Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0376

Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

COM/2019/376 final

V Bruseli30. 8. 2019

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom 1 (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 29. augusta 2011 2 a odvtedy sa automaticky predlžuje. Aktuálny protokol k dohode nadobudol platnosť 23. mája 2014 a jeho platnosť uplynula 22. mája 2018.

Komisia na základe príslušných smerníc na rokovania 3 rokovala s vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova (ďalej len „Svätý Tomáš a Princov ostrov“) s cieľom uzavrieť nový protokol k dohode. Na záver týchto rokovaní bol 17. apríla 2019 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu, ako sa uvádza v článku 15 protokolu.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

V súlade s prioritami reformovanej rybárskej politiky 4 poskytuje nový protokol plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2018) a perspektívneho posúdenia možnosti uzavrieť nový protokol. Obe vykonali externí odborníci. Protokol okrem toho umožní Európskej únii a Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu, aby užšie spolupracovali na podpore zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova a úsilia Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rozvoj jeho modrého hospodárstva, a to v záujme oboch strán.

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

– 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou,

– 6 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Rokovanie o novom protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom je súčasťou vonkajšej činnosti EÚ vo vzťahu k africkým, karibským a tichomorským krajinám (AKT) a zohľadňujú sa v ňom predovšetkým ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Zvoleným právnym základom je Zmluva o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa v článku 43 ods. 2 stanovuje spoločná rybárska politika a v článku 218 ods. 5 sa stanovuje fáza podpisu a možnosť predbežného vykonávania dohôd uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Návrh patrí do výlučnej právomoci Európskej únie.

Proporcionalita

Návrh je primeraný cieľu vytvoriť rámec právneho, environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho riadenia rybolovných činností vykonávaných plavidlami Európskej únie vo vodách tretích krajín podľa článku 31 nariadenia o spoločnej rybárskej politike. Je v súlade s uvedenými ustanoveniami, ako aj s ustanoveniami týkajúcimi sa finančnej pomoci tretím krajinám stanovenej v článku 32 uvedeného nariadenia.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Komisia vykonala v roku 2017 hodnotenie ex post aktuálneho protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, ako aj hodnotenie ex ante prípadného obnovenia platnosti tohto protokolu. Závery hodnotenia sú uvedené v samostatnom pracovnom dokumente 5 .

Z hodnotenia vyplynulo, že v sektore rybolovu tuniakov v EÚ existuje veľký záujem o rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova a obnovenie protokolu by prispelo k posilneniu monitorovania, kontroly a dohľadu, ako aj lepšiemu riadeniu rybárstva v tomto regióne. Vzhľadom na dôležitosť výhradnej hospodárskej zóny v Guinejskom zálive má plánovaný nový protokol veľký význam tak pre sektor rybolovu tuniakov v EÚ, ako aj pre partnerskú krajinu.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

V rámci hodnotenia prebehli konzultácie s členskými štátmi, zástupcami sektora, medzinárodnými organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj úradmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova pre rybárstvo a zástupcami občianskej spoločnosti z tejto krajiny. Konzultácie prebehli aj v rámci Poradnej rady pre diaľkové flotily.

Získavanie a využívanie expertízy

Komisia využila na hodnotenia ex post a ex ante nezávislého konzultanta v súlade s ustanoveniami článku 31 ods. 10 nariadenia o spoločnej rybárskej politike.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 840 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

a) referenčná tonáž 8 000 ton ročne, pri ktorej bola stanovená suma za prístup na 400 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu;

b) podpora rozvoja odvetvovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo výške 440 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov Svätého Tomáša a Princovho ostrova na celé obdobie platnosti protokolu.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka ešte neboli v platnosti 6 .

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Spôsoby monitorovania sú stanovené v protokole.

2019/0172 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Rada 23. júla 2007 prijala nariadenie (ES) č. 894/2007 7 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (ďalej len „dohoda“) 8 . Táto dohoda nadobudla platnosť 29. augusta 2011 a je naďalej v platnosti.

(2)Platnosť posledného vykonávacieho protokolu k dohode uplynula 22. mája 2018.

(3)Rada 18. decembra 2017 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova s cieľom uzavrieť nový protokol o vykonávaní dohody (ďalej len „protokol“). Tieto rokovania boli úspešne ukončené parafovaním protokolu 17. apríla 2019.

(4)Cieľom protokolu je umožniť Európskej únii a Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu, aby užšie spolupracovali na podpore politiky udržateľného rybárstva, zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova a úsilia Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rozvoj sektora rybolovu.

(5)Protokol by sa preto mal v mene Únie podpísať s výhradou jeho neskoršieho uzavretia.

(6)V záujme urýchleného začiatku rybolovných činností plavidiel Únie by sa mal protokol predbežne vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podpísanie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (ďalej len „protokol“), sa týmto povoľuje v mene Únie, s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Znenie protokolu, ktorý sa má podpísať, je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Generálny sekretariát Rady udelí osobe(-ám), ktorú(-é) určí vyjednávač protokolu, plnú moc na podpis protokolu s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

V súlade s článkom 15 protokolu by sa mal tento protokol do nadobudnutia platnosti predbežne vykonávať odo dňa jeho podpísania.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky

1.3.Návrh/iniciatíva sa týka:

1.4.Ciele

1.4.1.Všeobecné ciele

1.4.2.Špecifické ciele

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

1.4.4.Ukazovatele výkonnosti

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy

1.5.2.Prínos zapojenia Únie (môže byť dôsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti atď.). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

1.5.4.Zlučiteľnosť s viacročným finančným rámcom a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

1.5.5.Posúdenie rôznych disponibilných možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia

1.6.Trvanie a finančný vplyv návrhu/iniciatívy

1.7.Plánovaný spôsob riadenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly

2.2.2.Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

2.2.3.Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný finančný vplyv návrhu na rozpočtové prostriedky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na operačné rozpočtové prostriedky

3.2.2.Odhadované výsledky financované z operačných rozpočtových prostriedkov

3.2.3.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh rozhodnutia Rady o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom.

1.2.Príslušné oblasti politiky 

11 – Námorné záležitosti a rybárstvo

11.03 – Povinné príspevky do regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) a iných medzinárodných organizácií a na dohody o udržateľnom rybárstve

11.03.01 – Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín

1.3.Návrh/iniciatíva sa týka:

X novej akcie 

 novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 9  

 predĺženia trvania existujúcej akcie 

 zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie alebo presmerovania jednej alebo viacerých akcií na ďalšiu/novú akciu 

1.4.Ciele

1.4.1.Všeobecné ciele

Rokovanie o dohodách o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva s tretími krajinami a ich uzatváranie je v súlade so všeobecným cieľom, ktorým je umožniť rybárskym plavidlám Európskej únie prístup do rybolovných oblastí tretích krajín a rozvíjať s týmito krajinami partnerstvo s cieľom posilniť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov mimo vôd Únie.

Dohodami o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sa navyše zabezpečuje aj súlad medzi zásadami spoločnej rybárskej politiky a záväzkami prijatými v rámci iných európskych politík [udržateľné využívanie zdrojov tretích krajín, boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, integrácia partnerských krajín do globálnej ekonomiky, ako aj lepšie riadenie rybárstva na politickej a finančnej úrovni].

1.4.2.Špecifické ciele

Špecifický cieľ č.

Prispieť spôsobom, ktorý je v súlade s ostatnými európskymi politikami, k udržateľnému rybárstvu vo vodách mimo Únie, zachovať európsku prítomnosť vo vzdialených rybolovných oblastiach a ochraňovať záujmy európskeho sektora rybolovu a spotrebiteľov, a to prostredníctvom rokovania o dohodách o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva s pobrežnými štátmi a ich uzatvárania.

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na prijímateľov/cieľové skupiny.

Vďaka uzavretiu protokolu sa vytvorí rámec strategického partnerstva v sektore rybárstva medzi Európskou úniou a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom. Uzatvorením protokolu získajú plavidlá Únie rybolovné možnosti vo vodách tejto krajiny.

Okrem toho protokol prispeje k lepšiemu riadeniu a zachovaniu rybolovných zdrojov prostredníctvom finančnej podpory (odvetvová podpora) na realizáciu programov prijatých partnerskou krajinou na vnútroštátnej úrovni, najmä v oblasti monitorovania nezákonného rybolovu a boja proti nemu a podpory odvetvia maloobjemového tradičného rybolovu.

V neposlednom rade protokol prispeje k budovaniu modrého hospodárstva Svätého Tomáša a Princovho ostrova a bude podporovať rast súvisiaci s námornými činnosťami a udržateľné využívanie morských zdrojov.

1.4.4.Ukazovatele výkonnosti

Uveďte ukazovatele na monitorovanie pokroku a dosiahnutých výsledkov.

Miera využitia rybolovných možností (ročný percentuálny podiel počtu využitých oprávnení na rybolov a počtu oprávnení na rybolov dostupných v rámci protokolu).

Údaje o úlovkoch (zber a analýza) a obchodná hodnota dohody.

Prínos k zamestnanosti a pridanej hodnote v Únii, ako aj k stabilizácii trhu Únie (na súhrnnej úrovni s ostatnými dohodami o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva).

Prínos k zlepšeniu výskumu, monitorovania a kontroly rybolovných činností zo strany partnerskej krajiny a rozvoja jeho odvetvia rybolovu, najmä maloobjemového tradičného rybolovu.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy

Počíta sa s tým, že nový protokol sa bude predbežne vykonávať odo dňa jeho podpísania, aby nedošlo k prerušeniu rybolovných činností, ktoré sa už začali vykonávať v rámci aktuálneho protokolu.

Vďaka novému protokolu sa stanoví rámec pre rybolovné činnosti flotily Únie v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova a vlastníci plavidiel EÚ budú môcť požiadať o oprávnenia na rybolov, ktoré im umožnia loviť v danej oblasti. Nový protokol okrem toho umožní prehĺbiť spoluprácu medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom s cieľom podporiť tvorbu politiky udržateľného rybárstva. V protokole sa stanovuje predovšetkým monitorovanie plavidiel systémom VMS a elektronické odosielanie údajov o úlovkoch. Odvetvová podpora dostupná v rámci protokolu pomôže Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu s jeho vnútroštátnou stratégiou v oblasti rybárstva vrátane boja proti NNN rybolovu.

1.5.2.Prínos zapojenia Únie (môže byť dôsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti atď.). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Ak by Únia neuzavrela nový protokol, plavidlá Únie by nemohli vykonávať rybolovné činnosti, keďže dohoda obsahuje ustanovenie o vylúčení rybolovných činností, ktoré sa neuskutočňujú na základe protokolu k dohode. Pridaná hodnota pre diaľkovú flotilu EÚ je teda nespochybniteľná. Protokol poskytuje aj rámec pre posilnenú spoluprácu medzi Úniou a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Na základe analýzy údajov o výlove v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova z dávnejšej aj nedávnejšej minulosti a v kontexte podobných protokolov v danom regióne, ako aj na základe hodnotenia a dostupných vedeckých odporúčaní sa strany rozhodli stanoviť referenčnú tonáž pre tuniaky a tuniakovité ryby na 8 000 ton ročne s rybolovnými možnosťami pre 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a 6 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami. Odvetvová podpora bola stanovená na pomerne vysokej úrovni s cieľom zohľadniť potreby budovania kapacít orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova pre rybárstvo a priority vnútroštátnej stratégie v oblasti rybolovu, ako aj plány podpory modrého hospodárstva tohto pobrežného štátu.

