Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0617

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov Únie a ostatných zamestnancov Európskej únie za rok 2019 a opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú

COM/2019/617 final

V Bruseli28. 11. 2019

COM(2019) 617 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov Únie a ostatných zamestnancov Európskej únie za rok 2019 a opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú


1.CIEĽ SPRÁVY

Cieľom tejto správy je splniť povinnosť Komisie podľa článku 65 ods. 1 Služobného poriadku a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie („SP“) poskytnúť údaje týkajúce sa rozpočtového vplyvu odmien a dôchodkov úradníkov Únie vzhľadom na aktualizáciu odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ za rok 2019 a na opravné koeficienty, ktoré sa na ne uplatňujú.

Aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ za rok 2019 sa vykonáva v súlade s prílohou XI k SP a uskutoční sa pred koncom roka. Vychádza zo štatistických údajov pripravených Štatistickým úradom EÚ po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov, ktoré odrážajú stav v členských štátoch k 1. júlu 2019.

2.SÚVISLOSTI

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013 sa zmenil mechanizmus aktualizácie platov známy ako „metóda“, a to umožnením automatickej aktualizácie všetkých platov, dôchodkov a príspevkov. Na tento účel by sa príslušné sumy a opravné koeficienty uvedené v SP mali považovať za referenčné sumy a opravné koeficienty, ktoré podliehajú pravidelnej a automatickej aktualizácii. Komisia by mala pre informáciu uverejňovať aktualizované sumy a opravné koeficienty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, a to do dvoch týždňov od aktualizácie.

Podľa článku 65 ods. 4 SP sa v rokoch 2013 a 2014 neaktualizujú odmeny a dôchodky zamestnancov EÚ pôsobiacich v Belgicku a Luxembursku, t. j. v rokoch 2013 a 2014 v Belgicku a Luxembursku neprebehla žiadna aktualizácia platov zamestnancov EÚ. K tomuto kroku sa pristúpilo po obmedzenej úprave platov a dôchodkov za roky 2011 (0 %) a 2012 (0,8 %), ktorá bola dôsledkom globálneho prístupu k urovnaniu sporov týkajúcich sa úprav odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012.

V rokoch 2004 – 2019 zamestnanci EÚ čelili výraznej strate reálnej kúpnej sily, ktorá bola citeľnejšia než u štátnych zamestnancov v členských štátoch. V tomto období zamestnanci EÚ stratili približne 9,9 % svojej kúpnej sily, a to v dôsledku kombinovaného vplyvu reforiem služobného poriadku v rokoch 2004 a 2013 a zníženia úprav platov. V tom istom období sa štátnym zamestnancom v ústredných štátnych správach členských štátov znížila kúpna sila o 1,3 %.

Kombinovaný účinok neuplatnenia metódy na úpravu platov v rokoch 2011 a 2012 a zmrazenia odmien a dôchodkov v rokoch 2013 a 2014 priniesol približne 3 miliardy EUR úspor počas viacročného finančného rámca 2014 – 2020 (VFR) a asi 500 miliónov EUR ročne v dlhodobom horizonte. Posledné preskúmanie služobného poriadku celkovo prinieslo administratívne úspory približne 4,3 miliardy EUR v priebehu VFR. Okrem toho osobitné opatrenia, ktoré nemajú priamy vplyv na rozpočet, ako je predĺženie pracovného času a skrátenie ročnej dovolenky bez kompenzačnej úpravy platov, majú pre inštitúcie celkovú hodnotu približne 1,5 miliardy EUR.

3.Právne ustanovenia o aktualizácii odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, ako aj opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú

3.1.Aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ (článok 65 ods. 1 druhý pododsek SP)

V článku 65 ods. 1 druhom pododseku SP sa stanovuje, že určité sumy uvedené v danom pododseku, ktorými sa určujú základné platy, rôzne príspevky a koeficienty, sa každý rok aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované sumy v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

Okrem toho sa v článku 65 ods. 3 SP stanovuje, že tieto sumy (uvedené v článku 65 ods. 1 druhom pododseku) sa považujú za sumy, ktorých skutočná hodnota v určitom časovom bode podlieha aktualizácii bez toho, aby bol na to potrebný iný právny akt.

V článku 65a SP sa stanovuje, že pravidlá vykonávania článkov 64 a 65 SP sú uvedené v prílohe XI.

V súlade s článkom 3 prílohy XI k SP sa aktualizácia odmien a dôchodkov podľa článku 65 SP priamo odvodzuje od zmien kúpnej sily platov v štátnych správach jednotlivých štátov (špecifický ukazovateľ) a od zmien životných nákladov v Belgicku a Luxembursku (spoločný index).

Špecifickým ukazovateľom sa merajú zmeny v čistých odmenách štátnych zamestnancov v ústredných štátnych správach jednotlivých členských štátov po odpočítaní inflácie. Eurostat stanovuje tento ukazovateľ na základe informácií od jedenástich členských štátov uvedených v článku 1 ods. 4 prílohy XI.

Spoločným indexom sa merajú zmeny životných nákladov úradníkov EÚ v Belgicku a Luxembursku podľa rozdelenia zamestnancov pôsobiacich v týchto dvoch členských štátoch. Eurostat stanovuje tento index na základe informácií o cenách od belgických a luxemburských orgánov a informácií o počte zamestnancov z interných databáz inštitúcií EÚ.

Okrem toho článok 10 prílohy XI k služobnému poriadku stanovuje doložku o zmierňovaní, t. j. na hodnotu špecifického ukazovateľa sa vzťahuje horná hranica +2 % a dolná hranica –2 %. Ak hodnota špecifického ukazovateľa prekročí túto hranicu, použije sa na výpočet hodnoty ročnej aktualizácie hodnota hranice. Daná hranica sa potom bude uplatňovať s účinnosťou od 1. júla a zvyšok hodnoty ročnej aktualizácie sa uplatní s účinnosťou od 1. apríla nasledujúceho roka.

V článku 11 prílohy XI k služobnému poriadku sa stanovuje doložka o výnimke uplatniteľná v prípade poklesu celkového hrubého domáceho produktu EÚ. Doložka o výnimke sa uplatní, ak je hodnota špecifického ukazovateľa kladná, ale dôjde k poklesu celkového hrubého domáceho produktu EÚ za bežný rok. V takom prípade sa na výpočet hodnoty ročnej aktualizácie použije iba časť špecifického ukazovateľa a zvyšok sa odloží alebo sa vôbec nevyplatí.

