti zúčastnili na podujatí alebo sa nachádzali na mieste, kde sa zistili potvrdené prípady ochorenia COVID-19.

Členské štáty zbierajú údaje aj od cezhraničných cestujúcich vstupujúcich na ich územie prostredníctvom vnútroštátnych formulárov na vyhľadanie cestujúcich (ďalej len „FVC“). V situáciách, keď cestujúci prekračujú hranice v tesnej vzájomnej blízkosti, napríklad v lietadlách alebo vo vlakoch, môže byť výmena údajov medzi orgánmi členských štátov, ktoré sú poverené sledovaním kontaktov, obzvlášť dôležitá. Komisia vytvorila platformu, ktorá umožňuje výmenu údajov medzi systémami FVC členských štátov.

Aby si členské štáty mohli prostredníctvom tejto platformy na výmenu informácií vymieňať príslušné údaje o cestujúcich, Komisia uverejní navrhované opatrenia, ktoré majú za cieľ stanoviť do letnej cestovnej sezóny zákonné spracúvanie osobných údajov na právnom základe EÚ 14 . Tým sa obmedzia a riadne definujú súbory údajov, ktoré sa majú vymieňať, ako aj úlohy a povinnosti rôznych používateľov.

Pre tie členské štáty, v ktorých neexistuje digitálny systém FVC, vznikla v rámci spoločnej akcie EÚ Healthy Gateways platforma EÚ pre digitálne FVC ako jednotné kontaktné miesto, kde sú k dispozícii služby cloud-hostingu, ktoré umožňujú uchovávanie zozbieraných FVC. Oba projekty – platforma na výmenu informácií o FVC a platforma EÚ pre digitálne FVC – sa navzájom dopĺňajú a sú vzájomne prepojené. Tieto nástroje umožnia rýchlejšie a účinnejšie sledovanie kontaktov cezhraničných cestujúcich.

Ďalšie zvládanie vírusu: terapeutiká a zdravotnícke vybavenie

Vďaka vývoju terapeutickej liečby sa darí zachraňovať životy, zrýchľovať čas zotavenia a skracovať hospitalizáciu, a to tak v prospech pacientov, ako aj ťažko skúšaných systémov zdravotnej starostlivosti. Komisia poskytuje členským štátom prístup k obmedzenému množstvu v súčasnosti používaných terapeutických postupov liečby ochorenia COVID-19, ako aj k výskumným programom pomocou viacerých nástrojov vrátane spoločného obstarávania. Potrebujeme ďalšie a rýchlejšie opatrenia. Spoločná stratégia EÚ v oblasti terapeutík je naplánovaná na polovicu apríla. Podobne ako prístup, ktorý sa úspešne uplatňuje na vakcíny, sa stratégia zameria na urýchlenie výskumu a výroby, aby členské štáty získali prístup k hodnotným terapeutikám v požadovanom rozsahu aj čase. Terapeutiká sa budú regulovať pružnejšie napríklad zjednodušením ich označovania, aby sa počas pandémie mohli realizovať rýchle dodávky vo veľkých množstvách.

Technológiu možno využívať aj inými spôsobmi. Ultrafialové dezinfekčné roboty vedia pomocou ultrafialového svetla dezinfikovať miestnosť pre pacientov štandardnej veľkosti za 10 minút a viac ako 18 miestností na jedno nabitie. Môžu pomôcť zabezpečiť sterilné prostredie v nemocniciach bez toho, aby boli zamestnanci vystavení zbytočnému riziku. V súčasnosti sa realizuje program v hodnote 12 miliónov EUR, v rámci ktorého sa nakúpi a v priebehu roka 2021 sa v členských štátoch nasadí najmenej 200 takýchto robotov.

