Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0424

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike

COM/2017/0424 final - 2017/0190 (COD)

V Bruseli11. 8. 2017

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 1 sa zaviedla tzv. povinnosť vylodiť úlovky. Táto povinnosť sa zavádza postupne pre všetky úlovky z populácií, v prípade ktorých platia obmedzenia výlovu alebo minimálne ochranné referenčné veľkosti. V zásade sa podrobné pravidlá vykonávania povinnosti vylodiť úlovky majú stanoviť v regionálnych viacročných plánoch hospodárenia, ktoré sa prijímajú spolurozhodovaním. Keďže sa však očakávalo, že prijímanie viacročných plánov si vyžiada istý čas, obsahuje nariadenie 1380/2013 možnosť, že Komisia môže ako dočasné riešenie prijímať delegované akty stanovujúce plány odhadzovania úlovkov, ktoré vychádzajú zo spoločného odporúčania dotknutých členských štátov a platia maximálne tri roky. Plány na odhadzovanie úlovkov môžu obsahovať ustanovenia o druhoch rybolovu alebo druhoch živočíchov, na ktoré sa už vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, alebo môžu túto povinnosť zaviesť ešte pred termínom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1380/2013; v týchto plánoch sa okrem iného stanovujú výnimky de minimis, výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia, ustanovenia o dokumentácii úlovkov a v relevantných prípadoch sa stanovujú minimálne ochranné referenčné veľkosti.

Prvé delegované nariadenia Komisie, ktorými sa stanovili plány pre odhadzovanie úlovkov, nadobudli účinnosť 1. januára 2015 a ich platnosť uplynie na konci roka 2017. Po uplynutí úvodného trojročného obdobia je Komisia podľa nariadenia 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty, ktoré obsahujú výlučne výnimky de minimis, pretože v zásade by sa na dosiahnutie cieľa udržateľného využívania morských biologických zdrojov s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých druhov rybolovu mali používať viacročné plány, ktoré by mali obsahovať potrebné splnomocnenia na prijímanie delegovaných aktov vrátane iných typov flexibility, ktoré sú potrebné na bezproblémové zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky.

Doposiaľ nadobudol účinnosť len viacročný plán pre Baltské more 2 ; o dvoch návrhoch Komisie na viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri dne v Severnom mori a pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori sa zatiaľ vedú rokovania so spoluzákonodarcami 3 . Aby sa uľahčilo zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky, je v tomto kontexte potrebné delegovať na Komisiu právomoc prijímať plány pre odhadzovanie úlovkov na ďalšie tri roky.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Tento návrh súvisí s povinnosťou vyloviť úlovky, ktorá je základným ustanovením reformovanej spoločnej rybárskej politiky. Jeho cieľom je uľahčiť jeho bezproblémové zavádzanie tejto povinnosti tak, že kým nie sú spolurozhodovaním prijaté regionálne viacročné plány, Komisia má právomoc zabezpečiť potrebnú flexibilitu prostredníctvom delegovaných aktov.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Tým, že návrh prispieva k bezproblémovému zavádzaniu povinnosti vylodiť úlovky, ktorej cieľom je zvýšiť selektívnosť výstroja a znížiť objem nechcených úlovkov, prispieva k environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti, t. j. ku kľúčovým cieľom niekoľkých politík Únie.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Právnym základom návrhu je článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať ustanovenia potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Neuvádza sa, keďže návrh patrí do výlučnej právomoci EÚ.

Proporcionalita

Návrh je určený len na predĺženie právomoci Komisie na prijímanie delegovaných aktov, ktorými sa stanovujú plány pre odhadzovanie úlovkov, o ďalšie tri roky, a to z dôvodu omeškania pri prijímaní viacročných plánov. Toto predĺženie je potrebné a primerané na účel bezproblémového zavádzania povinnosti vylodiť úlovky. Návrh nie problematický z hľadiska proporcionality vzhľadom na presný harmonogram.

Výber nástroja

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady možno zmeniť len nariadením, ktoré prijmú Európsky parlament a Rada prostredníctvom v súlade s riadnym legislatívnym postupom podľa článku 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Neuvádza sa.

Ide o jednoduché predĺženie právomoci Komisie na prijímanie plánov pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaných aktov, až kým nebudú prijaté viacročné plány, ktorými sa v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a) nariadenia 1380/2013 bude riadiť zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky na úrovni morských oblastí a druhov živočíchov. Nie je teda nutné pristúpiť k prehodnoteniu celej spoločnej rybárskej politiky.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Hoci vzhľadom na naliehavosť situácie neprebehla žiadna formálna konzultácia, Komisia dostala niekoľko listov od vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán, ktoré vyjadrili znepokojenie na súčasným stavom, keď neexistuje právomoc na predĺženie plánov pre odhadzovanie úlovkov, ktorých platnosť uplynie na konci roka.

Povinnosť vylodiť úlovky je dôležitou zmenou zvyklostí a jej zavádzanie predstavuje pre celé odvetvie náročnú úlohu. V tomto kontexte treba zabezpečiť možnosť vytvorenia flexibility potrebnej na postupné zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky.