3.2.Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ v rámci EÚ (článok 64 druhý odsek SP)

Podľa článku 64 SP sa odmena úradníka vyjadrená v eurách určí pomocou opravného koeficientu, ktorý je vyšší alebo nižší ako 100 % alebo je rovný 100 %, v závislosti od životných podmienok v jednotlivých miestach výkonu zamestnania. V Belgicku a Luxembursku sa neuplatňuje žiaden opravný koeficient, a to s ohľadom na osobitnú referenčnú úlohu týchto miest výkonu zamestnania ako hlavných a pôvodných sídiel väčšiny inštitúcií.

Okrem toho sa opravné koeficienty vytvárajú či rušia, ako aj každý rok aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely aktualizácie sa všetky hodnoty považujú za referenčné hodnoty. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované hodnoty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny a dôchodky, sa určí (v súlade s článkom 3 prílohy XI k SP) na základe pomeru medzi príslušnými ekonomickými paritami uvedenými v článku 1 prílohy XI a výmennými kurzmi pre príslušné krajiny uvedenými v článku 63 SP.

Na základe ekonomických parít pre odmeny sa stanoví ekvivalentnosť kúpnej sily odmien vyplácaných v Bruseli ako referenčnom meste a odmien vyplácaných v ostatných miestach výkonu zamestnania. Eurostat tieto parity vypočíta po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov.

Na základe ekonomických parít pre dôchodky sa stanoví ekvivalentnosť kúpnej sily dôchodkov vyplácaných v Belgicku, ako referenčnej krajine, a dôchodkov vyplácaných v ostatných krajinách pobytu. Eurostat tieto parity vypočíta po dohode s národnými štatistickými úradmi. V súlade s článkom 20 prílohy XIII k služobnému poriadku sa opravné koeficienty uplatňujú len na tú časť dôchodku, ktorá zodpovedá dôchodkovým právam získaným pred 1. májom 2004. Minimálny uplatniteľný opravný koeficient pre dôchodky je 100.

V súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku sú na určité prevody realizované úradníkmi a ostatnými zamestnancami uplatniteľné osobitné opravné koeficienty.

3.3.Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách (článok 13 ods. 1 prílohy X k SP)

Články 11, 12 a 13 prílohy X k SP obsahujú ustanovenia o vyplácaní odmien úradníkom a ostatným zamestnancom pôsobiacim v tretích krajinách. Odmena sa v EÚ vypláca v eurách a podlieha opravnému koeficientu, ktorý je uplatniteľný na odmenu úradníkov zamestnaných v Belgicku, avšak na žiadosť úradníka sa môže celá odmena alebo jej časť vyplatiť v mene predmetnej krajiny výkonu zamestnania. V takom prípade podlieha opravnému koeficientu stanovenému pre dané miesto zamestnania a prepočíta sa na základe príslušného výmenného kurzu.

Opravné koeficienty sa raz ročne aktualizujú podľa pravidiel stanovených v prílohe XI k SP s cieľom v maximálnej možnej miere zabezpečiť, aby úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci Únie disponovali ekvivalentnou kúpnou silou bez ohľadu na ich miesto výkonu zamestnania. Na účely aktualizácie sa všetky hodnoty považujú za referenčné hodnoty. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované hodnoty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

S cieľom zabezpečiť ekvivalentnosť kúpnej sily odmien vyplácaných v Bruseli a odmien vyplácaných v iných miestach výkonu zamestnania Eurostat vypočíta ekonomické parity. Opravný koeficient je faktor, ktorý sa získa vydelením hodnoty ekonomickej parity výmenným kurzom. Použité výmenné kurzy sú stanovené v súlade s pravidlami pre plnenie všeobecného rozpočtu EÚ a zodpovedajú dátumu uplatnenia opravných koeficientov.

3.4.Priebežná aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ v rámci EÚ (článok 65 ods. 2 SP)

V článku 65 ods. 2 sa stanovuje, že v prípade podstatnej zmeny životných nákladov sa sumy uvedené v článku 65 ods. 1 a opravné koeficienty uvedené v článku 64 aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované sumy a opravné koeficienty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

V súlade s článkom 4 ods. 1 prílohy XI k SP sa priebežné aktualizácie odmien a dôchodkov, ktoré nadobudnú účinnosť k 1. januáru, vykonávajú v prípade podstatnej zmeny životných nákladov v čase medzi júnom a decembrom (na základe prahu citlivosti vymedzeného v článku 6 prílohy XI k SP) a s primeranou rezervou s ohľadom na prognózu zmeny kúpnej sily v priebehu referenčného obdobia bežného roku. Priebežné aktualizácie sa zohľadnia pri ročnej aktualizácii platov.

Okrem toho podľa článku 6 prílohy XI k SP sa priebežná aktualizácia vykoná pre všetky miesta (vrátane Bruselu a Luxemburgu), ak sa dosiahne alebo prekročí prah citlivosti v Bruseli a Luxemburgu. Ak sa tento prah citlivosti v Bruseli a Luxemburgu nedosiahne, priebežná aktualizácia sa vykoná len pre tie miesta, kde bol prah citlivosti dosiahnutý alebo prekročený.

V súlade s článkom 7 prílohy XI k SP sa výška priebežnej aktualizácie rovná spoločnému indexu, ktorý je v prípade potreby vynásobený polovicou predpokladaného špecifického ukazovateľa, ak je tento predbežný odhad záporný.

Opravné koeficienty predstavujú pomer medzi príslušnou ekonomickou paritou a výmenným kurzom stanoveným v článku 63 SP, ktorý je vynásobený hodnotou aktualizácie, pokiaľ sa v prípade Belgicka a Luxemburska nedosiahol prah citlivosti.

3.5.Predbežná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách (článok 13 ods. 2 prílohy X k SP)

Keď sa v prípade danej krajiny zistí, že zmena životných nákladov meraná na základe opravného koeficientu a príslušného výmenného kurzu presiahla od poslednej aktualizácie 5 %, okrem ročnej aktualizácie odmien úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách podľa článku 13 ods. 1 prílohy X k SP (pozri bod 3.3 vyššie) sa vykoná aj predbežná aktualizácia opravného koeficientu v súlade s postupom stanoveným v článku 13 ods. 1 prílohy X k SP.

Eurostat poskytne výpočet ekonomických parít s cieľom zabezpečiť ekvivalentnosť kúpnej sily odmien vyplácaných v Bruseli a odmien vyplácaných v iných miestach výkonu zamestnania. Opravný koeficient je faktor, ktorý sa získa vydelením hodnoty ekonomickej parity výmenným kurzom. Použité výmenné kurzy sú stanovené v súlade s pravidlami pre plnenie všeobecného rozpočtu EÚ a zodpovedajú dátumu uplatnenia opravných koeficientov.