Pomoc najviac postihnutým odvetviam pri príprave na bezpečné znovuotvorenie

Pandémia najviac postihla niektoré z najdynamickejších odvetví Európy – cestovný ruch, kultúru a dopravu. Čím viac sa urobí pre to, aby sa tieto odvetvia mohli znovu bezpečne a dôveryhodne otvoriť pre pracovníkov 15 a verejnosť, tým rýchlejšie sa môžu tieto odvetvia s mnohými veľmi ohrozenými podnikmi, od ktorých závisí mnoho pracovných miest, začať zotavovať.

Európsky ekosystém cestovného ruchu bol výrazne narušený. V 12 členských štátoch tvorí cestovný ruch 10 % až 25 % ich HDP, zatiaľ čo štyri členské štáty EÚ sa z hľadiska počtu prichádzajúcich zahraničných turistov a príjmov v roku 2019 umiestnili medzi prvými desiatimi turistickými destináciami na svete. S poklesom príjmov o 70 % v roku 2020 a až 11 miliónmi ohrozených pracovných miest 16 sa služby cestovného ruchu ocitli na spodnej priečke ukazovateľa podnikateľskej dôvery. Počet prenocovaní v EÚ sa v roku 2020 znížil o 52 % a pobyty zahraničných turistov klesli o 68 % 17 . Hospodárstva niektorých členských štátov sú zároveň do veľkej miery závislé od medzinárodného cestovného ruchu a nie sú schopné kompenzovať straty na zahraničných turistoch domácim cestovným ruchom. Bezpečné znovuotvorenie cestovania a cestovného ruchu vráti miliónom Európanov ich pracovné miesta a v mnohých regiónoch EÚ sa môže stať hybnou silou obnovy 18 .

Podmienkou bezpečnej a predvídateľnej obnovy cestovania je znovuzískanie dôvery spotrebiteľov, že ich zdravie a práva budú chránené. Občanom bude naďalej poskytovať spoľahlivé informácie o epidemiologickej situácii a pravidlách platných v celej EÚ (vrátane digitálnych zelených osvedčení) stiahnuteľná aplikácia Re-open EU s vylepšenými novými, používateľsky ústretovými funkciami „cestovného plánu“ 19 . Skutočný posun by mohol priniesť prehľadný celoeurópsky systém, ktorý ľuďom umožní plne dôverovať normám v oblasti verejného zdravia vďaka jasným informáciám pre cestujúcich, ktoré zároveň rozptýlia pretrvávajúce obavy a otvoria dvere do ďalšej letnej sezóny. V roku 2020 Komisia poskytla odvetviu dopravy 20 a sektoru ubytovacích a stravovacích služieb 21 cenné usmernenia, ako minimalizovať riziká. Okrem toho Komisia vyzvala Európsky výbor pre normalizáciu, aby vypracoval a ešte pred letom sprístupnil normalizačný dokument ako základ pre zdravotné a bezpečnostné protokoly v sektore ubytovacích a stravovacích služieb. Tento dobrovoľný nástroj pomôže lepšie informovať podniky pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a pripraviť ich tak, aby boli ich služby pre turistov úplne bezpečné. Komisia sa bude spolu s členskými štátmi a odvetvím cestovného ruchu usilovať o úspešné šírenie tejto „pečate zdravého cestovného ruchu EÚ“.

Komisia, členské štáty a odvetvie cestovného ruchu by mali ďalej spolupracovať na komunikačných kampaniach zameraných na obnovenie dôvery v bezpečnosť cestovania v Európe, a to tak medzi Európanmi, ako aj cestujúcimi z tretích krajín.

Tretím krokom, ktorý má odvetviu cestovného ruchu pomôcť pripraviť sa na bezpečné otvorenie, je ďalšia podpora najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky v praxi, aby mohli v súvislosti s ochorením COVID-19 naďalej bezpečne poskytovať svoje služby a prispôsobili produkt cestovného ruchu novej realite. Na mobilizovanie podpory a investícií pre najviac postihnuté odvetvia a regióny môžu členské štáty použiť Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus 22 a program REACT EÚ, zatiaľ čo nástroj na podporu obnovy a odolnosti a fondy politiky súdržnosti prispejú k udržateľnej obnove najviac postihnutých odvetví. Jedným z osobitných cieľov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na roky 2021 – 2027 je podpora hospodárskeho rozvoja a sociálneho začlenenia v kultúre a cestovnom ruchu. Komisia poskytne príručku o financovaní EÚ, aby zainteresovaným stranám v oblasti cestovného ruchu pomohla zistiť, ktoré zdroje financovania EÚ sú pre ich projekty a investície najvhodnejšie.

