Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017JC0004

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie. Riadenie tokov, záchrana životov

JOIN/2017/04 final

V Bruseli25. 1. 2017

JOIN(2017) 4 final

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE

Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie.
Riadenie tokov, záchrana životov


ÚVOD

V roku 2016 sa rekordne vysoký počet utečencov a migrantov snažil dosiahnuť európske brehy cez centrálne Stredozemie. Na tejto trase bolo v roku 2016 odhalených vyše 181 000 ľudí, pričom prevažná väčšina z nich skončila v Taliansku. Rok 2016 má prvenstvo aj v rekordnom počte úmrtí na mori: viac ako 4 500 ľudí sa utopilo pri pokuse o jeho prekročenie 1 . Trasa cez centrálne Stredozemie je opäť raz dominantnou trasou pre migrantov a utečencov, ktorí sa snažia dostať do Európy, ako to bolo koncom roka 2015 a začiatkom roka 2016, teda pred tým, než došlo k náhlemu nárastu príchodov cez východné Stredozemie. Ľudské utrpenie a jeho cena sú neúnosné.

Existuje mnoho príčin, ktoré vysvetľujú rastúci prílev migrantov cez trasu vedúcu centrálnym Stredozemím, nestabilita v Líbyi, ale aj všeobecnejšie faktory, ako sú násilné konflikty a hospodárska situácia v subsaharskej Afrike. Je nepravdepodobné, že by tieto faktory v dohľadnej budúcnosti vymizli, čoho dôsledkom budú stabilné toky, ktoré ešte zvýšia tlak na najviac postihnuté členské štáty EÚ, a to Taliansko a Maltu.

Líbya leží na križovatke trasy cez centrálne Stredozemie a predstavuje miesto, z ktorého sa 90 % 2  tých, ktorí chcú cestovať do Európy 3 , vydáva na cestu. Prevádzači a obchodníci s ľuďmi využívajú nestabilnú politickú situáciu a roztrieštenú kontrolu nad daným územím a hranicami. Svojou činnosťou a porušovaním ľudských práv prispievajú k nestabilite v krajine, čím zvyšujú zraniteľnosť migrantov. Pokrok smerom k stabilnej politickej situácii má zásadný význam pre zabezpečenie udržateľnej budúcnosti pre Líbyu a stabilitu regiónu ako celku. Nájdenie trvalého riešenia výziev v oblasti správy verejných vecí a bezpečnosti Líbye zostáva naďalej prioritou pre samotnú Líbyu, pre EÚ, jej členské štáty a medzinárodných partnerov, a kľúčom k účinnej a udržateľnej dlhodobej reakcie na výzvu, ktorú predstavuje migrácia. Na tieto účely bude EÚ naďalej podporovať vládu národnej jednoty a prezidentskú radu ako legitímne líbyjské orgány 4 a zásadných partnerov v tomto úsilí.

EÚ a jej členské štáty postupne stanovili účinnejšiu a artikulovanejšiu politickú reakciu na riadenie migračných tokov a záchranu životov v centrálnom Stredozemí. Európska rada na svojom zasadnutí v decembri 2013 dospela k záveru, že „zintenzívnenie kontaktov s tretími krajinami s cieľom zabrániť tomu, aby migranti podnikali nebezpečné cesty do Európskej únie, by malo byť prioritou.“ V roku 2015 Komisia predložila komplexnú európsku migračnú agendu 5 . Po strate stoviek životov pri stroskotaní lode pri pobreží Lampedusy, Európska rada v apríli 2015 dospela k záveru, že EÚ „zmobilizuje všetky svoje sily, aby predišla ďalším stratám životov na mori a aby vyriešila základné príčiny núdzovej humanitárnej situácie“ a „rozhodla sa posilniť našu prítomnosť na mori“. V dôsledku toho sa zriadila stála prítomnosť EÚ na mori, vďaka ktorej dochádza k záchrane desiatok tisícov ľudí. EÚ začala od októbra 2015 intenzívnu fázu spolupráce s partnermi v Afrike nadviazaním na samit vo Vallette v roku 2015 6 . Od júna 2016 rámec partnerstva začal cielenú spoluprácu s kľúčovými krajinami v súvislosti s pôvodom migrantov a tranzitnými trasami 7 . V decembri 2016 Európska rada „zdôraznila potrebu posilniť podporu líbyjskej pobrežnej stráži, a to aj prostredníctvom operácie EUNAVFOR MED Sophia“ a potvrdila, že „je potrebné prijať iniciatívy, ktorými by sa migrantom uviaznutým v Líbyi ponúkli možnosti asistovaného dobrovoľného návratu a ktorými by sa obmedzilo nebezpečenstvo, ktorému čelia na ceste.“

Je zrejmé, že ak sa neprijmú žiadne ďalšie opatrenia, od jari 2017 budú nekontrolované neregulárne migračné toky pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie pokračovať. Ako uviedol predseda vlády Malty Joseph Muscat vo svojom prejave v Európskom parlamente: „Keď nadíde jar budúceho roka, bude Európa čeliť veľkým prílevom migrantov cez centrálne Stredozemie. [...] neviem si predstaviť, ako by jediný členský štát mohol spracovať alebo absorbovať túto ďalšiu vlnu. Preto, ak nebudeme konať hneď, podstata základných zásad Európskej únie podstúpi vážnu skúšku.“ 8

EÚ a jej členské štáty preto musia pred budúcou jarou a letom identifikovať a prijať operačné opatrenia, ktoré môžu priniesť zmenu. Koordinované opatrenia EÚ sa musia vykonávať v úzkej spolupráci s členskými štátmi a ak sú členské štáty vyvíjajú vlastné úsilie – najmä v prípade Talianska a Malty – bude úsilie EÚ navrhnuté s cieľom rozvíjať a podporovať tieto snahy prostredníctvom mobilizácie všetkých nástrojov dostupných na úrovni EÚ s koherentným integrovaným prístupom. Vláda národnej jednoty je v rámci tohto úsilia kľúčovým partnerom a všetky opatrenia sa majú vykonávať v plnej spolupráci s ňou a s jej podporou. EÚ posilní úsilie na zlepšenie kapacity vlády národnej jednoty.

Toto spoločné oznámenie určuje súbor kľúčových opatrení, ktoré môžu mať priamy vplyv, a zameriava sa na tie, ktoré možno spustiť v relatívne krátkom čase, pričom sa orientuje na rôzne úseky pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie. Ide o súčasť komplexnej stratégie, ktorá kladie veľký dôraz na trasu cez Líbyu, ale zohľadňuje aj širší regionálny kontext (najmä Tunisko, Egypt a Alžírsko) s cieľom zabrániť posunu trasy a zabrániť negatívnym dosahom na susedné krajiny. Takisto berie do úvahy dôležitosť angažovanosti líbyjských obcí a ich úzkej spolupráce s medzinárodnými organizáciami, akými sú IOM a UNHCR, ktoré pôsobia v krajine.

Ďalším dôležitým prvkom je práca v rámci EÚ súvisiaca s riadením migrácie, a to najmä prostredníctvom účinných postupov a úplnej registrácie po príchode do EÚ, ako aj prostredníctvom účinného návratu tých, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu. Predovšetkým vďaka dôveryhodnej politike návratu je zrejmé, že nebezpečenstvo spojené s prekračovaním Stredozemného mora nie je hodné tohto rizika. Vzhľadom na nové potreby Komisia v nadchádzajúcich týždňoch zaktualizuje akčný plán EÚ v oblasti návratu 9 , aby sa zabezpečila rýchla a účinná odozva. Komisia na základe súčasných pravidiel EÚ predovšetkým identifikuje, ako možno lepšie dosiahnuť presadzovanie rozhodnutí o návrate s použitím flexibility obsiahnutej v daných pravidlách a poskytne v tejto záležitosti jasné usmernenia.

1.    MIGRAČNÁ VÝZVA NA TRASE CEZ CENTRÁLNE STREDOZEMIE

Na trase cez centrálne Stredozemie bolo v 2016 odhalených vyše 181 000 neregulárnych migrantov, pričom prevažná väčšina z nich skončila v Taliansku. Taliansko informovalo o 18 % náraste príchodov v porovnaní s rokom 2015. Ide o číslo, ktoré dokonca prekročilo predchádzajúce maximum z roku 2014. Počet príchodov na Maltu je v porovnaní s Talianskom nízky. Líbya bola hlavnou krajinou odchodu, odišlo z nej takmer 90 % migrantov. Za ňou nasleduje Egypt (7 %), Turecko (1,9 %) Alžírsko (0,6 %) a Tunisko (0,5 %). 10

Z týchto číselných údajov vyplýva, že v roku 2016 predstavovalo centrálne Stredozemie hlavnú trasu príchodu neregulárnych migrantov do Európy. Zatiaľ čo východné Stredozemie zaznamenalo 885 000 osôb, čo je najvyšší počet odhalených neregulárnych prekročení hraníc v roku 2015, zníženie po vyhlásení EÚ a Turecka z 18. marca 2016 11 bolo prudké (pozri obrázok 1). Pokračujúci nárast na trase cez centrálne Stredozemie je o to markantnejší (obrázok 2).