4.Aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, ako aj opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú, za rok 2019

Komisia berie na vedomie jednotlivé aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, ktoré sa vykonávajú v súlade s prílohou XI k SP počas referenčného obdobia dvanástich mesiacov do 1. júla 2019 a uskutočnia sa do konca roka 2019. Tieto aktualizácie uvedené ďalej v zozname v bode 4 vychádzajú zo štatistických údajov pripravených Štatistickým úradom EÚ po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov, ktoré odrážajú stav v členských štátoch 1 k 1. júlu 2019.

4.1.Aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ za rok 2019 (článok 65 ods. 1 druhý pododsek SP)

V súlade s článkom 1 prílohy XI k SP vypracoval Eurostat správu o zmenách životných nákladov v Belgicku a Luxembursku, o zmenách kúpnej sily platov v štátnych správach jednotlivých štátov, ako aj o ekonomických paritách, z ktorých sa odvodzujú rôzne opravné koeficienty 2 .

Priemerná zmena kúpnej sily odmien štátnych zamestnancov za referenčné obdobie meraná podľa špecifického ukazovateľa predstavuje +0,5 %.

Zmena životných nákladov v Belgicku a Luxembursku za referenčné obdobie meraná podľa spoločného indexu vypočítaného Eurostatom predstavuje +1,5 %. Podľa článku 3 ods. 2 prílohy XI k SP sa hodnota aktualizácie získa súčinom špecifického ukazovateľa a spoločného indexu vypočítaného Eurostatom. Aktualizácia odmien a dôchodkov v Belgicku a Luxembursku preto predstavuje 2 %. V súlade s článkom 3 ods. 5 prílohy XI k SP sa v Belgicku ani v Luxembursku neuplatňuje žiadny opravný koeficient.

Globálny špecifický ukazovateľ (0,5 %) je nižší ako prahová hodnota požadovaná na uplatnenie doložky o zmierňovaní (horná hranica +2 %), ktorá sa preto neuplatňuje.

Keďže prognóza vývoja HDP v reálnych hodnotách je kladná (1,1 %) 3 , doložka o výnimke sa neuplatňuje.

Komisia teda do konca roka 2019 uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie aktualizované sumy uvedené v článku 65 ods. 1 druhom pododseku SP uplatniteľné od 1. júla 2019 na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sa uvádza v prílohe I k tejto správe.

4.2.Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ v rámci EÚ za rok 2019 (článok 64 druhý odsek SP)

V súlade s článkom 1 prílohy XI k SP vypracoval Eurostat správu o zmenách životných nákladov v Belgicku a Luxembursku, o zmenách kúpnej sily platov v štátnych správach jednotlivých štátov, ako aj o ekonomických paritách, z ktorých sa odvodzujú rôzne opravné koeficienty 4 .

Mimo Belgicka a Luxemburska je aktualizácia odmien a dôchodkov výsledkom súčinu úpravy v Belgicku a Luxembursku a zmeny opravných koeficientov a výmenného kurzu.

Eurostat vypočítal opravné koeficienty, ktoré sú uplatniteľné na odmeny, dôchodky a prevody časti odmeny, takto:

4.1.1.Opravné koeficienty pre zamestnancov mimo Belgicka a Luxemburska

Eurostat po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov vypočítal ekonomické parity, na základe ktorých sa stanovuje ekvivalentnosť kúpnej sily odmien vyplácaných v Bruseli a odmien vyplácaných v ostatných miestach zamestnania k 1. júlu 2019.

Opravné koeficienty, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov zamestnaných v členských štátoch okrem Belgicka a Luxemburska, sa určujú na základe pomeru medzi týmito ekonomickými paritami a výmennými kurzmi platnými k 1. júlu 2019.

Komisia teda do konca roka 2019 uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2019 na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sa uvádza v prílohe I k tejto správe.

4.1.2.Opravné koeficienty pre DÔCHODKY mimo Belgicka a Luxemburska a opravné koeficienty pre PREVODY:

Eurostat po dohode s národnými štatistickými úradmi vypočítal ekonomické parity, na základe ktorých sa stanovuje ekvivalentnosť kúpnej sily dôchodkov vyplácaných v Belgicku a dôchodkov vyplácaných v ostatných krajinách pobytu k 1. júlu 2019.

Opravné koeficienty pre dôchodky osôb bývajúcich v rôznych krajinách mimo Belgicka a Luxemburska sa určujú na základe pomeru medzi týmito ekonomickými paritami a výmennými kurzmi platnými k 1. júlu 2019. V súlade s článkom 20 prílohy XIII k SP sa opravné koeficienty uplatňujú len na tú časť dôchodku, ktorá zodpovedá dôchodkovým právam získaným pred 1. májom 2004.

V súlade s ustanoveniami článku 17 prílohy VII k SP sú tieto opravné koeficienty priamo uplatniteľné na prevody realizované úradníkmi a ostatnými zamestnancami.

Komisia teda do konca roka 2019 uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2019 na dôchodky vyplatené mimo Belgicka a Luxemburska a opravné koeficienty pre prevody úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sa uvádza v prílohe I k tejto správe.

4.3.Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, za rok 2019 (článok 13 ods. 1 prílohy X k SP)

Štatistické údaje, ktoré má Komisia k dispozícii, obsahovali zoznam 145 miest výkonu zamestnania. Ekonomické parity neboli predložené v prípade nedostupnosti alebo nespoľahlivosti údajov v dôsledku nestabilnej miestnej situácie alebo vzhľadom na iné dôvody.

Opravné koeficienty pre všetky miesta výkonu zamestnania mimo EÚ boli vypočítané k 1. júlu 2019. Ročnou aktualizáciou sa stanovili opravné koeficienty odvodené z parít oznámených Eurostatom k 1. júlu 2019.

Komisia teda do konca roka 2019 uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie opravné koeficienty, ktoré sú uplatniteľné od 1. júla 2019 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, ako sa uvádza v prílohe II k tejto správe.

4.4.Priebežná aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ v rámci EÚ za rok 2019 (článok 65 ods. 2 SP)

V súlade s článkom 4 prílohy XI k SP bolo potrebné aktualizovať odmeny a dôchodky na tých miestach, kde došlo k podstatnej zmene životných nákladov.

Eurostat po dohode s národnými štatistickými úradmi vypočítal 5 , že zmena životných nákladov v Belgicku a Luxembursku, meraná spoločným indexom za obdobie od júna 2018 do decembra 2018 predstavovala 0,8 %.

Zmeny životných nákladov mimo Belgicka a Luxemburska počas referenčného obdobia sa merali pomocou implicitných indexov vypočítaných Eurostatom 6 . Tieto indexy sa vypočítali súčinom spoločného indexu a zmeny ekonomickej parity.