Znovuotvorenie sa najzjavnejšie prejaví, keď sa obnoví kolektívne využívanie kultúrnych zariadení a účasť na podujatiach, návštevy pamiatok kultúrneho dedičstva a kultúrny cestovný ruch. Bude mať zásadný význam aj pre prežitie kultúrnej a kreatívnej ekonomiky, ktorú zvlášť nepriaznivo zasiahli protipandemické obmedzenia. Toto odvetvie stratilo v roku 2020 približne 31 % príjmov, pričom najviac utrpeli scénické umenie (pokles o 90 %) a hudba (pokles o 76 %) 23 . Aj v tomto prípade pomôže pri rozhodovaní o zrušení obmedzení spoločný prístup a spoločné ukazovatele, ktorými sa vybuduje dôvera divákov a návštevníkov, že otvorenie prebieha zodpovedným spôsobom. Komisia využije na výmenu informácií o bezpečnom znovuotvorení kultúrneho odvetvia existujúce štruktúry a siete spolupráce 24 . Komisia pripraví usmernenia s cieľom lepšie koordinovať opatrenia členských štátov na bezpečné obnovenie činností v kultúrnom a kreatívnom odvetví so zameraním na hudbu (festivaly, zariadenia), audiovizuálny sektor (filmové festivaly a trhy, kiná, výrobné ateliéry), scénické umenie (festivaly, zariadenia), výstavné priestory, ako sú múzeá alebo galérie, knižnice a lokality kultúrneho dedičstva.

Keďže štyria z desiatich turistov si vyberajú destináciu podľa kultúrnej ponuky, kultúrny cestovný ruch podporuje rast a vznik pracovných miest. Komisia spustí na sociálnych médiách EÚ osobitnú kampaň o udržateľnom kultúrnom cestovnom ruchu zameranú na propagáciu lokalít kultúrneho dedičstva a kultúrnych trás EÚ, ako aj kultúrnych podujatí a festivalov. Keď to umožnia podmienky, cez Erasmus+ a jeho akciu DiscoverEU sa počas Európskeho roka železníc aj po ňom podporia nové iniciatívy zamerané na mladých ľudí, ktorí môžu objavovať kultúrne dedičstvo Európy cestou vlakom.

Budovanie globálnej odolnosti proti ochoreniu COVID-19

Či bude cesta von z pandémie COVID-19 v EÚ udržateľná, závisí od pokroku na celosvetovej úrovni. Žiadna krajina ani región vo svete nebude pred ochorením COVID-19 v bezpečí, pokiaľ sa nezamedzí jej šíreniu na celosvetovej úrovni. Globálnu krízu možno vyriešiť len globálnym prístupom. Kým sa bude vírus šíriť, ľudské obete budú pribúdať: na celom svete už bolo potvrdených takmer 120 miliónov prípadov a viac ako 2,6 milióna úmrtí. Kým bude vírus v obehu, pretrvá aj riziko jeho obnoveného šírenia a výskytu nových variantov, ktoré by mohli narušiť obranu vytvorenú vakcínami. EÚ nesie zodpovednosť a je odhodlaná splniť svoj záväzok, že bude bojovať proti pandémii COVID-19 na celom svete.

EÚ je priekopníkom medzinárodnej reakcie. Poskytuje konkrétnu finančnú, núdzovú a materiálnu podporu medzinárodným partnerom a krajinám na celom svete. Tento prístup „Tím Európa“ 25 sa doteraz zaslúžil o vyše 40 miliárd EUR, ktoré poputovali na medzinárodnú podporu v boji proti pandémii COVID-19.