Obrázok 1. Príchody cez východné Stredozemie, 2015 – 2016 (Zdroj: Frontex – údaje získané do novembra 2016)

Obrázok 2. Príchody cez centrálne Stredozemie, 2015 – 2016 (Zdroj: Talianske ministerstvo vnútra – spolu za rok 2015: 153 842 Spolu za rok 2016: 181 436)

Zloženie národností vykazuje konzistentný tok migrantov zo subsaharskej Afriky. Medzi prvých 10 národností pôvodu, ktoré sa vylodili v Taliansku v roku 2016, patria Nigérijci (21 %), Eritrejčania (11 %), Guinejčania (7 %), občania Pobrežia Slonoviny (7 %), Gambijčania (7 %), Senegalčania (6 %), Sudánci (6 %), Malijci (5 %), Bangladéšania (4 %) a Somálčania (4 %). Ostatné štátne príslušnosti tvorili 22 %.

Len o niečo viac ako polovica osôb, ktoré prišli do Talianska, požiadala o azyl. Hoci k migrácii dochádzalo vždy, zdá sa, že ide o štrukturálny presun zo subsaharskej Afriky a nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento trend mohol zmeniť, pokiaľ sa nezlepší hospodárska a politická/bezpečnostná situácia v krajinách pôvodu.

Znepokojujúcim trendom je, že počet zraniteľných skupín migrantov, najmä žien a maloletých, stále rastie. Spomedzi 181 000 migrantov, ktorí sa vylodili v Taliansku, približne 24 000 tvorili ženy (13 %, z toho takmer polovica z Nigérie), a približne 28 000 maloleté osoby (15 %), z ktorých prevažná väčšina (91 %) bola bez sprievodu. To predstavuje zvýšený podiel v období od roku 2015 (10 %), pričom narastá podiel maloletých osôb bez sprievodu (75 % v roku 2015). Medzi prvými piatimi štátnymi príslušnosťami s najväčším zastúpením maloletých osôb bez sprievodu sú: Eritrea (15 %), Gambia (13 %), Nigéria (12 %), Egypt (10 %) a Guinea (10 %).

2.    ZNÍŽENIE POČTU PREKROČENÍ HRANÍC, ZÁCHRANA ŽIVOTOV NA MORI

Reakcia na tragédie na mori

Od začiatku tohto desaťročia prišlo o život viac ako 13 000 neregulárnych migrantov pri pokuse dostať sa do Európy po trase cez centrálne Stredozemie. Taliansko a Malta vyvinuli značné úsilie s cieľom znížiť riziko straty života a reagovať na tiesňové volania na mori pátracími a záchrannými aktivitami. V roku 2013 začala talianska vláda prvé významné koordinované úsilie o záchranu životov na mori prostredníctvom námornej a vzdušnej operácie Mare Nostrum.

Od konca roka 2014 k tomu významne prispieva spolupráca EÚ vždy pri plnom rešpektovaní ľudských práv a medzinárodného práva. Výsledkom operácií Triton a Sophia je viac ako 200 000 zachránených migrantov na mori.

Kľúčové iniciatívy EÚ vo vodách centrálneho Stredozemia

Námorné sily Európskej únie v Stredozemnom mori (operácia EUNAVFOR MED Sophia) boli zriadené v rekordne krátkom čase v júni 2015 s cieľom identifikovať, zaistiť a zneškodniť plavidlá a základné prostriedky, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi používajú pri svojej činnosti, alebo plavidlá a základné prostriedky, pri ktorých existuje podozrenie, že sa na túto činnosť využívajú, aby sa narušil ich obchodný model v južnej časti centrálneho Stredozemia, a aby sa predišlo ďalším stratám na životoch na mori. Od októbra 2015 vstúpila operácia do svojej druhej fázy, ktorej súčasťou je vstupovanie na palubu plavidiel na šírom mori, v prípade ktorých existuje podozrenie, že sa využívajú na prevádzanie ľudí alebo na obchodovanie s ľuďmi, prehliadanie takýchto plavidiel, ich zabavenie a odklonenie. Súčasný mandát uplynie v júli 2017. V priebehu tejto operácie 25 členských štátov 12 prispelo takmer 1 800 členmi personálu a prostriedkami. Prostriedky, ktoré sú v súčasnosti nasadené, zahŕňajú 6 hladinových plavidiel a 6 vzdušných prostriedkov. V rámci operácie SOPHIA sa doteraz zneutralizovalo okolo 372 plavidiel prevádzačov, pomohlo sa pri zatknutí 101 údajných prevádzačov a zachránilo sa takmer 32 000 osôb na šírom mori. V júni 2016 bol jej mandát posilnený dvoma podpornými úlohami: výcvikom líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva a prispievaním k vykonávaniu zbrojného embarga OSN na šírom mori pri pobreží Líbye. Operácia Sophia má v súčasnosti povolenie pôsobiť na šírom mori v blízkosti Líbye, a preto nepôsobí v líbyjských teritoriálnych vodách.

Operácia Triton bola spustená agentúrou Frontex v novembri 2014 s dôrazom na ochranu hraníc, ale aj na poskytovanie podpory na pátracie a záchranné operácie. V júli 2015 sa jej operačná oblasť rozšírila smerom na juh, aby uľahčila poskytovanie podpory pri pátracích a záchranných operáciách aj v južnejších oblastiach. Dôstojníci nasadení agentúrou Frontex podporujú talianske orgány pri registrácii prichádzajúcich migrantov. Operačné zameranie Tritonu sa rozšírilo tak, aby zahŕňalo cezhraničnú trestnú činnosti, ako je napríklad prevádzačstvo, pašovanie drog, nezákonný rybolov a znečisťovanie morí. Pôsobí pod vedením talianskeho ministerstva vnútra. Na operácii sa zúčastňuje celkovo 28 európskych krajín 13 , a to nasadením buď technického vybavenia, alebo pohraničnej stráže.

Súbežne začal od konca roku 2014 síce malý, ale narastajúci počet mimovládnych organizácií (MVO) takisto aktívne vykonávať pátracie a záchranné operácie v centrálnom Stredozemí. V súčasnosti 9 MVO prevádzkuje na tieto účely 14 lodí. Svoje operácie zameriavajú na činnosti blízko Líbye, pričom väčšie plavidlá vykonávajú plnohodnotné pátracie a záchranné akcie, vyzdvihujú migrantov a privážajú ich do talianskych prístavov. Menšie MVO sa zameriavajú výlučne na záchranu, pričom distribuujú záchranné vesty a pohotovostnú zdravotnú starostlivosť v blízkosti líbyjského pobrežia spoliehajúc sa na väčšie plavidlá, ktoré tu pôsobia a prepravujú migrantov do talianskych prístavov. V roku 2016 boli talianska pobrežná stráž a námorníctvo, operácie Triton a Sophia, ako aj mimovládne organizácie spolu zodpovedné za zhruba rovnaký podiel prvotných záchran.

Hliadkovanie vrátane pátracích a záchranných aktivít sa postupne presúva z vôd v blízkosti talianskeho územia do vôd v blízkosti Líbye. Jedným priamym dôsledkom tohto presunu bola zmena obchodného modelu prevádzačov. Prevádzači v čoraz väčšej miere umiestňujú neregulárnych migrantov a utečencov na lacné a na plavbu úplne nespôsobilé nafukovacie záchranné člny, ktoré nemajú vôbec žiadne vyhliadky na dosiahnutie brehov Talianska, pričom predpokladajú, že migranti a utečenci budú vyzdvihnutí v líbyjských teritoriálnych vodách alebo v ich blízkosti. Skutočnosť, že takéto malé člny teraz tvoria 70 % všetkých lodí opúšťajúcich líbyjské pobrežie prispieva k tomu, že cesty sú čoraz nebezpečnejšie a zvyšuje sa počet úmrtí na mori. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europol by mali pozorne monitorovať dodávky týchto nafukovacích záchranných člnov do Líbye a spolupracovať s líbyjskými orgánmi s cieľom prerušiť prevádzačom dodávky.

EÚ si zachováva svoju humanitárnu povinnosť zachraňovať životy na mori. Operácia Sophia má v súčasnosti povolenie pôsobiť na šírom mori v blízkosti Líbye, ale nemôže pôsobiť v líbyjských teritoriálnych vodách. Úzka operatívna spolupráca v súčasných podmienkach a plnej zhode s uznanými líbyjskými orgánmi by mohla prostredníctvom poskytovania výcviku a prostriedkov s posilnenou líbyjskou pobrežnou strážou prispieť k maximalizácii počtu zachránených životov, zvýšeniu šance na zachytenie a zastavenie prevádzačov a zmierneniu akýchkoľvek neželaných dôsledkov.

Zintenzívnenie podpory líbyjskej pobrežnej stráži

Aby sa súčasná situácie účinne riešila, musia byť súčasťou jej riešenia líbyjské orgány, ktorých úlohou je brániť prevádzačom v ich pôsobení, a líbyjská pobrežná stráž, ktorej úlohou je disponovať kapacitami na lepšie riadenie námornej hranice a zabezpečovať bezpečné vylodenie na líbyjskom pobreží. EÚ a členské štáty musia pochopiteľne podporiť úsilie líbyjských orgánov, a to predovšetkým prostredníctvom výcviku, poskytovania poradenstva, budovania kapacít a iných prostriedkov podpory. Operácie Sophia a Triton sa v rámci spolupráce vo svojich príslušných oblastiach a v rámci svojich príslušných mandátov mohli zamerať na boj proti prevádzačstvu a na podporu pátracích a záchranných akcií ďalej na mori a špecializovať sa na monitorovanie, upozorňovanie líbyjských orgánov a boj proti obchodníkom s ľuďmi.