Prah citlivosti je v prípade podstatných zmien životných nákladov pre obdobie dvanástich mesiacov 6 % (3 % pre obdobie 6 mesiacov).

Keďže spoločný index za referenčné obdobie (jún 2018 – december 2018) predstavoval 100,8 (t. j. +0,8 %), táto zmena zostala v medziach stanovenej prahovej hodnoty (±3,0 %). V dôsledku toho sa nevyžadovala žiadna priebežná aktualizácia nominálnych odmien a dôchodkov úradníkov EÚ v Belgicku a Luxembursku.

Opravné koeficienty predstavujú pomer medzi príslušnou ekonomickou paritou a výmenným kurzom vynásobeným hodnotou priebežnej aktualizácie, pokiaľ sa v prípade Bruselu a Luxemburgu nedosiahol prah citlivosti.

Eurostat po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov vypočítal 7 , že v rámci EÚ neexistuje žiadne miesto výkonu služby s implicitným cenovým indexom, ktorý by presahoval uvedenú prahovú hodnotu za dané obdobie. V dôsledku toho sa nevyžadovala žiadna priebežná aktualizácia opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.

Eurostat po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov takisto vypočítal 8 , že neexistoval žiadny členský štát EÚ s implicitným cenovým indexom, ktorý by presahoval uvedenú prahovú hodnotu za dané obdobie. V dôsledku toho sa nevyžadovala žiadna priebežná aktualizácia opravných koeficientov vypočítaných Eurostatom pre dôchodky v uvedených krajinách.

Nebolo teda potrebné, aby Komisia uverejnila v sérii C Úradného vestníka Európskej únie priebežnú aktualizáciu opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné od 1. januára 2019 na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ pôsobiacich v EÚ.

4.5.Predbežná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, za rok 2019 (článok 13 ods. 2 prílohy X k SP)

4.1.3.Za obdobie od augusta 2018 do januára 2019

Zo štatistických údajov, ktoré má Komisia k dispozícii 9 , vyplýva, že zmena životných nákladov meraná na základe opravných koeficientov a zodpovedajúceho výmenného kurzu od posledného stanovenia opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny, ktoré sa vyplácajú v mene príslušnej krajiny výkonu zamestnania úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskej únie pôsobiacim v tretích krajinách, teda od 1. júla 2018, v prípade určitých tretích krajín prekročila 5 %.

V súlade s článkom 13 druhým odsekom prílohy X k SP v takom prípade musela prebehnúť predbežná aktualizácia opravných koeficientov v súlade s postupom stanoveným v prílohe XI k SP.

Predbežnou aktualizáciou sa stanovili opravné koeficienty odvodené z parít oznámených Eurostatom k 1. augustu, 1. septembru, 1. októbru, 1. novembru, 1. decembru 2018 a 1. januáru 2019.

Komisia teda 18. júna 2019 uverejnila v sérii C 10 Úradného vestníka Európskej únie šesť mesačných tabuliek, v ktorých sú uvedené dotknuté krajiny, príslušné opravné koeficienty a dátumy uplatniteľnosti jednotlivých koeficientov.

4.1.4.Za obdobie od februára 2019 do júna 2019

Zo štatistických údajov, ktoré má Komisia k dispozícii 11 , vyplýva, že zmena životných nákladov meraná na základe opravných koeficientov a zodpovedajúceho výmenného kurzu od posledného stanovenia opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny, ktoré sa vyplácajú v mene príslušnej krajiny výkonu práce úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom EÚ pôsobiacim v tretích krajinách, v prípade určitých tretích krajín prekročila 5 %.

V súlade s článkom 13 druhým odsekom prílohy X k SP v takom prípade musela prebehnúť predbežná aktualizácia opravných koeficientov v súlade s postupom stanoveným v prílohe XI k SP.

Predbežnou aktualizáciou sa stanovili opravné koeficienty odvodené z parít oznámených Eurostatom k 1. februáru, 1. marcu, 1. aprílu, 1. máju a 1. júnu 2019.

Komisia teda do konca roka 2019 uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie päť mesačných tabuliek, v ktorých sú uvedené dotknuté krajiny, príslušné opravné koeficienty a dátumy uplatniteľnosti jednotlivých koeficientov, ako sa uvádza v prílohe III k tejto správe.

5.Rozpočtový vplyv odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, ako aj opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú

V tomto oddiele sa uvádza podrobný odhad rozpočtového vplyvu aktualizácií týkajúcich sa odmien a dôchodkov zamestnancov EÚ v roku 2019.

5.1.Aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ za rok 2019 (článok 65 ods. 1 druhý pododsek SP)

Aktualizácia súm uvedených v článku 65 ods. 1 druhom pododseku SP má finančný vplyv na všetky rozpočtové riadky súvisiace s výdavkami na zamestnancov vo všetkých inštitúciách a agentúrach.

v mil. EUR

Okruh V

Ostatné okruhy (I až IV)

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Odhadovaný vplyv na výdavky

+66,1

+132,1

+132,1

+17,6

+35,3

+35,3

Odhadovaný vplyv na príjmy

+8,7

+17,4

+17,4

+3,0

+6,0

+6,0

5.2.Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ v rámci EÚ za rok 2019 (článok 64 druhý odsek SP a článok 20 ods. 1 prílohy XIII k SP)

Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny a dôchodky zamestnancov EÚ v členských štátoch, ale mimo Bruselu a Luxemburgu, účinná od 1. júla 2019, má finančný vplyv na viaceré rozpočtové riadky súvisiace s výdavkami na zamestnancov.

v mil. EUR

Okruh V

Ostatné okruhy (I až IV)

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Odhadovaný vplyv na výdavky

+1,6

+3,2

+3,2

+1,5

+3,0

+3,0

5.3.Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, za rok 2019 (článok 13 ods. 1 prílohy X k SP)

Ročná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny dotknutých zamestnancov EÚ v tretích krajinách, účinná od 1. júla 2019, má finančný vplyv na viaceré rozpočtové riadky súvisiace s výdavkami na zamestnancov v rámci okruhu V.

v mil. EUR

Okruh V

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Odhadovaný vplyv na výdavky

+0,2

+0,4

+0,4

5.4.Predbežná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, za rok 2019 (článok 13 ods. 2 prílohy X k SP)

5.1.1.Za obdobie od augusta 2018 do januára 2019

Predbežná aktualizácia určitých opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny dotknutých zamestnancov EÚ v tretích krajinách, účinná od 1. augusta 2018, 1. septembra 2018, 1. októbra 2018, 1. novembra 2018, 1. decembra 2018 a 1. januára 2019, má finančný vplyv na viaceré rozpočtové riadky súvisiace s výdavkami na zamestnancov v rámci okruhu V.