Udržateľný prístup spočíva podobne ako v EÚ v očkovaní. EÚ preto výrazne podporila iniciatívu COVAX zameranú na zavedenie vakcín po celom svete: k hlavným podporovateľom globálnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zabezpečenie spravodlivého prístupu k vakcínam, patria EÚ a jej členské štáty, ktoré ako „Tím Európa“ poskytli 2,2 miliardy EUR a naliehavo vyzvali k účasti všetkých partnerov. Cez nástroj COVAX sa začali distribuovať dávky vakcín, o ktoré by sme sa mali v prvom polroku 2021 podeliť so všetkými krajinami s nízkymi a strednými príjmami. To by malo stačiť na zaočkovanie všetkých ich pracovníkov v zdravotníctve a aspoň 3 % ich obyvateľstva, pričom tento podiel by sa mal do konca roka zvýšiť aspoň na 20 %. Na zaistenie inkluzívneho prístupu zraniteľných skupín obyvateľstva k vakcínam sa využije humanitárna rezerva 100 miliónov dávok s transparentným alokačným mechanizmom.

EÚ a jej členské štáty budú k využívaniu vakcín pristupovať koordinovane vďaka mechanizmu EÚ na spoločné využívanie zásob očkovacích látok, ktorý je založený na zásadách spravodlivosti, postupného budovania, nulového odpadu a prístupu Tím Európa. Cieľom je ďalej podporovať existujúce dvojstranné iniciatívy členských štátov a ísť nad ich rámec, a zároveň vytvoriť a rozšíriť zásoby EÚ, ktoré sa budú dopĺňať spravodlivým podielom dávok z členských štátov. Mechanizmus sa zriadi a bude sa budovať postupne, ako sa bude zlepšovať dostupnosť vakcín a stanovia sa kvantitatívne ciele. Vakcíny sa budú prednostne poskytovať prostredníctvom nástroja COVAX a môžu sa naďalej poskytovať krajinám aj priamo, s osobitným dôrazom na západný Balkán, susedné krajiny a Afriku. EÚ bude aj naďalej sprostredkovávať koordináciu a logistiku a spolufinancovať prepravu vakcín s využitím mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM).

EÚ a jej členské štáty budú ako Tím Európa zároveň naďalej podporovať pripravenosť na stratégie očkovania a ich zavádzanie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, pričom budú kolektívne postupovať v partnerstve s regionálnymi a globálnymi aktérmi vrátane humanitárnych organizácií. Z dlhodobého hľadiska bude nevyhnutné spolupracovať s partnerskými krajinami – najmä v Afrike – na posilnení systémov zdravotnej starostlivosti a výroby vrátane zvyšovania kapacít vakcín, diagnostiky a liečebných postupov.

Rozšírenie výroby vakcín na celosvetovej úrovni a ich dodávanie do krajín v núdzi si vyžaduje intenzívnejšiu celosvetovú spoluprácu medzi verejnými orgánmi, vývojármi a výrobcami vakcín, aby sa v záujme prenosu technologického know-how umožnilo dobrovoľné udeľovanie licencií. EÚ takéto úsilie podporuje, a to aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Bude spolupracovať s ostatnými krajinami, ktoré vyrábajú vakcíny, aby sa zabránilo narušeniu úzko integrovaných dodávateľských reťazcov. EÚ tiež zabezpečí, aby sa spravodlivo a nestranne uplatňoval jej systém transparentnosti a povoľovania vývozu vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorý poskytuje niekoľko výnimiek 26 .