1.5.4.Zlučiteľnosť s viacročným finančným rámcom a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Finančné prostriedky vyčlenené v rámci finančnej kompenzácie za prístup k zdrojom dohody o partnerstve v odvetví rybárstva predstavujú v štátnom rozpočte Svätého Tomáša a Princovho ostrova zastupiteľné príjmy. Finančné prostriedky určené na odvetvovú podporu sú však pridelené (väčšinou vpísaním do každoročného zákona o rozpočte) ministerstvu zodpovednému za rybárstvo, čo je podmienkou uzatvárania a monitorovania dohôd o partnerstve v sektore rybárstva. Tieto finančné prostriedky sú zlučiteľné s ostatnými zdrojmi financovania poskytnutými inými medzinárodnými poskytovateľmi prostriedkov na realizáciu vnútroštátnych projektov a/alebo programov v sektore rybolovu.

1.5.5.Posúdenie rôznych disponibilných možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia

[...]

1.6.Trvanie a finančný vplyv návrhu/iniciatívy

X obmedzené trvanie

X    V platnosti od 2019 do 2024

X    Finančný vplyv na viazané rozpočtové prostriedky od 2019 do 2024 a na platobné rozpočtové prostriedky od 2019 do 2024.

neobmedzené trvanie

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob riadenia 10

X Priame riadenie na úrovni Komisie

X prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané riadenie s členskými štátmi

 Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

subjekty uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

[...]

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Komisia (GR MARE v spolupráci so svojím príslušným atašé pre rybolov v danom regióne) zabezpečí pravidelné monitorovanie vykonávania tohto protokolu, pokiaľ ide o využívanie rybolovných možností prevádzkovateľmi, nahlásené údaje o úlovkoch, ako aj plnenie podmienok odvetvovej podpory.

Okrem toho sa v dohode o partnerstve v sektore rybolovu stanovuje, že sa minimálne raz ročne uskutoční zasadnutie spoločného výboru Komisie a Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby sa preskúmalo vykonávanie dohody a jej protokolu a v prípade potreby sa upravilo plánovanie programov a prispôsobilo finančné protiplnenie.

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly

Platby sa uskutočňujú oddelene formou príspevku súvisiaceho s prístupom a príspevku súvisiaceho s odvetvovou podporou.

Platby súvisiace s prístupom sa vykonávajú každoročne v deň výročia protokolu s výnimkou prvého roka, keď sa platba vykoná do 3 mesiacov od začiatku predbežného vykonávania. Prístup plavidiel sa riadi vydávaním oprávnení na rybolov.

Prvá platba odvetvovej podpory sa uskutoční do 3 mesiacov od dosiahnutia dohody o ročnom a viacročnom programe vykonávania a potom na základe dosiahnutých výsledkov. Kontrola prebieha podľa miery plnenia, ktorá sa stanovuje na základe správ alebo dokladov poskytnutých partnerskou krajinou a technických návštev atašé pre rybolov.

2.2.2.Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

Zisteným rizikom je nedostatočné využitie rybolovných možností zo strany vlastníkov plavidiel EÚ a nedostatočné využívanie alebo omeškanie pri využívaní finančných prostriedkov určených na financovanie odvetvovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova.
Plánuje sa viesť rozsiahly dialóg zameraný na plánovanie a realizáciu odvetvovej politiky v zmysle dohody a protokolu. K týmto kontrolným opatreniam patrí aj spoločná analýza výsledkov podľa článku 5 protokolu.

Dohoda a protokol okrem toho obsahujú osobitné ustanovenia o pozastavení ich platnosti za určitých špecifikovaných podmienok a okolností.

2.2.3.Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)

Platby nákladov za prístup podľa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva podliehajú kontrolám, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohôd. Cieľom kontrol odvetvovej podpory je dohliadať na vykonávanie tejto podpory. Monitorovanie vykonávajú zamestnanci Komisie pracujúci v delegáciách, ako aj členovia spoločného výboru. Na hodnotenie pokroku sa využíva viacročné programovacie plánovanie. Ak je pokrok nedostatočný, platba ďalšej splátky sa pozastaví alebo zníži. Celkové náklady na kontrolu týkajúce sa všetkých dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sa odhadujú približne na 1,8 % (z hľadiska príspevkov za rok 2018). Kontrolné postupy v prípade dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva vo veľkej miere vyplývajú z nevyhnutných regulačných požiadaviek. Keďže sa nezistili nedostatky, ktoré by mohli mať významný vplyv na zákonnosť a riadnosť finančných operácií, kontroly sa považujú za účinné. Priemerná miera chybovosti sa odhaduje na 0,0 %.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie na boj proti podvodom.

Komisia sa zaväzuje, že nadviaže politický dialóg a bude uskutočňovať pravidelné konzultácie so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, aby sa mohlo zlepšiť riadenie dohody a protokolu a posilnil sa prínos EÚ k udržateľnému riadeniu zdrojov. Všetky platby realizované Komisiou v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva podliehajú bežným rozpočtovým a finančným pravidlám a postupom Komisie. Predovšetkým treba úplne identifikovať bankové účty tretích krajín, na ktoré sa poukazuje finančný príspevok. V článku 3 ods. 10 protokolu sa stanovuje, že finančný príspevok za prístup k zdrojom sa musí uhradiť do štátnej pokladnice Svätého Tomáša a Princovho ostrova a suma určená na rozvoj odvetvia na verejný účet Fondu rozvoja rybárstva.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

·Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavku

Príspevky

číslo

DRP/NRP 11

krajín EZVO 12

kandidátskych krajín 13

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

11.03.01

Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Európskej únie vo vodách tretích krajín (dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva)

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

·Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavku

Príspevky

číslo

DRP/NRP

krajín EZVO

kandidátskych krajín

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[XX YY YY]

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

3.2.Odhadovaný finančný vplyv návrhu na rozpočtové prostriedky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného
rámca

Číslo 2

Udržateľný rast: prírodné zdroje

GR: MARE

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2022

SPOLU

•Operačné rozpočtové prostriedky

Rozpočtový riadok 14 11.03.01

Záväzky

(1a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

(2a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Rozpočtový riadok

Záväzky

(1b)

Platby

(2b)

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov 15  

Rozpočtový riadok

(3)

Rozpočtové prostriedky
pre GR MARE SPOLU

Záväzky

= 1a + 1b + 3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

= 2a + 2b

+3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU 

Záväzky

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

•Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky
OKRUHU 2
viacročného finančného rámca
SPOLU

Záväzky

= 4 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

= 5 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré operačné okruhy, zopakujte oddiel uvedený vyššie:

Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU (všetky operačné okruhy)

Záväzky

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov SPOLU (všetky operačné okruhy)

(6)

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 4
viacročného finančného rámca
SPOLU
(referenčná suma)

Záväzky

= 4 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

= 5 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Okruh viacročného finančného
rámca

5

„Administratívne výdavky“

Tento oddiel sa vyplní s použitím rozpočtových údajov administratívnej povahy, ktoré budú po prvýkrát uvedené v prílohe k legislatívnemu finančnému výkazu (príloha V k interným predpisom), ktorá je nahraná do DECIDE na účely medziútvarovej konzultácie.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

SPOLU

GR: MARE

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

GR MARE SPOLU

Rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky
OKRUHU 5
viacročného finančného rámca
SPOLU 

(Záväzky spolu = Platby spolu)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 5
viacročného finančného rámca
SPOLU 

Záväzky

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Odhadované výsledky financované z operačných rozpočtových prostriedkov

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

SPOLU

Druh 16

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet spolu

Náklady spolu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 1 17 ...

– Prístup

ročne

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

– Odvetvová pomoc

ročne

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 1 medzisúčet

SPOLU

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 18

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

OKRUH 5
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

Mimo OKRUHU 5 19
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné výdavky
Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet
mimo OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

SPOLU

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.1.Odhadované potreby ľudských zdrojov

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Rok
N

Rok
N + 1

Rok N + 2

Rok N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

•Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01/11/21 (nepriamy výskum)

10 01 05 01/11 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času) 20 :

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy  21

‒ ústredie

– delegácie

XX 01 05 02/12/22 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02/12 (ZZ, DAZ, VNE – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Externí zamestnanci

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

Návrh/iniciatíva:

X    môže byť v plnej miere financovaná prerozdelením v rámci príslušného okruhu viacročného finančného rámca (VFR).

Týka sa to použitia položky rezerv (kapitola 40).

   si vyžaduje použitie nepridelenej rezervy v rámci príslušného okruhu VFR a/alebo použitie osobitných nástrojov vymedzených v nariadení o VFR.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky, zodpovedajúce sumy a nástroje, ktorých použitie sa navrhuje.

   si vyžaduje revíziu VFR.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva:

X    nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami

   zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 22

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

XNávrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na iné príjmy

uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov     

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v bežnom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 23

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

[...]

Ďalšie poznámky (napr. spôsob/vzorec použitý na výpočet vplyvu na príjmy alebo akékoľvek ďalšie informácie).

[...]

(1)    Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 36.
(2)    Ú. v. EÚ L 31, 31.1.2013, s. 1.
(3)    Prijaté na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 18. decembra 2017.
(4)    Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(5)    SWD(2017) 434 final, 1.12.2017.
(6)    V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach (2013/C 373/01).
(7)    Nariadenie Rady (ES) č. 894/2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 35).
(8)    Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 36.
(9)    Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(10)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(11)    DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(12)    EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(13)    Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti zo západného Balkánu.
(14)    Podľa oficiálnej rozpočtovej nomenklatúry.
(15)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(16)    Výstupy sú produkty, ktoré sa majú dodať, a služby, ktoré sa majú poskytnúť (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(17)    Ako je uvedené v bode 1.4.2. „Špecifické ciele...“.
(18)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať. Nahraďte „N“ očakávaným prvým rokom vykonávania (napríklad: 2021). To isté urobte aj pri nasledujúcich rokoch.
(19)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(20)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
(21)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(22)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať. Nahraďte „N“ očakávaným prvým rokom vykonávania (napríklad: 2021). To isté urobte aj pri nasledujúcich rokoch.
(23)    Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 20 % na náklady na výber.
Top

V Bruseli30. 8. 2019

COM(2019) 376 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom


PRÍLOHA
PROTOKOL, KTORÝM SA VYKONÁVA DOHODA O PARTNERSTVE V SEKTORE RYBOLOVU MEDZI DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU SVÄTÉHO TOMÁŠA A PRINCOVHO OSTROVA A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM

Článok 1
Zásady

1.Účelom tohto protokolu je vykonávanie Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom. Tento protokol obsahuje prílohu a dodatky, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

2.Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa zásady nediskriminácie. S cieľom prispieť k dobrému riadeniu rybárstva sa Svätý Tomáš a Princov ostrov zaväzujú uplatňovať rovnaké technické a ochranné opatrenia na všetky zahraničné priemyselné flotily, ktoré lovia tuniaky v ich rybolovnej oblasti.