v mil. EUR

Okruh V

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Odhadovaný vplyv na výdavky

−0,3

−0,6

−0,6

5.1.2.Za obdobie od februára 2019 do júna 2019

Priebežná aktualizácia určitých opravných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na odmeny dotknutých zamestnancov EÚ v tretích krajinách, účinná od 1. februára 2019, 1. marca 2019, 1. apríla 2019, 1. mája 2019 a 1. júna 2019, má finančný vplyv na viaceré rozpočtové riadky súvisiace s výdavkami na zamestnancov v rámci okruhu V.

v mil. EUR

Okruh V

Rok
2019

Rok
2020

Ďalšie roky

Odhadovaný vplyv na výdavky

+0,01

0,02

0,02Prílohy:

1.Návrh na uverejnenie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie – Aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, ako aj opravných koeficientov, ktoré sú na uplatniteľné, za rok 2019

2.Návrh na uverejnenie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie – Aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, za rok 2019

3.Návrh na uverejnenie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie – Priebežná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, za obdobie od februára 2019 do júna 2019

(1)    Odkazuje sa najmä na tieto správy Eurostatu:
(2)    Správa Eurostatu z 31. októbra 2019 o ročnej aktualizácii odmien a dôchodkov úradníkov EÚ za rok 2019 v súlade s článkami 64 a 65 a prílohou XI k služobnému poriadku, ktorý sa vzťahuje na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2019 upravujú odmeny aktívnych zamestnancov a dôchodky zamestnancov na dôchodku a ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2019 aktualizujú opravné koeficienty uplatňované na odmeny aktívnych zamestnancov pôsobiacich na miestach výkonu služby v rámci EÚ a mimo EÚ, na dôchodky zamestnancov na dôchodku podľa ich krajiny pobytu a na prevody dôchodkov.
(3)    V európskej hospodárskej prognóze, ktorú uverejnilo GR ECFIN 7. novembra 2019, sa uvádza aktuálny odhad, že HDP v EÚ sa v roku 2019 zvýši o 1,1 % a v budúcom roku o 1,2 %.
(4)    Správa Eurostatu z 31. októbra 2019 o ročnej aktualizácii odmien a dôchodkov úradníkov EÚ za rok 2019 (pozri poznámku pod čiarou č. 2).
(5)    Správa Eurostatu z 29. apríla 2019 o priebežnej aktualizácii odmien a dôchodkov úradníkov EÚ v súlade s článkami 64, 65 a prílohou XI k služobnému poriadku, ktorý sa vzťahuje na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.
(6)      Tamže.
(7)      Tamže.
(8)      Tamže.
(9)    Správa Eurostatu z 29. apríla 2019 o predbežnej aktualizácii opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich na delegáciách mimo EÚ v súlade s článkom 64, prílohou X a prílohou XI k služobnému poriadku, ktorý sa vzťahuje na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.
(10)    Ú. v. EÚ C 207, 18.6.2019, s. 3.
(11)    Správa Eurostatu z pondelok, 28. októbra 2019 o predbežnej aktualizácii opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich na delegáciách mimo EÚ v súlade s článkom 64, prílohou X a prílohou XI k služobnému poriadku, ktorý sa vzťahuje na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.
Top

V Bruseli28. 11. 2019

COM(2019) 617 final

PRÍLOHY

k

správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade

o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov Únie a ostatných zamestnancov Európskej únie za rok 2019 a opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú

PRÍLOHA I

ROČNÁ AKTUALIZÁCIA ODMIEN A DÔCHODKOV ÚRADNÍKOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV EURÓPSKEJ ÚNIE, AKO AJ OPRAVNÝCH KOEFICIENTOV, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA TIETO ODMENY A DÔCHODKY, ZA ROK 2019

1.1. Tabuľka, v ktorej sa uvádza výška základného mesačného platu pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčných skupinách AD a AST podľa článku 66 služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019:

1. 7. 2019

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

2. Tabuľka, v ktorej sa uvádza výška základného mesačného platu pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčnej skupine AST/SC podľa článku 66 služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019:

1. 7. 2019

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

4 844,35

5 047,92

5 260,04

5 406,37

5 481,07

5

4 281,60

4 461,52

4 649,65

4 778,33

4 844,35

4

3 784,23

3 943,23

4 108,94

4 223,26

4 281,60

3

3 344,61

3 485,15

3 631,63

3 732,64

3 784,23

2

2 956,07

3 080,30

3 209,75

3 299,04

3 344,61

1

2 612,68

2 722,47

2 836,88

2 915,78

2 956,07

3. Tabuľka s opravnými koeficientmi, ktoré sú uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie podľa článku 64 služobného poriadku, obsahujúca:

– opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2019 na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku (uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky),

– opravné koeficienty uplatniteľné od 1. januára 2020 podľa článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a ostatných zamestnancov (uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky),

– opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2019 na dôchodky podľa článku 20 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku (uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky).

1

2

3

4

 

Odmena

Prevod

Dôchodok

Krajina/Miesto

1. 7. 2019

1. 1. 2020

1. 7. 2019

Bulharsko

57,5

55,7

 

Česká republika

85,5

74,0

 

Dánsko

129,3

132,2

132,2

Nemecko

99,4

100,5

100,5

Bonn

95,1

 

Karlsruhe

96,5

 

Mníchov

110,3

 

Estónsko

83,3

86,0

 

Írsko

119,2

123,3

123,3

Grécko

81,8

79,0

 

Španielsko

91,6

89,2

 

Francúzsko

117,7

110,0

110,0

Chorvátsko

75,9

67,3

 

Taliansko

95,2

95,5

 

Varese

90,0

 

Cyprus

78,9

82,4

 

Lotyšsko

78,6

73,1

 

Litva

75,1

67,7

 

Maďarsko

75,3

64,0

 

Malta

92,0

95,3

 

Holandsko

111,5

111,3

111,3

Rakúsko

106,0

108,2

108,2

Poľsko

71,1

60,8

 

Portugalsko

88,6

86,7

 

Rumunsko

65,3

55,9

 

Slovinsko

84,6

82,2

 

Slovensko

79,0

69,2

 

Fínsko

118,1

120,3

120,3

Švédsko

120,5

110,5

110,5

Spojené kráľovstvo

132,9

121,4

121,4

Culham

102,0

 

 

4.1. Výška príspevku počas rodičovskej dovolenky podľa článku 42a druhého odseku služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 1023,56 EUR.