Pripravenosť na obnovené šírenie ochorenia COVID-19

Vďaka súčasným zásadným zdravotným opatreniam – očkovaniu, testovaniu a sledovaniu kontaktov, ako aj pripravenosti na varianty – možno veriť, že také zvrátenie pokroku, ako sme ho niekoľkokrát zaznamenali v priebehu minulého roka, je menej pravdepodobné. Skúsenosti s uvoľnením obmedzení, po ktorých sa vírus znova začal šíriť, však poukazujú na to, že dôležitou súčasťou budovania dôvery je vedomie, že keby sa vírus začal znova šíriť napríklad cez nový variant, EÚ a členské štáty by boli pripravené konať. Pri rýchlej identifikácii rizika obnoveného šírenia a najvhodnejších obmedzení, ktoré treba zaviesť, zohrá osobitne užitočnú rolu už spomínaný rámec ECDC.

Pokiaľ ide o reakciu v oblasti verejného zdravia, Komisia naďalej podporuje členské štáty prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Jeho nepretržité koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie môže v priebehu hodín sprostredkovať a financovať nasadenie pohotovostných lekárskych tímov (ako keď boli nedávno nasadení rumunskí, dánski a belgickí lekári a zdravotné sestry na Slovensku), kritického zdravotníckeho vybavenia, vakcín (Francúzsko sa nedávno podelilo o svoje dávky so Slovenskom a Českom) a osobných ochranných prostriedkov (a to aj zo zásob zdravotníckeho vybavenia rescEU). Nástroj núdzovej podpory umožňuje rýchly cezhraničný presun pacientov s cieľom zmierniť tlak na zdravotnícke zariadenia.

EÚ musí z dlhodobého hľadiska zaviesť aj silnejší rámec odolnosti a pripravenosti na prípadné budúce pandémie. Tento cieľ je už súčasťou návrhov na vytvorenie európskej zdravotnej únie, a zohľadňuje sa aj v súvislosti s vytvorením Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie. K podpore tohto úsilia prispeje aj prebiehajúca revízia mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Čo najskôr by sa mali schváliť návrhy na vytvorenie európskej zdravotnej únie, aby sa posilnil rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť. Komisia predloží víziu odolnosti a pripravenosti v oznámení o poučeniach z krízy, ktoré požadujú členovia Európskej rady.

EÚ by mala zvážiť aj to, či by sa úspech iných núdzových opatrení prijatých v uplynulom roku, ako bol napríklad systém zelených jazdných pruhov, mal skonsolidovať do rámca, ktorý možno aktivovať v reakcii na akúkoľvek novú krízu. Príležitosť na zavedenie spoľahlivých mechanizmov plánovania a koordinácie pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s vnútornými a vonkajšími hranicami poskytne aj nadchádzajúca schengenská stratégia, pričom sa zhodnotia skúsenosti z krízy a potreba čo najviac obmedziť akékoľvek možné narušenie voľného pohybu a fungovania jednotného trhu.

4    ĎALŠÍ POSTUP

Niekoľko najbližších mesiacov pandémie COVID-19 si bude vyžadovať rozhodné opatrenia v prospech udržateľného a bezpečného znovuotvorenia našich spoločností a hospodárstiev. Aby kroky, ktoré podnikneme, viedli k čo najúčinnejšiemu zníženiu výskytu vírusu, podporili občanov a podniky a umožnili návrat našich spoločností do normálneho stavu, potrebujeme na každej úrovni postupovať koordinovane. Komisia vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby napredovali v spoločnom úsilí: pritom bude zásadne dôležité zintenzívniť komunikáciu.

Európska rada

-by mala požadovať dohodu o prístupe k bezpečnému znovuotvoreniu podľa spoľahlivého vedeckého rámca;

-podporovať prístup Tím Európa k ďalšej koordinácii úsilia o zastavenie pandémie na globálnej úrovni.

Európsky parlament a Rada

-by mali urýchliť rokovania a dosiahnuť dohodu o návrhoch na zavedenie digitálneho zeleného osvedčenia;

-urýchliť rokovania a dosiahnuť do konca roka dohodu o legislatívnych návrhoch Únie v oblasti zdravia.