Pri riadení situácie by mala zohrávať ústrednú úlohu Líbyjská pobrežná stráž 14 , budovanie jej kapacít je prioritou, a to tak z hľadiska schopností, ako aj potrieb vybavenia. Na tieto účely EÚ, okrem iného prostredníctvom operácie Sophia a hraničnej podpornej misie EÚ (EUBAM), úzko spolupracuje s členskými štátmi a inými aktérmi s cieľom zabezpečiť súdržnosť pri poskytovaní podpory na budovanie kapacít. V rámci EBAM, operácie Sophia a iných iniciatív EÚ by sa mala zvážiť aj možnosť výcviku líbyjskej námornej polície, ktorá podlieha Ministerstvu vnútra a pôsobí na mori.

Líbyjská pobrežná stráž je vystavená zložitým potrebám výcviku, od základného námorníctva a schopnosti bezpečne vykonávať svoju činnosť na mori, po vykonávanie celej škály úloh presadzovania práva, ktoré sa očakávajú od pobrežnej stráže vrátane účinnej kontroly líbyjskej medzinárodnej pátracej a záchrannej zóny. EÚ kladie osobitný dôraz na zabezpečenie toho, aby budovanie kapacity prispievalo k zabezpečeniu dodržiavania ľudských práv migrantov. V rámci operácie Sophia sa začal výcvik líbyjskej pobrežnej stráže prostredníctvom série troch balíkov.

Tento výcvik dopĺňajú akcie vykonávané inými účastníkmi v rámci iných programov EÚ, ktoré riadi Komisia. Medzi ne patrí program stredozemskej siete Seahorse zameraný na posilnenie líbyjského hraničného dozoru, ktorý realizuje sedem členských štátov 15 pod vedením španielskej polície Guardia Civil. Toto úsilie by sa teraz malo zintenzívniť tak, aby doplnková činnosť znamenala, že možno splniť úplný rozsah identifikovaných potrieb.

Ako bezprostredný krok sa Komisia urýchlene dohodne s políciou Guardia Civil na posilnení financovania výcviku líbyjskej pobrežnej stráže o dodatočný 1 milión EUR v rámci existujúceho programu Seahorse. 16 Tento program bude neskôr doplnený o nový program podpory líbyjskej pobrežnej stráže 17 v snahe zaručiť, aby rôzne typy výcviku poskytované v rámci rôznych programov prispievali k úplnému uspokojeniu potrieb líbyjskej pobrežnej stráže. Súbežne poskytuje doplnkový výcvik líbyjskej pobrežnej stráži aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a podobné opatrenia v budúcnosti sa budú naďalej skúmať. Účinná komplementárnosť a súdržnosť medzi iniciatívami odbornej prípravy poskytovanými rôznymi aktérmi bude zabezpečená prostredníctvom neformálnych koordinačných mechanizmov.

Táto koordinácia by zahŕňala aj podporu prostredníctvom dohody o grante vo výške 2,2 milióna EUR s talianskym ministerstvom vnútra 18 , ktorého súčasťou je zložka (vykonávaná Medzinárodnou organizáciou pre migráciu) podporujúca záchranu na mori a výcvik líbyjskej pobrežnej stráže, a druhá zložka [ktorá sa má realizovať v spolupráci s Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR)] na budovanie kapacít líbyjských orgánov a pomoc utečencom a žiadateľom o azyl, ktorí sa nachádzajú v Líbyi alebo sa tu vylodia.

Tieto programy preukázali, že hoci rozpočet EÚ nemôže financovať operáciu Sophia priamo, môže financovať výcvik líbyjskej pobrežnej stráže. V tejto súvislosti je Komisia pripravená na identifikáciu vhodných riešení na zabezpečenie spoľahlivého dlhodobého financovania týchto programov na podporu líbyjskej pobrežnej stráže, čím sa doplnia príspevky členských štátov.

Popri spôsobilosti líbyjskej pobrežnej stráže existuje všeobecnejší nedostatok hliadkovacieho vybavenia. Niektoré vybavenie bolo opravené v zahraničí a jeho návrat, ktorý sprevádzala nutný výcvik posádky a zriadenie vhodného velenia a kontrolného reťazca, zvýši akcieschopnosť líbyjskej pobrežnej stráže. Po návrate musí byť toto vybavenie udržiavané v efektívnych prevádzkových podmienkach.

Budovanie kapacít líbyjskej pobrežnej stráže sa v rámci dlhodobého cieľa zameriava na to, aby líbyjské orgány boli schopné určiť oblasti pátrania a záchrany v plnom súlade s medzinárodnými záväzkami. V tejto súvislosti EÚ poskytuje finančnú podporu talianskej pobrežnej stráži s cieľom pomôcť líbyjskej pobrežnej stráži pri vytváraní námorného záchranného koordinačného strediska, ktoré je predpokladom pre efektívne koordinovanie pátrania a záchrany v rámci líbyjskej pátracej a záchrannej zóny v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi. 19 S použitím komunikačnej infraštruktúry stredozemskej siete Seahorse podporovanej satelitom, ktorá sa má zriadiť tento rok, si líbyjská pobrežná stráž bude môcť vymieňať informácie o incidentoch a koordinovať hliadkovacie a záchranné aktivity s pobrežnými strážami susedných krajín, pričom významne prispeje do záchranných operácií. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž bude podporovať túto spoluprácu pravidelným monitorovaním a poskytovaním informácií o dohľade. 20 Bude potrebné ďalej skúmať spôsoby podpory a poradenstva adresované líbyjskej pobrežnej stráži v nadväznosti na jej výcvik a návrat prostriedkov.

Komisia v kontexte akčného plánu stratégie námornej bezpečnosti Európskej únie 21 v roku 2017 podporí (grantom vo výške 80 000 EUR) Stredomorské fórum činnosti pobrežnej stráže, ktoré pomôže líbyjskej pobrežnej stráži rozvíjať vzájomné poznatky, vymieňať si skúsenosti a najlepšie postupy, ako aj identifikovať oblasti pre ďalšiu spoluprácu s činnosťami pobrežnej stráže v členských štátoch a v iných tretích krajinách pri Stredozemnom mori.

Kľúčové činnosti:

zabezpečiť financovanie programov výcviku líbyjskej pobrežnej stráže prostredníctvom okamžitého navýšenia programu Seahorse o 1 milión EUR a grantu vo výške 2,2 milióna EUR v rámci regionálneho programu rozvoja a ochrany v severnej Afrike,

zabezpečiť, aby udržateľné zdroje financovania v budúcnosti doplnkovým spôsobom pokrývali rôzne potreby výcviku,

pomôcť líbyjským orgánom pri vytváraní námorného záchranného koordinačného strediska a pri zlepšovaní operačnej spolupráce s členskými štátmi.

Podporiť poskytnutie dodatočného hliadkovacieho vybavenia líbyjskej pobrežnej stráži a zabezpečiť jeho údržbu.

3.    ZINTENZÍVNENIE BOJA PROTI PREVÁDZAČOM A OBCHODNÍKOM S ĽUĎMI

V snahe obmedziť odchody a zachrániť životy je kľúčovou úlohou zintenzívniť boj proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi v Stredozemí a na severe Afriky. Boj proti prevádzačstvu je kľúčovým cieľom operácie Sophia a pracuje sa na doplnení jej priamych akcií na šírom mori prostredníctvom príspevkov k spôsobilostiam líbyjskej pobrežnej stráže, ktoré môžu byť účinné v teritoriálnych vodách Líbye. Operácia Sophia takisto v oblasti svojej činnosti prispieva k celkovej zvýšenej informovanosti o situácii v súvislosti s týmito otázkami. Preskúmajú sa ďalšie možnosti s cieľom zlepšiť monitorovanie a zhromažďovanie spravodajských informácií a prispôsobiť sa meniacim sa modus operandi prevádzačov, a tým efektívnejšie pomáhať líbyjským orgánom.

Prvoradou prioritou je sprevádzkovať stredozemskú sieť Seahorse na jar 2017. Cieľom tohto programu je posilniť pohraničné orgány severoafrických krajín a rozvíjať ich schopnosť vymieňať si informácie a koordinovať opatrenia s partnermi v EÚ a členských štátoch v stredozemskom regióne. Špecifické ciele predstavujú zvýšenie informovanosti orgánov krajín severnej Afriky o situácii týkajúcej sa neregulárnych migračných tokov a nezákonného obchodovania s ľuďmi, ku ktorým dochádza na ich území (najmä v pobrežných regiónoch a teritoriálnych vodách) a posilnenie ich schopnosti reakcie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, a to aj v oblasti pátrania a záchrany na mori. Dôležitým prvkom je zriadenie zabezpečenej komunikačnej siete medzi pohraničnými orgánmi všetkých stredomorských krajín.