3.Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia vykonávanie tohto protokolu v súlade s článkom 9 dohody z Cotonou, pokiaľ ide o podstatné aspekty ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu, ako aj základný aspekt týkajúci sa dobrej správy vecí verejných.

4.Okrem toho sa zaväzujú, že budú podporovať udržateľný rozvoj a udržateľné a zdravé riadenie životného prostredia.

5.Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zverejňovať a vymieňať si informácie o všetkých dohodách, ktoré zahraničným plavidlám umožňujú prístup do ich rybolovnej oblasti, a o vyplývajúcom rybolovnom úsilí, počte vydaných oprávnení a množstve úlovkov.

6.Plavidlá Európskej únie môžu v súlade s článkom 6 dohody vykonávať rybolovné činnosti v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, len ak majú oprávnenie na rybolov vydané na základe tohto protokolu a v súlade s prílohou k nemu.

Článok 2
Obdobie uplatňovania a rybolovné možnosti

1.Na obdobie piatich (5) rokov odo dňa začatia predbežného vykonávania sa stanovujú rybolovné možnosti udelené plavidlám Európskej únie podľa článku 5 dohody o partnerstve v sektore rybolovu, aby sa umožnil výlov druhov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982, najmä tuniakovité, plachetníkovité a žraloky dlhoplutvé), s výnimkou druhov chránených alebo zakázaných komisiou ICCAT.

2.Rybolovné možnosti sa poskytujú pre:

– 28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou,

– 6 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami.

3.Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článkov 6, 7 a 9 tohto protokolu.

Článok 3
Finančný príspevok – platobné podmienky

1.Finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa na obdobie uvedené v článku 1 stanovuje na 4 200 000 EUR.

2.Finančný príspevok zahŕňa:

a)sumu 400 000 EUR ročne, ktorá zodpovedá referenčnej tonáži 8 000 ton za rok, za prístup do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova a

b)osobitnú sumu 440 000 EUR ročne na podporu vykonávania odvetvovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.Okrem toho odhadovaná ročná suma poplatkov za činnosti oprávnených plavidiel vykonávané na základe protokolu, vypočítaná na základe referenčnej tonáže uvedenej v odseku 2 písm. a), predstavuje v priemere 560 000 EUR.

4.Odsek 2 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 6, 7 a 9 tohto protokolu a článkov 12 a 13 dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

5.Finančný príspevok uvedený v odseku 2 vo výške 840 000 EUR ročne bude hradiť Európska únia počas celého obdobia vykonávania tohto protokolu, čo zodpovedá ročným sumám uvedeným v odseku 2 písm. a) a b).

6.Ak celkové ročné množstvo úlovkov vylovených plavidlami Európskej únie vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova prekročí referenčnú tonáž stanovenú v odseku 2 písm. a), príslušný ročný finančný príspevok sa zvýši o 50 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku.

7.Platba za dodatočné úlovky sa uskutoční v súlade s dohodou o konečnom zúčtovaní poplatkov uvedenou v kapitole II oddiele 2 prílohy. Ročná suma, ktorú Európska únia zaplatí za tieto dodatočné úlovky, však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 2 písm. a). Ak suma, ktorú má Únia zaplatiť za uvedené dodatočné úlovky, prekročí dvojnásobok ročnej sumy uvedenej v odseku 2 písm. a), zvyšok sa zaplatí v nasledujúcom roku.

8.Platba príspevku uvedeného v odseku 2 písm. a) sa za prvý rok vykoná najneskôr do deväťdesiatich (90) dní od prvého dňa vykonávania protokolu a platba za ďalšie roky najneskôr k výročnému dátumu nadobudnutia platnosti protokolu.

9.Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova majú výhradnú právomoc, pokiaľ ide o použitie finančného príspevku uvedeného v odseku 2 písm. a) v súlade so zásadami správneho finančného riadenia.

10.Finančný príspevok sa musí uhradiť na verejné účty takto: príspevok uvedený v odseku 2 písm. a) sa uhradí na účet štátnej pokladnice v Centrálnej banke Svätého Tomáša a Princovho ostrova; príspevok stanovený v odseku 2 písm. b) a príspevok uvedený v odseku 7 sa uhradia na účet fondu pre rozvoj rybárstva a zapíše sa do príslušnej rozpočtovej položky. Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova každoročne oznámia Európskej komisii bankové údaje účtov.

Článok 4
Odvetvová podpora

1.Odvetvová podpora poskytovaná na základe tohto protokolu prispieva k vykonávaniu vnútroštátnej stratégie v oblasti rybolovu a k rozvoju námorného hospodárstva. Jej cieľom je udržateľné riadenie rybolovných zdrojov a rozvoj odvetvia, najmä:

zlepšením monitorovania a kontroly rybolovných činností, ako aj dohľadu nad nimi,

zlepšením vedeckých poznatkov o rybolovných zdrojoch,

zvýšením kvality produktov rybolovu,

podporou rozvoja drobného rybolovu,

budovaním medzinárodnej spolupráce,

podporou rozvoja akvakultúry.

2.Zmluvné strany sa v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu najneskôr tri (3) mesiace po začatí predbežného vykonávania tohto protokolu dohodnú na viacročnom odvetvovom programe a na podmienkach jeho uplatňovania, pričom konkrétne ide o:    

a)ročné a viacročné usmernenia, podľa ktorých sa použije finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

b)ročné a viacročné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť s cieľom prispieť k udržateľnému a zodpovednému rybolovu, pričom sa zohľadnia priority vyjadrené Svätým Tomášom a Princovým ostrovom v oblasti rybárskej politiky;

c)kritériá a postupy, ktoré treba uplatňovať, aby bolo možné každoročne vyhodnotiť dosiahnuté výsledky.

3.Zmeny cieľov a činností uvedených v ročnom alebo viacročnom odvetvovom programe sa musia vopred oznámiť Európskej komisii. Ak Európska komisia vznesie námietky, vec sa môže predložiť spoločnému výboru, aby rozhodol o navrhovanej zmene, ktorú majú schváliť zmluvné strany, v prípade potreby aj výmenou listov.

4.Obe zmluvné strany každoročne vyhodnocujú výsledky vykonávania viacročného odvetvového programu na základe písomnej správy, ktorú poskytnú orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Ak z hodnotenia vyplynie, že sa ciele nedosahujú v súlade s programom, alebo ak spoločný výbor posúdi ich vykonávanie za nedostatočné, platbu finančného príspevku možno prehodnotiť alebo pozastaviť.

5.Platba finančného príspevku sa obnoví po konzultácii a dohode oboch zmluvných strán po tom, ako spoločný výbor usúdi, že pokrok dosiahnutý pri vykonávaní je uspokojivý, v prípade potreby aj výmenou listov. Osobitný finančný príspevok stanovený v článku 3 ods. 2 písm. b) sa však musí uhradiť najneskôr do šiestich (6) mesiacov od uplynutia platnosti protokolu.

Článok 5
Vedecká a technická spolupráca v záujme zodpovedného rybolovu

1.Počas obdobia, na ktoré sa tento protokol vzťahuje, sa Európska únia a Svätý Tomáš a Princov ostrov zaväzujú spolupracovať pri monitorovaní stavu rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2.Obe zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti zodpovedného rybolovu v stredoafrickom regióne.

3.Obe zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky odporúčania a uznesenia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

4.V súlade s článkom 4 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa zmluvné strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci ICCAT a vzhľadom na najlepšie dostupné vedecké poznatky vzájomne radia v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu o prípadných opatreniach pre udržateľné riadenie rybolovných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, ovplyvňujúcich činnosti plavidiel Európskej únie.

5.Pokiaľ ide o správne riadenie a ochranu žralokov, zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia dôkladné monitorovanie úlovkov tohto druhu prostredníctvom výmeny údajov o úlovkoch, ako sa stanovuje v kapitole III prílohy. Spoločný výbor prijme v prípade potreby dodatočné riadiace opatrenia na lepšiu reguláciu činnosti flotily na lov lovnými šnúrami.

6.Obe zmluvné strany spolupracujú v záujme posilnenia mechanizmov kontroly, inšpekcie a boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu v Demokratickej republike Svätý Tomáš a Princov ostrov.

Článok 6
Prehodnotenie rybolovných možností a technických opatrení

1.Spoločný výbor môže prehodnotiť rybolovné možnosti uvedené v článku°1, pokiaľ je takéto prehodnotenie v súlade s udržateľným riadením rybolovných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol.

2.V takom prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) musí upraviť pro rata temporis a zmeny sa musia uviesť v tomto protokole a prílohách k nemu.

3.Spoločný výbor môže prehodnotiť a v prípade potreby po vzájomnej dohode upraviť alebo zmeniť ustanovenia týkajúce sa podmienok vykonávania rybolovu a technické opatrenia týkajúce sa vykonávania tohto protokolu a príloh k nemu.

Článok 7
Nové rybolovné možnosti

1.Pokiaľ ide o druhy rybolovu, na ktoré sa tento protokol nevzťahuje, orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu vyzvať Európsku úniu, aby zvážila možnosť takéhoto rybolovu. Ak nie sú k dispozícii dostatočné údaje o stave populácií, zmluvné strany sa dohodnú na podmienkach uskutočnenia prieskumného rybolovu, pričom zohľadnia najlepšie vedecké odporúčania predložené vedeckým expertom oboch zmluvných strán.

2.Na základe týchto výsledkov a v prípade záujmu Európskej únie o takýto rybolov sa obidve zmluvné strany ešte pred prípadným vydaním oprávnenia orgánmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vzájomne poradia v rámci spoločného výboru. V relevantnom prípade sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných na tieto nové možnosti rybolovu a v prípade potreby vypracujú zmeny tohto protokolu a príloh k nemu.

Článok 8
Stimuly pre vylodenie a podpora spolupráce medzi hospodárskymi subjektmi

1.Zmluvné strany spolupracujú s cieľom zlepšiť možnosti vyloďovania úlovkov v prístavoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2.Na podporu vyloďovania sa Svätý Tomáš a Princov ostrov usiluje o zavedenie stratégie a stimulov. V rámci tejto stratégie sa flotila Európskej únie snaží vyloďovať časť svojich úlovkov, a to najmä vedľajšie úlovky.

3.Zmluvné strany sa usilujú o vytvorenie priaznivých podmienok na podporu technických, hospodárskych a obchodných vzťahov medzi podnikmi a priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

Článok 9
Pozastavenie vykonávania protokolu

1.Vykonávanie tohto protokolu možno pozastaviť na podnet ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak nastane jedna alebo viaceré z týchto situácií:

a)mimoriadne okolnosti vymedzené v článku 2 písm. h) dohody o partnerstve v sektore rybolovu, ktoré bránia vykonávaniu rybolovných činností v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)zásadné zmeny vo vymedzení a vykonávaní rybárskej politiky ktorejkoľvek zo zmluvných strán ovplyvňujúce ustanovenia tohto protokolu;

c)porušenie základných aspektov ľudských práv uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou zistené jednou zo zmluvných strán a uplatnenie postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody;

d)Európska únia nezaplatila finančný príspevok stanovený v článku 3 ods. 2 písm. a) z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v tomto článku;

e)závažný a nevyriešený spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tohto protokolu.

