Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0187

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o lanovkových zariadeniach

/* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

52014PC0187

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o lanovkových zariadeniach /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

Všeobecný kontext, dôvody a ciele tohto návrhu

Smernica 2000/9/ES, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb[1], bola prijatá 20. marca 2000 a uplatňuje sa od 3. mája 2002.

Smernica 2000/9/ES zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti lanovkových zariadení vo vzťahu k používateľom, pracovníkom a tretím stranám. Sú v nej stanovené základné požiadavky, ktoré musia lanovkové zariadenia, ich infraštruktúra, subsystémy a bezpečnostné komponenty v záujme bezpečnosti spĺňať.

Smernica 2000/9/ES je tiež príkladom uvedených harmonizačných právnych predpisov Únie na zabezpečenie voľného pohybu subsystémov a bezpečnostných komponentov lanovkových zariadení v rámci jednotného trhu EÚ. Zjednocuje podmienky umiestňovania subsystémov a bezpečnostných komponentov určených na zabudovanie do lanovkových zariadení na trh a ich zavádzania do prevádzky. Výrobcovia musia preukázať, že ich subsystémy alebo bezpečnostné komponenty boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami, umiestniť označenie CE a poskytnúť návod na ich začlenenie do lanovkových zariadení.

Smernica 2000/9/ES je založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“). Smernica, ktorej cieľom je celková harmonizácia, je založená na zásadách „nového prístupu“, ktorá od výrobcov vyžaduje, aby zabezpečili súlad svojich výrobkov s povinnými požiadavkami na prevádzku a bezpečnosť, ktoré sú stanovené v tomto právnom nástroji, avšak bez toho, aby ukladala konkrétne technické riešenia alebo špecifikácie.

Smernica 2000/9/ES sa vzťahuje na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb.

Pohon pomocou lana a funkcia dopravy osôb sú zásadnými kritériami pri určovaní rozsahu pôsobnosti smernice 2000/9/ES.

K hlavným typom lanovkových zariadení, na ktoré sa smernica 2000/9/ES vzťahuje, sú pozemné lanovky, kabínkové lanovky, odpojiteľné sedačkové lanovky, sedačkové lanovky s pevným uchytením, kyvadlové lanovky, lanovky typu funitel, kombinované zariadenia (vytvorené z viacerých lanovkových typov, ako sú napríklad kabínkové lanovky a sedačkové lanovky) a vleky.

Lanovkové zariadenia sú vymedzené ako celkové systémy nainštalované na určitom mieste, ktoré pozostávajú z infraštruktúry, subsystémov a bezpečnostných komponentov.

Na lanovkové zariadenia a ich infraštruktúru priamo vplývajú vlastnosti regiónu, v ktorom sa nachádzajú, príroda a fyzické vlastnosti terénu, v ktorom sú nainštalované, okolie, atmosférické a meteorologické faktory, ako aj stavby a prekážky, ktoré sa môžu nachádzať v ich blízkosti, či už na zemi alebo vo vzduchu.

Výstavba lanovkových zariadení a ich uvedenie do prevádzky v tomto rámci podliehajú vnútroštátnym schvaľovacím postupom.

Smernica 2000/9/ES stanovuje harmonizované základné požiadavky, ktoré musia lanovkové zariadenia spĺňať, pričom právomocou členských štátov zostáva právne upraviť ostatné hľadiská, ako je napríklad využívanie pôdy, regionálne plánovanie a ochrana životného prostredia.

Bezpečnostné komponenty a subsystémy podliehajú zásade voľného pohybu tovaru. Na bezpečnostných komponentoch je umiestnené označenie CE, ktoré označuje splnenie požiadaviek smernice 2000/9/ES vrátane postupov posudzovania zhody.

Cieľom tohto návrhu je nahradiť smernicu 2000/9/ES nariadením v súlade s cieľmi Komisie v oblasti zjednodušenia právnych predpisov.

Zámerom tohto návrhu je zosúladiť smernicu 2000/9/ES s „balíkom návrhov o výrobkoch“ prijatým v roku 2008 a najmä s rozhodnutím (ES) č. 768/2008 o novom legislatívnom rámci (ďalej len „NLR“).

Rozhodnutím NLR sa stanovuje spoločný rámec harmonizačných právnych predpisov EÚ o výrobkoch. Tento rámec tvoria ustanovenia, ktoré sa používajú v právnych predpisoch EÚ o výrobkoch jednotne (napríklad vymedzenia pojmov, záväzky hospodárskych subjektov, notifikované orgány, mechanizmy v súvislosti s ochrannou doložkou atď.). Tieto spoločné ustanovenia boli posilnené, aby sa zabezpečila možnosť účinnejšieho uplatňovania a presadzovania smerníc v praxi. Zaviedli sa nové prvky, napríklad záväzky dovozcov, ktoré sú z hľadiska zlepšenia bezpečnosti výrobkov na trhu veľmi dôležité.

Komisia už navrhla zosúladenie deviatich iných smerníc s rozhodnutím NLR v rámci vykonávacieho „súboru zosúlaďovacích predpisov“ prijatého 21. novembra 2011. Takisto navrhla, aby bola s rozhodnutím NLR zosúladená aj smernica 97/23/ES o tlakových zariadeniach[2].

V záujme toho, aby sa zabezpečila konzistentnosť vo všetkých harmonizačných právnych predpisoch Únie v oblasti priemyselných výrobkov a v súlade s politickým záväzkom vyplývajúcim z prijatia rozhodnutia NLR a právneho záväzku stanoveného v článku 2 rozhodnutia NLR je potrebné, aby bol tento návrh v súlade s ustanoveniami rozhodnutia NLR.

Zámerom návrhu je tiež odstrániť určité ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní smernice 2000/9/ES. Konkrétnejšie mali orgány, notifikované orgány a výrobcovia rozdielne názory na to, či určité typy zariadení patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/9/ES a v dôsledku toho musia byť vyrábané a certifikované v súlade s požiadavkami a postupmi uvedenými v smernici. Rozchádzali sa tiež v názore na to, či by sa určité vybavenie malo považovať za subsystém, infraštruktúru alebo bezpečnostný komponent. Smernica navyše nekonkretizuje, ktorý typ postupu posudzovania zhody sa má na subsystémy uplatňovať.

Tieto rozdielne prístupy mali za následok narušenia trhu a rozdielne zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi. Výrobcovia a prevádzkovatelia predmetných zariadení museli vybavenie upraviť alebo prejsť ďalšou certifikáciou, čo spôsobilo dodatočné náklady a oneskorenia pri získavaní povolenia pre tieto zariadenia a ich uvádzaní do prevádzky.

Cieľom navrhovaného nariadenia preto je zvýšiť právnu zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice 2000/9/ES, a tým zlepšiť vykonávanie príslušných zákonných ustanovení.

Smernica 2000/9/ES okrem toho obsahuje ustanovenia týkajúce sa posudzovania zhody subsystémov. Neurčuje však konkrétny postup, podľa ktorého má výrobca a notifikovaný orgán postupovať. Okrem toho výrobcom neponúka takú paletu postupov posudzovania zhody, ako sú k dispozícii pre bezpečnostné komponenty. Navrhované nariadenie preto zosúlaďuje postupy posudzovania zhody, ktoré sú k dispozícii pre subsystémy, s tými postupmi, ktoré sa už používajú v prípade bezpečnostných komponentov, a to na základe modulov posudzovania zhody uvedených v rozhodnutí č. 768/2008/ES, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh (rozhodnutie NLR). V tejto súvislosti tiež stanovuje umiestnenie označenia CE s cieľom informovať o dodržiavaní jeho ustanovení v súlade s existujúcim systémom pre bezpečnostné komponenty.

V návrhu sa zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii[3].

V návrhu sa zohľadňuje aj návrh nariadenia Komisie z 13. februára 2013 o dohľade nad trhom výrobkov[4], ktorého zámerom je stanoviť jednotný právny nástroj pre činnosti dohľadu nad trhom v oblasti nepotravinových výrobkov, spotrebiteľských či nespotrebiteľských výrobkov a výrobkov zahrnutých či nezahrnutých v harmonizačných právnych predpisoch Únie. V tomto návrhu sa zlučujú pravidlá o dohľade nad trhom zo smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov[5], z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh[6], a harmonizačných právnych predpisov špecifických pre niektoré odvetvia s cieľom zvýšiť účinnosť činností v oblasti dohľadu nad trhom v rámci Únie. Navrhované nariadenie o dohľade nad trhom s výrobkami obsahuje aj relevantné ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom a ochranných doložiek. Preto by sa ustanovenia v existujúcich špecifických sektorových harmonizačných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú dohľadu nad trhom a ochranných doložiek, mali z uvedených harmonizačných právnych predpisov odstrániť. Základným cieľom tohto navrhovaného nariadenia o dohľade nad trhom s výrobkami je zásadne zjednodušiť rámec Únie pre dohľad nad trhom v záujme zlepšenia jeho fungovania v prospech jeho hlavných používateľov: orgánov dohľadu nad trhom a hospodárskych subjektov. V smernici 2000/9/ES sa stanovuje postup v súvislosti s ochrannou doložkou pre subsystémy a bezpečnostné komponenty. V súlade s rámcom, ktorý sa má stanoviť navrhovaným nariadením o dohľade nad trhom výrobkov, tento návrh nezahŕňa ustanovenia o postupoch dohľadu nad trhom a postupoch v súvislosti s ochrannou doložkou pre subsystémy a bezpečnostné komponenty stanovené v rozhodnutí NLR. S cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť sa v ňom však odkazuje na navrhované nariadenie o dohľade nad trhom výrobkov.

Súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie

Táto iniciatíva je v súlade s Aktom o jednotnom trhu[7], v ktorom sa zdôraznilo, že je potrebné obnoviť dôveru spotrebiteľov v kvalitu výrobkov na trhu a že je dôležité posilniť dohľad nad trhom.

Podporuje sa ňou aj politika Komisie zameraná na lepšiu právnu reguláciu a zjednodušenie regulačného prostredia.

2.           KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIE VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Revízia smernice 2000/9/ES bola predmetom dlhých a rozsiahlych diskusií od roku 2010. Konkrétnejšie sa o nej diskutovalo v rámci pracovnej skupiny členských štátov o lanovkových zariadeniach, s národnými expertmi zodpovednými za vykonávanie tejto smernice, v rámci stáleho výboru ustanoveného na základe smernice 2000/9/ES, skupiny pre administratívnu spoluprácu pri dohľade nad trhom s lanovkovými zariadeniami (AdCo) a sektorovou skupinou pre lanovkové zariadenia (CSG) Európskej koordinácie notifikovaných orgánov, ako aj s predstaviteľmi priemyslu a združeniami používateľov.

Od začiatku boli do procesu posúdenia vplyvu zapojené členské štáty a zainteresované strany vrátane organizácií výrobcov, notifikovaných orgánov a zástupcov normalizačných orgánov. V rámci stáleho výboru ustanoveného podľa smernice 2000/9/ES sa pravidelne uskutočňujú diskusie o uplatňovaní smernice a potenciálnych otázkach, ktoré by si vyžadovali zlepšenie, či už legislatívnou alebo nelegislatívnou cestou.

Popri tom sa uskutočnili tri osobitné konzultácie.

Prvá konzultácia prebehla v prvej polovici roka 2010 v rámci príprav k vypracovaniu správy o vykonávaní smernice 2000/9/ES stanovenej v jej článku 21 ods. 4.

Komisia vo svojej prvej správe o vykonávaní smernice 2000/9/ES[8] poznamenala, že smernica úspešne vytvorila vnútorný trh pre subsystémy a bezpečnostné komponenty a zároveň zabezpečuje jednotnú a vysokú úroveň bezpečnosti. Identifikovala tiež niektoré problémy, ktoré je potrebné preskúmať.

Otázky, ktoré je potrebné preskúmať, sú tieto:

– rozsah pôsobnosti smernice 2000/9/ES, a to najmä s ohľadom na nové typy lanovkových zariadení;

– chýbajúca primeraná škála postupov posudzovania zhody pre subsystémy, čoho dôsledkom boli rozchádzajúce sa výklady a vykonávanie posudzovania zhody subsystémov;

– potreba zosúladiť smernicu 2000/9/ES s rozhodnutím NLR.

Druhá a tretia konzultácia prebehli v roku 2012 ako súčasť štúdie o posúdení vplyvu, pričom prvá sa venovala existujúcej situácii a druhá možnostiam politiky. Záverečná správa o štúdii o posúdení vplyvu bola oficiálne predložená a prediskutovaná na stretnutiach stáleho výboru, ktoré sa uskutočnili 25. septembra 2012 a 8. apríla 2013, počas ktorých mali členské štáty a zainteresované strany sektora príležitosť vyjadriť rad postojov, príspevkov a pozičných dokumentov k možnostiam politiky zahrnutých do štúdie.

Zainteresované strany aktívne prispeli k identifikácii problémov vyžadujúcich si riešenie v záujme zlepšenia vykonávania smernice 2000/9/ES. Väčšina zainteresovaných strán vyjadrila súhlas s identifikovanými problémami. Značný počet respondentov zapojených do konzultácie uskutočnenej v súvislosti so štúdiou o posúdení vplyvu sa stretlo s problémami pri definovaní lanovkových zariadení a vymedzení rozsahu pôsobnosti smernice 2000/9/ES vo vzťahu k lanovkám[9].

Nebola otvorená žiadna verejná konzultácia, keďže sa pre túto dosť odbornú iniciatívu považovali za vhodnejšie konzultácie zacielené na získanie odborných poznatkov, a vzhľadom aj na množstvo zozbieraných informácií a otázky značne technického rázu.

Získavanie a využívanie expertízy – posúdenie vplyvu

V súvislosti s revíziou smernice 2000/9/ES sa vykonalo posúdenie vplyvu.