Taliansko, Malta, Grécko, Cyprus, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko už pripojili svoje národné koordinačné centrá Eurosur pre hraničný dozor na stredozemskú sieť Seahorse. V súčasnosti sa pracuje na tom, aby líbyjská pobrežná stráž mala vybavenie potrebné na spojenie s členskými štátmi, aby sa všetci mohli vzájomne informovať o incidentoch v takmer reálnom čase a koordinovať svoje hliadkovanie. Cieľom je zabezpečiť rovnako účinnú spoluprácu, a to aj s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pri predchádzaní prevádzačstvu, aká už existuje v Atlantickom oceáne.

Keďže prevádzači namiesto drevených lodí čoraz častejšie využívajú malé člny a nafukovacie gumené plavidlá, účinným spôsobom, ako narušiť ich činnosť, by bolo osobitne sa zamerať na dodávky určené prevádzačom (člny, motory, vozidlá). Dosiahnutie tohto cieľa je náročné a vyžadovalo by si koordinovaný prístup, ktorý je EÚ spolu s členskými štátmi, Interpolom a inými partnermi v regióne pripravená preskúmať prostredníctvom svojich operácií, agentúr a nástrojov. Spravodajské a sledovacie zdroje by sa mali zhromažďovať s cieľom lepšie monitorovať a zacieliť miesta a trasy, a identifikovať prevádzačov, ktorí ich využívajú. Predovšetkým pomocou zlúčených služieb Eurosuru by bolo možné pravidelné monitorovanie miest odchodu v tretích krajinách a odhaľovanie a sledovanie podozrivých plavidiel v Stredozemnom mori pomocou systémov hlásenia lodí satelitov a monitorovacích lietadiel. Tieto činnosti budú dopĺňať úsilie operácie Sophia na šírom mori s cieľom narušiť činnosť prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi. Malo by sa preto zabezpečiť, aby operácia Sophia mala aj naďalej k dispozícii finančné prostriedky a dôkladnejšie by sa mal zvážiť jej všeobecnejší prínos k námornej bezpečnosti. Kľúčový prínos poskytne aj spoločný operačný tím MARE, ktorý zorganizoval Europol a ktorý začal fungovať v marci 2015 s cieľom bojovať proti organizovanej trestnej činnosti uľahčujúcej neregulárnu migráciu v Stredozemí. Vo februári 2016 bol spoločný operačný tím Mare začlenený do Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu spadajúceho pod Europol. Tvoria ho odborníci vyslaní zo siedmich členských štátov. Tieto členské štáty si vymieňajú informácie v reálnom čase s cieľom rozkladať prevádzačské siete.

Napokon, boj proti zločineckým organizáciám, ktoré sú zapojené do prevádzačstva migrantov nemôže dosiahnuť účinné a trvalé výsledky, ak sa zároveň nepristúpi aj k opatreniam zameraným na riešenie hlbších príčin, čo sťaží týmto organizáciám nábor pracovníkov na výkon ich podnikateľskej činnosti. Z tohto hľadiska by sa mala posilniť prebiehajúca podpora obciam, ktoré sa nachádzajú pozdĺž migračnej trasy (najmä v „migračných centrách“ a pobrežných mestách) 22 , aby mohlo dôjsť k zvýšeniu budovania kapacít, sociálno-ekonomického rozvoja a prístupu k základným službám (aj pre migrantov) a aby sa odrádzalo od prevádzačských činností.

Kľúčové činnosti:

zabezpečiť, aby stredozemská sieť Seahorse bola funkčná do jari 2017, čím sa umožní väčšia výmena informácií a operačná koordinácia medzi líbyjskou pobrežnou strážou a zúčastnenými členskými štátmi,

podporovať účasť Tuniska, Alžírska a Egypta v stredozemskej sieti Seahorse,

zamerať sa na dodávky prevádzačom prostredníctvom výmeny spravodajských informácií medzi členskými štátmi, operáciou EUNAVFOR MED Sophia, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europolom, Interpolom a partnermi v regióne, najmä s využitím zlúčených služieb Eurosuru.

4.    OCHRANA MIGRANTOV, ASISTOVANÉ DOBROVOĽNÉ NÁVRATY A PRESÍDĽOVANIE

V dôsledku posilnenia opatrení namierených proti prevádzačstvu sa zvýši potreba prijímať opatrenia na pevnine, ktorých cieľom bude poskytovanie ochrany a príležitostí asistovaného dobrovoľného návratu. Nestabilita a nedostatočná bezpečnosť okrem toho vedú v krajinách, kde neexistuje skutočná správa vecí verejných, k veľkému vysídľovaniu obyvateľstva do oblastí tranzitu a odchodu, a to tak príslušníkov danej krajiny, ako aj príslušníkov tretích krajín 23 , pričom v mnohých prípadoch ide o veľmi zraniteľné osoby. Pomoc pri ochrane migrantov a reakcia na nahromadenie tlaku predstavujú okamžitú výzvu, ako aj dlhodobejšiu potrebu. Existujú štyri hlavné smery, ktorými sa možno v tomto kontexte uberať: posilnenie ochrany migrantov a humanitárnej pomoci im určenej, pomoc pri reintegrácii v miestnom hospodárstve, dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu a presídlenie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

V oblasti spolupráce a dialógu treba líbyjským orgánom poskytnúť podporu pri budovaní ich kapacít na riadenie migrácie. V súčasnosti prebieha projekt zameraný na identifikovanie kontaktných osôb v rámci príslušných ministerstiev (vnútra, spravodlivosti, zahraničných vecí) a vytvorenie synergií a platforiem určených na otázky riadenia migrácie s danými ministerstvami. 24

Podmienky v centrách, v ktorých sú migranti držaní, sú neprijateľné a nespĺňajú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv. Zabezpečenie primeraných podmienok v týchto centrách má mimoriadny význam a ide ruka v ruke s bojom proti zlému zaobchádzaniu, mučeniu, vydieraniu a neľudskému zaobchádzaniu. Prioritnou úlohou je pracovať s líbyjskými orgánmi a medzinárodnými organizáciami, ako napr. IOM a UNHCR, aby sa zabezpečilo, že tieto centrá budú poskytovať primerané podmienky v súlade s normami v oblasti ľudských práv. V úzkej spolupráci s medzinárodnými organizáciami treba podrobnejšie rozpracovať alternatívy k zaisteniu, predovšetkým pokiaľ ide o ženy a maloleté osoby bez sprievodu. Okrem toho treba zaistiť bezpečnosť migrantov a humanitárnych organizácií, ktoré pracujú v týchto centrách.

Ďalšou dôležitou otázkou je zabezpečenie voľného prístupu UNHCR a IOM k osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, najmä k zraniteľným osobám.

Aby Komisia vyriešila tieto otázky, bude spolupracovať s líbyjskými orgánmi a príslušnými medzinárodnými organizáciami a, ak to bude vhodné, zintenzívni cielené financovanie.

Niekoľko osôb, ktoré vstúpili do Líbye a v súčasnosti sa tu nachádzajú, pricestovalo kvôli pracovným príležitostiam. Mnohí z nich tu uviazli vzhľadom na nestabilitu a stratu pracovných miest. Jedným z možných riešení ich situácie je podpora miestnej integrácie tam, kde je to možné. Bola spustená pilotná iniciatíva zameraná na stabilizáciu komunít v oblastiach postihnutých vnútorným vysídlením a tranzitom migrantov, ktorá by sa mala posilniť. Jej súčasťou by mala byť tvorba pracovných príležitostí pre osoby, ktoré potrebujú ochranu, aj vzhľadom na skutočnosť, že hostiteľské komunity takéto osoby ľahšie prijmú.

Mnoho iných migrantov má možno motiváciu vrátiť sa do svojej krajiny pôvodu, ak sa ich plány na zamestnanie sa v Líbyi alebo nádeje vycestovať do Európy nerealizujú. V takýchto prípadoch môže byť alternatívou asistovaný dobrovoľný návrat. EÚ vykonáva projekty 25 zamerané na uľahčenie dobrovoľného návratu uviaznutých migrantov z Líbye do krajín ich pôvodu. V decembri 2016 bolo v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku prijaté opatrenie v hodnote 20 miliónov EUR s cieľom posilniť riadenie migrácie a reagovať na urgentné potreby ochrany a neprijateľné straty na životoch migrantov. Tento projekt sa zameria na podporu migrantov v miestach vylodenia a v centrách, ako aj na zintenzívnenie humanitárnej repatriácie do krajiny pôvodu (z pôvodného cieľového počtu 5 000 migrantov) a reintegrácie 26 . EÚ bude v spolupráci s líbyjskými orgánmi pracovať na tom, aby sa zabezpečili primerané bezpečnostné podmienky pre medzinárodné subjekty zapojené do aktivít asistovaného dobrovoľného návratu a je pripravená rýchlo rozšíriť túto činnosť, a to aj o doplnkové opatrenia v susedných krajinách podľa toho, ako sa podarí pôvodný projekt.