4.2. Výška príspevku počas rodičovskej dovolenky podľa článku 42a tretieho odseku služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 1364,75 EUR.

5.1. Základná výška príspevku na domácnosť podľa článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 191,44 EUR.

5.2. Výška prídavku na nezaopatrené dieťa podľa článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 418,31 EUR.

5.3. Výška príspevku na vzdelanie podľa článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 283,82 EUR.

5.4. Výška príspevku na vzdelanie podľa článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 102,18 EUR.

5.5. Minimálna výška príspevku na expatriáciu podľa článku 69 služobného poriadku a článku 4 ods. 1 druhého pododseku prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019 – 567,38 EUR.

5.6. Výška príspevku na expatriáciu podľa článku 134 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019 – 407,88 EUR.

6.1. Výška príspevku na kilometrovné podľa článku 7 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019:

0 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km

0,2110 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km

0,3518 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,2110 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,0703 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0340 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý kilometer nad

10 000 km.

6.2. Výška doplnkového paušálneho príplatku k príspevku na kilometrovné podľa článku 7 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019:

– 105,51 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 od 600 km do 1 200 km,

– 211,02 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 väčšia ako 1200 km.

7.1. Výška príspevku na kilometrovné podľa článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. januára 2020:

0 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km

0,4255 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km

0,7091 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,4255 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,1417 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0684 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý kilometer nad

10 000 km. 

7.2. Výška doplnkového paušálneho príplatku k príspevku na kilometrovné podľa článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. januára 2020:

– 212,72 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestom výkonu zamestnania a miestom pôvodu od 600 km do 1 200 km,

– 425,41 EUR ak je geografická vzdialenosť medzi miestom výkonu zamestnania a miestom pôvodu väčšia ako 1 200 km.

8. Výška diét podľa článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019:

   43,97 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

   35,46 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

9. Výška dolnej hranice príspevku na usídlenie podľa článku 24 ods. 3 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

   1251,74 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

   744,28 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

10.1. Výška dolnej a hornej hranice príspevku v nezamestnanosti podľa článku 28a ods. 3 druhého pododseku Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

– 1501,22 EUR (dolná hranica),

– 3002,43 EUR (horná hranica).

10.2. Výška štandardného príspevku podľa článku 28a ods. 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019 – 1364,75 EUR.

11. Tabuľka s výškou sadzieb základných platov podľa článku 93 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

FUNKČNÁ SKUPINA

1. 7. 2019

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 547,83

6 683,99

6 822,98

6 964,87

7 109,72

7 257,57

7 408,48

 

17

5 787,14

5 907,48

6 030,33

6 155,74

6 283,75

6 414,42

6 547,83

 

16

5 114,82

5 221,17

5 329,76

5 440,60

5 553,75

5 669,25

5 787,14

 

15

4 520,60

4 614,61

4 710,58

4 808,54

4 908,54

5 010,61

5 114,82

 

14

3 995,43

4 078,52

4 163,34

4 249,92

4 338,32

4 428,50

4 520,60

 

13

3 531,26

3 604,70

3 679,65

3 756,19

3 834,29

3 914,03

3 995,43

12

4 520,54

4 614,54

4 710,51

4 808,45

4 908,44

5 010,51

5 114,71

 

11

3 995,40

4 078,47

4 163,28

4 249,85

4 338,23

4 428,44

4 520,54

 

10

3 531,25

3 604,68

3 679,63

3 756,16

3 834,26

3 914,00

3 995,40

 

9

3 121,03

3 185,93

3 252,18

3 319,82

3 388,86

3 459,31

3 531,25

 

8

2 758,47

2 815,83

2 874,39

2 934,15

2 995,18

3 057,46

3 121,03

II

7

3 120,96

3 185,88

3 252,14

3 319,76

3 388,84

3 459,31

3 531,26

 

6

2 758,34

2 815,70

2 874,27

2 934,05

2 995,07

3 057,37

3 120,96

 

5

2 437,84

2 488,53

2 540,30

2 593,15

2 647,06

2 702,13

2 758,34

 

4

2 154,58

2 199,39

2 245,14

2 291,85

2 339,50

2 388,17

2 437,84

I

3

2 654,27

2 709,35

2 765,60

2 822,99

2 881,57

2 941,37

3 002,43

 

2

2 346,48

2 395,18

2 444,90

2 495,64

2 547,44

2 600,32

2 654,27

 

1

2 074,40

2 117,47

2 161,40

2 206,26

2 252,05

2 298,79

2 346,48

12. Výška dolnej hranice príspevku na usídlenie podľa článku 94 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

   941,53 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

   558,22 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

13.1. Výška dolnej a hornej hranice príspevku v nezamestnanosti podľa článku 96 ods. 3 druhého pododseku Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

– 1 125,91 EUR (dolná hranica),

– 2 251,80 EUR (horná hranica).

13.2. Výška štandardného príspevku podľa článku 96 ods. 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa stanovuje na 1023,56 EUR.

13.3. Výška dolnej a hornej hranice príspevku v nezamestnanosti podľa článku 136 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

– 990,55 EUR (dolná hranica),

– 2 330,72 EUR (horná hranica).

14. Výška príspevkov za prácu na zmeny podľa článku 1 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 1 :

– 429,05 EUR,

– 647,59 EUR,

– 708,05 EUR,

– 965,31 EUR.

15. Koeficient uplatniteľný od 1. júla 2019 na sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 2 – 6,1934.16. Tabuľka so sumami stanovenými v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2019:

1. 7. 2019

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

20 624,20

20 624,20

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

19 792,50

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 994,33

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 837,60

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

12 077,61

12 585,13

13 113,98

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 590,57

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

8 338,57

8 688,98

9 054,10

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

7 369,90

7 679,59

8 002,30

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

6 513,76

6 787,48

7 072,70

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 251,08

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 524,91

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 883,11

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 315,85

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

17. Výška pevného príspevku uvedeného v bývalom článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platnému pred 1. májom 2004, ktorá sa používa na účely uplatnenia článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku, uplatniteľná od 1. júla 2019:

– 148,01 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do platových tried C4 alebo C5,

– 226,94 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do platových tried C1, C2 alebo C3.