Na základe získaných informácií sa v rámci posúdenia vplyvu vykonaného Komisiou preskúmali a porovnali tri možnosti.

Možnosť 1 – Žiadne opatrenia – žiadne zmeny súčasnej situácie

V rámci tejto možnosti sa nenavrhujú žiadne zmeny smernice 2000/9/ES.

Možnosť 2 – Zásah prostredníctvom nelegislatívnych opatrení

V možnosti 2 sa zvažuje možnosť poskytovať rozsiahlejšie usmernenia pri vykonávaní smernice 2000/9/ES so zreteľom na rozsah jej pôsobnosti a odporučiť uplatňovanie osobitných postupov posudzovania zhody v prípade posudzovania subsystémov, a to najmä prepracovaním príručky na uplatňovanie smernice 2000/9/ES.

Možnosť 3 – Zásah prostredníctvom legislatívnych opatrení

Podstatou tejto možnosti je zmena smernice 2000/9/ES.

Kombinácia možností 2 a 3 sa ukázala ako uprednostňované riešenie z týchto dôvodov:

– je považovaná za najlepší spôsob riešenia daného problému, keďže vyjasní definície rozsahu pôsobnosti a zabezpečí konzistentnosť a pružnosť postupov posudzovania zhody subsystémov a bezpečnostných komponentov;

– hospodárskym subjektom a notifikovaným orgánom ňou nevznikajú značné náklady; žiadny výrazný hospodársky alebo sociálny vplyv sa nezistil v prípade tých subjektov, ktoré už konajú zodpovedne;

– zlepší sa ňou fungovanie vnútorného trhu so subsystémami a bezpečnostnými komponentmi tým, že sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi, najmä s dovozcami a distribútormi, ako aj s notifikovanými orgánmi;

– možnosť 1 neposkytuje riešenia problému právnej neistoty z dôvodu niektorých ustanovení smernice 2000/9/ES, a preto nepovedie k jej lepšiemu vykonávaniu.

Návrh zahŕňa:

· vyjasnenie rozsahu pôsobnosti so zreteľom na lanovkové zariadenia navrhnuté na dopravné aj rekreačné účely;

· zavedenie škály postupov posudzovania zhody subsystémov založených na existujúcich moduloch posudzovania zhody bezpečnostných komponentov zosúladených s rozhodnutím NLR;

· zosúladenie s rozhodnutím NLR.

Vplyv návrhu zaručí rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty a zvýši ochranu vo vzťahu k bezpečnosti cestujúcich a ostatných používateľov, zamestnancov a tretích strán.

3.           Právne prvky návrhu

3.1. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia zodpovedá rozsahu pôsobnosti smernice 2000/9/ES a vzťahuje sa na lanovkové zariadenia vrátane ich infraštruktúry, ako aj na subsystémy a bezpečnostné komponenty lanovkových zariadení.

Návrh obsahuje vyjasnený a aktualizovaný rozsah pôsobnosti.

Najmä s ohľadom na vývoj nových typov lanovkových zariadení objasňuje, že vylúčenie lanovkových zariadení používaných na rekreačné účely na výstaviskách alebo v zábavných parkoch sa neuplatňuje na lanovkové zariadenia, ktoré sú určené na plnenie dvojitej funkcie, konkrétne na dopravu osôb a rekreačné aktivity.

Návrh aj naďalej nezahŕňa určité lanovkové zariadenia určené na poľnohospodárske alebo priemyselné účely, objasňuje však, že sa vzťahuje aj na lanovkové zariadenia určené na zásobovanie horských chát, ktoré ale nie sú určené na verejnú dopravu.

Aktuálne vylúčenie lanom poháňaných trajektov bolo takisto rozšírené na všetky zariadenia poháňané lanom, v prípade ktorých sú používatelia alebo prepravné zariadenia dopravené po vode, ako sú napríklad lanom poháňané zariadenia na vodné lyžovanie.

Vylúčenia z rozsahu pôsobnosti stanovené v smernici 2000/9/ES týkajúce sa ozubnicových železníc a reťazou poháňaných zariadení neboli opätovne zavedené, keďže tieto zariadenia nezodpovedajú vymedzeniu lanovkových zariadení.

Do návrhu boli pridané všeobecné vymedzenia pojmov v dôsledku zosúladenia s rozhodnutím NLR.

3.2. Záväzky hospodárskych subjektov

So zreteľom na subsystémy a bezpečnostné komponenty návrh obsahuje ustanovenia typické pre harmonizačné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov a stanovuje povinnosti príslušných hospodárskych subjektov (výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov) v súlade s rozhodnutím NLR.

3.3. Harmonizované normy

Na základe súladu s harmonizovanými normami sa predpokladá zhoda so základnými požiadavkami. Nariadením (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje horizontálny právny rámec pre európsku normalizáciu. Nariadenie obsahuje okrem iného ustanovenia o žiadostiach týkajúcich sa normalizácie predložených Komisiou európskej organizácii pre normalizáciu, o postupe v prípade námietok proti harmonizovaným normám a o účasti zainteresovaných strán na procese normalizácie. Ustanovenia smernice 2000/9/ES, ktoré sa vzťahujú na tie isté aspekty, preto z dôvodov právnej istoty v tomto návrhu neboli opätovne zavedené.

3.4. Posudzovanie zhody

V návrhu sú zachované postupy posudzovania zhody pre bezpečnostné komponenty stanovené v smernici 2000/9/ES. Aktualizujú sa ním však zodpovedajúce moduly v súlade s rozhodnutím NLR.

Predovšetkým sa v ňom ponecháva požiadavka na zásah notifikovaného orgánu do fázy navrhovania a výroby všetkých subsystémov a bezpečnostných komponentov.

Návrh zavádza škálu postupov posudzovania zhody subsystémov založených na moduloch posudzovania zhody uvedených v rozhodnutí NLR. V tomto rámci tiež zavádza označenie CE pre subsystémy, keďže nie je dôvod, aby sa s nimi zaobchádzalo inak ako s bezpečnostnými komponentmi, v prípade ktorých smernica 2000/9/ES už zabezpečuje umiestňovanie označenia CE ako dôkaz o ich zhode s jej požiadavkami.

3.5. Notifikované orgány

Pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti, ako aj dôvery všetkých zainteresovaných strán v systém nového prístupu je rozhodujúce správne fungovanie notifikovaných orgánov.

V súlade s rozhodnutím NLR sa preto návrhom posilňujú notifikačné kritériá pre notifikované orgány a zavádzajú sa osobitné požiadavky pre notifikujúce orgány.

3.6. Vykonávacie akty

Komisia sa návrhom splnomocňuje, aby podľa potreby prijala vykonávacie akty s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia vzhľadom na notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už nespĺňajú požiadavky na notifikáciu.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s ustanoveniami o vykonávacích aktoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

3.7. Záverečné ustanovenia

Toto navrhované nariadenie sa začne uplatňovať dva roky po nadobudnutí účinnosti, čo poskytne výrobcom, notifikovaným orgánom a členským štátom čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám.

S určením notifikovaných orgánov podľa nových požiadaviek a s procesom sa však musí začať krátko po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Tým sa zabezpečí, že do dátumu uplatňovania navrhovaného nariadenia bude určený dostatočný počet notifikovaných orgánov v súlade s novými pravidlami, aby sa zabránilo problémom s kontinuitou výroby a zásobovaním trhu.

Zavádza sa prechodné ustanovenie pre osvedčenia, ktoré notifikované orgány vydali v súlade so smernicou 2000/9/ES so zreteľom na subsystémy a bezpečnostné komponenty, aby sa spotrebovali zásoby a zabezpečil sa plynulý prechod na nové požiadavky.

Zavádza sa prechodné ustanovenie v súvislosti s uvedením lanovkových zariadení do prevádzky, ktoré boli konštruované podľa smernice 2000/9/ES, aby sa zabezpečil plynulý prechod na nové požiadavky.

Smernica 2000/9/ES bude zrušená a bude nahradená navrhovaným nariadením.

3.8. Právomoci Únie, právny základ, zásada subsidiarity a právna forma

Právny základ

Tento návrh sa zakladá na článku 114 zmluvy.

Zásada subsidiarity

Zásada subsidiarity sa uplatňuje najmä pri novopridaných ustanoveniach, ktorých cieľom je zlepšiť účinné presadzovanie smernice 2000/9/ES, t. j. pri povinnostiach hospodárskych subjektov, ustanoveniach týkajúcich sa vysledovateľnosti, ustanoveniach o posudzovaní a notifikácii orgánov posudzovania zhody.

Zo skúseností s presadzovaním právnych predpisov vyplýva, že opatrenia prijaté na úrovni členských štátov viedli k rozchádzajúcim sa prístupom a k odlišnému prístupu k hospodárskym subjektom v rámci Únie, čo narúša ciele smernice 2000/9/ES. Ak sa s cieľom reagovať na problémy prijmú opatrenia na úrovni členských štátov, existuje riziko, že sa vytvoria prekážky voľnému pohybu tovaru. Konanie na vnútroštátnej úrovni je okrem toho obmedzené na územnú právomoc členského štátu. Koordinovaným konaním na úrovni Únie sa dajú oveľa lepšie dosiahnuť stanovené ciele a predovšetkým sa zlepší účinnosť dohľadu nad trhom. Vhodnejšie je teda konať na úrovni Únie.

Proporcionalita

V súlade so zásadou proporcionality navrhované zmeny neprekračujú rámec nevyhnutný na dosiahnutie stanovených cieľov.

Nové alebo zmenené záväzky nepredstavujú pre odvetvie, najmä malé a stredné podniky, alebo administratívy zbytočné zaťaženie a náklady. Ak sa skonštatuje, že zmeny majú negatívny vplyv, analýza vplyvu danej možnosti umožňuje nájsť najprimeranejšie riešenie zistených problémov. Viacero zmien sa týka spresnenia existujúcej smernice bez zavedenia nových požiadaviek, ktoré by znamenali zvýšenie nákladov.

Použitá legislatívna technika

Tento návrh má právnu formu nariadenia.

V navrhovanej zmene smernice na nariadenie sa zohľadňuje všeobecný cieľ Komisie zjednodušiť regulačné prostredie a potreba zabezpečiť jednotné vykonávanie navrhovanej legislatívy v rámci celej Únie.

Navrhované nariadenie je založené na článku 114 zmluvy a jeho cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu so subsystémami a bezpečnostnými komponentmi určenými na zabudovanie do lanovkových zariadení, pričom zachováva existujúcu úlohu členských štátov v oblasti lanovkových zariadení. Ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať jednotným spôsobom v rovnakom čase v celej Únii.

V súlade so zásadami úplnej harmonizácie nemôžu členské štáty v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov uložiť prísnejšie ani dodatočné požiadavky na uvádzanie subsystémov a bezpečnostných komponentov na trh. Najmä povinné základné požiadavky a postupy posudzovania zhody, ktoré musia výrobcovia rešpektovať, musia byť vo všetkých členských štátoch totožné.

To isté platí, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré boli zavedené v dôsledku zosúladenia s rozhodnutím NLR. Tieto ustanovenia sú jasné a dostatočne presné na to, aby ich príslušné subjekty mohli priamo uplatniť.

Povinnosti stanovené pre členské štáty, ako je povinnosť posudzovania, určovania a oznamovania orgánov posudzovania zhody, sa v každom prípade ako také netransponujú do vnútroštátneho práva, no členské štáty ich implementujú prostredníctvom potrebných regulačných a administratívnych opatrení. To sa nezmení ani v prípade, že sú príslušné povinnosti stanovené v nariadení.

Členské štáty teda nedisponujú takmer žiadnou flexibilitou, pokiaľ ide o transponovanie smernice do ich vnútroštátneho práva. Voľba nariadenia im však umožní ušetriť náklady spojené s transpozíciou smernice.

Nariadením sa navyše zabráni riziku možných odlišných transpozícií smernice jednotlivými členskými štátmi, čo by mohlo viesť k rôznym úrovniam ochrany bezpečnosti a mohlo by vytvoriť prekážky pre vnútorný trh, čím by sa narušilo účinné vykonávanie.

Zmena smernice na nariadenie nebude mať za následok žiadnu zmenu v regulačnom prístupe.

Charakteristiky nového prístupu sa v plnej miere zachovajú, a to najmä flexibilita pre výrobcov pri výbere prostriedkov, ktorými zabezpečia dodržanie základných požiadaviek, a pri výbere postupu, ktorý spomedzi dostupných postupov posudzovania zhody použijú, aby preukázali zhodu subsystémov a bezpečnostných komponentov s právnymi predpismi. Existujúcich mechanizmov podpory vykonávania právnych predpisov (proces normalizácie, pracovné skupiny, administratívna spolupráca, vypracúvanie usmernení atď.) sa povaha právneho nástroja nedotkne.

Voľba nariadenia navyše neznamená, že proces rozhodovania je centralizovaný. Členské štáty si ponechávajú svoju právomoc v oblasti lanovkových zariadení a vykonávania harmonizovaných ustanovení, ako napríklad určenie a akreditácia notifikovaných orgánov, vykonávanie dohľadu nad trhom a presadzovanie opatrení (napr. sankcií).

Použitie nariadení v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu umožní v súlade s preferenciou zainteresovaných strán zabrániť riziku pridávania dodatočných požiadaviek k právnym predpisom (tzv. „gold plating“). Takisto umožní výrobcom, aby pracovali priamo s textom nariadenia bez toho, aby museli vyhľadať a preskúmať 28 právnych predpisov, ktoré boli transponované.

Na tomto základe sa voľba nariadenia považuje za najvhodnejšie a menej nákladné riešenie pre všetky zúčastnené strany, pretože umožní rýchle a koherentné uplatňovanie navrhovanej legislatívy a stanoví sa ním zrozumiteľnejšie regulačné prostredie pre hospodárske subjekty, pričom členské štáty ušetria na nákladoch spojených s transpozíciou..