2.Vykonávanie protokolu možno pozastaviť len vtedy, keď príslušná zmluvná strana svoj zámer oznámi písomne, a to najmenej tri (3) mesiace pred dátumom, ku ktorému má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

3.V prípade pozastavenia sa budú zmluvné strany naďalej radiť s cieľom dosiahnuť zmier v príslušnom spore. Po dosiahnutí zmieru sa obnoví uplatňovanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži úmerne a pro rata temporis v závislosti od času, počas ktorého bolo uplatňovanie protokolu pozastavené.

Článok 10
Uplatniteľné právne predpisy

1.Činnosť rybárskych plavidiel Európskej únie, ktoré pôsobia vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia právnymi predpismi platnými v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ak sa v dohode o partnerstve v sektore rybolovu, v tomto protokole a jeho prílohe a dodatkoch nestanovuje inak.

2.Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova informujú Európsku úniu o každej zmene alebo každom novom právnom predpise, ktoré sa vzťahujú na sektor rybolovu. Plavidlá Európskej únie môžu proti zmenám vzniesť námietku do šesťdesiatich (60) dní od uvedeného oznámenia.

3.Európska komisia informuje orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova o každej zmene alebo o každom novom právnom predpise, ktoré sa vzťahujú na rybolovné činnosti diaľkovej flotily Európskej únie.

Článok 11
Elektronická výmena informácií

1.Svätý Tomáš a Princov ostrov a Európska únia sa zaväzujú, že čo najskôr sprevádzkujú a budú spravovať informačné systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a dokumentov súvisiacich s vykonávaním dohody.

2.Elektronická verzia dokumentu sa v každom ohľade považuje za rovnocennú papierovej verzii.

3.Svätý Tomáš a Princov ostrov a Európska únia si bezodkladne navzájom oznamujú každú poruchu informačného systému. Informácie a dokumenty súvisiace s vykonávaním dohody sa potom automaticky zasielajú alternatívnym komunikačným spôsobom.

Článok 12
Dôvernosť údajov

1.Svätý Tomáš a Princov ostrov a Európska únia sa zaväzujú, že všetky menovité údaje týkajúce sa plavidiel Európskej únie a ich rybolovných činností, ktoré získajú v rámci dohody, sa budú vždy spracovávať v súlade so zásadami dôvernosti a ochrany údajov.

2.Zmluvné strany dbajú na to, aby sa v súlade s ustanoveniami komisie ICCAT pre túto oblasť verejnosti sprístupnili iba súhrnné údaje týkajúce sa rybolovných činností vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.Údaje, ktoré možno považovať za dôverné, môžu príslušné orgány používať výlučne na vykonávanie dohody a na účely riadenia rybolovu, kontroly a dohľadu.

4.Pokiaľ ide o osobné údaje zasielané Úniou, spoločný výbor môže v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016] stanoviť primerané záruky a právne prostriedky nápravy.

Článok 13
Trvanie

Tento protokol sa uplatňuje počas piatich (5) rokov odo dňa predbežného vykonávania v súlade s článkom 15, okrem prípadu odstúpenia podľa článku 14.

Článok 14
Odstúpenie

1.V prípade odstúpenia od tohto protokolu príslušná zmluvná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer odstúpiť od protokolu, a to najmenej šesť mesiacov pred dátumom nadobudnutia platnosti odstúpenia.

2.Odoslaním oznámenia podľa predchádzajúceho odseku sa začínajú konzultácie medzi zmluvnými stranami.

Článok 15
Predbežné vykonávanie

Tento protokol sa predbežne vykonáva odo dňa jeho podpísania.

Článok 16
Nadobudnutie platnosti

Tento protokol nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.PRÍLOHA

Podmienky vykonávania rybolovu plavidlami Európskej únie v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Určenie príslušného orgánu

Na účely tejto prílohy a ak nie je uvedené inak, každý odkaz na Európsku úniu (EÚ) alebo Svätého Tomáša a Princov ostrov v zmysle príslušného orgánu znamená:

v prípade EÚ: Európsku komisiu, prípadne zastúpenú príslušnou delegáciou EÚ pre Svätého Tomáša a Princov ostrov,

v prípade Svätého Tomáša a Princovho ostrova: riaditeľstvo pre rybárstvo na ministerstve zodpovednom za rybárstvo.

2.Rybolovná oblasť

Plavidlá Európskej únie, ktoré vykonávajú svoje činnosti na základe tohto protokolu, môžu pôsobiť vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Svätého Tomáša a Princovho ostrova s výnimkou oblastí vyhradených pre maloobjemový tradičný a polopriemyselný rybolov.

Súradnice tejto VHZ zodpovedajú súradniciam, ktoré boli oznámené Organizácii Spojených národov 7. mája 1998.

Svätý Tomáš a Princov ostrov bezodkladne informuje Európsku úniu o každej zmene rybolovnej oblasti.

3.Oblasti, v ktorých je zakázaná plavba a rybolov

Bez výnimky sa zakazuje každá rybolovná činnosť v oblasti určenej na spoločné využívanie Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Nigériou. Súradnice tejto oblasti sú uvedené v dodatku 1.

4.Bankový účet

Pred nadobudnutím platnosti protokolu oznámi Svätý Tomáš a Princov ostrov EÚ údaje o bankových účtoch, na ktoré sa musia uhradiť finančné sumy znášané rybárskymi plavidlami v rámci dohody. Náklady spojené s bankovými prevodmi hradia vlastníci plavidiel.

5.Kontaktné miesta

Obe zmluvné strany sa navzájom informujú o svojich príslušných kontaktných miestach umožňujúcich výmenu informácií o vykonávaní protokolu, najmä o otázkach spojených s výmenou súhrnných údajov o úlovkoch a rybolovnom úsilí, postupoch týkajúcich sa oprávnení na rybolov a vykonávaní odvetvovej podpory.

6.Pracovné jazyky

Zmluvné strany sa dohodli, že pracovnými jazykmi na zasadnutiach týkajúcich sa vykonávania tohto protokolu sú podľa možnosti portugalčina a francúzština.

KAPITOLA II
OPRÁVNENIA NA RYBOLOV

Na účely uplatňovania ustanovení tejto prílohy sa pod pojmom „oprávnenie na rybolov“ rozumie „povolenie na rybolov“ uvedené v právnych predpisoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Oddiel 1: Uplatniteľné postupy

1.Podmienky získania oprávnenia na rybolov

Oprávnenie na rybolov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu získať iba oprávnené plavidlá.

Na získanie oprávnenia pre plavidlo nesmie mať vlastník plavidla, kapitán ani samotné plavidlo zakázané vykonávať rybolovné činnosti v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Musia mať usporiadané vzťahy s úradmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v zmysle, že si splnili všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohôd o rybolove uzavretých s Európskou úniou. Okrem toho musia dodržiavať ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/2403 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl.

2.Žiadosť o oprávnenie na rybolov

Príslušné orgány Európskej únie elektronicky predložia žiadosť ministerstvu Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovednému za rybárstvo a jej kópiu delegácii Európskej únie príslušnej pre Svätého Tomáša a Princov ostrov za každé plavidlo, ktoré má záujem vykonávať rybolov podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu, a to minimálne pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti.

Žiadosti sa predkladajú ministerstvu zodpovednému za rybárstvo na formulári, ktorého vzor sa uvádza v dodatku 2.

Ku každej žiadosti o oprávnenie na rybolov sa doložia tieto dokumenty:

doklad o zaplatení paušálneho preddavku a paušálnych príspevkov za pozorovateľov na obdobie platnosti oprávnenia,

aktuálnu farebnú fotografiu bočnej strany plavidla,

kópiu osvedčenia o registrácii plavidla,

prípadne všetky ostatné dokumenty požadované podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný typ plavidla, oznámené Svätým Tomášom a Princovým ostrovom v rámci spoločného výboru.

Ročný paušálny poplatok sa uhradí na ten istý účet štátnej pokladnice, ako je účet určený na úhradu príspevku stanoveného v článku 3 ods. 2 písm. a).

Poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou prístavných poplatkov a poplatkov za poskytovanie služieb.

V žiadosti o oprávnenie na rybolov musia byť jasne uvedené cieľové druhy.

Takisto do nej možno zahrnúť oznámenie o zámere čiastočne odrezávať žraločie plutvy na palube lode a iných operáciách na palube, ako je pitvanie.

3.Vydanie oprávnenia na rybolov

Ministerstvo Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedné za rybárstvo vydáva oprávnenia na rybolov do pätnástich (15) pracovných dní od doručenia všetkých dokumentov uvedených v bode 2.

Originály sa doručia Únii prostredníctvom delegácie Európskej únie príslušnej pre Svätého Tomáša a Princov ostrov.

V povolení sa špecifikujú druhy alebo kategórie rýb, ktorých rybolov sa povoľuje (tuniakovité, plachetníkovité a povolené žraloky).

Aby sa neoddialila možnosť vykonávať rybolov v danej oblasti sa kópia oprávnenia na rybolov zašle vlastníkom plavidiel aj elektronicky. Túto kópiu možno používať najviac šesťdesiat (60) dní od dátumu vydania oprávnenia na rybolov. Počas tohto obdobia sa kópia považuje za rovnocennú originálu.

4.Vydanie náhradného oprávnenia na rybolov vo výnimočných prípadoch

Každé povolenie na rybolov sa vystavuje na meno určitého plavidla a je neprenosné. Na žiadosť Európskej únie a v prípade preukázaného zásahu vyššej moci sa však môže oprávnenie na rybolov určitému plavidlu odobrať a na zvyšok obdobia platnosti môže byť vydané nové oprávnenie na rybolov pre iné plavidlo rovnakej kategórie v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia.

Majiteľ plavidla vráti pôvodné oprávnenie na rybolov ministerstvu Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovednému za rybolov. Povolenie pre náhradné plavidlo začína platiť k tomuto dátumu. Svätý Tomáš a Princov ostrov informuje Európsku úniu o prenose oprávnenia na rybolov a dátume začiatku jeho platnosti.

5.Držanie oprávnenia na rybolov na palube

Bez toho, aby bol dotknutý bod 3 tohto oddielu, sa oprávnenie na rybolov musí vždy nachádzať na palube.

6.Podporné plavidlá

Na žiadosť Európskej únie a po preskúmaní orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova oprávni Svätý Tomáš a Princov ostrov rybárske plavidlá Európskej únie, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na rybolov, aby využívali podporné pravidlá.

Podporné plavidlá nemôžu byť vybavené výstrojom na lov rýb. Nemožno ich využívať na doplnenie paliva ani na prekládku úlovkov.