18. Tabuľka s výškou sadzieb základných platov podľa článku 133 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2019:

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

Základný plat pri práci na plný úväzok

1 886,92

2 198,26

2 383,36

2 584,07

2 801,67

3 037,62

3 293,42

Trieda

8

9

10

11

12

13

14

Základný plat pri práci na plný úväzok

3 570,78

3 871,47

4 197,48

4 550,94

4 934,19

5 349,69

5 800,20

Trieda

15

16

17

18

19

 

 

Základný plat pri práci na plný úväzok

6 288,64

6 818,22

7 392,39

8 014,89

8 689,85

 

 

PRÍLOHA II

ROČNÁ AKTUALIZÁCIA

OPRAVNÝCH KOEFICIENTOV, KTORÉ SÚ UPLATNITEĽNÉ NA ODMENY ÚRADNÍKOV, DOČASNÝCH ZAMESTNANCOV A ZMLUVNÝCH ZAMESTNANCOV EURÓPSKEJ ÚNIE PÔSOBIACICH V TRETÍCH KRAJINÁCH 3

MIESTO VÝKONU ZAMESTNANIA

Ekonomická parita
júl 2019

Výmenný kurz
júl 2019 (*)

Opravný koeficient
júl 2019 (**)

Afganistan (***)

0

0

0

Albánsko

77,27

121,820

63,4

Alžírsko

87,59

135,123

64,8

Angola

398,2

387,638

102,7

Argentína

23,65

48,2543

49,0

Arménsko

409,9

544,320

75,3

Austrália

1,544

1,62510

95,0

Azerbajdžan

1,680

1,93290

86,9

Bangladéš

79,94

96,0765

83,2

Barbados

2,371

2,28618

103,7

Bielorusko

1,883

2,31690

81,3

Belize

1,779

2,27400

78,2

Benin

506,1

655,957

77,2

Bolívia

6,563

7,85667

83,5

Bosna a Hercegovina (Banja Luka)(***)

0

0

0

Bosna a Hercegovina (Sarajevo)

1,204

1,95583

61,6

Botswana

8,008

12,1359

66,0

Brazília

3,165

4,38680

72,1

Burkina Faso

608,1

655,957

92,7

Burundi

1755

2101,66

83,5

Kambodža

3542

4656,00

76,1

Kamerun

557,9

655,957

85,1

Kanada

1,412

1,49280

94,6

Kapverdy

77,75

110,265

70,5

Stredoafrická republika

717,1

655,957

109,3

Čad

559,4

655,957

85,3

Čile

658,1

775,786

84,8

Čína

6,606

7,81990

84,5

Kolumbia

2222

3628,36

61,2

Komory

368,6

491,968

74,9

Kongo (Brazzaville)

782,5

655,957

119,3

Kostarika

483,5

664 571

72,8

Kuba (*)

0,9512

1,13700

83,7

Konžská demokratická republika (Kinshasa)

1978

1859,06

106,4

Džibutsko

175,5

202 068

86,9

Dominikánska republika

32,24

57,7476

55,8

Ekvádor (*)

0,8419

1,13700

74,0

Egypt

14,42

19,0314

75,8

Salvádor (*)

0,7978

1,13700

70,2

Eritrea

20,37

17,4046

117,0

Svazijsko

10,25

16,0893

63,7

Etiópia

30,17

32,8448

91,9

Fidži

1 799

2,45459

73,3

Gabon

678,7

655,957

103,5

Gambia

35,53

56,2300

63,2

Gruzínsko

1,976

3,1838

62,1

Ghana

5,010

5,98255

83,7

Guatemala

7,450

8,76521

85,0

Guinea (Konakry)

9482

10359,8

91,5

Guinea Bissau

498,7

655,957

76,0

Guayana

169,2

238,385

71,0

Haiti

82,64

105,839

78,1

Honduras

19,54

27,8690

70,1

Hongkong

10,12

8,8836

113,9

Island

176,9

141,700

124,8

India

59,22

78,5675

75,4

Indonézia (Banda Aceh) (***)

0

0

0

Indonézia (Jakarta)

11299

16077,2

70,3

Irán (***)

0

0

0

Irak (***)

0

0

0

Izrael

4,323

4,07590

106,1

Pobrežie Slonoviny

587,9

655,957

89,6

Jamajka

119,2

144,585

82,4

Japonsko

124,1

122,640

101,2

Jordánsko

0,8007

0,80613

99,3

Kazachstan

265,0

431,050

61,5

Keňa

98,21

116,014

84,7

Kosovo

0,7015

1,00000

70,2

Kirgizsko

55,71

79,0348

70,5

Laos

7658

9872,50

77,6

Libanon

1671

1714,03

97,5

Lesoto

10,44

16,0893

64,9

Libéria (*)

2,190

1,13700

192,6

Líbya (***)

0

0

0

Madagaskar

3308

4091,11

80,9

Malawi

474,8

885,644

53,6

Malajzia

2,986

4,71170

63,4

Mali

483,8

655,957

73,8

Mauritánia

29,26

41,9150

69,8

Maurícius

28,63

40,3618

70,9

Mexiko

13,39

21,7397

61,6

Moldavsko

13,31

20,7388

64,2

Mongolsko

2051

3021,09

67,9

Čierna Hora

0,6288

1,00000

62,9

Maroko

7,754

10,8400

71,5

Mozambik

55,54

70,7000

78,6

Mjanmarsko

1088

1746,43

62,3

Namíbia

12,50

16,0893

77,7

Nepál

113,5

126,470

89,7

Nová Kaledónia

127,7

119,332

107,0

Nový Zéland

1,632

1,69960

96,0

Nikaragua

28,94

37,6599

76,8

Niger

488,8

655,957

74,5

Nigéria

307,1

348,959

88,0

Severné Macedónsko

32,08

61,4951

52,2

Nórsko

12,51

9,68430

129,2

Pakistan

77,88

178,917

43,5

Panama (*)

0,9641

1,13700

84,8

Papua-Nová Guinea

3,485

3,84772

90,6

Paraguaj

4146

7051,71

58,8

Peru

3,284

3,75267

87,5

Filipíny

51,90

58,2090

89,2

Rusko

72,29

71,6096

101,0

Rwanda

812,0

1021,04

79,5

Samoa

2,184

3,00595

72,7

Saudská Arábia

3,695

4,26375

86,7

Senegal

625,2

655,957

95,3

Srbsko

64,58

117,913

54,8

Sierra Leone

9759

10075,0

96,9

Singapur

1,906

1,53930

123,8

Šalamúnove ostrovy

9,738

9,11055

106,9

Somálsko (***)

0

0

0

Južná Afrika

9,058

16,0893

56,3

Južná Kórea

1242

1313,12

94,6

Južný Sudán

366,5

180,271

203,3

Srí Lanka

156,4

201,220

77,7

Sudán

34,97

50,9690

68,6

Surinam

5 806

8,47975

68,5

Švajčiarsko (Bern)

1,412

1,11210

127,0

Švajčiarsko (Ženeva)

1,412

1,11210

127,0

Sýria (***)