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet EÚ.

5.           DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zrušenie platných právnych predpisov

Prijatie návrhu bude viesť k zrušeniu smernice 2000/9/ES.

Európsky hospodársky priestor

Návrh sa týka EHS, a preto by sa mal rozšíriť na Európsky hospodársky priestor.

2014/0107 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o lanovkových zariadeniach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[10],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)       Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/9/ES[11] o lanovkových zariadeniach stanovuje pravidlá pre lanovkové zariadenia, ktoré sú navrhnuté, konštruované a prevádzkované na účely prepravy osôb.

(2)       Smernica 2000/9/EHS je založená na zásadách nového prístupu stanoveného v uznesení Rady z 5. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám[12]. Stanovujú sa v nej iba základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na lanovkové zariadenia, zatiaľ čo technické podrobnosti prijme Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii[13]. Vzhľadom na zhodu s takto stanovenými harmonizovanými normami, ktorých referenčné číslo je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, možno predpokladať zhodu s požiadavkami smernice 2000/9/ES. Skúsenosti ukázali, že uvedené základné zásady sa v tomto odvetví osvedčili a mali by sa zachovať a ešte viac podporovať.

(3)       Skúsenosti z vykonávania smernice 2000/9/ES ukázali, že je potrebné upraviť niektoré z jej ustanovení s cieľom vyjasniť a aktualizovať ich a zabezpečiť tým právnu istotu, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a posúdenie zhody subsystémov.

(4)       Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES[14] o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh sa stanovuje spoločný rámec všeobecných zásad a referenčných ustanovení, ktoré sa majú uplatniť vo všetkých právnych predpisoch, ktorými sa harmonizujú podmienky na uvádzanie výrobkov na trh, s cieľom poskytnúť zosúladený základ pre revíziu alebo prepracovanie uvedených právnych predpisov. Smernica 2000/9/ES by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(5)       V záujme zrozumiteľnosti by sa smernica 2000/9/ES mala zrušiť a nahradiť, keďže je potrebné v nej urobiť viacero zmien. Vzhľadom na to, že rozsah pôsobnosti, základné požiadavky a postupy posudzovania zhody musia byť vo všetkých členských štátoch rovnaké, pri transponovaní smernice na základe zásad nového prístupu do vnútroštátneho práva neexistuje takmer žiadna flexibilita. V záujme zjednodušenia regulačného rámca by sa smernica 2000/9/ES mala nahradiť nariadením, ktoré predstavuje vhodný právny nástroj, keďže sa v ňom ukladajú jasné a podrobné pravidlá, ktoré členským štátom neposkytujú priestor na odlišnú transpozíciu, čím sa zabezpečuje jednotné vykonávanie v rámci celej Únie.

(6)       Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 768/2008[15], ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, sa stanovujú horizontálne ustanovenia týkajúce sa akreditácie orgánov posudzovania zhody [, dohľadu nad trhom v súvislosti s výrobkami a kontroly výrobkov z tretích krajín] a označenia CE.

(7)       Nariadením (EÚ) č. […/…] [o dohľade na trhom s výrobkami][16] sa stanovujú podrobné pravidlá dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na územie Únie z tretích krajín vrátane subsystémov a bezpečnostných komponentov. Takisto sa ním stanovuje postup v súvislosti s ochrannou doložkou. Členské štáty majú organizovať a vykonávať dohľad nad trhom, menovať orgány dohľadu nad trhom a špecifikovať ich právomoci a povinnosti. Majú tiež zaviesť všeobecné a sektorovo špecifické programy dohľadu na trhom.

(8)       Rozsah pôsobnosti smernice 2000/9/ES by sa mal zachovať. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na lanovkové zariadenia navrhnuté na prepravu osôb, ktoré sa používajú v strediskách cestovného ruchu umiestnených vo vysokých nadmorských výškach alebo v mestskej doprave. Lanovkové zariadenia predstavujú najmä výťahové systémy, ako sú napríklad pozemné lanovky, kyvadlové lanové dráhy, lanovkové kabínky, kabínkové lanovky, sedačkové lanovky a vleky. Pohon pomocou lana a funkcia prepravy osôb sú zásadnými kritériami pri určovaní lanovkových zariadení patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9)       Boli vyvinuté nové druhy lanovkových zariadení, ktoré sú určené na prepravu aj rekreačné činnosti. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na takéto zariadenia.

(10)     Je vhodné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia určité lanovkové zariadenia, či už preto, že sa na ne vzťahujú iné osobitné harmonizované právne predpisy Únie, alebo preto, že ich možno primerane regulovať na vnútroštátnej úrovni.

(11)     Na lanom poháňané výťahy, či už vertikálne alebo naklonené, ktoré sa stále používajú na obsluhu konkrétnych úrovní budov a stavieb iných ako sú stanice, sa vzťahujú osobitné právne predpisy Únie a mali by byť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vyňaté.

(12)     V záujme zabezpečenia právnej istoty by sa vyňatie lanom poháňaných trajektov malo vzťahovať na všetky lanovkové zariadenia, v prípade ktorých sú používatelia alebo prepravné zariadenia dopravené po vode, ako sú napríklad lanom poháňané zariadenia na vodné lyžovanie.

(13)     S cieľom zabezpečiť, aby lanovkové zariadenia a ich infraštruktúra, subsystémy a bezpečnostné komponenty zaručovali vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, je potrebné stanoviť pravidlá v oblasti navrhovania a konštrukcie lanovkových zariadení.

(14)     Členské štáty by mali zabezpečiť bezpečnosť lanovkových zariadení počas ich konštruovania, uvedenia do prevádzky a počas ich prevádzky.

(15)     Toto nariadenie nemá vplyv na právo členských štátov vymedziť požiadavky, ktoré považujú za nevyhnutné, pokiaľ ide o využívanie pôdy, regionálne plánovanie a s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia a zdravie a bezpečnosť osôb a najmä zamestnancov pri používaní lanovkových zariadení.

(16)     Toto nariadenie nemá vplyv na právo členských štátov vymedziť vhodné postupy na vydávanie povolení pre plánované lanovkové zariadenia, kontrolu lanovkových zariadení pred ich uvedením do prevádzky a ich monitorovanie počas prevádzky.

(17)     Toto nariadenie by malo zohľadniť skutočnosť, že bezpečnosť lanovkových zariadení závisí jednak od okolitých podmienok, od kvality dodaného priemyselného tovaru a od spôsobu jeho montáže, inštalácie na mieste a monitorovania počas prevádzky. Dôvody vážnych nehôd môžu byť spojené s voľbou miesta, samotným dopravným systémom, konštrukciou alebo so spôsobom prevádzky a údržby systému.

(18)     Hoci sa toto nariadenie nemá vzťahovať na skutočnú prevádzku lanovkových zariadení, malo by poskytnúť všeobecný rámec s cieľom zaistiť, aby takéto zariadenia umiestnené na území členských štátov boli prevádzkované takým spôsobom, aby používateľom, prevádzkovému personálu a tretím stranám ponúkali vysoký stupeň ochrany.

(19)     V prípade lanovkových zariadení možno technické inovácie overiť a podrobiť komplexným skúškam len vtedy, ak ide o konštrukciu nového lanovkového zariadenia. Za týchto okolností by sa mal zabezpečiť postup, ktorý umožní, zároveň s dodržaním základných požiadaviek, zohľadnenie špecifických podmienok konkrétneho lanovkového zariadenia.

(20)     Členské štáty by mali podniknúť potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby boli lanovkové zariadenia uvedené do prevádzky len vtedy, ak sú v súlade s týmto nariadením a nie je pravdepodobné, že ohrozia zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetku, ak sú riadne nainštalované, udržiavané a prevádzkované v súlade s účelmi, na ktoré sú určené.

(21)     Členské štáty by mali stanoviť postupy na vydávanie povolení na výstavbu plánovaných lanovkových zariadení, úpravu takýchto zariadení a na ich uvádzanie do prevádzky s cieľom zabezpečiť bezpečné skonštruovanie a montáž lanovkových zariadení na mieste, a to v súlade s bezpečnostnou analýzou, bezpečnostnou správou a všetkými príslušnými regulačnými požiadavkami.

(22)     Bezpečnostná analýza plánovaných lanovkových zariadení by mala identifikovať komponenty, od ktorých závisí bezpečnosť lanovkového zariadenia.

(23)     Bezpečnostná analýza plánovaného lanovkového zariadenia by mala zohľadniť obmedzenia spojené s prevádzkou lanovkových zariadení, aj keď nie takým spôsobom, aby ohrozila zásadu voľného pohybu tovaru pre subsystémy a bezpečnostné komponenty samotných lanovkových zariadení.

(24)     Cieľom tohto nariadenia je zaistiť fungovanie vnútorného trhu so subsystémami a bezpečnostnými komponentmi lanovkových zariadení. V prípade subsystémov a bezpečnostných komponentov, ktoré spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, by mala platiť zásada voľného pohybu tovaru.

(25)     Malo by sa umožniť, aby subsystémy a bezpečnostné komponenty boli zabudované do lanovkového zariadenia za predpokladu, že dovoľujú výstavbu lanovkových zariadení, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a nie je pravdepodobné, že ohrozia zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetku, ak sú riadne nainštalované, udržiavané a prevádzkované v súlade s účelmi, na ktoré sú určené.

(26)     Základné požiadavky by sa mali vykladať a uplatňovať takým spôsobom, aby sa prihliadalo na stav techniky v čase konštrukcie a výroby, ako aj na technické a ekonomické aspekty, ktoré sú v súlade s vysokým stupňom ochrany zdravia a bezpečnosti.

(27)     Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad subsystémov a bezpečnostných komponentov s požiadavkami tohto nariadenia v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť používateľov a iných osôb a ochrana majetku, a aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(28)     Všetky hospodárske subjekty, ktoré zasahujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, že na trhu sprístupnia len subsystémy a bezpečnostné komponenty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie záväzkov, ktoré zodpovedá úlohe každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(29)     Výrobca subsystémov a bezpečnostných komponentov, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces navrhovania a výroby, je na vykonanie úplného postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posúdenie zhody by preto malo zostať len povinnosťou výrobcu subsystému alebo bezpečnostného komponentu.

(30)     S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi hospodárskymi subjektmi a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom by členské štáty mali hospodárske subjekty vyzvať, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj webovú adresu.

(31)     Je potrebné zabezpečiť, aby subsystémy a bezpečnostné komponenty z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tohto nariadenia, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito subsystémami a bezpečnostnými komponentmi príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili súlad subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tohto nariadenia a neuvádzali na trh také subsystémy a bezpečnostné komponenty, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa tiež stanoviť, že dovozcovia sú povinní uistiť sa, že boli vykonané postupy posudzovania zhody a zabezpečiť, aby označenie subsystémov a bezpečnostných komponentov a dokumentácia vypracovaná výrobcami boli k dispozícii príslušným orgánom dohľadu na účely vykonania kontroly.

(32)     Distribútor sprístupní subsystém alebo bezpečnostný komponent na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho nakladanie so subsystémom alebo bezpečnostným komponentom nebude mať negatívny vplyv na súlad subsystému alebo bezpečnostného komponentu s právnymi predpismi.

(33)     Pri uvádzaní subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh by mal každý dovozca uviesť na subsystéme alebo bezpečnostnom komponente svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali stanoviť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha bezpečnostného komponentu. Patria sem prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na bezpečnostný komponent.

(34)     Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie subsystém alebo bezpečnostný komponent na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo subsystém alebo bezpečnostný komponent upraví takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s požiadavkami tohto nariadenia, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať záväzky výrobcu.

(35)     Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušného subsystému alebo bezpečnostného komponentu.

(36)     Zabezpečenie vysledovateľnosti subsystému alebo bezpečnostného komponentu v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom vysledovať hospodársky subjekt zodpovedný za sprístupnenie nevyhovujúcich subsystémov alebo bezpečnostných komponentov na trhu.

(37)     Toto nariadenie by sa malo obmedziť na vyjadrenie základných požiadaviek. S cieľom zjednodušiť posudzovanie zhody s uvedenými požiadavkami je na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek, najmä pokiaľ ide o navrhovanie, konštrukciu a prevádzku lanovkových zariadení, potrebné stanoviť predpoklad zhody pre lanovkové zariadenia, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012.

(38)     V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tohto nariadenia.

(39)     Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že subsystémy a bezpečnostné komponenty sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť súlad medzi sektormi a zabrániť variantom ad-hoc by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(40)     Výrobcovia subsystémov alebo bezpečnostných komponentov by mali vypracovať vyhlásenie o zhode EÚ s cieľom poskytnúť informácie požadované podľa tohto nariadenia o zhode subsystému alebo bezpečnostného komponentu s požiadavkami tohto nariadenia a ostatných príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie. Subsystém alebo bezpečnostný komponent by mal byť vybavený vyhlásením o zhode EÚ.

(41)     S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na určenie všetkých uplatniteľných aktov Únie vzťahujúcich sa na subsystém alebo bezpečnostný komponent k dispozícii v jedinom vyhlásení o zhode EÚ.

(42)     Označenie CE, ktorým sa uvádza zhoda subsystému alebo bezpečnostného komponentu, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posudzovanie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označovanie CE a jeho vzťah k iným označeniam, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tomto nariadení.

(43)     Kontrola súladu subsystémov a bezpečnostných komponentov so základnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení je nevyhnutná na zabezpečenie účinnej ochrany používateľov a tretích strán.

(44)     S cieľom zabezpečiť súlad subsystémov a bezpečnostných komponentov so základnými požiadavkami je potrebné stanoviť primerané postupy posudzovania zhody, ktoré má výrobca rešpektovať. Tieto postupy by mali byť stanovené na základe modulov posudzovania zhody stanovených v rozhodnutí č. 768/2008/ES.