Príležitosti na reintegráciu v miestnych komunitách a na asistované dobrovoľné návraty by mohli byť doplnené o presídlenie, najmä pre najzraniteľnejšie osoby. EÚ s UNHCR preskúmavajú uskutočniteľnosť praktických krokov vedúcich k realizovaniu presídlenia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, z Líbye smerom do členských štátov EÚ a k iným medzinárodným partnerom. Presídlenie môže pomôcť zabezpečiť riadny a bezpečný príchod osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, na územie štátov, do ktorých majú byť osoby presídlené. Takisto umožňuje bezpečnostné kontroly pred tým, ako sa osoba dostane na územie štátu, do ktorého má byť presídlená, a môže ísť o preukázanie solidarity s hostiteľskou krajinou s cieľom pomôcť jej zvládnuť veľké počty osôb, ktoré utekajú pred vojnou alebo prenasledovaním. Pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, môže pôsobiť aj ako odradenie od vydania sa na nebezpečné cesty. Akúkoľvek pravdepodobnosť uskutočniteľnosti, konkrétne spôsoby a tempo takéhoto presídľovania by bolo potrebné preskúmať v úzkej spolupráci s líbyjskou vládou, medzinárodnými partnermi a v súlade s vývojom situácie v teréne. Takisto by sa vyžadovala pripravenosť členských štátov zúčastniť sa na presídľovaní z Líbye 27 .

Okrem tohto, že sa v Líbyi bude presadzovať toto konkrétne opatrenie, mala by EÚ aj naďalej spolupracovať s krajinami v regióne s cieľom podporiť ich pri rozvoji ich azylových a migračných systémov počínajúc registráciou migrantov. Prispeje to aj k zlepšeniu ochranných a azylových systémov v regióne v súlade s cieľmi regionálneho programu ochrany a rozvoja severnej Afriky. To zas môže viesť k tomu, že členské štáty, ak sa splnia podmienky, uplatnia koncepciu bezpečnej tretej krajiny v acquis EÚ o azyle. Ustanovenia o bezpečnej tretej krajine sú kľúčovou zložkou účinného systému riadenia migračnej krízy a táto skutočnosť by sa mala zohľadňovať v prebiehajúcich diskusiách o reforme spoločného európskeho azylového systému, ako aj v budúcich diskusiách o politike EÚ v oblasti návratu a v rámci jej budúceho uplatňovania.

Okrem dôležitosti uskutočňovania informačných kampaní v krajinách pôvodu a pozdĺž migračných trás v Afrike, cielené informačné kampane sú potrebné aj v Líbyi, keďže poukazujú na riziká neregulárnych odchodov a na možnosť asistovaného dobrovoľného návratu. Tieto činnosti by sa mali zamerať najmä na horný koniec trasy a na južné regióny Líbye, keďže blízkosť pobrežia pre migrantov vo všeobecnosti predstavuje silnú motiváciu pokračovať v ceste.

Kľúčové činnosti:

Spolupracovať s líbyjskými orgánmi, aby sa zabezpečilo, že sa zlepšia podmienky v centrách pre migrantov, a to s osobitným dôrazom na zraniteľné a maloleté osoby. Zintenzívniť v tomto smere spoluprácu s IOM a UNHCR,

zintenzívniť spoluprácu s líbyjskými obcami a ich angažovanosť v podporovaní alternatívneho živobytia a v podporovaní odolnosti miestnych komunít hosťujúcich migrantov,

podporovať budovanie kapacít líbyjských orgánov, pokiaľ ide o riadenie migrácie,

v spolupráci s líbyjskými orgánmi podporovať medzinárodné organizácie ako UNHCR pri riešení situácie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane možnosti presídlenia,

podporovať IOM v jej práci pri zlepšovaní situácie migrantov v Líbyi a pri vykonávaní projektu asistovaných dobrovoľných návratov z Líbye a zvážiť jeho rozšírenie nad rámec pôvodného cieľa 5000 migrantov.

5.    RIADENIE MIGRAČNÝCH TOKOV CEZ JUŽNÚ HRANICU

Keďže v Líbyi už je značný počet migrantov a vnútorne vysídlených osôb, kľúčom k zníženiu migračného tlaku je riadenie tokov novo prichádzajúcich osôb cez južnú hranicu. V tomto ohľade bude dôležitý úspech akčného plánu z Valletty a rámca partnerstva.

Na úrovni EÚ existuje rôzne úsilie, najmä misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a projekty vykonávané v regióne, ktoré prispievajú k riešeniu tohto problému.

V rámci hraničnej podpornej misie EÚ (EUBAM) pre Líbyu, ktorá v súčasnosti prebieha v Tunise, teraz vznikla možnosť uskutočniť nezávislé návštevy Tripolisu. Finalizuje sa mapovanie kľúčových aktérov v oblasti bezpečnosti a s líbyjskými orgánmi sa skúmajú možnosti budúcej civilnej misie v rámci SBOP. Takáto potenciálna misia by sa mohla uskutočniť v oblasti politiky/právneho štátu/
riadenia hraníc a mohla by líbyjským orgánom poskytnúť poradenstvo a výcvik. Ďalšie úsilie sa bude vyvíjať s cieľom zapojiť sa do opatrení podporujúcich líbyjské orgány. To by sa mohlo skombinovať s opatreniami uskutočňovanými prostredníctvom iných nástrojov vrátane operácie Sophia a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž s cieľom zlepšiť monitorovanie a informačné toky
28 . Na zlepšenie kontroly pozemnej hranice medzi Líbyou a susednými krajinami by sa mali plánovať aj dodávky technológií, vozidiel a iných prostriedkov.

Pri posilňovaní spolupráce s hostiteľskými komunitami má rozhodujúcu úlohu aj úsilie zamerané na lokálnu stabilizáciu. Projekt prebiehajúci v južnej Líbyi a vedený IOM sa uskutočňuje od mája 2016. V rámci tohto projektu sa riešia hostiteľské komunity, vnútorne vysídlené osoby a migranti a mohlo by sa posúdiť a stanoviť, či by sa mal rozšíriť a zopakovať aj inde. Prostredníctvom nástroja prispievajúceho k stabilite a mieru podporuje EÚ niekoľko projektov na pomoc pri riešení konfliktov, na uplatňovanie dohody medzi stranami konfliktu a na posilnenie úsilia na úrovni spoločenstva zameraného na obmedzenie násilia, najmä v južnej Líbyi.

Prínos EÚ k riadeniu migrácie na juhu Líbye zahŕňa podporu budovania bezpečnostných a obranných kapacít a procesov regionálnej bezpečnostnej spolupráce v oblasti Sahelu, najmä v rámci G5. Výcviková misia EÚ a misia Európskej únie v rámci SBOP v Mali 29 prispievajú k zlepšeniu kontroly hraníc v Mali prostredníctvom výcvikových a poradenských aktivít. Niger, ako hlavná tranzitná križovatka pre migrantov na ich ceste do Európy, využíva intenzívnejšie zapojenie do SBOP vrátane stálej prítomnosti misie Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri 30 v Agadezi. Táto misia je zameraná na podporu nigerských orgánov pri riešení neregulárnej migrácie a v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a organizovanému zločinu. V rámci regionalizácie misií SBOP v oblasti Sahelu a očakávaného zriadenia siete SBOP v regióne sa ďalšia podpora v týchto oblastiach rozširuje na iné krajiny v regióne, konkrétne na Mauritániu, Burkinu Faso a Čad.

Spolupráca, ktorá pokračuje s Nigerom v rámci partnerstva, by sa mala v plnej miere využiť na spomalenie tokov cez južnú líbyjskú hranicu. Počet osôb, ktoré opustili Niger a pokúsili sa o nebezpečný prechod cez Saharu, klesol z viac než 70 000 v máji 2016 na približne 1 500 v novembri 31 . Práca v Agadeze môže v tomto ohľade zohrávať kľúčovú úlohu. Konkrétne kroky by mohli zahŕňať ďalšiu aktívnu pomoc komunitám a migrantom týkajúcu sa informácií, zvyšovania povedomia a rozšírenia opatrení asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie z lokalít mimo Agadezu a Niamey. Agadez by mohol slúžiť aj ako prestupná stanica asistovaného dobrovoľného návratu migrantov, ktorí uviazli v Líbyi. Je to spojené s prebiehajúcou podporou pohraničných orgánov Nigeru zameranou na lepšiu kontrolu hranice medzi Nigerom a Líbyou.

Podpora sa okrem toho bude poskytovať na vývoj miestneho hospodárstva, ktoré nie je spojené s prevádzačstvom, v oblasti Agadezu. V úsilí zameranom na posilnenie nigerskej kontroly hraníc medzi Nigerom a Líbyou, na kontrolu toku migrantov a na pomoc s dobrovoľným návratom sa musia zohľadniť potenciálne vplyvy na komunity v severnom Nigeri, ktoré sú hospodársky udržateľné vďaka prevádzačstvu migrantov, opäť zabezpečiť primerané alternatívne živobytie a prístup k životaschopným a zákonným trhom, ktoré nahradia prevádzačstvo migrantov.

Intenzívna spolupráca s Nigerom zahŕňa aj cielené opatrenia proti prevádzačom. Stratégia, na ktorej pracuje Niger, zahŕňa spoločné vyšetrovacie tímy, vykonávanie zákona týkajúceho sa boja proti prevádzačstvu z roku 2015 a stavebné kapacity pre vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré prispejú k posilneniu kontrol nad tokmi prúdiacimi cez Niger. V Nigeri bude čoskoro nasadený európsky styčný úradník pre migráciu a európsky styčný úradník pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorí budú pomáhať EÚ pri ďalšom zintenzívnení jej schopnosti rokovať a rozvíjať spoluprácu s nigerskými orgánmi pri riešení neregulárnej migrácie a pri lepšom organizovaní riadenia migrácie.