0

0

0

Taiwan

28,61

35,4158

80,8

Tadžikistan

5,765

10,7328

53,7

Tanzánia

1977

2608,69

75,8

Thajsko

28,68

35,0030

81,9

Východný Timor (*)

0,9008

1,13700

79,2

Togo

519,1

655,957

79,1

Trinidad a Tobago

5,955

7,86270

75,7

Tunisko

2,132

3,29600

64,7

Turecko

3,332

6,55730

50,8

Turkménsko

4,472

3,97950

112,4

Uganda

2681

4179,27

64,1

Ukrajina

24,45

29,7794

82,1

Spojené arabské emiráty

4,179

4,17880

100,0

Spojené štáty americké (New York)

1,165

1,13700

102,5

Spojené štáty americké (Washington)

0,9866

1,13700

86,8

Uruguaj

34,94

39,9690

87,4

Uzbekistan

4701

9735,38

48,3

Vanuatu

129,5

132,201

98,0

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnam

16570

26492,1

62,5

Predjordánsko – pásmo Gazy

4,323

4,07590

106,1

Jemen (***)

0

0

0

Zambia

9,135

14,7839

61,8

Zimbabwe (*)

1,310

1,13700

115,2

(*) 1 EUR = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádora, Ekvádora, Libérie, Panamy, Východného Timoru a Zimbabwe).

(**) Brusel a Luxemburg = 100 %.

(***) Nie sú k dispozícii  v dôsledku problémov súvisiacich s nestabilnou miestnou situáciou alebo nedostatočnou spoľahlivosťou údajov.PRÍLOHA III

PREDBEŽNÁ AKTUALIZÁCIA OPRAVNÝCH KOEFICIENTOV, KTORÉ SÚ UPLATNITEĽNÉ NA ODMENY ÚRADNÍKOV, DOČASNÝCH ZAMESTNANCOV A ZMLUVNÝCH ZAMESTNANCOV EURÓPSKEJ ÚNIE PÔSOBIACICH V TRETÍCH KRAJINÁCH 4

FEBRUÁR 2019

MIESTO VÝKONU ZAMESTNANIA

Ekonomická parita
február 2019

Výmenný kurz
február 2019 (*)

Opravný koeficient
február 2019 (**)

Argentína

19,90

42,3216

47,0

Botswana

8,078

11,8906

67,9

Egypt

12,72

20,2046

63,0

Etiópia

26,64

32,4790

82,0

Gabon

688,8

655,957

105,0

Ghana

4,330

5,61925

77,1

Nigéria

298,3

349,431

85,4

Sierra Leone

9 221

9 661,58

95,4

Južný Sudán

283,4

176,701

160,4

Sudán

31,10

54,3759

57,2

Uzbekistan

3 960

9 575,42

41,4

(*)

1 EUR = x jednotiek miestnej meny.

(**)

Brusel a Luxemburg = 100.

MAREC 2019

MIESTO VÝKONU ZAMESTNANIA

Ekonomická parita
marec 2019

Výmenný kurz
marec 2019 (*)

Opravný koeficient
marec 2019 (**)

Eritrea

19,94

17,3431

115,0

Južný Sudán

316,9

176,705

179,3

(*)

1 EUR = x jednotiek miestnej meny.

(**)

Brusel a Luxemburg = 100.


APRÍL 2019

MIESTO VÝKONU ZAMESTNANIA

Ekonomická parita
apríl 2019

Výmenný kurz
apríl 2019 (*)

Opravný koeficient
apríl 2019 (**)

Angola

384,7

360,004

106,9

Argentína

21,41

47,2053

45,4

Burundi

1 726

2066,69

83,5

Konžská demokratická republika

1 866

1 867,81

99,9

Ghana

4 555

5,75645

79,1

Pakistan

76,03

158,505

48,0

Panama

0,9194

1,12180

82,0

Južný Sudán

341,3

174,875

195,2

Sudán

33,20

53,8648

61,6

Uruguaj

34,53

37,5882

91,9

Uzbekistan

4 252

9421,96

45,1

(*)

1 EUR = x jednotiek miestnej meny s výnimkou USD v prípade Panamy.

(**)

Brusel a Luxemburg = 100.

MÁJ 2019

MIESTO VÝKONU ZAMESTNANIA

Ekonomická parita
máj 2019

Výmenný kurz
máj 2019 (*)

Opravný koeficient
máj 2019 (**)

Kamerun

542,5

655,957

82,7

Egypt

13,64

19,2205

71,0

Etiópia

28,28

32,3931

87,3

Haiti

80,32

95,1980

84,4

Mjanmarsko

1 068

1 699,26

62,9

Tadžikistan

5,503

10,5250

52,3

(*)

1 EUR = x jednotiek miestnej meny.

(**)

Brusel a Luxemburg = 100.


JÚN 2019

MIESTO VÝKONU ZAMESTNANIA

Ekonomická parita
jún 2019

Výmenný kurz
jún 2019 (*)

Opravný koeficient
jún 2019 (**)

Argentína

22,82

50,1625

45,5

Kongo

766,8

655,957

116,9

Ghana

4,815

5,73320

84,0

Mongolsko

2038

2 963,29

68,8

Tunisko

2,118

3,34000

63,4

Uzbekistan

4 537

9 497,43

47,8

Vietnam

16 330

26 183,7

62,4

Zambia

9 077

14,9570

60,7

(*)

1 EUR = x jednotiek miestnej meny.

(**)

Brusel a Luxemburg = 100.

(1)

   Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1). Nariadenie doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Ú. v. ES L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)

   Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

(3)

   Správa Eurostatu z 31. októbra 2019 o ročnej aktualizácii odmien a dôchodkov úradníkov EÚ za rok 2019 v súlade s článkami 64 a 65 a prílohou XI k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Únie, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2019 upravujú odmeny aktívnych zamestnancov a dôchodky zamestnancov na dôchodku a ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2019 aktualizujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny aktívnych zamestnancov pôsobiacich na miestach výkonu služby v rámci EÚ a mimo EÚ, na dôchodky zamestnancov na dôchodku a prevody dôchodkov.

Ďalšie informácie o predmetnej metodike sú dostupné na webovej stránke Eurostatu („Statistics Database“ > „Economy and finance“ > „Prices“ > „Correction coefficients“).

(4)

   Správa Eurostatu z 28. októbra 2019 o predbežnej aktualizácii opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich na delegáciách mimo EÚ v súlade s článkom 64, prílohou X a prílohou XI k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov [Ares(2019)6661612].

Ďalšie informácie o predmetnej metodike sú dostupné na webovej stránke Eurostatu („Statistics Database“ > „Economy and finance“ > „Prices“ > „Correction coefficients“).

Top