(45)     Postupy posudzovania zhody stanovené v tomto nariadení vyžadujú zásah orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty oznámili Komisii.

(46)     Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2000/9/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby mohli byť oznámené Komisii, nepostačujú na zabezpečenie rovnomerne vysokej kvality výkonu týchto orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky orgány posudzovania zhody vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť záväzné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(47)     S cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(48)     Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(49)     Systém stanovený v tomto nariadení by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(50)     Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v osvedčenia o zhode, by sa mala zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii považovať za uprednostňovaný prostriedok preukazovania odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že disponujú vhodnými prostriedkami na to, aby uskutočnili uvedené hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(51)     Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pomocný orgán. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti so subsystémami a bezpečnostnými komponentmi, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pomocné orgány vykonávajúce posudzovanie zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa hodnotenie odbornej spôsobilosti a výkonu orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pomocnými orgánmi.

(52)     Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(53)     Vzhľadom na to, že orgány posudzovania zhody môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno objasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, pred tým, než začnú fungovať ako notifikované orgány.

(54)     Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby orgány posudzovania zhody uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi posudzovania zhody.

(55)     S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011[17].

(56)     Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(57)     Je potrebné stanoviť prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky subsystémy a bezpečnostné komponenty už uvedené na trh v súlade so smernicou 2000/9/ES.

(58)     Je potrebné stanoviť prechodné opatrenia umožňujúce uviesť do prevádzky lanovkové zariadenia, ktoré už boli skonštruované v súlade so smernicou 2000/9/ES.

(59)     Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa uplatňovali. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

(60)     Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zaistiť, aby lanovkové zariadenia spĺňali požiadavky stanovujúce vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti používateľov a zároveň zaručiť fungovanie vnútorného trhu so subsystémami a bezpečnostnými komponentmi nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

            VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá v oblasti návrhu a konštrukcie lanovkových zariadení navrhnutých na prepravu osôb a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu a sprístupňovania subsystémov a bezpečnostných komponentov pre takéto zariadenia na trhu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.           Toto nariadenie sa uplatňuje na lanovkové zariadenia navrhnuté na prepravu osôb a na subsystémy a bezpečnostné komponenty pre takéto zariadenia.

2.           Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)      výťahy v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES[18] o výťahoch;

b)      lanom poháňané električky klasickej konštrukcie;

c)      zariadenia určené na poľnohospodárske účely a na zásobovanie horských chát, ktoré nie sú určené na verejnú prepravu;

d)      pevné alebo mobilné zariadenia používané na výstaviskách a/alebo v zábavných parkoch, ktoré sú určené výlučne na využitie voľného času a nie ako prostriedky na prepravu osôb;

e)      banské zariadenia alebo iné pevné priemyselné zariadenia používané na priemyselné činnosti;

f)       zariadenia, pri ktorých sa používatelia alebo ich prepravné zariadenia pohybujú po vode.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.           „lanovkové zariadenie“ je celkový systém nainštalovaný na určitom mieste, zložený z infraštruktúry a subsystémov určených pre zariadenia zložené z viacerých komponentov, navrhnuté, skonštruované, zmontované a uvedené do prevádzky s cieľom prepravovať osoby, ak pohon zabezpečujú laná umiestnené pozdĺž trasy pohybu;

2.           „subsystém“ sú systémy uvedené v prílohe I jednotlivo alebo ich kombináciu;

3.           „infraštruktúra“ je rozmiestnenie, systémové údaje, konštrukcie stanice a konštrukcie pozdĺž trate osobitne navrhnuté pre každé zariadenie a postavené na mieste, a ktoré sú vrátane základov potrebné na postavenie a prevádzku zariadenia;

4.           „bezpečnostný komponent“ je každý základný komponent, skupina komponentov, montážna podskupina alebo celková zostava vybavenia a akýkoľvek prístroj určený na zabudovanie do subsystému alebo lanovkového zariadenia na účely dosiahnutie bezpečnostnej funkcie, ktorej porucha ohrozuje bezpečnosť alebo zdravie osôb, používateľov, prevádzkových zamestnancov alebo tretích osôb;

5.           „prevádzkyschopnosť“ sú všetky technické ustanovenia a opatrenia, ktoré majú vplyv na návrh a konštrukciu a ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku lanovkového zariadenia;

6.           „schopnosť údržby“ sú všetky technické ustanovenia a opatrenia, ktoré majú vplyv na návrh a konštrukciu a ktoré sú potrebné na údržbu určenú na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lanovkového zariadenia;

7.           „visutá lanovka“ je lanovkové zariadenie, v prípade ktorého sú vozne zavesený na jednom alebo viacerých lanách;

8.           „vlek“ je lanovkové zariadenie, v prípade ktorého sú používatelia s vhodným vybavením ťahaní pozdĺžne po pripravenej stope;

9.           „pozemná lanovka“ je lanovkové zariadenie, ktorého prepravné prostriedky sú ťahané pozdĺžne po koľajniciach, ktoré sú pripevnené k zemi alebo podopierané pevnými konštrukciami;

10.         „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka subsystému alebo bezpečnostného komponentu na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne;

11.         „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trhu Únie;

12.         „uvedenie do prevádzky“ je prvá prevádzka lanovkového zariadenia;

13.         „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába subsystém alebo bezpečnostný komponent alebo ktorá takýto subsystém alebo bezpečnostný komponent navrhuje alebo vyrába a ktorá uvádza uvedený subsystém alebo bezpečnostný komponent na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou na trhu;

14.         „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi úlohami;

15.         „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza subsystém alebo bezpečnostný komponent z tretej krajiny na trh Únie;

16.         „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci s výnimkou výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje subsystém alebo bezpečnostný komponent na trhu;

17.         „hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor subsystému alebo bezpečnostného komponentu;

18.         „technická špecifikácia“ je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré musia zariadenie, infraštruktúra, subsystém alebo bezpečnostný komponent spĺňať;

19.         „harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

20.         „akreditácia“ je akreditácia podľa vymedzenia v článku 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

21.         „vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

22.         „posudzovanie zhody“ je postup preukazovania, či boli splnené základné požiadavky tohto nariadenia v súvislosti so subsystémom alebo bezpečnostným komponentom;

23.         „orgán posudzovania zhody“ je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody týkajúce sa subsystému alebo bezpečnostného komponentu, a to vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly;

24.         „spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia subsystému alebo bezpečnostného komponentu, ktorý už bol zabudovaný do lanovkového zariadenia;

25.         „stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu subsystému alebo bezpečnostného komponentu v dodávateľskom reťazci na trhu;

26.         „označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že subsystém alebo bezpečnostný komponent je v súlade s platnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestnenia;

27.         „harmonizačné právne predpisy Únie“ sú právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh.

Článok 4

Uvádzanie subsystémov a bezpečnostných komponentov na trh

1.           Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa subsystémy a bezpečnostné komponenty sprístupnili na trhu, len ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

2.           V súlade s článkom 9 prijmú členské štáty všetky náležité opatrenia na určenie postupov, ktoré zabezpečia, že subsystémy a bezpečnostné komponenty sú zabudované do lanovkových zariadení len vtedy, ak umožňujú konštrukciu lanovkových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a nie je pravdepodobné, že ohrozia zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetku, ak sú riadne zabudované, udržiavané a prevádzkované v súlade s účelmi, na ktoré sú určené.

Článok 5

Uvedenie lanovkových zariadení do prevádzky

1.           V súlade s článkom 9 prijmú členské štáty všetky náležité opatrenia na určenie postupov, ktoré zabezpečia, že lanovkové zariadenia sa uvedú do prevádzky len vtedy, ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a nie je pravdepodobné, že ohrozia zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetku, ak sú riadne nainštalované, udržiavané a prevádzkované v súlade s účelmi, na ktoré sú určené.

2.           Lanovkové zariadenia, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za lanovkové zariadenia, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, na ktoré sa uvedené normy alebo ich časti vzťahujú.

3.           Týmto nariadením nie je dotknuté právo členských štátov stanoviť také požiadavky, ktoré môžu považovať za potrebné na zabezpečenie ochrany osôb a najmä pracovníkov pri používaní predmetných lanovkových zariadení za predpokladu, že to neznamená úpravu lanovkových zariadení takým spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto nariadení.

Článok 6

Základné požiadavky

Lanovkové zariadenia a ich infraštruktúra, subsystémy a bezpečnostné komponenty spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe II, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 7

Voľný pohyb subsystémov a bezpečnostných komponentov

Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebránia sprístupneniu subsystémov a bezpečnostných komponentov na trhu, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 8

Bezpečnostná analýza a bezpečnostná správa pre plánované lanovkové zariadenia

1.           Všetky plánované zariadenia sa podrobia bezpečnostnej analýze definovanej v prílohe III, ktorá sa vzťahuje na všetky bezpečnostné aspekty lanovkového zariadenia a jeho okolia v súvislosti s návrhom, konštrukciou a uvedením do prevádzky a ktorá umožňuje identifikovať z minulých skúseností riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky lanovkového zariadenia.

2.           Bezpečnostná analýza je súčasťou bezpečnostnej správy. Uvedená správa odporúča opatrenia, ktoré sa predpokladajú na odstránenie takýchto rizík, a obsahuje zoznam subsystémov a bezpečnostných komponentov, ktoré sa zabudujú do lanovkového zriadenia.

Článok 9

Udeľovanie povolení pre lanovkové zariadenia

1.           Členské štáty stanovia postupy na udeľovanie povolení na výstavbu a uvedenie do prevádzky zariadení, ktoré sa nachádzajú na jeho území.

2.           Členské štáty zabezpečia, že orgánu zodpovednému za schválenie lanovkového zariadenia je predložená bezpečnostná analýza, bezpečnostná správa, vyhlásenie o zhode EÚ a ostatné dokumenty týkajúce sa zhody subsystémov a bezpečnostných komponentov, ako aj dokumentácia o vlastnostiach lanovkového zariadenia. Dokumentácia k lanovkovému zariadeniu takisto obsahuje potrebné podmienky vrátane obmedzení prevádzky a všetky podrobnosti o prevádzkovom dozore, nastavení a údržbe lanovkového zariadenia. Kópie uvedených dokumentov sú uschované v lanovkovom zariadení.

3.           Ak sa dôležité vlastnosti, subsystémy alebo bezpečnostné komponenty existujúcich lanovkových zariadení zmenia tak, že pre ne príslušný členský štát vyžaduje nové povolenie na uvedenie do prevádzky, takéto zmeny a ich vplyv na lanovkové zariadenie ako celok dodržiavajú základné požiadavky uvedené v prílohe II.

4.           Z dôvodov týkajúcich sa aspektov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty nepoužijú ustanovenia uvedené v odseku 1 na zákaz, obmedzenie alebo zabránenie výstavbe a uvedeniu do prevádzky lanovkových zariadení, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a nepredstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetku, ak sú riadne nainštalované v súlade s účelmi, na ktoré sú určené.

5.           Členské štáty nepoužijú ustanovenia uvedené v odseku 1 na zákaz, obmedzenie alebo zabránenie voľnému pohybu subsystémov a bezpečnostných komponentov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 10

Prevádzka lanovkových zariadení

1.           Členské štáty zabezpečia, aby lanovkové zariadenie zostalo v prevádzke, len ak spĺňa podmienky uvedené v bezpečnostnej správe.

2.           Ak členský štát zistí, že v prípade schváleného lanovkového zariadenia, ktoré sa používa v súlade s účelmi, na ktoré je určené, je pravdepodobné, že ohrozí zdravie a bezpečnosť osôb a prípadne majetku, tento členský štát prijme všetky náležité opatrenia na obmedzenie podmienok prevádzky lanovkového zariadenia alebo na zákaz jeho prevádzky.

KAPITOLA II

ZÁVÄZKY HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV V OBLASTI SUBSYSTÉMOV A BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV

Článok 11 [článok R2 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Záväzky výrobcov

1.           Výrobcovia pri uvádzaní svojich subsystémov alebo bezpečnostných komponentov na trh zabezpečia, že tieto subsystémy alebo bezpečnostné komponenty boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

2.           Výrobcovia subsystémov alebo bezpečnostných komponentov vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe V a vykonajú alebo nechajú vykonať postup posudzovania zhody uvedený v článku 18.

Ak sa postupom uvedeným v prvom pododseku preukáže, že subsystém alebo bezpečnostný komponent spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú vyhlásenie o zhode EÚ a umiestnia označenie CE.

3.           Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas 30 rokov po uvedení subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh.

4.           Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s týmto nariadením. Zmeny návrhu alebo vlastností subsystému alebo bezpečnostného komponentu a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda subsystému alebo bezpečnostného komponentu, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje subsystém alebo bezpečnostný komponent, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti používateľov skúšku na základe vzorky subsystému alebo bezpečnostného komponentu sprístupneného na trhu, vyšetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností týkajúcich sa subsystémov a bezpečnostných komponentov, ktoré nie sú v zhode, a spätných prevzatí takýchto subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.           Výrobcovia zabezpečia, aby ich subsystémy alebo bezpečnostné komponenty boli vybavené vyhlásením o zhode EÚ a aby na nich bolo umiestnené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní ich identifikáciu.

V prípade, že to rozmer alebo povaha bezpečnostného komponentu neumožňuje, výrobcovia zabezpečia, aby boli požadované informácie uvedené na obale alebo v pokynoch pripojených k bezpečnostnému komponentu.

6.           Výrobcovia uvedú na subsystéme alebo bezpečnostnom komponente, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii bezpečnostného komponentu svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese je uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom a orgánom dohľadu nad trhom podľa určenia dotknutého členského štátu.

7.           Výrobcovia zabezpečia, aby bolo k subsystému alebo bezpečnostnému komponentu dodané vyhlásenie o zhode EÚ a návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Tento návod a bezpečnostné pokyny musia byť jasné, zrozumiteľné a pochopiteľné.