Pre podporné plavidlá platia v uplatniteľnom rozsahu podmienky prenosu žiadostí o oprávnenie na rybolov podľa tejto kapitoly. Svätý Tomáš a Princov ostrov zostaví zoznam oprávnených podporných plavidiel a bezodkladne ho poskytne Európskej únii.

Tieto plavidlá sú povinné platiť ročný poplatok vo výške 3 500 EUR splatný do fondu pre rozvoj rybárstva uvedeného v článku 3 protokolu.

Oddiel 2: Poplatky a preddavky

1.Povolenia na rybolov sú platné jeden rok.

2.Poplatok pre plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidlá na lov unášanými lovnými šnúrami v eurách na tonu ulovenú v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa stanovuje na 70 EUR na celé obdobie platnosti protokolu.

3.Oprávnenia na rybolov sa vydávajú po zaplatení týchto ročných paušálnych poplatkov:

a)v prípade plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou: 9 100 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 130 ton;

b)v prípade plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami: 3 255 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 46,5 tony.

Poplatky sa platia na účet štátnej pokladnice určený na úhradu príspevku za prístup uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a).

4.Únia zostaví pre každé plavidlo na základe jeho hlásení o úlovkoch výkaz úlovkov a zúčtovanie poplatkov, ktoré má plavidlo zaplatiť za rybolovnú sezónu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Tieto konečné výkazy a zúčtovania postúpi orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova a vlastníkovi plavidla prostredníctvom členských štátov do 30. júna aktuálneho roka. Svätý Tomáš a Princov ostrov môže proti týmto konečným výkazom a zúčtovaniam vzniesť námietku, a to do tridsiatich (30) dní od ich prijatia na základe podporných dokladov. Ak sa zmluvné strany nezhodnú, budú viesť konzultácie, v prípade potreby aj v rámci spoločného výboru. Ak Svätý Tomáš a Princov ostrov nevznesie námietky v uvedenej lehote tridsiatich (30) dní, konečné výkazy a zúčtovania sa považujú za prijaté.

5.Ak je konečné zúčtovanie vyššie ako paušálny poplatok uhradený vopred s cieľom získať oprávnenie na rybolov, vlastník plavidla uhradí rozdiel Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu do štyridsiatich piatich (45) dní, pokiaľ nevznesie námietku. Rozdiel sa hradí na účet fondu pre rozvoj. Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako vopred uhradený paušálny poplatok, zvyšnú sumu už vlastník plavidla nemôže dostať späť.

KAPITOLA III
MONITOROVANIE A HLÁSENIE O ÚLOVKOCH

Oddiel 1: Elektronické rybárske denníky

1.Kapitán plavidla Európskej únie, ktoré vykonáva rybolovné činnosti v rámci dohody, vedie elektronický rybársky denník, ktorý je súčasťou systému elektronického zaznamenávania a nahlasovania (ERS).

2.Plavidlo, ktoré nie je vybavené systémom ERS, nie je oprávnené vstúpiť do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova na účely vykonávania rybolovných činností.

3.Za presnosť údajov zaznamenaných v elektronickom rybárskom denníku zodpovedá kapitán. Rybársky denník musí byť v súlade s príslušnými uzneseniami a odporúčaniami komisie ICCAT.

4.Kapitán každý deň zaznamenáva pre každú rybolovnú operáciu odhadované množstvo každého druhu uloveného a ponechaného na palube alebo odhodeného do mora. Odhadované množstvo uloveného alebo odhodeného druhu sa musí zaznamenať bez ohľadu na predmetnú hmotnosť.

5.Ak sa plavidlo vyskytuje v danej oblasti, ale nevykonáva rybolovnú činnosť, zaznamená sa jeho poloha na poludnie.

6.Údaje z rybárskeho denníka sa denne automaticky zasielajú stredisku monitorovania rybolovu (FMC) vlajkového štátu. Zasielané údaje musia zahŕňať minimálne:

a)identifikačné čísla a meno rybárskeho plavidla;

b)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu;

c)príslušnú zemepisnú oblasť, v ktorej sa úlovky získali;

d)dátum a prípadne čas výlovu;

e)dátum a čas odchodu z prístavu a príchodu do prístavu a trvanie rybárskeho výjazdu;

f)typ výstroja, technické špecifikácie a rozmery;

g)odhadované množstvá každého druhu ponechané na palube v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počet jednotlivých kusov;

h)odhadované množstvá každého druhu odhodené do mora v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počet jednotlivých kusov;

7.Vlajkový štát zabezpečí príjem a zaznamenanie údajov v informačnej databáze, ktorá umožňuje bezpečné uloženie týchto údajov minimálne počas 36 mesiacov.

8.Vlajkový štát a Svätý Tomáš a Princov ostrov sa ubezpečia, že majú hardvérové a softvérové vybavenie potrebné na automatické zasielanie údajov ERS. Na zasielanie údajov ERS sa musia v záujme štandardizovanej výmeny údajov o rybolove používať elektronické komunikačné prostriedky spravované Európskou komisiou. Zmeny štandardizovanej formy sa vykonajú do šiestich (6) mesiacov.

9.Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečuje automatické zasielanie rybárskych denníkov stredisku FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova každý deň prostredníctvom ERS počas prítomnosti plavidla v rybolovnej oblasti, a to aj v prípade nulového úlovku.

10.Spôsob hlásenia úlovkov prostredníctvom ERS a postupy v prípade poruchy sú vymedzené v dodatku 4.

11.Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova spracúvajú údaje o rybolovných činnostiach jednotlivých plavidiel dôverným a zabezpečeným spôsobom.

Oddiel 2 – Súhrnné údaje o úlovkoch

1.Vlajkový štát štvrťročne zadáva do databázy vedenej Európskou komisiou súhrnné množstvá úlovkov a odhodených úlovkov každého plavidla za jeden mesiac. V prípade druhov, na ktoré sa podľa protokolu alebo v zmysle odporúčaní komisie ICCAT vzťahuje celkový povolený výlov, sa množstvá zadávajú mesačne za predchádzajúci mesiac.

2.Vlajkový štát overuje údaje prostredníctvom krížových kontrol s údajmi týkajúcimi sa vylodenia, predaja, inšpekcie alebo pozorovania, ako aj všetkými relevantnými informáciami, ktoré sú úradom známe. Aktualizácie databázy potrebné na základe týchto overení sa vykonávajú čo najskôr. Pri overovaní sa používajú zemepisné súradnice rybolovnej oblasti uvedené v tomto protokole.

3.Európska únia poskytuje Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu pred koncom každého štvrťroka súhrnné údaje za predchádzajúce štvrťroky aktuálneho roka, pričom uvedie množstvá úlovkov za plavidlo, za mesiac výlovu a za jednotlivé druhy, získané z databázy. Tieto údaje majú dočasný charakter a môžu sa vyvíjať.

4.Partnerská krajina analyzuje údaje a oznamuje každú závažnú nezrovnalosť s údajmi z elektronických rybárskych denníkov zaslaných systémom ERS. Vlajkové štáty vedú vyšetrovania a aktualizujú údaje podľa potreby.

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE, KONTROLA A DOHĽAD
Oddiel 1: Kontrola a inšpekcia

Rybárske plavidlá Európskej únie musia dodržiavať opatrenia a odporúčania prijaté Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), pokiaľ ide o rybársky výstroj, jeho technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich rybolovné činnosti a úlovky.

1.Vstupy do rybolovnej oblasti a výstupy z nej

Plavidlá Európskej únie vykonávajúce rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr tri (3) hodiny vopred svoj zámer vstúpiť do VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo vystúpiť z nej.

Pri oznamovaní vstupu do VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo výstupu z tejto VHZ musia plavidlá zároveň hlásiť aj svoju polohu, ako aj úlovky, ktoré už majú na palube, identifikované trojmiestnym abecedným kódom FAO a vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti, resp. počtom kusov.

Tieto oznámenia sa musia uskutočniť prostredníctvom systému ERS alebo elektronickou poštou na adresu, ktorú poskytnú orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Plavidlo, ktoré neoznámilo svoj zámer vstúpiť do vôd Svätého Tomáša a Princovho ostrova a je pristihnuté pri rybolove, sa bude považovať za plavidlo bez oprávnenia na rybolov a bude znášať dôsledky stanovené vnútroštátnym právom.

2.Postupy inšpekcie

Inšpekcie plavidiel Európskej únie, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na rybolov, vykonávajú inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova na mori, v prístave alebo kotvisku v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pričom musí byť jasne rozpoznateľné, že sú poverení kontrolou rybolovu a používajú služobné plavidlá orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Pred tým, ako vstúpia inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova na palubu, informujú plavidlo Európskej únie o svojom rozhodnutí vykonať inšpekciu. Inšpekciu vykonávajú najviac dvaja inšpektori, ktorí pred vykonaním inšpekcie musia preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu inšpektorov.

Inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova neostávajú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu vedú tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, na jeho rybolovnú činnosť a náklad.

Obrázky (fotografie alebo videá) vyhotovené počas inšpekcie sú určené orgánom povereným kontrolou a dohľadom nad rybolovom. Nesmú sa zverejniť, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nestanovuje inak.

Kapitán plavidla Európskej únie uľahčí nalodenie a prácu inšpektorov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Na záver každej inšpekcie vypracujú inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

Podpisom kapitána na inšpekčnej správe nie je dotknuté právo vlastníka plavidla na obhajobu v prípade konania vo veci porušenia predpisov. Kapitán plavidla musí počas inšpekcie spolupracovať. Ak kapitán odmietne podpísať dokument, musí písomne uviesť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie poznámku „odmietnutie podpisu“. Pred opustením plavidla odovzdajú inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova jednu kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Európskej únie. Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova informujú Európsku úniu o vykonaných kontrolách do dvadsiatich štyroch (24) hodín od ich konania, ako aj o prípadných zistených porušeniach predpisov, pričom jej zašlú správu o inšpekcii. V prípade potreby sa kópia obžaloby zašle Európskej únii najviac do siedmich (7) dní od návratu inšpektora do prístavu.

3.Povolené operácie na palube

V oprávneniach na rybolov vydaných Svätým Tomášom a Princovým ostrovom sa uvádzajú operácie povolené na palube, ako je pitvanie a čiastočné odrezávanie žraločích plutiev.

4.Prekládka a vyloďovanie

Každé plavidlo Európskej únie, ktoré vykonáva rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova a ktoré vykonáva prekládku vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musí túto činnosť vykonať v kotvisku prístavov Fernão Dias, Neves a Ana Chaves.

Vlastníci týchto plavidiel alebo ich zástupcovia, ktorí chcú vykonať vylodenie alebo prekládku, musia orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr štyridsaťosem (48) hodín vopred oznámiť tieto informácie:

a)názvy rybárskych plavidiel, v prípade ktorých sa bude vykonávať prekládka alebo vylodenie;

b)meno/názov prepravcu nákladu;

c)tonáž podľa jednotlivých druhov, ktorú treba preložiť alebo vylodiť;

d)dátum prekládky alebo vylodenia;

e)miesto určenia prekladaných alebo vyloďovaných úlovkov.

Hlásenie Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu sa môže uskutočniť prostredníctvom systému ERS alebo e-mailom.