Zlepšením spojení medzi prítomnosťou EÚ v Nigeri a Mali a Europolom sa môže zlepšiť aj posudzovanie a analýza aktivít v oblasti obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva a zabezpečiť lepšia podpora miestnym orgánom súvisiaca s existujúcim programom podporovaným trustovým fondom EÚ pre Afriku pri budovaní spojení s Interpolom. Tento úspešný model, prostredníctvom ktorého sa podarilo znížiť počty migrantov, by sa mal zopakovať aj v prípade iných regionálnych partnerov, konkrétne Mali, Čadu, Egypta, Alžírska a Sudánu, ako aj v iných krajinách zahrnutých do chartúmskeho a rabatského procesu.

EÚ už aktívne podporuje dialóg medzi Líbyou a jej južnými susedmi o riadení ich spoločných hraníc a spolupráci v oblasti spravodajstva o migračných trasách. V auguste 2016 bol založený výbor EÚ a Líbye pre integrované riadenie pozemných hraníc, ktorý má slúžiť na výmenu informácií o riadení hraníc. Iným potenciálnym fórom pre ďalšiu operačnú spoluprácu v regióne je spravodajská služba Afrika – Frontex, ktorá poskytuje rámec pre pravidelnú výmenu poznatkov a spravodajských informácií v oblasti bezpečnosti hraníc a ktorá by mohla vypracovať analýzu rizika a vykonávať krátkodobé misie na identifikovanie migračných trás a možných presunov, a to s možnou podporou satelitných snímkov. Dialóg bude prínosom k potenciálnym prioritným opatreniam a sektorom na rozšírenie spolupráce v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku. Regionálne programy ako Euromed Migration IV 32 a Mediterranean City to City Migration Profiles 33 ponúkajú privilegované platformy na posilnenie dialógu o migrácii medzi krajinami v regióne a na výmenu skúseností a najlepších postupov na regionálnej úrovni. Stimulom pre túto prácu bolo zasadnutie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ministrov zahraničných vecí Líbye, Nigeru a Čadu o riadení hraníc v júni 2016. Toto fórum sa môže ďalej použiť na riešenie rozsahu prevádzačstva.

Kľúčové opatrenia:

V plnom rozsahu vykonať misie a projekty EÚ na podporu líbyjských orgánov pri riadení hraníc a ochrane migrantov v južnej Líbyi,

podporovať cezhraničnú spoluprácu, dialóg a výmenu informácií medzi Líbyou a jej južnými susedmi vrátane využívania úplného potenciálu spravodajskej služby Afrika – Frontex,

na základe existujúcej spolupráce s Nigerom v rámci partnerstva prijať ďalšie opatrenia na riešenie migračného tlaku smerujúceho na sever, na boj proti prevádzačstvu a na podporu asistovaného dobrovoľného návratu.

6.     ZVÝŠENÁ SPOLUPRÁCA S EGYPTOM, TUNISKOM A ALŽÍRSKOM – PREDCHÁDZANIE NEREGULÁRNEJ MIGRÁCII A PRESUNOM TRÁS

Pri prijímaní spoločných opatrení s Líbyou treba prehĺbením dialógu o migrácii a spolupráce v tejto oblasti minimalizovať riziko, že by sa mohli vytvoriť iné trasy v susedných krajinách. Krajiny ako Alžírsko, Egypt a Tunisko, v ktorých sa nachádza značný počet migrantov, by boli kandidátmi na podporu asistovaného dobrovoľného návratu. Bola by potrebná aj ďalšia pomoc týmto krajinám pri vypracúvaní ich vlastného funkčného azylového systému a na podporu tých osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Na stabilnejšom základe by mohla byť postavená aj spolupráca s Organizáciou Spojených národov a agentúrami EÚ 34 , ako aj ich účasť na spoločných iniciatívach stredozemskej siete Seahorse. Podporila by sa tým praktická spolupráca a aj spoločný prístup k lepšiemu riadeniu migrácie, záchrane životov na mori pri plnom rešpektovaní ľudských práv v súlade s medzinárodnými normami a normami EÚ.

Dohoda EÚ o pridružení s Egyptom z roku 2004 obsahovala ustanovenia o spolupráci v oblasti migrácie, následné opatrenia však boli iba obmedzené. V rámci revidovanej európskej susedskej politiky sa oživil formálny dialóg EÚ – Egypt a priority partnerstva EÚ – Egypt 35 , všeobecný politický rámec usmerňujúci vzťahy na nadchádzajúce roky, budú zahŕňať kapitolu venovanú posilňovaniu spolupráce vo všetkých aspektoch migrácie a mobility. To je v súčasnosti hlavná črta kontaktov na politickej úrovni, v prípade ktorých na nedávne návštevy niekoľkých komisárov v Káhire na jeseň 2016 nadviazala návšteva vyšších úradníkov 22. januára, na základe ktorej sa EÚ pripravuje na to, že v krátkom čase rozbehne komplexnú spoluprácu s Egyptom v oblasti migrácie. Túto spoluprácu zintenzívni aj urýchlené nasadenie európskeho styčného úradníka pre migráciu do delegácie EÚ v Egypte.

Rozsah tranzitu cez Tunisko a počet odchodov z Tuniska je nízky. Rámec, ktorý poskytuje partnerstvo v oblasti mobility uzavreté v marci 2014, aj napriek tomu viedol k lepšiemu riadeniu operačnej a finančnej podpory. Vzťahy v tejto oblasti sa teraz dostávajú na novú úroveň v rámci partnerstva 36 . V spoločnom oznámení o posilnení podpory EÚ pre Tunisko 37 sa navrhovalo zintenzívnenie podpory EÚ z riešenia základných príčin neregulárnej migrácie na vypracovanie a vykonávanie komplexnej a účinnej národnej migračnej a azylovej politiky. Zahŕňalo by to praktickú spoluprácu týkajúcu sa návratu, možností legálnej migrácie a podpory kapacít Tuniska na predchádzanie neregulárnej migrácii. Projekt reformy sektora bezpečnosti vo výške 23 miliónov EUR poskytuje podporu na budovanie kapacít v oblasti riadenia hraníc. Okamžité nasadenie európskeho styčného úradníka pre migráciu do delegácie EÚ v Tunisku bude pôsobiť ako trvalá podpora na zintenzívnenie spolupráce.

V októbri 2016 sa konalo aj prvé kolo rokovaní týkajúcich sa dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisnej dohody medzi Tuniskom a EÚ. Urýchlené ukončenie týchto rokovaní by znamenalo, že Tunisko by bolo prvou krajinou južného susedstva EÚ, ktorá by využívala účinnú a ambicióznu dohodu o zjednodušení vízového režimu. Readmisnou dohodou by sa vzťahy v oblasti migrácie dostali na dobrú cestu a táto dohoda by mohla slúžiť na odstrašenie potenciálnych tranzitných migrantov. Zlepšená praktická spolupráca pri readmisii by už mohla zahŕňať rýchlejšiu identifikáciu migrantov a efektívnejšie vydávanie potrebných cestovných dokladov.

Priority partnerstva EÚ – Alžírsko 38 budú zahŕňať úzku spoluprácu pri riešení problémov týkajúcich sa migrácie a mobility, pričom prebiehajú rokovania s alžírskymi orgánmi o prvom projekte, ktorý by sa mal financovať z trustového fondu EÚ pre Afriku 39 . Vďaka tejto spolupráci by bolo možné zohľadniť postavenie Alžírska ako krajiny pôvodu i tranzitu.

Kľúčové opatrenia:

Prehĺbiť dialóg a operačnú spoluprácu pri riadení migračných tokov s Egyptom, Tuniskom a Alžírskom,

posilniť praktickú spoluprácu s agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a to aj v oblasti návratu.

7.    MOBILIZOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE SEVERNÚ AFRIKU

Zatiaľ čo hlavným problémom pri riešení migračných tokov na trase cez centrálne Stredozemie nie je v prvom rade nedostatok finančných prostriedkov, ale skôr nájdenie partnerov na mieste s cieľom vykonať opatrenia, niektoré opatrenia navrhované v tomto spoločnom oznámení, ako napríklad výcvik a vybavenie líbyjskej pobrežnej stráže, zlepšenie podmienok v centrách pre migrantov, zintenzívnenie asistovaného dobrovoľného návratu alebo cezhraničná a regionálna spolupráca, budú vyžadovať finančné krytie.