8.           Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného subsystému alebo bezpečnostného komponentu , alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že subsystém alebo bezpečnostný komponent predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol subsystém alebo bezpečnostný komponent sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých subsystém alebo bezpečnostný komponent nie je v súlade s predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.

9.           Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody subsystému alebo bezpečnostného komponentu s týmto nariadením v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predložiť v papierovej alebo elektronickej podobe. Na žiadosť uvedeného orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú subsystémy alebo bezpečnostné komponenty, ktoré uviedli na trh.

Článok 12 [článok R3 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Splnomocnení zástupcovia

1.           Písomným splnomocnením môže výrobca určiť splnomocneného zástupcu.

Záväzky stanovené v článku 11 ods. 1 a vypracovanie technickej dokumentácie nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.           Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať vykonávať minimálne:

a)      mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu vyhlásenie o zhode EÚ a technickú dokumentáciu počas 30 rokov po uvedení subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh;

b)      na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody subsystému alebo bezpečnostného komponentu;

c)      spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú subsystémy alebo bezpečnostné komponenty, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 13 [článok R4 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Záväzky dovozcov

1.           Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba vyhovujúce subsystémy alebo bezpečnostné komponenty.

2.           Pred uvedením subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh dovozcovia zaručia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody v súlade s článkom 18. Zaručia, že výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, že je so subsystémom alebo bezpečnostným komponentom dodané vyhlásenie o zhode EÚ, že je na ňom umiestnené označenie CE a je k nemu priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny a že výrobca splnil požiadavky uvedené v článku 11 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že subsystém alebo bezpečnostný komponent nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, nesmie subsystém alebo bezpečnostný komponent uviesť na trh, pokým nebude v zhode. Navyše ak subsystém alebo bezpečnostný komponent predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.           Dovozcovia na subsystéme alebo bezpečnostnom komponente alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii k bezpečnostnému komponentu uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom a orgánom dohľadu nad trhom podľa určenia dotknutého členského štátu.

4.           Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu so subsystémom alebo bezpečnostným komponentom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.           Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za subsystém alebo bezpečnostný komponent zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy neohrozovali ich súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe II.

6.           Ak to považujú za primerané vo vzťahu k riziku, ktoré predstavuje subsystém alebo bezpečnostný komponent, dovozcovia na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vykonajú na základe riadne zdôvodnenej žiadosti príslušných orgánov skúšky vzorky subsystémov alebo bezpečnostných komponentov sprístupnených na trhu, vyšetria a v prípade potreby vedú register sťažností týkajúcich sa subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ktoré nie sú v zhode, ako aj spätných prevzatí takýchto subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.           Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného subsystému alebo bezpečnostného komponentu, v prípade potreby ho stiahnuť z trhu alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že subsystém alebo bezpečnostný komponent predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol subsystém alebo bezpečnostný komponent sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých subsystém alebo bezpečnostný komponent nie je v zhode, a prijaté nápravné opatrenia.

8.           Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 30 rokov po uvedení subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh kópiu vyhlásenia o zhode EÚ a zabezpečujú, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.           Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody subsystému alebo bezpečnostného komponentu v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predložiť v papierovej alebo elektronickej podobe. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú subsystémy alebo bezpečnostné komponenty, ktoré uviedli na trh.

Článok 14 [článok R5 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Záväzky distribútorov

1.           Pri sprístupňovaní subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trhu distribútori konajú s náležitou starostlivosťou vo vzťahu k uplatniteľným požiadavkám.

2.           Pred sprístupnením subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trhu distribútori overujú, či je na subsystéme alebo bezpečnostnom komponente umiestnené označenie CE, či je spolu s ním dodané vyhlásenie o zhode EÚ, návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom podľa určenia dotknutého členského štátu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 5 a 6 a v článku 13 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že subsystém alebo bezpečnostný komponent nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, nesmie subsystém alebo bezpečnostný komponent sprístupniť na trhu, pokiaľ sa nedosiahne jeho zhoda. Navyše ak subsystém alebo bezpečnostný komponent predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.           Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za subsystém alebo bezpečnostný komponent zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy neohrozovali jeho súlad so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

4.           Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s týmto nariadením, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu tohto subsystému alebo bezpečnostného komponentu alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že subsystém alebo bezpečnostný komponent predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých subsystém alebo bezpečnostný komponent sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých subsystém alebo bezpečnostný komponent nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

5.           Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody subsystému alebo bezpečnostného komponentu. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predložiť v papierovej alebo elektronickej podobe. Na žiadosť uvedeného orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 15 [článok R6 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Prípady, v ktorých sa záväzky výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tohto nariadenia a vzťahujú sa naň záväzky výrobcu podľa článku 11, ak uvedie subsystém alebo bezpečnostný komponent na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad subsystému alebo bezpečnostného komponentu s požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 16 [článok R7 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Určenie hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom určia:

a)           každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal subsystém alebo bezpečnostný komponent;

b)           každý hospodársky subjekt, ktorému subsystém alebo bezpečnostný komponent dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas obdobia 30 rokov od dátumu, keď im bol dodaný subsystém alebo bezpečnostný komponent, a počas obdobia 30 rokov od dátumu, keď dodali subsystém alebo bezpečnostný komponent.

KAPITOLA III

ZHODA SUBSYSTÉMOV A BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV

Článok 17 [článok R8 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Predpoklad zhody

Subsystémy a bezpečnostné komponenty, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za subsystémy a bezpečnostné komponenty, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú, stanovenými v prílohe II.

Článok 18

Posudzovanie zhody

1.           Pred uvedením subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh výrobca podrobí subsystém alebo bezpečnostný komponent postupu posudzovania zhody v súlade s odsekom 2.

2.           Podľa voľby výrobcu medzi prostriedky osvedčovania zhody subsystémov a bezpečnostných komponentov patrí ktorýkoľvek z týchto postupov posudzovania zhody:

a)      typová skúška EÚ (modul B – typ výroby) uvedená v prílohe IV v kombinácii s jednou z týchto možností:

i)       zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) uvedená v prílohe V;

ii)      zhoda s typom založená na overovaní subsystému alebo bezpečnostného komponentu (modul F) uvedená v prílohe VI;

b)      zhoda založená na overení jednotky (modul G) uvedená v prílohe VII;

c)      zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) uvedená v prílohe VIII.

3.           Po ukončení postupov uvedených v odseku 2 umiestni výrobca v súlade s článkom 21 označenie CE na subsystéme alebo bezpečnostnom komponente, ktorý je v súlade s týmto nariadením.

4.           Odseky 1, 2 a 3 sa takisto uplatňujú so zreteľom na subsystémy a bezpečnostné komponenty určené na vlastné účely výrobcu.

5.           Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú posudzovania zhody sa vyhotovujú v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu, v ktorom má orgán vykonávajúci postupy uvedené v odseku 2 sídlo, alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje.

Článok 19

Vyhlásenie o zhode EÚ

1.           Vo vyhlásení o zhode EÚ v prípade subsystému alebo bezpečnostného komponentu sa uvedie, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek uvedených v prílohe II.

2.           Vzor vyhlásenia o zhode EÚ je stanovený v prílohe X a obsahuje prvky uvedené v príslušných postupoch posudzovania zhody stanovených v prílohách IV až VIII a musí sa neustále aktualizovať. Priloží sa k subsystému alebo bezpečnostnému komponentu a preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa subsystém alebo bezpečnostný komponent uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.

3.           Ak sa na subsystém alebo bezpečnostný komponent vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa jediné vyhlásenie o zhode EÚ týkajúce sa všetkých takýchto aktov Únie. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.           Vypracovaním vyhlásenia o zhode EÚ výrobca preberá zodpovednosť za súlad subsystému alebo bezpečnostného komponentu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 20 [článok R11 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 21 [článok R12 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.           Označenie CE sa na subsystém alebo bezpečnostný komponent alebo ich štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.

2.           Označenie CE sa umiestni pred uvedením subsystémov alebo bezpečnostných komponentov na trh.

3.           Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy kontroly výroby.

4.           Za označením CE a identifikačným číslom uvedeným v odseku 3 môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

KAPITOLA IV

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 22 [článok R13 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Notifikácia

Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať úlohy posudzovania zhody tretími osobami v súlade s článkom 18.

Článok 23 [článok R14 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Notifikujúce orgány

1.           Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posúdenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 26.

2.           Členské štáty môžu rozhodnúť, že posúdenie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.           Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, posúdenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 26 ods. 1 až 6. Navyše musí mať tento orgán opatrenia na krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho činností.

4.           Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 24 [článok R15 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.           Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.           Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.           Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali posudzovanie zhody.

4.           Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.           Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.           Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 25 [článok R16 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania, notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 26 [článok R17 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.           Na účely notifikácie spĺňa notifikovaný orgán požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.           Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.           Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo subsystému či bezpečnostného komponentu, ktorý posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ktoré posudzuje.

4.           Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto osôb. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo použitie takýchto subsystémov alebo bezpečnostných komponentov na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý úsudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pomocných orgánov alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

5.           Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

6.           Orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe príloh IV až VIII a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a)      potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)      potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov. Uplatňuje príslušné politiky a zavedené postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)      potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti náležite zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej v subsystéme alebo bezpečnostnom komponente a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody má nevyhnutné prostriedky na primeraný výkon technických a administratívnych úloh spojených s úlohami posudzovania zhody a má prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.           Zamestnanci zodpovední za výkon činností posudzovania zhody majú:

a)      primerané technické a odborné vzdelanie vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)      dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)      primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek stanovených v prílohe II, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)      schopnosti potrebné na vydanie osvedčení, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.           Je potrebné zaručiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.           Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.         Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa príloh IV až VIII alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré ich uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.         Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa tohto nariadenia alebo zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 27 [článok R18 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Predpoklad zhody

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 26 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 28 [článok R20 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Pomocné orgány a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.           Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pomocný orgán, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pomocný orgán spĺňali požiadavky stanovené v článku 26, a informuje o tom notifikujúci orgán.

2.           Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pomocnými orgánmi bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.           Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať pomocný orgán iba v prípade, že s tým klient súhlasí.

4.           Notifikované orgány majú pre notifikujúce orgány k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pomocného orgánu a práce vykonanej subdodávateľom alebo pomocným orgánom podľa príloh IV až VIII.

Článok 29 [článok R22 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Žiadosť o notifikáciu

1.           Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.           Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a subsystému/bezpečnostného komponentu alebo subsystémov/bezpečnostných komponentov, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 26.

3.           Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 26.

Článok 30 [článok R23 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Postup notifikácie

1.           Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 26.

2.           Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.           V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, module alebo moduloch posudzovania zhody a o príslušnom subsystéme/bezpečnostnom komponente alebo subsystémoch/bezpečnostných komponentoch, ako aj príslušné potvrdenie odbornej spôsobilosti.

4.           Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 29 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a spĺňania požiadaviek stanovených v článku 26.

5.           Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva, neboli vznesené námietky zo strany Komisie alebo ostatných členských štátov.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tohto nariadenia.

6.           Komisii a ostatným členským štátom sa oznámia všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 31 [článok R24 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.           Notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa niekoľkých aktov Únie.

2.           Komisia zverejňuje zoznam orgánov notifikovaných podľa tohto nariadenia vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 32 [článok R25 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Zmeny v notifikáciách

1.           Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 26 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo väzme späť notifikáciu v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.           V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo späťvzatia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil spracovanie podkladov tohto orgánu iným notifikovaným orgánom alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 33 [článok R26 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Problém odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.           Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.           Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo so zachovaním odbornej spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.

3.           Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovaní.

4.           Ak Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo už nespĺňa požiadavky na jeho notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane zrušenia notifikácie, ak je to potrebné.

Vykonávací akt uvedený v prvom pododseku sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

Článok 34 [článok R27 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Záväzky notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činností

1.           Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohách IV až VIII.

2.           Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov.

Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie subsystému alebo bezpečnostného komponentu a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom prísnu úroveň ochrany vyžadovanú na súlad subsystému alebo bezpečnostného komponentu s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.           Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné požiadavky stanovené v prílohe II alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá osvedčenie o zhode.

4.           Ak po vydaní osvedčenia notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že subsystém alebo bezpečnostný komponent už nie je v zhode, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví alebo odníme osvedčenie.

5.           Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo odníme všetky osvedčenia.

Článok 35

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné odvolať sa proti rozhodnutiam notifikovaného orgánu.

Článok 36 [článok R28 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.           Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)      o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo odňatí osvedčenia;

b)      o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)      o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)      na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.           Notifikované orgány poskytujú iným orgánom notifikovaným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké subsystémy alebo bezpečnostné komponenty, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na žiadosť i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 37 [článok R29 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 38 [článok R30 rozhodnutia č. 768/2008/ES]

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tohto nariadenia vo forme sektorovej skupiny alebo skupín notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tejto skupiny alebo týchto skupín.

KAPITOLA V

POSTUP VÝBORU, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Postup výboru

1.           Komisii pomáha Výbor pre lanovkové zariadenia. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.           Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 40

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá ukladania sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia hospodárskymi subjektmi a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu v prípade závažného porušenia zahŕňať trestnoprávne sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [3 mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 43 ods. 2] a bezodkladne jej oznámia akékoľvek následné zmeny týkajúce sa týchto ustanovení.

Článok 41

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebránia sprístupneniu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov na trhu, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/9/ES, ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a ktoré boli uvedené na trh pred [dátum uvedený v článku 43 ods. 2].

Členské štáty nebránia uvedeniu lanovkových zariadení do prevádzky, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/9/ES, ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a ktoré boli skonštruované pred [dátum uvedený v článku 43 ods. 2].

Článok 42

Zrušenie

Smernica 2000/9/ES sa zrušuje od [dátum uvedený v článku 43 ods. 2].

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 43

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

1.           Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.           Uplatňuje sa od [dva roky po nadobudnutí účinnosti].