Prekládka na mori je zakázaná.

Kapitáni plavidiel odovzdajú príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyhlásenia o úlovkoch a oznámia im, či chcú pokračovať v rybolove alebo opustiť vody Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Každá operácia prekládky alebo vylodenia úlovkov, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcich bodoch, je vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova zakázaná. Každé porušenie tohto ustanovenia môže viesť k sankciám stanoveným v platných právnych predpisoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Oddiel 2: Satelitný systém monitorovania plavidiel (VMS)

Každé plavidlo Európskej únie oprávnené na základe tohto protokolu musí byť vybavené satelitným systémom monitorovania plavidiel – ďalej len systém VMS (Vessel Monitoring System – VMS).

Je zakázané premiestniť, odpojiť, zničiť, poškodiť alebo znefunkčniť systém na nepretržité určovanie polohy prostredníctvom satelitnej komunikácie umiestnený na palube plavidla na účely zasielania údajov, ako aj svojvoľne meniť, obchádzať alebo falšovať údaje vysielané alebo zaznamenávané týmto systémom.

Plavidlá Európskej únie automaticky a nepretržite hlásia svoju polohu stredisku FMC svojho vlajkového štátu, a to aspoň každú hodinu v prípade plavidiel na lov vakovou sieťou a aspoň každé dve (2) hodiny v prípade všetkých ostatných plavidiel. Táto frekvencia sa môže zvýšiť v rámci opatrení na preskúmanie činností plavidla.

Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečí, aby boli polohy určené VMS automaticky k dispozícii, keď je plavidlo prítomné v rybolovnej oblasti.

Každé hlásenie o polohe musí obsahovať:

a)identifikáciu plavidla;

b)poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť menšia ako 500 metrov a interval spoľahlivosti merania musí byť 99 %;

c)dátum a hodinu zaznamenania polohy;

d)rýchlosť a kurz plavidla.

Spôsob hlásenia polohy plavidiel prostredníctvom VMS a postupy v prípade nefunkčnosti sú uvedené v dodatku 5.

Strediská FMC navzájom komunikujú v rámci dohľadu nad činnosťami plavidiel.

KAPITOLA V
NALODENIE NÁMORNÍKOV

1.Počet námorníkov, ktorí sa majú nalodiť:

Pri rybolove vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú plavidlá Európskej únie povinné naloďovať námorníkov Svätého Tomáša a Princovho ostrova a dodržať pritom tieto podmienky a obmedzenia:

a)v prípade flotily na lov tuniakov vakovou sieťou je to za prvý rok uplatňovania protokolu celkovo šesť (6) námorníkov na celú flotilu; za druhý rok vykonávania protokolu celkovo osem (8) námorníkov a za posledné tri roky protokolu celkovo desať (10) námorníkov ročne;

b)v prípade flotily plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami ide o celkovo dvoch (2) námorníkov ročne na celú flotilu.

2.Táto povinnosť naloďovať námorníkov je podmienená tým, že orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova predložia Európskej únii pred začatím uplatňovania protokolu a potom v januári každého roka zoznam vhodných a kvalifikovaných námorníkov. Majitelia plavidiel najímajú námorníkov z tohto zoznamu.

3.Kvalifikácie požadované od námorníkov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú stanovené v dodatku 6.

4.Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámi príslušnému orgánu Svätého Tomáša a Princovho ostrova mená námorníkov nalodených na príslušné plavidlo a uvedie ich postavenie v posádke.

5.Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa ipso jure vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Európskej únie. Konkrétne ide o slobodu združovania a účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním.

6.Pracovné zmluvy námorníkov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorých kópia sa odovzdáva na ministerstvo práce, ministerstvo pre rybárstvo a signatárom týchto zmlúv, sa uzatvoria medzi vlastníkmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Tieto zmluvy zaručia námorníkom účasť na systéme sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich uplatňuje, v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, vrátane životného poistenia, zdravotného a úrazového poistenia.

7.Mzdu námorníkov vyplácajú vlastníci plavidiel. Jej výška sa stanoví vzájomnou dohodou medzi vlastníkmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odborovými zväzmi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania námorníkov však nesmú byť menej výhodné ako podmienky platné pre posádky ich vlastnej krajiny, a v žiadnom prípade nesmú byť menej výhodné ako stanovujú normy MOP.

8.Každý námorník najatý plavidlami EÚ sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dňu jeho nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia alebo ak nemá požadovanú kvalifikáciu, vlastníkovi plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

9.Ak plavidlá Európskej únie z výnimočných dôvodov odôvodnených vlastníkmi plavidiel nemôžu nalodiť námorníkov Svätého Tomáša a Princovho ostrova v počte stanovenom v bode 1, musia zaplatiť paušálnu sumu 20 EUR za každého nenalodeného námorníka a na každý deň prítomnosti v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Spoločný výbor vypracúva pravidelnú bilanciu naloďovania námorníkov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

KAPITOLA VI

POZOROVATELIA

1.Pozorovanie rybolovných činností

Až do začiatku uplatňovania systému regionálnych pozorovateľov budú plavidlá, ktoré sú oprávnené vykonávať rybolov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci tejto dohody, namiesto regionálnych pozorovateľov naloďovať pozorovateľov určených Svätým Tomášom a Princovým ostrovom v súlade s pravidlami stanovenými v tejto kapitole.

2.Určené plavidlá a určení pozorovatelia

Plavidlá Európskej únie vykonávajúce rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova naloďujú pozorovateľov určených ministerstvom rybárstva Svätého Tomáša a Princovho ostrova za týchto podmienok:

a)na požiadanie príslušných orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova naloďujú plavidlá Európskej únie pozorovateľa určeného príslušným orgánom, ktorého úlohou je overiť skutočné úlovky získané vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova vypracujú zoznam určených plavidiel, ktoré majú nalodiť pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených na nalodenie. Tieto zoznamy sa priebežne aktualizujú. Európskej komisii sa oznamujú hneď po ich vypracovaní a potom každé tri (3) mesiace v prípade, že boli aktualizované;

c)príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia Európskej únii a príslušným vlastníkom plavidiel, pokiaľ možno e-mailom, meno pozorovateľa určeného na nalodenie na palubu plavidla v čase vydania oprávnenia na rybolov alebo najneskôr do pätnástich (15) dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa;

d)pozorovateľ je prítomný na palube počas jedného výjazdu. Na výslovnú žiadosť príslušných orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova však možno toto nalodenie rozložiť na viacero výjazdov v závislosti od priemerného trvania výjazdov plánovaných pre určené plavidlo. Túto žiadosť uvedie príslušný orgán pri oznámení mena pozorovateľa určeného na nalodenie na príslušné plavidlo.

3.Podmienky nalodenia a vylodenia

a)Podmienky nalodenia pozorovateľa sú stanovené na základe vzájomnej dohody medzi vlastníkom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušným orgánom.

b)Nalodenie a vylodenie pozorovateľa sa uskutočňuje v prístave, ktorý zvolí vlastník plavidla. Nalodenie sa vykoná na začiatku prvého výjazdu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova po oznámení zoznamu určených plavidiel.

c)Dotknutí vlastníci plavidiel oznámia do dvoch (2) týždňov a desať (10) dní vopred dátumy a prístavy v subregióne určené na nalodenie a vylodenie pozorovateľov.

d)V prípade, že sa má pozorovateľ nalodiť v krajine mimo Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, cestovné náklady pozorovateľa znáša vlastník plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube pozorovateľa, opustí rybolovnú oblasť Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musia sa na náklady vlastníka plavidla prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa.

e)V prípade, že sa pozorovateľ nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, a to ani v nasledujúcich dvanástich (12) hodinách, vlastníkovi plavidla automaticky zaniká povinnosť nalodiť tohto pozorovateľa.

f)Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaistil fyzickú a psychickú bezpečnosť pozorovateľa pri plnení jeho úloh.

g)Pozorovateľ disponuje všetkými prostriedkami potrebnými na vykonávanie svojich úloh. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na rybolovné činnosti plavidla vrátane rybárskeho denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie plnenia jeho úloh.

h)Vlastník plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa poskytujú dôstojníkom, pri zohľadnení reálnych možností plavidla.

i)Mzdu a náklady na sociálne zabezpečenie pozorovateľa znáša Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

4.Paušálny finančný príspevok

S cieľom podieľať sa na nákladoch na vykonávanie súvisiacich s umiestňovaním pozorovateľov zaplatí vlastník lode v čase platby paušálneho preddavku sumu 250 EUR ročne na plavidlo, ktorú poukáže na ten istý účet, na ktorý sa poukazujú paušálne poplatky.

5.Úlohy pozorovateľa

K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k dôstojníkovi. Počas výkonu činností plavidla vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonáva tieto úlohy:

a)pozoruje rybolovné činnosti plavidiel;

b)preveruje polohu plavidiel zapojených do rybolovných operácií;

c)vypracúva súpis použitého rybárskeho výstroja;

d)overuje údaje o úlovkoch získaných v rybolovných vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré sú uvedené v rybárskom denníku;

e)overuje percentuálny podiel vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odhodených obchodovateľných druhov rýb;

f)oznamuje svojmu príslušnému orgánu akýmkoľvek vhodným spôsobom údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube.

6.Povinnosti pozorovateľa

Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

a)prijíma všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby svojím nalodením a prítomnosťou na plavidle nerušil ani nezdržiaval rybolovné operácie;

b)berie ohľad na materiál a vybavenie na palube a zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria tomuto plavidlu;

c)po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnostiach, ktorá sa zašle príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova; kópia sa zašle Európskej komisii. Podpíše ju za prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť pripomienky, ktoré považuje za relevantné, a potvrdí ich svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi pri vylodení pozorovateľa.

KAPITOLA VII
PORUŠENIA PREDPISOV

1.Postup v prípade porušenia predpisov

Každé porušenie predpisov plavidlom Európskej únie, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov v súlade s ustanoveniami tejto prílohy, je predmetom správy o obžalobe, ktoré sa zašle čo najskôr Európskej únii a vlajkovému štátu.

2.Zastavenie plavidla/zmena kurzu – informačné stretnutie

a)Ak to platné právne predpisy Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v prípade odhaleného porušenia predpisov stanovujú, od každého plavidla Európskej únie, ktoré porušilo predpisy, sa môže požadovať, aby zastavilo svoju rybolovnú činnosť a (ak je plavidlo na mori) aby sa vrátilo do jedného z prístavov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

b)Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi Európskej únii najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín každé zastavenie plavidla Európskej únie, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov. K tomuto oznámeniu sú pripojené dôkazy o zistenom porušení predpisov.

c)Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia proti plavidlu, kapitánovi, posádke alebo nákladu, okrem opatrení určených na zaistenie dôkazov, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova na žiadosť Európskej únie zorganizuje do jedného (1) pracovného dňa od oznámenia o zastavení plavidla informačné stretnutie na objasnenie faktov, ktoré viedli k zastaveniu plavidla, a na vysvetlenie ďalších možných krokov. Na tomto informačnom stretnutí sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla.