Niektoré z týchto opatrení možno financovať v rámci širokej škály už prebiehajúcich projektov: viac než 50 40 miliónov EUR sa už vyčlenilo pre Líbyu na projekty týkajúce sa migrácie. Ďalšie finančné krytie bude k dispozícii z rôznych iných zdrojov. Prostredníctvom svojej zložky pre severnú Afriku je hlavným a špecializovaným nástrojom v tejto oblasti Trustový fond EÚ pre Afriku, ktorý sa zameriava najmä na trasu cez centrálne Stredozemie. Prostredníctvom tohto fondu sa v roku 2017 pre zložku pre severnú Afriku sprístupnia finančné prostriedky vo výške 200 miliónov EUR. Prioritu budú mať projekty týkajúce sa migrácie vo vzťahu k Líbyi. Komisia opätovne preskúma potrebu ďalšieho finančného krytia neskôr v roku 2017, a to vzhľadom na pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení identifikovaných v tomto spoločnom oznámení a na výsledky dosiahnuté na mieste, ako aj so zreteľom na ďalšie opatrenie v roku 2018. Trustový fond EÚ pre Afriku je navrhnutý tak, aby umožnil finančné krytie nielen z rozpočtu EÚ, ale aj z príspevkov členských štátov. Finančné príspevky jednotlivých štátov predstavujú 152 miliónov EUR pre trustový fond. Značnú podporu poskytli aj členské štáty, konkrétne prostredníctvom dodávok plavidiel a prostredníctvom bilaterálnych programov. Členské štáty sa vyzývajú, aby vyrovnali príspevok EÚ určený pre zložku pre severnú Afriku, aby rozšírili rozsah intervencií a maximalizovali vplyv na mieste.

Ukazuje sa, že trustový fond EÚ pre Afriku je účinným kanálom na urýchlené dodávanie. Komisia už môže dospieť k záveru, že tento fond bude aj naďalej cenným nástrojom na vykonávanie opatrení v rámci tohto spoločného oznámenia.

Kľúčové opatrenia:

mobilizovať 200 miliónov EUR na zložku pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre projekty v roku 2017 s prioritným zameraním na projekty týkajúce sa migrácie vo vzťahu k Líbyi,

členské štáty prispejú do zložky pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku rovnakou mierou ako EÚ.

8.    ZÁVER

Je zrejmé, že ak sa na jar 2017 neprijmú žiadne ďalšie opatrenia, budú nekontrolované neregulárne migračné toky pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie pokračovať na takej vysokej úrovni, aká bola zaznamenaná v roku 2016. Keďže veľká väčšina migrantov sa pokúša prekročiť Stredozemné more z líbyjských brehov, členské štáty EÚ, najmä tie, ktoré sú migračnými tokmi najviac zasiahnuté, teda Taliansko a Malta, úzko spolupracujú s líbyjskými orgánmi pri kontrole týchto tokov a záchrane životov na mori. Toto úsilie si zaslúži plnú podporu Európskej únie ako celku. Za posledné dva roky v súlade s európskou migračnou agendou EÚ zaviedla celú škálu opatrení, politiky a finančné krytie na pomoc pri účinnom riadení utečeneckej a migračnej krízy, a to aj pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie, vo všetkých aspektoch a v duchu solidarity.

Toto spoločné oznámenie vychádza z uvedenej spolupráce a stanovuje sa v ňom ďalší súbor komplexných operačných opatrení, ktoré musia rýchlo prijať všetci aktéri, aby pomohli pri záchrane životov, boji proti prevádzačstvu, zlepšení podmienok migrantov a utečencov v krajinách tranzitu v severnej Afrike, aby podporili návrat do krajín pôvodu a v konečnom dôsledku zastavili toky migrantov. Opatrenia sa zameriavajú na kľúčové miesta pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie a zohľadňujú širší regionálny kontext. Aj keď žiadny zázračný prostriedok neexistuje, tieto spoločné opatrenia by mohli mať skutočný vplyv a prispieť k rozbitiu obchodného modelu prevádzačov a obmedzeniu nebezpečných ciest cez Stredozemie. Úspech týchto opatrení bude vyžadovať úzku spoluprácu príslušných partnerov v severnej Afrike a zosúladené úsilie a záväzky členských štátov, inštitúcií EÚ, ako aj spoluprácu s medzinárodnými organizáciami ako UNHCR a IOM. Niektoré z navrhovaných opatrení sa môžu v plnej miere vykonať len za predpokladu, že to umožní situácia na mieste. Navrhované opatrenia dopĺňajú opatrenia, ktoré už boli prijaté v rámci európskej migračnej agendy, ako je nový rámec pre partnerstvo v oblasti migrácie s tretími krajinami a prebiehajúce práce na upevňovaní vnútorných politík EÚ, ako je spoločný európsky azylový systém a spoločné opatrenia v oblasti návratu. Na základe uvedených skutočností Komisia odporúča, aby hlavy štátov alebo predsedovia vlád na svojom zasadnutí vo Vallette 3. februára schválili operačné opatrenia navrhnuté v tomto spoločnom oznámení a stanovené v prílohe 1.

(1)

     Zdroj: https://missingmigrants.iom.int/mediterranean.

(2)

     Zdroj: Talianske ministerstvo vnútra.

(3)

     Odhadovaný počet migrantov v Líbyi sa pohybuje od 700 000 do 1 milióna. Približne 350 000 ľudí sa považuje za vnútorne vysídlené osoby (údaje Medzinárodná organizácia pre migráciu – IOM), ale so želaním/úmyslom vrátiť sa do svojich domovov alebo zostať v Líbyi.

(4)

     V súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2259.

(5)

     COM(2015) 240 final z 13.5.2015.

(6)

     Závery Európskej rady z decembra 2016. Pozri politické vyhlásenie a akčný plán z Valletty. Ďalším krokom v rámci postupu bude 8. – 9. februára zasadnutie vyšších úradníkov.

(7)

     COM (2016) 960 final zo 14.12.2016, Druhá správa o pokroku: Prvé výsledky rámca partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy. Ďalšia správa bude prijatá v marci 2017.

(8)

     https://www.eu2017.mt/en/news/Pages/Speech-by-Prime-Minister-Joseph-Muscat-at-the-EP-Plenary-Session-on-the-Presidency-Priorities.aspx

(9)

     Súčasný akčný plán EÚ v oblasti návratu bol prijatý v roku 2015 [COM(2015) 453 final z 9.9.2015].

(10)

     Zdroj: Talianske ministerstvo vnútra.

(11)

     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

(12)

     Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo.

(13)

     Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo.

(14)

     Súčasná líbyjská pobrežná stráž bola zriadená v roku 1996 a je zodpovedná za výkon suverenity štátu a presadzovanie práva v rámci OSN a vnútroštátneho práva. Pobrežná stráž zdieľa logistiku, personál a výcvik s námorníctvom. Všeobecne sa akceptuje, že ide o najlepšie fungujúci subjekt pri plnení funkcií pobrežnej stráže.

(15)

   Španielsko, Taliansko, Malta, Francúzsko, Grécko, Cyprus a Portugalsko.

(16)

     Tento mechanizmus sa financuje v rámci nástroja rozvojovej spolupráce. Výcvik by sa mohol rozšíriť aj na personál pobrežnej stráže z Tuniska, Alžírska a Egypta, keď sa tieto krajiny zapoja do programu Seahorse.

(17)

     Možnosti financovania zahŕňajú Núdzový trustový fond pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike („núdzový trustový fond EÚ pre Afriku“) a nástroj európskeho susedstva (ENI).

(18)

     Podpísaná v rámci programu regionálneho rozvoja a ochrany v severnej Afrike.

(19)

     Povinnosť lodí poskytnúť pomoc plavidlám v núdzi sa zakladá na tradícii, ale bola zakotvená aj v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) z roku 1974. V Medzinárodnom dohovore o pátraní a záchrane na mori (SAR) z roku 1979 sa od strán dohovoru vyžaduje, aby zabezpečili prijatie opatrení na poskytovanie primeraných služieb SAR vo svojich pobrežných vodách. Strany sa nabádajú, aby podpísali dohody SAR so susednými štátmi, v rámci ktorých by došlo k vytvoreniu regiónov SAR, spoločnému využívaniu zariadení, zavedeniu spoločných postupov, výcviku a kontaktným návštevám. V dohovore sa uvádza, že strany by mali prijať opatrenia na urýchlenie vstupu záchranných jednotiek iných strán do svojich teritoriálnych vôd. Líbya ratifikovala dohovor SOLAS, ako aj dohovor SAR.

(20)

     Poskytnuté z Eurosuru – zlúčené služby Eurosuru spravované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž umožňujú pravidelné monitorovanie miest odchodu v tretích krajinách a odhaľovanie a sledovanie podozrivých plavidiel v Stredozemnom mori pomocou systémov hlásenia lodí, satelitov a monitorovacích lietadiel.

(21)

     Stratégia námornej bezpečnosti Európskej únie bola prijatá Európskou radou v júni 2014. Ide o spoločný plán EÚ na zlepšenie spôsobu, akým EÚ predchádza výzvam a reaguje na ne, ako napr. celková bezpečnosť a mier a kontrola vonkajších hraníc.

(22)

     Výbor regiónov pracuje na rozvoji spolupráce s líbyjskými obcami v mnohých oblastiach vrátane migrácie.

(23)

     Treba poznamenať, že Líbya dlhodobo závisí od značnej migrujúcej pracovnej sily.

(24)

     Projekt financovaný nástrojom európskeho susedstva vo výške 3 miliónov EUR (zložka 1 projektu na podporu riadenia migrácie a azylu založených na právach v Líbyi).

(25)

     Projekty v celkovej výške 35 miliónov EUR financované z nástroja európskeho susedstva /nástroja na podporu stability a mieru/nástroja rozvojovej spolupráce/humanitárnej pomoci a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu/projektu regionálneho rozvoja.