3.           Odchylne od odseku 2 sa články 22 až 38 uplatňujú od [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                 Za Radu

predseda                                                        predseda

[1]               Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 21.

[2]               COM(2013) 471 final.

[3]               Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012.

[4]               Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom výrobkov, ktorým sa menia smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS, ako aj smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES 2009/142/ES 2011/65/EÚ, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. COM(2013) 75 final.

[5]               Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

[6]               Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

[7]               Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, KOM(2011) 206 v konečnom znení.

[8]               Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, KOM(2011) 123 v konečnom znení, 16.3.2011.

[9]               Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1.

[10]             Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[11]             Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 21).

[12]             Ú. v. ES L 136, 4.6.1985, s. 1.

[13]             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

[14]             Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).

[15]             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s.30).

[16]             Ú. v. EÚ L [….].

[17]             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

[18]             Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výťahov (Ú. v. ES L 213, 7. 9. 1995, s. 1).

PRÍLOHA I

SUBSYSTÉMY

Lanovkové zariadenie je zariadenie rozdelené na infraštruktúru a subsystémy uvedené nižšie, so zohľadnením využiteľnosti a schopnosti údržby v každom prípade:

1.         Laná a lanové prípojky

2.         Pohonné a brzdové jednotky

3.         Mechanické vybavenie

3.1.      Prevodovka lanového pohonu

3.2.      Mechanické zariadenie staníc

3.3.      Mechanické zariadenia traťových stavieb

4.         Vozidlá:

4.1.      Kabíny, sedadlá alebo vlečné zariadenia

4.2.      Závesný mechanizmus

4.3.      Hnací mechanizmus

4.4.      Pripojenie k lanu

5.         Elektrotechnické prístroje:

5.1.      Monitorovacie, kontrolné a bezpečnostné prístroje

5.2.      Komunikačné a informačné vybavenie

5.3.      Zariadenie na ochranu proti blesku

6.         Záchranné vybavenie

6.1.      Pevné záchranné vybavenie

6.2.      Prenosné záchranné vybavenie

PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

1. Účel

Táto príloha stanovuje základné požiadavky, a to vrátane schopnosti údržby a prevádzkyschopnosti, platné pre návrh, konštrukciu a uvedenie do prevádzky lanovkového zariadenia.

2. Všeobecné požiadavky

2.1. Bezpečnosť osôb

Bezpečnosť používateľov, pracovníkov a tretích strán je základnou požiadavkou pre návrh, konštrukciu a prevádzku lanovkových zariadení.

2.2. Bezpečnostné princípy

Všetky lanovkové zariadenia sú navrhnuté, prevádzkované a opravované v zhode s nasledujúcimi princípmi, ktoré je potrebné uplatňovať v uvedenom poradí:

– odstrániť alebo, ak to nie je možné, znížiť riziko prostredníctvom vlastností návrhu a konštrukcie,

– definovať a vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu pred rizikom, ktoré nie je možné odstrániť pomocou vlastností návrhu a konštrukcie,

– definovať a uviesť predbežné opatrenia, ktoré je potrebné prijať s cieľom predísť riziku, ktoré nebolo možné úplne odstrániť prostredníctvom ustanovení a opatrení, na ktoré odkazuje prvá a druhá zarážka.

2.3. Zváženie externých faktorov

Lanovkové zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby ich bolo možné prevádzkovať bezpečne, berúc do úvahy typ lanovkového zariadenia, povahu a fyzické vlastnosti terénu, v ktorom je lanovkové zariadenie inštalované, jeho okolie a atmosférické a meteorologické faktory, ako aj možné stavby a prekážky nachádzajúce sa v blízkosti buď na zemi, alebo vo vzduchu.

2.4. Rozmery

Lanovkové zariadenie, subsystémy a všetky jeho bezpečnostné komponenty sú dimenzované, navrhnuté a skonštruované tak, aby zniesli, s dostatočným stupňom bezpečnosti, akékoľvek namáhanie, ktoré sa môže vyskytnúť za akýchkoľvek predvídateľných podmienok, vrátane podmienok, ktoré sa vyskytnú mimo doby prevádzky berúc do úvahy najmä vonkajšie vplyvy, dynamické efekty a únavu materiálu, a spĺňať potvrdené pravidlá priemyselného odvetia, najmä vzhľadom na výber materiálov.

2.5. Montáž

2.5.1. Lanovkové zariadenie, subsystémy a všetky bezpečnostné komponenty sú navrhnuté a skonštruované takým spôsobom, aby ich bolo možné bezpečne zmontovať a zabudovať.

2.5.2. Bezpečnostné zariadenia sú taktiež navrhnuté takým spôsobom, aby nebolo možné vykonať chyby pri ich montáži, buď vďaka ich konštrukcii alebo prostredníctvom vhodného označenia na samotných komponentoch.

2.6. Celistvosť lanovkového zariadenia

2.6.1. Bezpečnostné komponenty sú navrhnuté, skonštruované a použiteľné takým spôsobom, aby zabezpečili v každom prípade svoju prevádzkovú celistvosť a/alebo bezpečnosť lanovkového zariadenia, podľa vymedzenia uvedeného v bezpečnostnej analýze v prílohe III, takým spôsobom, aby bolo ich zlyhanie vysoko nepravdepodobné a s primeranou rezervou bezpečnosti.

2.6.2. Lanovkové zariadenie je navrhnuté a skonštruované takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že, ak počas prevádzky, akékoľvek zlyhanie komponentu môže ovplyvniť bezpečnosť, aj nepriamym spôsobom, toto zlyhanie sa odstráni primeraným opatrením prijatým v správnom čase.

2.6.3. Záruky, na ktoré odkazujú body 2.6.1. a 2.6.2., sa uplatňujú počas obdobia medzi dvoma naplánovanými inšpekciami príslušného komponentu. Obdobie plánovaných inšpekcií bezpečnostných komponentov je jasne uvedené v návode na použitie.

2.6.4. Bezpečnostné komponenty, ktoré sú začlenené do lanovkových zariadení ako oddelené časti, musia spĺňať základné požiadavky tohto nariadenia a podmienky týkajúce sa bezproblémového vzájomného pôsobenia s ostatnými časťami lanovkových zariadení.

2.6.5. Prijmú sa opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dôsledky požiaru v lanovkovom zariadení neohrozia bezpečnosť prepravovaných osôb a pracovníkov.

2.6.6. Prijmú sa osobitné opatrenia na ochranu lanovkových zariadení a osôb pred nebezpečenstvom blesku.

2.7. Bezpečnostné zariadenia

2.7.1. Akákoľvek porucha lanovkového zariadenia, ktorá by mohla vyústiť do zlyhania ohrozujúceho bezpečnosť, sa podľa možnosti zistí, ohlási a spracuje bezpečnostným prístrojom. To isté platí pre bežne predvídateľnú vonkajšiu udalosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť.

2.7.2. Lanovkové zariadenie musí byť kedykoľvek možné zastaviť ručne.

2.7.3. Po tom, ako sa lanovkové zariadenie zastaví pomocou bezpečnostného zariadenia, nesmie byť možné toto lanovkové zariadenie znovu spustiť, pokiaľ sa nevykonajú príslušné opatrenia.

2.8. Udržiavateľnosť

Lanovkové zariadenie je navrhnuté a skonštruované tak, aby umožňovalo bezpečné vykonávanie bežnej údržby alebo zvláštnej údržby, opráv a pracovných postupov.

2.9. Zaťaženie životného prostredia

Lanovkové zariadenie je navrhnuté a skonštruované takým spôsobom, aby akýkoľvek vnútorný alebo vonkajší rušivý efekt škodlivých plynov, hlučnosti alebo vibrácií neprekračoval predpísané hodnoty.

3. Požiadavky na infraštruktúru

3.1. Rozmiestnenie, rýchlosť, vzdialenosť medzi dvoma vozidlami

3.1.1. Lanovkové zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo bezpečne, berúc do úvahy vlastnosti terénu a okolia, atmosférické a meteorologické podmienky, akékoľvek možné stavby a prekážky nachádzajúce sa v blízkosti buď na zemi, alebo vo vzduchu, takým spôsobom, aby nespôsobovalo žiadne rušivé efekty alebo nebezpečenstvo za žiadnych prevádzkových alebo servisných podmienok alebo v prípade zásahu na záchranu osôb.

3.1.2. Medzi vozidlami, vlečnými zariadeniami, stopami, lanami atď., a prípadnými stavbami a prekážkami nachádzajúcimi sa v blízkosti buď na zemi, alebo vo vzduchu sa udržiava dostatočná postranná a vertikálna vzdialenosť, berúc do úvahy vertikálny, pozdĺžny a postranný pohyb lán a vozidiel alebo vlečných zariadení za najnepriaznivejších predvídateľných prevádzkových podmienok.

3.1.3. Maximálna vzdialenosť medzi vozidlami a zemou musí zohľadňovať povahu lanovkového zariadenia, typ vozidiel a záchranné postupy. V prípade otvorených vozidiel, sa taktiež zohľadňuje riziko pádu, ako aj psychologické aspekty spojené so vzdialenosťou medzi vozidlami a zemou.

3.1.4. Maximálna rýchlosť vozidiel alebo vlečných zariadení, minimálna vzdialenosť medzi nimi a ich zrýchľovanie a brzdenie sú stanovené tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť osôb a bezpečná prevádzka lanovkového zariadenia.

3.2. Stanice a stavby pozdĺž trasy

3.2.1. Stanice a stavby pozdĺž trasy sú navrhnuté, postavené a vybavené tak, aby zaisťovali stabilitu. Tieto stanice a stavby umožnia bezpečné vedenie lán, vozidiel a vlečných zariadení a bezpečné vykonávanie údržby za akýchkoľvek prevádzkových podmienok.

3.2.2. Vstupné a výstupné priestory lanovkového zariadenia sú navrhnuté tak, aby zaručili bezpečnosť pri premávke vozidiel, vlečných zariadení a osôb. Pohyb vozidiel a vlečných zariadení v staniciach musí prebiehať bez rizika pre osoby, pričom sa berie do úvahy ich prípadná aktívna spolupráca pri ich pohybe.

4. Požiadavky týkajúce sa lán, pohonov, bŕzd a mechanických a elektrických zariadení

4.1. Laná a ich podpery

4.1.1. Prijmú sa všetky opatrenia v zhode s poslednými technologickými poznatkami:

– na zabránenie lámaniu lán a ich prípojok,

– na pokrytie minimálnych a maximálnych záťažových hodnôt,

– na zaistenie ich bezpečného umiestnenia do ich podpier a zabráneniu ich vykoľajeniu,

– umožnenie ich monitorovania.

4.1.2. Keďže nie je možné predísť všetkým rizikám vykoľajenia lana, prijmú sa opatrenia, aby sa umožnilo vrátenie lana do pôvodnej polohy a zastavenie lanovkového zariadenia bez rizika pre osoby v prípade vykoľajenia.

4.2. Mechanické zariadenia

4.2.1. Pohony

Systém pohonu lanovkového zariadenia má vhodný výkon a kapacitu, prispôsobenú rôznym prevádzkovým systémom a režimom.

4.2.2. Záložný pohon

Lanovkové zariadenie je vybavené záložným pohonom so zdrojom energie, ktorý je nezávislý od zdroja hlavného systému pohonu. Avšak záložný pohon nie je potrebný, ak bezpečnostná analýza preukáže, že osoby môžu ľahko, rýchlo a bezpečne opustiť vozidlá, a najmä vlečné zariadenia, aj keď zariadenie nie je vybavené záložným pohonom.

4.2.3. Brzdové zariadenia

4.2.3.1. V stave núdze, musí byť možné kedykoľvek zastaviť lanovkové zariadenie a/alebo vozidlá za čo najnepriaznivejších podmienok v zmysle povolenej záťaže a priľnavosti kladky počas prevádzky. Brzdná dráha musí byť taká krátka, ako predpisuje bezpečnosť lanovkového zariadenia.

4.2.3.2. Brzdiace hodnoty sa v rámci primeraných hodnôt stanovia takým spôsobom, aby sa zabezpečila bezpečnosť osôb, ako aj uspokojivé správanie vozidiel, lán a ostatných častí lanovkového zariadenia.

4.2.3.3. V každom lanovkovom zariadení sa nachádzajú dva alebo viaceré brzdiace systémy, každý schopný zastaviť lanovkové zariadenie, a musia byť skoordinované takým spôsobom, že automaticky nahradia aktívny systém, ak sa jeho výkon stane nedostatočným. Posledný brzdiaci systém ťažného lana pracuje priamo na hnacom kolese. Tieto ustanovenia sa neuplatňujú na vleky.

4.2.3.4. Lanovkové zariadenie je vybavené účinnou svorkou a blokovacím mechanizmom na ochranu pred predčasnými opätovnými spusteniami zariadenia.

4.3. Ovládacie zariadenia

Ovládacie zariadenia sú navrhnuté a skonštruované tak, aby boli bezpečné a spoľahlivé, aby zniesli bežné prevádzkové záťaže a vonkajšie faktory ako vlhkosť, extrémne teploty alebo elektromagnetické pôsobenie a tak, aby nespôsobili nebezpečné situácie, aj v prípade prevádzkovej chyby.

4.4. Komunikačné zariadenia

Zabezpečia sa vhodné prístroje umožňujúce prevádzkovým zamestnancom kedykoľvek komunikovať medzi sebou a informovať používateľov o núdzovom stave.

5. Vozidlá a vlečné zariadenia

5.1. Vozidlá a/alebo vlečné zariadenia sú navrhnuté a vybavené takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že za predvídateľných prevádzkových podmienok nemôže z nich nikto vypadnúť alebo čeliť akémukoľvek inému riziku.

5.2. Vybavenia vozidiel a vlečných zariadení sú dimenzované a skonštruované tak, aby:

– nepoškodzovali lano alebo

– nevykĺzli, okrem prípadu, ak vykĺznutie výrazne neovplyvní bezpečnosť vozidla, vlečného zariadenia alebo zariadenia

za čo najnepriaznivejších podmienok.