3.Sankcia za porušenie predpisov – zmierovacie konanie

a)Sankciu za zistené porušenie predpisov stanovuje Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov.

b)Ak si riešenie porušenia predpisov vyžaduje súdne konanie a ak porušenie predpisov nepredstavuje trestný čin, začne sa medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskou úniou pred začatím tohto súdneho konania zmierovacie konanie, aby sa určili podmienky a miera sankcie. Na tomto zmierovacom konaní sa môžu zúčastniť zástupcovia vlajkového štátu plavidla a Európskej únie. Zmierovací postup sa skončí najneskôr tri (3) dni po oznámení o zastavení plavidla.

4.Súdne konanie – banková záruka

Ak zmierovacie konanie zlyhá a porušenie predpisov sa rieši pred príslušným súdom, vlastník plavidla, ktoré porušilo predpisy, zloží v banke určenej Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova bankovú záruku, ktorej výška, stanovená Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pokrýva náklady spojené so zastavením plavidla, odhadovanú pokutu a prípadné odškodné. Bankovú záruku nemožno uvoľniť skôr, ako sa skončí súdne konanie.

Banková záruka sa po vyhlásení rozsudku bezodkladne uvoľní a vráti vlastníkovi plavidla:

a)v plnej výške, ak sa neuloží žiadna sankcia;

b)vo výške zostatku, ak sankcia vedie k pokute, ktorá je nižšia ako výška bankovej záruky.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje Európsku úniu o výsledkoch súdneho konania do siedmich (7) dní od vynesenia rozsudku.

5.Uvoľnenie plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka môžu opustiť prístav ihneď po uhradení sankcie stanovenej v rámci zmierovacieho postupu alebo po zložení bankovej záruky.

DODATKY

Dodatok 1    Súradnice oblasti určenej na spoločné využívanie Svätým Tomášom a Princovým ostrovom a Nigériou

Dodatok 2    Formulár žiadosti o oprávnenie pre rybolovné plavidlo alebo podporné plavidlo

Dodatok 3    Technický list

Dodatok 4    Zavedenie systému na zaznamenávanie a elektronické nahlasovanie rybolovných činností (systém ERS)

Dodatok 5    Systém monitorovania plavidiel (VMS)

Dodatok 6    Kvalifikácie potrebné na zamestnávanie námorníkov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova na palubách plavidiel Európskej únie na lov vakovou sieťou a lovnou šnúrouDodatok 1
Súradnice oblasti určenej na spoločné využívanie Svätým Tomášom a Princovým ostrovom a Nigériou

Zemepisná    Zemepisná dĺžka

šírka
(stupne minúty sekundy)

03 02 22 N    07 07 31 E

02 50 00 N    07 25 52 E

02 42 38 N    07 36 25 E

02 20 59 N    06 52 45 E

01 40 12 N    05 57 54 E

01 09 17 N    04 51 38 E

01 13 15 N    04 41 27 E

01 21 29 N    04 24 14 E

01 31 39 N    04 06 55 E

01 42 50 N    03 50 23 E

01 55 18 N    03 34 33 E

01 58 53 N    03 53 40 E

02 02 59 N    04 15 11 E

02 05 10 N    04 24 56 E

02 10 44 N    04 47 58 E

02 15 53 N    05 06 03 E

02 19 30 N    05 17 11 E

02 22 49 N    05 26 57 E

02 26 21 N    05 36 20 E

02 30 08 N    05 45 22 E

02 33 37 N    05 52 58 E

02 36 38 N    05 59 00 E

02 45 18 N    06 15 57 E

02 50 18 N    06 26 41 E

02 51 29 N    06 29 27 E

02 52 23 N    06 31 46 E

02 54 46 N    06 38 07 E

03 00 24 N    06 56 58 E

03 01 19 N    07 01 07 E

03 01 27 N    07 01 46 E

03 01 44 N    07 03 07 E

03 02 22 N    07 07 31 EDodatok 2
Formulár žiadosti

ŽIADOSŤ O OPRÁVNENIE PRE RYBOLOVNÉ PLAVIDLO ALEBO PODPORNÉ PLAVIDLO
DOHODA O RYBOLOVE MEDZI DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU SVÄTÉHO TOMÁŠA A PRINCOVHO OSTROVA A EURÓPSKOU ÚNIOU

– ŽIADATEĽ

1.Meno/názov vlastníka plavidla: …………………    Štátna príslušnosť:        

2.Názov združenia alebo meno zástupcu vlastníka plavidla:        

…………………………………………………………………..

3.Adresa združenia alebo zástupcu vlastníka plavidla:    

………………………………………………………………..

4.Tel.        

5.Elektronická adresa:        

6.Meno kapitána: ………………..    Štátna príslušnosť:        

7.Meno/názov a adresa zástupcu vo Svätom Tomášovi a Princovom ostrove (ak existuje):    

…………………………………………………………………………………..

– PLAVIDLO A JEHO IDENTIFIKÁCIA

8.Názov plavidla:........................................................................    

9.Vlajkový štát:…..................................................................    

10.Predchádzajúci vlajkový štát (ak existoval):…………………………..

11.Dátum nadobudnutia súčasnej vlajky: ..........................................    

12.Vonkajšie registračné číslo plavidla: .........................................    

13.Prístav registrácie: .....................................................    MMSI: .............    

14.Číslo IMO:…..    Reg. č. ICCAT:    ..........................

15.Rok a miesto výroby: ..............................................................    

16.Rádiový volací znak: ..............................    Rádiová volacia frekvencia: ..........................    

17.Materiál trupu plavidla:    □ oceľ    □ drevo     □ polyester    □ iný

– TECHNICKÉ VLASTNOSTI PLAVIDLA A VÝSTROJA

18.Celková dĺžka: …………………………    Šírka: ……….    

19.Priestornosť (vyjadrená v GT):…………………………….

20.Výkon hlavného motora v kW:……    Značka:……..    Typ: ..........

21.Typ plavidla:    Kategória rybolovu: …………

22.Rybársky výstroj: ……………………………………………………    

23.Rybolovné oblasti: …………………………………….……    

24.Cieľové druhy: □ tuniakovité □ plachetníkovité □ povolené žraloky    

25.Vedľajšie úlovky druhov: □ tuniakovité □ plachetníkovité □ povolené žraloky

26.Spracovanie plánované na palube: □ vypitvanie □ čiastočné odrezanie plutiev

27.    □ iné, uveďte:....................

28.Celkový počet členov posádky na palube: ................................    

29.Spôsob uchovávania na palube: □ čerstvé    □ chladenie    □ zmiešané    □ mrazenie

30.Kapacita zmrazovania za 24 hodín (v tonách): ………………    

31.Kapacita skladovacích priestorov: ………………    Počet: ………………    

Miesto:    Dátum:        

Podpis žiadateľa:Dodatok 3
Technický list

Mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidlá na lov unášanou lovnou šnúrou

1.Zakázané druhy

V súlade s Dohovorom o sťahovavých druhoch a uzneseniami ICCAT je rybolov manty (Manta birostris), obroňa sťahovavého (Cetorhinus maximus), lamny veľkej (Carcharodon carcharías), alopie okatej (Alopias superciliosus), mlatkohlavovitých čeľade Sphyrnidae (okrem mlatkohlava obločelého), žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus) a žraloka hodvábneho (Carcharhinus falciformis) zakázaný. Okrem toho sa zakazuje lov veľžraloka bodkovaného (Rhincodon typus).

V súlade s európskymi právnymi predpismi [nariadenie Rady č. 1185/2003 z 26. júna 2003] je zakázané odstraňovať žraločie plutvy na palube plavidiel a ponechávať ich na palube, prekladať alebo vyloďovať. Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci bod, sa v snahe uľahčiť skladovanie na palube môžu žraločie plutvy čiastočne narezať a zložiť k telu žraloka, ale nesmú sa oddeliť od tela pred vylodením.

V súlade s odporúčaniami ICCAT sa zmluvné strany usilujú o zmiernenie nezamýšľaného dosahu rybolovných činností na morské korytnačky a morské vtáky vykonávaním opatrení, ktorými sa maximalizujú šance náhodne ulovených jedincov na prežitie.

PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV VAKOVOU SIEŤOU

1.povolený rybársky výstroj: vaková sieť;

2.cieľové druhy: tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares), tuniak okatý (Thunnus obesus), tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis);

3.vedľajšie úlovky: dodržanie odporúčaní ICCTA a FAO

PLAVIDLÁ NA LOV UNÁŠANÝMI LOVNÝMI ŠNÚRAMI

1.povolený rybársky výstroj: unášaná lovná šnúra;

2.cieľové druhy: mečiar veľký (Xiphias gladius), žralok modrý (Prionace glauca), tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares), tuniak okatý (Thunnus obesus);

3.vedľajšie úlovky: dodržanie odporúčaní ICCTA a FAO

2.Poplatky vlastníkov plavidiel – počet plavidiel:

Dodatočný poplatok za vylovenú tonu

70 EUR za tonu na celé obdobie platnosti protokolu

Ročný paušálny poplatok

plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou: 9 100 EUR,

plavidlá na lov unášanými lovnými šnúrami: 3 255 EUR

Paušálny poplatok za pozorovateľov

250 EUR/plavidlo/rok

Poplatok za podporné plavidlo

3 500 EUR/plavidlo/rok

Počet plavidiel

28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou,

oprávnených na rybolov

6 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami

Dodatok 4
Zavedenie systému na elektronické zaznamenávanie a nahlasovanie rybolovných činností (systém ERS)

1.Hlásenia systému ERS

1.Vlajkový štát i Svätý Tomáš a Princov ostrov vymenujú na svojej strane osobu zodpovednú za ERS, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba pre otázky týkajúce sa vykonávania týchto ustanovení. Vlajkový štát a Svätý Tomáš a Princov ostrov si oznámia kontaktné údaje o osobách zodpovedných za ERS a v prípade potreby tieto informácie bezodkladne aktualizujú.

2.Plavidlo zasiela údaje ERS svojmu vlajkovému štátu, ktorý zabezpečí ich automatické sprístupnenie Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu.

3.Na zasielanie údajov vo formáte CEFACT-ONU sa používa sieť FLUX, ktorú poskytuje Európska komisia.

4.Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na prechodnom období, počas ktorého sa údaje budú prenášať prostredníctvom elektronickej komunikácie DEH (Data Exchange Highway) vo formáte EU-ERS (v 3.1).

5.Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky a bezodkladne zasiela rýchle správy (COE, COX, PNO) prijaté z plavidla stredisku FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Aj ostatné typy správ sa zasielajú automaticky raz denne počnúc dňom začiatku skutočného používania formátu CEFACT-ONU alebo sa pred týmto dňom bezodkladne poskytnú stredisku FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova na automatickú žiadosť adresovanú stredisku FMC vlajkového štátu prostredníctvom centrálneho uzla Európskej komisie. Odo dňa skutočného zavedenia nového formátu sa druhý uvedený spôsob sprístupňovania správ bude týkať len osobitných žiadostí o historické údaje.