(26)

     Tento projekt je súčasťou spoločnej iniciatívy trustového fondu EÚ pre Afriku a Medzinárodnej organizácie pre migráciu v hodnote 100 miliónov EUR na zabezpečenie ochrany a reintegrácie navrátilcov z migračných trás cez centrálne Stredozemie v štrnástich krajinách v regióne Sahelu a v oblasti Čadského jazera vrátane Líbye. S príspevkami z Nemecka (45 miliónov EUR) a Talianska (22 miliónov EUR). V tejto súvislosti sa v rámci uvedenej spoločnej iniciatívy predpokladá ochrana 60 000 uviaznutých migrantov v núdzi, poskytnutie podpory pri 24 000 návratoch a podpory pri reintegrácii migrantov a informovanie a zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách neregulárnej migrácie a jej alternatívach 2 000 komunitám v oblastiach náchylných na migráciu a 200 000 migrantom na trase. V rámci týchto akcií sa podporuje zber a analýza údajov v každej cieľovej krajine a na regionálnej úrovni s cieľom prispôsobiť politiky a opatrenia založené na dôkazoch a budovanie kapacít vlád a miestnych zainteresovaných strán, aby sa zabezpečila udržateľnosť a zodpovednosť za akcie.

(27)

Rovnako dôležitý je aj výsledok návrhu rámca Únie pre presídľovanie [COM(2016) 468 final z 13.7.2016].

(28)

     Pri tom by sa mohli využiť aj zlúčené služby Eurosuru.

(29)

     Misia Európskej únie v rámci SBOP v Mali sa začala v januári 2015 po vykonaní výcvikovej misie EÚ v Mali v roku 2013 a jej cieľom bolo zlepšiť kapacity malijských vnútorných bezpečnostných síl v záujme zlepšenia ich operačnej efektívnosti, obnovenia ich príslušných hierarchických reťazcov, posilnenia ich úlohy súdnych a administratívnych orgánov vzhľadom na riadenie ich misií, dohľad nad nimi a uľahčenie ich opätovného vykonania na severe krajiny.

(30)

     Misia Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri sa začala v júli 2012 a jej cieľom bolo zlepšiť kapacity nigerských bezpečnostných síl v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu a prispieť k zvýšeniu politickej stability, bezpečnosti a správy vecí verejných v Nigeri. Od roku 2015 misia pomáhala pri lepšej kontrole a riadení migračných tokov, v boji proti neregulárnej migrácii a pri znižovaní úrovne súvisiacej zločinnosti.

(31)

     COM (2016) 960 final zo 14.12.2016, Druhá správa o pokroku: Prvé výsledky rámca partnerstva s tretími krajinami v oblasti európskej migračnej agendy.

(32)

     Regionálny projekt vo výške 6,4 milióna EUR (financovaný z ENI), ktorým sa zavádza komplexný a zdieľaný prístup na posilnenie účinného dialógu a spolupráce týkajúcej sa migrácie, mobility a otázok medzinárodnej ochrany v regióne južného susedstva.

(33)

     Projekt vo výške 1,9 milióna EUR (financovaný z NEAR-TS), ktorý prispieva k zlepšeniu plánovania migrácie na úrovni miest v regióne Stredozemia prostredníctvom: spolupráce medzi zástupcami miest a expertmi v rámci špecializovanej siete v piatich južných a piatich európskych mestách.

(34)

     V rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa s egyptskými orgánmi diskutuje o pracovných podmienkach.

(35)

     Aj keď sa rokovania ukončili, priority partnerstva EÚ – Egypt zatiaľ neboli oficiálne prijaté.

(36)

     COM(2016) 385 final zo 7. júna 2016.

(37)

     COM(2016) 47 final z 29. septembra 2016.

(38)

     Aj keď sa rokovania ukončili, priority partnerstva EÚ – Alžírsko zatiaľ neboli oficiálne prijaté.

(39)

     Tento projekt zahŕňa podporu venovanú štatistickému prehľadu o migrácii, vykonávaniu Národnej stratégie zameranej na prevenciu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a na zdravie migrantov (boj proti výskytu HIV a tuberkulózy).

(40)

     Tento údaj zahŕňa migračné projekty v Líbyi, ktoré boli v hodnote 30,5 milióna EUR financované v rámci nástroja európskeho susedstva, nástroja na podporu stability a mieru a regionálnych programov rozvoja a ochrany, a v hodnote 20 miliónov EUR boli financované z trustového fondu EÚ pre Afriku.

Top

V Bruseli25. 1. 2017

JOIN(2017) 4 final

PRÍLOHA

k

SPOLOČNÉMU OZNÁMENIU EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE

Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie.
Riadenie tokov, záchrana životov


KĽÚČOVÉ OPATRENIA ODPORÚČANÉ NA SCHVÁLENIE HLAVAMI ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDAMI VLÁD NA MALTSKOM SAMITE 3. FEBRUÁRA 2017

ZNÍŽENIE POČTU PREKROČENÍ HRANÍC, ZÁCHRANA ŽIVOTOV NA MORI

Zabezpečiť financovanie programov odbornej prípravy líbyjskej pobrežnej stráže prostredníctvom okamžitého navýšenia programu Seahorse o 1 milión EUR a grantu vo výške 2,2 milióna EUR v rámci regionálneho programu rozvoja a ochrany v severnej Afrike,

zabezpečiť, aby udržateľné zdroje financovania v budúcnosti doplnkovým spôsobom pokrývali rôzne potreby odbornej prípravy,

pomôcť líbyjským orgánom pri vytváraní námorného záchranného koordinačného strediska a pri zlepšovaní operačnej spolupráce s členskými štátmi,

podporiť poskytnutie dodatočného hliadkovacieho vybavenia líbyjskej pobrežnej stráži a zabezpečiť jeho údržbu.

ZINTENZÍVNENIE BOJA PROTI PREVÁDZAČOM A OBCHODNÍKOM S ĽUĎMI

Zabezpečiť, aby stredozemská sieť Seahorse bola funkčná do jari 2017, čím sa umožní väčšia výmena informácií a operačná koordinácia medzi líbyjskou pobrežnou strážou a zúčastnenými členskými štátmi,

podporovať účasť Tuniska, Alžírska a Egypta v stredozemskej sieti Seahorse,

zamerať sa na dodávky prevádzačom prostredníctvom výmeny spravodajských informácií medzi členskými štátmi, operáciou EUNAVFOR MED SOPHIA, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europolom, Interpolom, a partnermi v regióne, najmä s využitím zlúčených služieb Eurosuru.

OCHRANA MIGRANTOV, ASISTOVANÉ DOBROVOĽNÉ NÁVRATY A PRESÍDĽOVANIE

Spolupracovať s líbyjskými orgánmi, aby sa zabezpečilo, že sa zlepšia podmienky v centrách pre migrantov, a to s osobitným dôrazom na zraniteľné a maloleté osoby, zintenzívniť v tomto smere spoluprácu s IOM a UNHCR,

zintenzívniť spoluprácu s líbyjskými obcami a ich angažovanosť v podporovaní alternatívneho živobytia a v podporovaní odolnosti miestnych komunít hosťujúcich migrantov,

podporovať budovanie kapacít líbyjských orgánov, pokiaľ ide o riadenie migrácie,

v spolupráci s líbyjskými orgánmi podporovať medzinárodné organizácie ako UNHCR pri riešení situácie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane možnosti presídlenia,

podporovať IOM v jej práci pri zlepšovaní situácie migrantov v Líbyi a pri vykonávaní projektu asistovaných dobrovoľných návratov z Líbye a zvážiť jeho rozšírenie nad rámec pôvodného cieľa 5000 migrantov.

RIADENIE MIGRAČNÝCH TOKOV CEZ JUŽNÚ HRANICU

V plnom rozsahu vykonať misie a projekty EÚ na podporu líbyjských orgánov pri riadení hraníc a ochrane migrantov v južnej Líbyi,

podporovať cezhraničnú spoluprácu, dialóg a výmenu informácií medzi Líbyou a jej južnými susedmi vrátane využívania úplného potenciálu spravodajskej služby Afrika – Frontex,

na základe existujúcej spolupráce s Nigerom v rámci partnerstva prijať ďalšie opatrenia na riešenie migračného tlaku smerujúceho na sever, na boj proti prevádzačstvu a na podporu asistovaného dobrovoľného návratu.

ZVÝŠENÁ SPOLUPRÁCA S EGYPTOM, TUNISKOM A ALŽÍRSKOM – PREDCHÁDZANIE NEREGULÁRNEJ MIGRÁCII A PRESUNOM TRÁS

Prehĺbiť dialóg a operačnú spoluprácu pri riadení migračných tokov s Egyptom, Tuniskom a Alžírskom,

posilniť praktickú spoluprácu s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a to aj v oblasti návratu.

MOBILIZOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE SEVERNÚ AFRIKU

Mobilizovať 200 miliónov EUR na zložku pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre projekty v roku 2017 s prioritným zameraním na projekty týkajúce sa migrácie vo vzťahu k Líbyi,

členské štáty prispejú do zložky pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku rovnakou mierou ako EÚ.

Top