Pred prijatím návrhu Komisie na nariadenie o reformovanej spoločnej rybárskej politike sa konali rozsiahle konzultácie s verejnosťou aj odborníkmi, pri ktorých sa diskutovalo aj o ustanoveniach týkajúcich sa povinnosti vylodiť úlovky.

Získavanie a využívanie expertízy

Neuvádza sa.

Ide o jednoduché predĺženie právomoci Komisie na prijímanie plánov pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaných aktov, kým nebudú prijaté viacročné plány, ktorými sa bude riadiť aj zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky na úrovni morských oblastí a druhov morských živočíchov. Pred prijatím návrhu Komisie na nariadenie o reformovanej spoločnej rybárskej politike sa konali rozsiahle konzultácie s verejnosťou aj odborníkmi, pri ktorých sa diskutovalo aj o ustanoveniach týkajúcich sa povinnosti vylodiť úlovky.

Posúdenia vplyvu

Neuvádza sa.

Ide o jednoduché predĺženie právomoci Komisie na prijímanie plánov pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaných aktov, kým nebudú prijaté viacročné plány, ktorými sa bude riadiť aj zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky na úrovni morských oblastí a druhov morských živočíchov. Nové posúdenie vplyvu nie je potrebné, keďže ekonomický, environmentálny alebo sociálny vplyv návrhu je zanedbateľný.

Pred prijatím návrhu Komisie na nariadenie o reformovanej spoločnej rybárskej politike bolo vykonané úplné posúdenie vplyvu, ktorého súčasťou bolo aj posúdenie ustanovení týkajúcich sa povinnosti vylodiť úlovky.

Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Neuvádza sa.

Základné práva

Neuvádza sa.

Ide len o dočasné predĺženie právomoci Komisie na prijímanie plánov pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaných aktov. Tento návrh nemá žiadne dôsledky pre ochranu základných práv.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Neuvádza sa.

Ide len o dočasné predĺženie právomoci Komisie na prijímanie plánov pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaných aktov. Návrh nemá vplyv na rozpočet.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

V súlade s článkom 46 nariadenia 1380/2013 je Komisia povinná vypracovávať pravidelné správy o vykonávaní svojich delegovaných právomocí. Okrem toho delegovanie právomoci môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

Neuvádza sa.

Tento návrh je návrhom nariadenia.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Návrh obsahuje len jedno hmotnoprávne ustanovenie, ktorým sa mení článok 15 ods. 6 nariadenia 1380/2013 s cieľom predĺžiť delegovanie právomoci na Komisiu na prijímanie plánov pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaných aktov o ďalšie tri roky, pokiaľ pre predmetnú morskú oblasť neexistujú viacročné plány.

2017/0190 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 4 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)V článku 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 5 (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje povinnosť vylodiť všetky úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, a v Stredozemnom mori aj úlovky určitých druhov, na ktoré sa vzťahujú minimálne veľkosti (ďalej len „povinnosť vylodiť úlovky“).

(2)Viacročné plány uvedené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a riadiace plány (ďalej len „plány hospodárenia“) uvedené v článku 18 nariadenia (ES) č. 1967/2006 6 majú obsahovať podrobné ustanovenia, ktorých cieľom je uľahčiť vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky („plány pre odhadzovanie úlovkov“):

(3)V článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje, že Komisia môže na maximálne obdobie troch rokov prijať dočasné plány pre odhadzovanie úlovkov, ak nie sú prijaté žiadne viacročné plány alebo plány hospodárenia.

(4)Skúsenosti ukázali, že pripraviť a prijať viacročné alebo plány hospodárenia, ktorých súčasťou sú plány pre odhadzovanie úlovkov, trvá dlhšie, ako sa predpokladalo v čase prijatia nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(5)Je teda vhodné stanoviť obdobie, počas ktorého Komisia môže prijímať plány pre odhadzovanie úlovkov v prípade, že nie sú prijaté viacročné plány alebo plány hospodárenia.

(6)Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6. Ak nie je pre daný rybolov prijatý žiaden viacročný plán ani plán hospodárenia v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1967/2006, Komisia je splnomocnená prijať podľa článku 18 tohto nariadenia delegované akty v súlade s článkom 46 tohto nariadenia stanovujúce dočasne osobitné plány pre odhadzovanie úlovkov obsahujúce špecifikácie uvedené v odseku 5 písm. a) až e) tohto článku na úvodné obdobie maximálne troch rokov, ktoré možno predĺžiť o ďalšie tri roky. Členské štáty môžu v súlade s článkom 18 tohto nariadenia spolupracovať pri vypracovávaní takýchto plánov, aby Komisia prijala takéto akty alebo predložila návrh v súlade s riadnym legislatívnym postupom.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22 – 61).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).
(3) COM/2016/0493 final – 2016/0238 (COD) a COM/2017/097 final – 2017/043 (COD).
(4) Ú. v. EÚ C , , s. .
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(6) Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
Top