6.Stredisko FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova potvrdí prijatie jemu adresovaných údajov ERS zasielaných službou rýchlych správ tak, že odpovie správou s potvrdením prijatia a potvrdením platnosti prijatej správy. Potvrdenie prijatia sa nezasiela v prípade údajov, ktoré sa Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu zašlú ako odpoveď na ich vlastnú žiadosť. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zachováva dôvernosť údajov ERS.

2.Zlyhanie systému elektronického prenosu údajov na palube plavidla alebo komunikačného systému

1.Stredisko FMC vlajkového štátu a stredisko FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa bezodkladne informujú o každej udalosti, ktorá by mohla narušiť prenos údajov ERS jedného alebo viacerých plavidiel.

2.Ak FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova nedostane údaje, ktoré by malo určité plavidlo zaslať, bezodkladne o tom informuje stredisko FMC vlajkového štátu. Stredisko FMC vlajkového štátu čo najskôr preskúma príčiny nedoručenia údajov ERS a informuje stredisko FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova o výsledku tohto vyšetrovania.

3.Ak zlyhá prenos medzi plavidlom a strediskom FMC vlajkového štátu, stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne oznámi túto skutočnosť kapitánovi alebo prevádzkovateľovi plavidla, prípadne jeho zástupcovi. Po prijatí takéhoto oznámenia kapitán plavidla zašle chýbajúce údaje príslušným orgánom vlajkového štátu, a to akýmkoľvek vhodným telekomunikačným prostriedkom každý deň najneskôr do 00:00 hod.

4.Ak je systém na elektronický prenos údajov na palube plavidla nefunkčný, kapitán alebo prevádzkovateľ plavidla zabezpečí opravu alebo výmenu systému ERS do 10 dní od zistenia jeho nefunkčnosti. Po uplynutí tejto lehoty plavidlo už nie je oprávnené na rybolov v rybolovnej oblasti a opustí ju alebo sa zastaví v jednom z prístavov Svätého Tomáša a Princovho ostrova do dvadsiatich štyroch (24) hodín. Plavidlo je oprávnené opustiť prístav alebo sa vrátiť do rybolovnej oblasti až po tom, čo stredisko FMC jeho vlajkového štátu zistí, že systém ERS opäť funguje bezchybne.

5.Ak Svätý Tomáš a Princov ostrov nedostal údaje ERS z dôvodu nefunkčných elektronických systémov pod kontrolou Európskej únie alebo Svätého Tomáša a Princovho ostrova, predmetná zmluvná strana urýchlene prijme všetky opatrenia, aby túto nefunkčnosť vyriešila čo najskôr. Vyriešenie problému ihneď oznámi druhej zmluvnej strane.

6.Stredisko FMC vlajkového štátu každých 24 hodín odošle stredisku FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova pomocou akéhokoľvek dostupného prostriedku elektronickej komunikácie všetky údaje ERS, ktoré vlajkový štát dostal od posledného prenosu. Rovnaký postup sa môže uplatniť na žiadosť Svätého Tomáša a Princovho ostrova v prípade údržby presahujúcej dvadsaťštyri (24) hodín, ktorá ovplyvňuje systémy pod kontrolou Európskej únie. Svätý Tomáš a Princov ostrov o tom informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby sa predišlo situácii, že sa plavidlá Únie budú považovať za plavidlá, ktoré nezasielajú svoje údaje ERS. Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečí vloženie chýbajúcich údajov do elektronickej databázy, ktorú vedie v súlade s bodom 1 dodatku 5.

3.Alternatívne spôsoby komunikácie

E-mailová adresa strediska FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorá sa použije v prípade zlyhania komunikácie prostredníctvom ERS/VMS, sa oznámi pred začatím uplatňovania protokolu.

Jej použitie je povinné v týchto prípadoch:

oznámenia o vstupe a výstupe a úlovkoch na palube pri vstupe a výstupe,

oznámenia o vylodeniach a prekládkach, ako aj úlovkoch, ktoré sú preložené, vylodené alebo zostávajú na palube,

dočasné náhradné hlásenia ERS a VMS v prípade zlyhania.Dodatok 5
SYSTÉM MONITOROVANIA PLAVIDIEL (VMS)

1.Správy o polohe plavidiel – systém VMS

Prvá zaznamenaná poloha po vstupe do rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa označí kódom „ENT“. Všetky nasledujúce polohy sa označia kódom „POS“ okrem prvej polohy zaznamenanej po výstupe z rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorá sa označí kódom „EXI“.

Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečuje automatické spracovanie a v prípade potreby elektronické zasielanie správ o polohe. Správy o polohe sa musia zaznamenávať zabezpečeným spôsobom a uchovávať tri (3) roky.

2.Zasielanie údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS

Kapitán sa musí neustále uisťovať, že systém VMS jeho plavidla je plne funkčný a že správy o polohe sa správne zasielajú do strediska FMC vlajkového štátu.

V prípade poruchy sa musí systém VMS plavidla opraviť alebo nahradiť do 30 dní. Po tejto lehote už plavidlo nebude oprávnené vykonávať rybolov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Plavidlá, ktoré lovia v oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova s nefunkčným systémom VMS, musia svoje správy o polohe oznamovať stredisku FMC vlajkového štátu elektronickou poštou, rádiom alebo faxom, a to minimálne každé štyri hodiny a s udaním všetkých povinných informácií.

3.Zabezpečené odosielanie správ o polohe určených Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky zasiela správy o polohe príslušných plavidiel stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Strediská FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova si vymenia kontaktné e-mailové adresy a bezodkladne sa navzájom informujú o každej zmene týchto adries.

Prenos správ o polohe medzi strediskami FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

Stredisko FMC v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova bezodkladne informuje stredisko FMC vlajkového štátu a Úniu o každom prerušení prijímania po sebe nasledujúcich správ o polohe plavidla, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov, ale neoznámilo svoj výstup z oblasti.

4.Nefunkčnosť komunikačného systému

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zabezpečí kompatibilitu svojho elektronického vybavenia s vybavením strediska FMC vlajkového štátu a bezodkladne informuje Európsku úniu o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické riešenie v čo najkratšom čase. Prípadný spor sa predloží spoločnému výboru.

Za každú preukázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorej cieľom je narušiť jeho fungovanie alebo sfalšovať správy o polohe, zodpovedá kapitán. Na každé porušenie predpisov sa uplatnia sankcie stanovené v platných právnych predpisoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

5.Prehodnotenie periodicity zasielania správ o polohe

Na základe dôkazných prostriedkov poukazujúcich na porušenie predpisov môže stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova požiadať stredisko FMC vlajkového štátu, pričom kópiu žiadosti zašle aj Európskej únii, aby skrátilo interval zasielania správ o polohe plavidla na tridsať (30) minút počas stanoveného obdobia prešetrovania. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova musí tieto dôkazné prostriedky bezodkladne oznámiť stredisku FMC vlajkového štátu a Európskej únii. Stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne zasiela Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova správy o polohe v novom intervale.

Na konci stanoveného obdobia prešetrovania informuje Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o prípadných následných činnostiach nadväzujúcich na prešetrovanie.

6.Oznamovanie správ VMS Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu

Kód „ER“, po ktorom nasleduje dvojitá lomka (//), označuje koniec správy.

Údaj

Kód

Povinný (O)/

nepovinný (F) údaj

Obsah

Začiatok záznamu

SR

0

Systémový údaj označujúci začiatok záznamu

Príjemca

AD

0

Údaj týkajúci sa správy – príjemca, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Odosielateľ

FR

0

Údaj týkajúci sa správy – odosielateľ, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Vlajkový štát

FS

0

Údaj týkajúci sa správy – štátna vlajka, trojmiestny alfabetický kód (ISO-3166)

Typ správy

TM

0

Údaj týkajúci sa správy – typ správy (ENT, POS, EXI,

MAN)

Rádiový volací znak (IRCS)

RC

0

Údaj týkajúci sa plavidla – medzinárodný rádiový volací znak plavidla (IRCS)

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

0

Údaj týkajúci sa plavidla – jedinečné číslo zmluvnej strany, trojmiestny alfabetický kód (ISO-3166), za ktorým nasleduje číslo

Externé

registračné

číslo

XR

0

Údaj týkajúci sa plavidla – číslo uvedené na boku plavidla (ISO 8859.1)

Zemepisná šírka

LT

0

Údaj týkajúci sa polohy plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch S/J DD.ddd (WGS84)

Zemepisná dĺžka

LG

0

Údaj týkajúci sa polohy plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch V/Z DD.ddd (WGS84)

Kurz

CO

0

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

0

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

0

Údaj týkajúci sa polohy plavidla – dátum zaznamenania polohy UTC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

0

Údaj týkajúci sa polohy plavidla – hodina zaznamenania polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

0

Systémový údaj označujúci koniec záznamu

Údaje sa zasielajú vo formáte NAF v takto štruktúrovanej podobe:

Použité znaky musia byť v súlade s normou ISO 8859.1. Dvojitá lomka (//) a kód „SR“ označujú začiatok správy.

Každý údaj je určený svojím kódom a od ostatných údajov ho oddeľuje dvojitá lomka (//).

Údaj od kódu oddeľuje jedna lomka (/).

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova pred predbežným vykonávaním protokolu oznámi, či sa majú údaje VMS zasielať prostredníctvom FLUX TL a vo formáte CEFACT-ONU.

Dodatok 6
Kvalifikácie potrebné na zamestnávanie námorníkov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova na palubách plavidiel Európskej únie na lov vakovou sieťou a lovnou šnúrou

Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova zabezpečujú, aby personál, ktorý bude zamestnaný na plavidlách EÚ, spĺňal tieto požiadavky:

1.Minimálny vek námorníkov je 18 rokov.

2.Námorníci musia mať platné zdravotné osvedčenie, v ktorom sa potvrdzuje, že sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie im určenej pracovnej činnosti na mori. Toto osvedčenie vydáva riadne kvalifikovaný všeobecný lekár.

3.Námorníci absolvovali očkovania vyžadované v regióne na preventívne zdravotné účely, ktoré sú stále platné.

4.Námorníci musia mať aspoň jeden platný certifikát osvedčujúci tento základný bezpečnostný výcvik:

a)osobné záchranné techniky vrátane obliekania záchranných viest;

b)hasenie požiarov a požiarna prevencia;

c)základy prvej pomoci;

d)osobná bezpečnosť a sociálna zodpovednosť a

e)predchádzanie znečisteniu mora.

5.Okrem toho – najmä na veľkých rybárskych plavidlách – by námorníci mali:

a)ovládať námorné termíny a pokyny všeobecne používané na rybárskych plavidlách;

b)poznať bezpečnostné riziká spojené s rybolovnými činnosťami;

c)byť oboznámení s podmienkami prevádzky rybárskych plavidiel a súvisiacimi bezpečnostnými rizikami;

d)poznať rybárske vybavenie určené na rybolov vakovou sieťou a vedieť ho používať;

e)mať celkový prehľad a vedomosti o stabilite a plavebnej spôsobilosti lode a

f)mať všeobecné vedomosti o operáciách kotvenia a o manipulácii s vyväzovacími lanami a ich používaní.

Top