Európska komisia

-by mala pokračovať v podpore zvyšovania výroby vakcín a včasného plnenia zmluvných záväzkov;

-ďalej rozvíjať technické riešenia na európskej úrovni, aby sa zvýšila interoperabilita vnútroštátnych systémov, a tak uľahčilo cestovanie, výmena údajov a sledovanie kontaktov;

-predložiť európsku stratégiu v oblasti liečby.

Členské štáty

-by mali súčasne so zvyšovaním dodávok zabezpečiť urýchlenie očkovacích programov;

-zabezpečiť, aby dočasné obmedzenia v záujme boja proti ochoreniu COVID-19 boli primerané a nediskriminačné;

-vzhľadom na zrýchlené prijatie návrhu na zavedenie digitálneho zeleného osvedčenia začať s jeho technickou realizáciou;

-urýchlene splniť všetky odporúčania a vytvoriť potrebnú infraštruktúru na využívanie dostupných nástrojov na boj proti pandémii;

(1)    „Inkubátor HERA: spoločné predvídanie hrozby variantov COVID-19“, COM(2021) 78, 17. februára 2021.
(2)    Súbor nástrojov Spoločného výskumného centra Komisie na analýzu scenára COVID-19 už poskytuje interaktívne nástroje na simuláciu účinkov stratégií očkovania v kombinácii s rôznymi opatreniami na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
(3)    Ten by bol určený na to, aby subjekty prijímajúce rozhodnutia a odborníci v oblasti verejného zdravia v členských štátoch mohli podľa svojho uváženia použiť vlastné odhady efektívneho reprodukčného čísla a zaočkovanosti alebo využiť odhady ECDC.
(4)    Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzovaniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.
(5)    Na základe článku 77 ZFEÚ (schengenský právny základ).
(6)    Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia.
(7)      http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-international-mobility-and-trade-in-services-the-road-to-recovery-ec716823/
(8)      https://www.unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee
(9)      https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
(10)

     Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/1595 z 28. októbra 2020 týkajúce sa stratégie testovania na COVID-19 vrátane používania rýchlych antigénových testov (C/2020/7502)

(11)      https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
(12)

     Komisia 18. decembra 2020 podpísala rámcovú zmluvu so spoločnosťami Abbott a Roche, na základe ktorej bude môcť zakúpiť viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov v maximálnej sume 100 miliónov EUR, ktoré sa poskytnú z nástroja núdzovej podpory (ESI).

(13) C(2021) 1925
(14)   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives?frontEndStage=ISC_WORKFLOW
(15) https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
(16)    Najmä pokiaľ ide o mladých ľudí (13 % zamestnancov mladších ako 24 rokov) a ženy (59 % zamestnancov).
(17)      Zdroj: Eurostat.
(18)    Komisia prijala 13. mája 2020 prvý balík opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy obsahujúci súbor usmernení a odporúčaní: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_20_870
(19)      https://reopen.europa.eu/en
(20)      C(2020) 169/02
(21)      Usmernenia EÚ pre postupné obnovenie služieb v oblasti cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v ubytovacích a stravovacích zariadeniach C(2020) 3251
(22)      https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
(23)      https://www.rebuilding-europe.eu/
(24) Napríklad Creatives Unite – platforma pre odvetvia kultúry a tvorivej činnosti, https://creativesunite.eu/
(25)    V rámci prístupu EÚ „Tím Európa“ sa vyberajú príspevky od všetkých inštitúcií EÚ a kombinujú zdroje mobilizované členskými štátmi EÚ a finančnými inštitúciami, pričom sa rešpektujú právomoci EÚ a rozhodovacie postupy vrátane pravidiel hlasovania stanovené v zmluvách EÚ.
(26)    Výnimky sa vzťahujú najmä na dodávky do krajín s nízkymi a strednými príjmami uvedených na zozname záväzkov COVAX a na vývoz vakcín nakúpených a/alebo dodaných prostredníctvom systému COVAX.
Top