5.3. Dvere vozidla (na vozňoch, kabínach) sú navrhnuté a skonštruované takým spôsobom, aby ich bolo možné zatvoriť a zamknúť. Podlaha a steny vozidla sú navrhnuté a skonštruované tak, aby zniesli tlak a záťaž spôsobenú používateľmi za akýchkoľvek okolností.

5.4. Ak sa z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti vyžaduje na palube vozidla prítomnosť obsluhujúcich zamestnancov, vozidlo musí byť vybavené požadovaným zariadením umožňujúcim vykonávanie ich pracovných úloh.

5.5. Vozidlá a/alebo vlečné zariadenia a najmä ich závesné mechanizmy sú navrhnuté a vybavené takým spôsobom, aby zaistili bezpečnosť pracovníkov pri oprave v súlade s príslušnými pravidlami a pokynmi.

5.6. V prípade vozidiel vybavených odpojiteľnými prípojkami sa prijmú všetky opatrenia na úplné zastavenie, bez rizika pre používateľov, v momente odjazdu, akéhokoľvek vozidla, ktorého prípojky boli nesprávne pripevnené na lano a, v momente príjazdu, akéhokoľvek vozidla, ktorého prípojky sa odpojili, a opatrenia na zabránenie pádu vozidla.

5.7. Vozidlá pozemnej lanovky a, ak to dovolí usporiadanie lanovkového zariadenia, dvojlanové lanovkové vozne sú vybavené automatickým brzdovým zariadením na trati, ak nie je možné s primeranou určitosťou vylúčiť možnosť roztrhnutia nosného lana.

5.8. V prípade, že nie je možné vylúčiť všetky riziká vykoľajenia pomocou iných opatrení, vozidlo je vybavené protivykoľajovacím zariadením, ktoré umožní zastavenie vozidla bez rizika pre osoby.

6. Vybavenie pre používateľov

Vstup do priestorov nástupu a východ z priestorov výstupu a nástup a výstup používateľov sa zorganizuje vzhľadom na pohyb a zastavovanie vozidiel takým spôsobom, aby sa zabezpečila bezpečnosť osôb, najmä v priestoroch s rizikom pádu.

Deťom a osobám so zníženou pohyblivosťou sa musí umožniť bezpečné používanie lanovkového zariadenia, ak je lanovkové zariadenie určené na prepravu takýchto osôb.

7. Prevádzkyschopnosť

7.1. Bezpečnosť

7.1.1. Prijmú sa všetky technické ustanovenia a opatrenia na zaistenie používania lanovkového zariadenia na účely, na ktoré je určené, v súlade s technickou špecifikáciou a predpísanými prevádzkovými podmienkami a na zaistenie splnenia pokynov na bezpečnú prevádzku a údržbu. Návod na použitie a príslušné poznámky sa vypracujú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom podľa určenia členského štátu, na území ktorého je lanovkové zariadenie postavené.

7.1.2. Osoby, ktoré sú zodpovedné za prevádzku lanovkového zariadenia, majú k dispozícii príslušné zdroje materiálov a sú kvalifikované na vykonávanie tejto úlohy.

7.2. Bezpečnosť v prípade zastavenia lanovkového zariadenia

Prijmú sa všetky technické ustanovenia a opatrenia, aby sa zaistilo premiestnenie používateľov do bezpečia v rámci primeranej lehoty podľa typu lanovkového zariadenia a jeho okolia v prípade, že sa lanovkové zariadenie zastaví a jeho rýchle opätovné spustenie nie je možné.

7.3. Ostatné osobitné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti

7.3.1. Stanoviská a pracovné miesta obsluhujúcich zamestnancov

Pohyblivé časti, ktoré sú bežne prístupné v staniciach, sú navrhnuté, skonštruované a namontované takým spôsobom, aby zabránili akémukoľvek riziku, alebo, ak takéto riziko existuje, musia byť vybavené ochrannými zariadeniami, aby zabránili akémukoľvek kontaktu s časťami lanovkového zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. Tieto zariadenia sú takého druhu, aby ich nebolo možné ľahko odmontovať alebo ich vyradiť z činnosti.

7.3.2. Nebezpečenstvo pádu

Pracovné stanoviská a pracovné priestory, a to vrátane pracovných stanovísk a pracovných priestorov používaných príležitostne, a prístup k nim sú navrhnuté a skonštruované takým spôsobom, aby boli osoby, ktoré musia v nich pracovať alebo sa pohybovať, chránené pred pádom. Ak by konštrukcia nebola primeraná, musia byť tieto stanoviská a priestory vybavené ukotvovacími bodmi pre ochranné vybavenie pred pádom osôb.

PRÍLOHA III

BEZPEČNOSTNÁ ANALÝZA

Pri bezpečnostnej analýze požadovanej v súlade s článkom 8 pre každé lanovkové zariadenie sa zohľadní každý predpokladaný prevádzkový režim. Analýza sa vykoná podľa uznávanej alebo ustanovenej metódy a zohľadňuje súčasný vývoj a komplexnosť príslušného lanovkového zariadenia. Cieľom je taktiež zabezpečiť, aby návrh a usporiadanie lanovkového zariadenia zohľadňovalo miestne okolie a najnepriaznivejšie situácie s cieľom stanovenia uspokojivých bezpečnostných podmienok.

Súčasťou bezpečnostnej analýzy sú takisto bezpečnostné prístroje a ich vplyv na lanovkové zariadenie a súvisiace subsystémy, ktoré uvádzajú do činnosti, aby buď:

– boli schopné reagovať na zistenú počiatočnú poruchu alebo zlyhanie tak, aby zostali buď v polohe, ktorá zaručuje bezpečnosť, v nižšom prevádzkovom režime alebo v bezpečnostnom režime,

– sú buď nepotrebné a sú monitorované, alebo

– majú také vlastnosti, že pravdepodobnosť ich zlyhania je potrebné prehodnotiť, a sú ekvivalentného štandardu ako bezpečnostné zariadenia, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v prvej a druhej zarážke.

Bezpečnostná analýza sa musí používať na vypracovanie zoznamu rizík a nebezpečných situácií v súlade s článkom 8 ods. 1 a na stanovenie zoznamu bezpečnostných komponentov, na ktoré odkazuje článok 8 ods. 2. Zhrnutie výsledkov bezpečnostnej analýzy sa uvedie v bezpečnostnej správe.

PRÍLOHA IV

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY PRE SUBSYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY MODUL B: TYPOVÁ SKÚŠKA EÚ – TYP VÝROBY

1. Typová skúška EÚ je súčasťou postupu posudzovania zhody, v rámci ktorého notifikovaný orgán preskúma technický návrh subsystému alebo bezpečnostného komponentu a overí a potvrdí, že spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

2. Typová skúška EÚ sa vykonáva posúdením primeranosti technického návrhu subsystému alebo bezpečnostného komponentu preskúmaním technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3 a preskúmaním vzorky, ktorá je reprezentatívna pre plánovanú výrobu úplného subsystému alebo bezpečnostného komponentu (typ výroby).

3. Výrobca predkladá žiadosť o typovú skúšku EÚ jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje všetky tieto informácie:

a)      meno/názov a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno/názov a adresu,

b)      písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu,

c)      technickú dokumentáciu k subsystému a/alebo bezpečnostnému komponentu podľa prílohy IX,

d)      reprezentatívnu vzorku plánovaného subsystému alebo bezpečnostného komponentu alebo podrobnosti o mieste, kde ju možno preskúmať. Notifikovaný orgán môže vyžadovať ďalšie vzorky , ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

4. Notifikovaný orgán:

4.1 preskúmava technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu subsystému alebo bezpečnostného komponentu;

4.2 overuje, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto noriem;

4.3 vykonáva alebo nechá vykonať vhodné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať, či boli správne uplatnené špecifikácie príslušných harmonizovaných noriem, ak výrobca tieto normy uplatnil;

4.4 vykonáva alebo necháva vykonať vhodné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia v príslušných harmonizovaných normách a/alebo technických špecifikáciách, boli tieto uplatnené správne;

4.5 vykonáva alebo necháva vykonať vhodné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo technických špecifikáciách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky tohto nariadenia;

4.6 s výrobcom dohaduje miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

5. Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 1.4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6. Ak typ spĺňa požiadavky tohto nariadenia, notifikovaný orgán vydá výrobcovi osvedčenie o typovej skúške EÚ. Osvedčenie obsahuje názov a adresu výrobcu, závery preskúmania, akékoľvek podmienky jej platnosti a nevyhnutné údaje pre identifikáciu schváleného typu (subsystému alebo bezpečnostného komponentu) a prípadne opisy jeho fungovania. K osvedčeniu možno pripojiť jednu alebo viac príloh.

Osvedčenie a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených subsystémov a bezpečnostných komponentov so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Maximálna doba platnosti osvedčenia je 30 rokov od dátumu jeho vydania. Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia, notifikovaný orgán odmietne vydať osvedčenie o typovej skúške EÚ a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7. Notifikovaný orgán je informovaný o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nemôže spĺňať uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia, a stanoví, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán o tom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa osvedčenia o typovej skúške EÚ, o akýchkoľvek zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu subsystému alebo bezpečnostného komponentu so základnými požiadavkami tohto nariadenia alebo s podmienkami platnosti osvedčenia.

Notifikovaný orgán preskúma zmeny a informuje výrobcu o tom, či osvedčenie o typovej skúške EÚ zostáva v platnosti alebo či sú potrebné ďalšie preskúmania, overovania alebo skúšky. Ak to notifikovaný orgán považuje za potrebné, vydá dodatok k pôvodnému osvedčeniu o typovej skúške EÚ alebo požiada o predloženie novej žiadosti o typovú skúšku EÚ.

8. Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán a ostatné notifikované orgány o osvedčeniach o typovej skúške EÚ a/alebo akýchkoľvek dodatkoch k nemu, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán ktorý odmietne vydať alebo zruší, pozastaví alebo inak obmedzí osvedčenie o typovej skúške EÚ musí zodpovedajúcim spôsobom o tom informovať svoj notifikujúci orgán a ostatné notifikované orgány, pričom uvedie podrobné dôvody svojho rozhodnutia.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu osvedčení o typovej skúške EÚ a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Do skončenia platnosti osvedčenia uchováva notifikovaný orgán kópiu osvedčenia o typovej skúške EÚ, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom.

9. Počas 30 rokov od uvedenia subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu osvedčenia o typovej skúške EÚ, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.

10. Záväzky výrobcu stanovené v bodoch 7 a 9 môže splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

PRÍLOHA V

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY PRE SUBSYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU

1. Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2.2 a 2.5 a na svoju zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné subsystémy alebo bezpečnostné komponenty sú v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

2. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných výrobkov a skúšanie príslušných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ako sa uvádza v bode 2.3, a vzťahuje sa naňho dohľad, ako sa uvádza v bode 2.4.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)           meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,

b)           písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)           všetky príslušné informácie o subsystémoch alebo bezpečnostných komponentoch schválených v rámci modulu B;

d)           dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)           technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu osvedčenia (osvedčení) o typovej skúške EÚ;

f)            podrobnosti o priestoroch, v ktorých sa subsystém alebo bezpečnostný komponent vyrábajú.

3.2. Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda subsystémov alebo bezpečnostných komponentov s typom (typmi) opísaným(-i) v osvedčení (osvedčeniach) o typovej skúške EÚ a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)           kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,

b)           zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,

c)           preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, a to vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,

d)           záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

e)           prostriedkov monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá súlad s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade s príslušnými špecifikáciami vnútroštátnej normy, ktorou sa vykonáva príslušná harmonizovaná norma a/alebo technické špecifikácie.

Súčasťou auditu je hodnotiaca návšteva v priestoroch, kde sa subsystémy alebo bezpečnostné komponenty vyrábajú, kontrolujú a skúšajú.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality pozostáva audítorský tím najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti lanovkových zariadení a technológie príslušných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tohto nariadenia. Súčasťou auditu je hodnotiaca návštevu v priestoroch výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tohto nariadenia a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery z auditu a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4. Výrobca sa zaväzuje, že splní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality, a bude ho zachovávať tak, aby tento systém zostal primeraný a efektívny .

3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Výsledok hodnotenia oznámi výrobcovi. V prípade opätovného posúdenia svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4. Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1. Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality pre výrobu.

4.2. Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)           dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)           záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity minimálne raz za dva roky s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi poskytne správu o audite.

4.4. Okrem toho môže notifikovaný subjekt vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať alebo nechať vykonať skúšky výrobkov s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj správu o skúškach v prípade, ak sa uskutočnili.

5. Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

5.1. Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý je v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia. V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na subsystémy alebo bezpečnostné komponenty identifikačné číslo tohto orgánu.

5.2. Výrobca vydá pre každý subsystém alebo bezpečnostný komponent písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 30 rokov od uvedenia subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza model subsystému alebo bezpečnostného komponentu, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6. Počas 30 rokov po uvedení posledného subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)           dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)           zmenu uvedenú v bode 3.5, ako je schválená;

c)           rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom informácie týkajúce sa posúdení systémov kvality.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil, zrušil alebo inak obmedzil, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

8. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

PRÍLOHA VI

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY PRE SUBSYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVERENÍ SUBSYSTÉMU ALEBO BEZPEČNOSTNÉHO KOMPONENTU

1. Zhoda s typom založená na overení subsystému alebo bezpečnostného komponentu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 3.2, 3.5.1 a 3.6 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné subsystémy alebo bezpečnostné komponenty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3.3, sú v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

2. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s požiadavkami tohto nariadenia.

3. Overovanie

3.1. Žiadosť o overenie subsystému alebo bezpečnostného komponentu podáva výrobca notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)           meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,

b)           písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)           všetky príslušné informácie o subsystémoch a bezpečnostných komponentoch schválených v rámci modulu B;

d)           technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu osvedčenia (osvedčení) o typovej skúške EÚ;

e)           podrobnosti o priestoroch, v ktorých možno subsystém alebo bezpečnostný komponent preskúmať.

3.2       Notifikovaný orgán vykonáva alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a súlad s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody subsystémov alebo bezpečnostných komponentov s príslušnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu vykonajú buď preskúmaním a skúškou každého subsystému alebo bezpečnostného komponentu, ako sa uvádza v bode 4, alebo preskúmaním a skúškou subsystémov alebo bezpečnostných komponentov na štatistickom základe, ako sa uvádza v bode 5.

4. Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého subsystému alebo bezpečnostného komponentu

4.1. Všetky subsystémy alebo bezpečnostné komponenty sa jednotlivo preskúmajú a vykonajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách) alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky s cieľom overiť zhodu so schváleným typom a opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

4.2. Notifikovaný orgán vydá osvedčenie o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený subsystém alebo bezpečnostný komponent, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva osvedčenia o zhode na účely kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov 30 rokov po uvedení subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh.

5. Štatistické overovanie zhody

5.1. Výrobca prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a svoje subsystémy alebo bezpečnostné komponenty predkladá na overovanie vo forme homogénnych sérií.

5.2. Z každej série sa podľa požiadaviek tohto nariadenia vyberá náhodná vzorka. Všetky subsystémy alebo bezpečnostné komponenty vo vzorke sa preskúmajú jednotlivo a s cieľom zabezpečiť ich zhodu so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia s cieľom určiť, či sa séria schváli alebo zamietne, sa vykonajú vhodné skúšky, ako sa stanovuje v príslušnej harmonizovanej norme či normách a/alebo technických špecifikáciách, alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

5.3. Ak bola séria prijatá, všetky subsystémy alebo bezpečnostné komponenty tejto série sa považujú za schválené, okrem tých subsystémov alebo bezpečnostných komponentov zo vzorky, ktoré nevyhoveli skúškam.

Notifikovaný orgán vydá osvedčenie o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený subsystém alebo bezpečnostný komponent alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány osvedčenia o zhode počas 30 rokov po uvedení subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh.

5.4. Ak sa séria zamietne, notifikovaný orgán alebo príslušný orgán prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaný orgán pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.

6. Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

6.1. Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý je v zhode so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia.

6.2. Výrobca vydá pre každý subsystém alebo bezpečnostný komponent písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 30 rokov od uvedenia subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza subsystém alebo bezpečnostný komponent, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje.

V prípade, že notifikovaný orgán uvedený v bode 3 súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovaného orgánu umiestniť na subsystémy alebo bezpečnostné komponenty aj identifikačné číslo tohto orgánu.

7. V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na subsystémy alebo bezpečnostné komponenty identifikačné číslo tohto orgánu.

8. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2 a 5,1 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

PRÍLOHA VII

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY SUBSYSTÉMOV A BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV MODUL G: ZHODA ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ JEDNOTKY

1. Zhoda založená na overovaní jednotky je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 4.2, 4.3 a 4.5, pričom zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušný subsystém alebo bezpečnostný komponent, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia bodu 4.4, je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

2. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa v rámci procesu navrhovania a výrobného procesu a ich monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobeného subsystému alebo bezpečnostného komponentu s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia.

3. Overovanie

3.1. Žiadosť o overenie subsystému alebo bezpečnostného komponentu predkladá výrobca notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)           meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,

b)           písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)           technickú dokumentáciu k subsystému alebo bezpečnostnému komponentu podľa prílohy IX,

d)           podrobnosti o priestoroch, v ktorých možno subsystém alebo bezpečnostný komponent preskúmať.

3.2       Notifikovaný orgán preskúma technickú dokumentáciu k subsystému alebo bezpečnostného komponentu a vykoná alebo dá vykonať vhodné preskúmania a skúšky, ako sa stanovuje v príslušných harmonizovaných normách a/alebo technických špecifikáciách, alebo rovnocenné skúšky, s cieľom zabezpečiť jeho zhodu s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia. V prípade, že takáto harmonizovaná norma a/alebo technická špecifikácia neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

Notifikovaný orgán vydá osvedčenie o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený subsystém alebo bezpečnostný komponent alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Ak notifikovaný orgán odmieta vydať osvedčenie o zhode, uvedie podrobné zdôvodnenie odmietnutia a nevyhnutné nápravné opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Ak výrobca opätovne podá žiadosť o jednotlivé overenie príslušného subsystému alebo bezpečnostného komponentu, žiadosť predkladá tomu istému notifikovanému orgánu.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu osvedčenia o zhode.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány technickú dokumentáciu a kópiu osvedčení o zhode počas 30 rokov od uvedenia subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh.

4. Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

4.1. Výrobca umiestni označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4 identifikačné číslo tohto orgánu na každý subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia.

4.2. Výrobca vydá písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré uchová k dispozícii pre vnútroštátne orgány 30 rokov od uvedenia subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza subsystém alebo bezpečnostný komponent, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

5. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1 a 4 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

PRÍLOHA VIII

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY PRE SUBSYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY MODUL H: ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY

1.         Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5, a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné subsystémy alebo bezpečnostné komponenty spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

2. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre návrh, výrobu, konečnú kontrolu a skúšku subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naňho dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné subsystémy alebo bezpečnostné komponenty notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)           meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)           všetky potrebné informácie o subsystémoch alebo bezpečnostných komponentoch, ktoré sa majú vyrábať;

c)           technickú dokumentáciu v súlade s prílohou IX pre jeden reprezentatívny typ každej kategórie subsystému alebo bezpečnostného komponentu, ktorý sa má vyrábať;

d)           dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)           priestory, v ktorých sa subsystémy alebo bezpečnostné komponenty navrhujú, vyrábajú, kontrolujú a skúšajú;

f)            písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2. Systémom kvality sa zabezpečuje súlad subsystému alebo bezpečnostného komponentu s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)           cieľov v oblasti kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na návrh a kvalitu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov;

b)           špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatňovať, a v prípade, keď sa príslušné harmonizované normy nebudú uplatňovať v plnom rozsahu, prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia základných bezpečnostných požiadaviek tohto nariadenia;

c)           spôsobov kontroly návrhu a overovania návrhu, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri navrhovaní subsystémov alebo bezpečnostných komponentov;

d)           zodpovedajúcich výrobných techník, techník kontroly kvality a zabezpečovania kvality, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú;

e)           preskúmaní a skúšok, ktoré sa majú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, ako aj frekvencie, s ktorou sa budú vykonávať,

f)            záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

g)           prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá súlad s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade s príslušnými špecifikáciami vnútroštátnej normy, ktorou sa vykonáva príslušná harmonizovaná norma a/alebo technická špecifikácia.

Súčasťou auditu je hodnotiaca návšteva v priestoroch, kde sa subsystémy alebo bezpečnostné komponenty navrhujú, vyrábajú, kontrolujú a skúšajú.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality pozostáva audítorský tím najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej oblasti lanovkových zariadení a technológie príslušných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tohto nariadenia.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tohto nariadenia a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu subsystémov alebo bezpečnostných komponentov s týmito požiadavkami.

Notifikovaný orgán svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie obsahuje závery z auditu a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4. Výrobca sa zaväzuje, že splní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality, a bude ho zachovávať tak, aby tento systém zostal primeraný a efektívny.

3.5       Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Výsledok hodnotenia oznámi výrobcovi. V prípade opätovného posúdenia svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4. Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1. Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)           dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)           záznamy o kvalite, ako sú stanovené v časti systému kvality týkajúcej sa návrhu, napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.;

c)           záznamy o kvalite, ako sú stanovené vo výrobnej časti systému kvality, napr. správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpečil o tom, že výrobca zachováva a uplatňuje systém kvality, a poskytuje výrobcovi audítorskú správu. Frekvencia pravidelných auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.

4.4. Okrem toho môže notifikovaný subjekt vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy.

Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj správu o skúške v prípade, ak sa uskutočnila.

5.         Označenie CE a vyhlásenie o zhode EÚ

5.1.      Výrobca umiestňuje požadované označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktoré je v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia.

V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na subsystémy alebo bezpečnostné komponenty identifikačné číslo tohto orgánu.

5.2.      Výrobca vydá pre každý subsystém alebo bezpečnostný komponent písomné vyhlásenie o zhode EÚ a jeho kópiu, ktorú uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány po dobu 30 rokov po uvedení subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvádza subsystém alebo bezpečnostný komponent, pre ktorý bolo vydané.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6. Počas 30 rokov po uvedení posledného subsystému alebo bezpečnostného komponentu na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)           technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. c);

b)           dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality uvedenú v bode 3.1;

c)           dokumentáciu o zmene uvedenej v bode 3.5, ako je schválená;

d)           rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.3, 3.5, 4.3 a 4.4.

7. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.         Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

PRÍLOHA IX

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA K SUBSYSTÉMOM A BEZPEČNOSTNÝM KOMPONENTOM

1.           Technická dokumentácia umožňuje posúdiť zhodu subsystému alebo bezpečnostného komponentu s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie subsystému alebo bezpečnostného komponentu, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania.

2.           Technická dokumentácia obsahuje minimálne tieto prvky:

a)      všeobecný opis subsystému alebo bezpečnostného komponentu;

b)      nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď. a opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania subsystému alebo bezpečnostného komponentu;

c)      zoznam harmonizovaných noriem a/alebo iných technických špecifikácií, ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sa uplatňujú v plnom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia, ak sa tieto harmonizované normy neuplatňujú. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

d)      dôkazy potvrdzujúce primeranosť návrhu vrátane výsledkov akýchkoľvek konštrukčných výpočtov, preskúmaní alebo skúšok, ktoré výrobca vykonal alebo dal vykonať, a súvisiacich správ;

e)      kópiu návodu na používanie subsystému alebo bezpečnostného komponentu;

f)       v prípade subsystémov kópiu vyhlásení o zhode EÚ, ktoré sa týkajú bezpečnostných komponentov začlenených do subsystému.

PRÍLOHA X

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ PRE SUBSYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY

1.           Subsystém alebo bezpečnostný komponent je vybavený vyhlásením o zhode EÚ. Vydáva sa v rovnakom jazyku alebo jazykoch ako návod na použitie uvedený v bode 7.1.1 prílohy II.

2.           Vyhlásenie o zhode EÚ obsahuje tieto prvky:

a)      model subsystému alebo bezpečnostného komponentu (číslo výrobku, šarže, typu alebo série);

b)      meno a adresu výrobcu a prípadne jeho splnomocneného zástupcu.

c)      Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

d)      Predmet vyhlásenia (identifikácia subsystému alebo bezpečnostného komponentu, ktorá umožňuje jeho vysledovateľnosť. V prípade potreby môže na identifikáciu subsystému alebo bezpečnostného komponentu obsahovať obrázok):

– opis subsystému alebo bezpečnostného komponentu (typ atď.);

– použitý postup posudzovania zhody,

– názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vykonal posúdenie zhody;

– odkaz na osvedčenie o typovej skúške EÚ s uvedením podrobností vrátane jeho dátumu a prípadne informácií o dĺžke a podmienkach jeho platnosti;

– všetky potrebné ustanovenia, ktoré musí komponent spĺňať a najmä, podmienky jeho používania.

e)      Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: ……………. (odkaz na iné uplatnené právne predpisy Únie):

f)       Odkazy na príslušné harmonizované normy, ktoré sa použili, alebo odkazy na špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

g)      Notifikovaný orgán alebo orgány… (názov, adresa, číslo)... vykonal … (opis zásahu) ... a vydal(-i) osvedčenie(-ia): …

h)      – identifikácia osoby splnomocnenej na podpísanie v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

i)       Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene: …………………….

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia), (podpis)

PRÍLOHA XI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2000/9/ES; || Toto nariadenie

___ || Článok 1

Článok 1 ods. 1 || Článok 2 ods. 1

Článok 1 ods. 2 || Článok 3 ods. 1

Článok 1 ods. 3 || Článok 3 ods. 7 až 9

Článok 1 ods. 4 prvý a druhý pododsek || ___

Článok 1 ods. 4 tretí pododsek || Článok 8 ods. 3

Článok 1 ods. 5 || Článok 3 ods. 1, ods. 3 až 6

Článok 2 || ___

Článok 3 || Článok 6

___ || Článok 3 ods. 10 až 27

Článok 4 || Článok 8

Článok 5 ods. 1 || Článok 4 ods. 1 a 2

Článok 5 ods. 2 || Článok 3

Článok 6 || Článok 7

Článok 7 || Článok ___

Článok 8 || Článok 4 ods. 1 a 2

Článok 9 || Článok 4 ods. 1 a 2

Článok 10 || ___

Článok 11 ods. 1 || Článok 9 ods. 1

Článok 11 ods. 2 || Článok 4 ods. 2

Článok 11 ods. 3 || ___

Článok 11 ods. 4 || ___

Článok 11 ods. 5 || ___

Článok 11 ods. 6 || ___

Článok 11 ods. 7 || ___

___ || Článok 11

___ || Článok 12

___ || Článok 13

___ || Článok 14

___ || Článok 15

___ || Článok 16

Článok 12 || Článok 9 ods. 4

Článok 13 || Článok 10 ods. 1

Článok 14 || Článok ___

Článok 15 || Článok 10 ods. 2

Článok 16 || ___

___ || Článok 17

___ || Článok 18

___ || Článok 19

___ || Článok 20

___ || Článok 21

___ || Článok 22

___ || Článok 23

___ || Článok 24

___ || Článok 25

___ || Článok 26

___ || Článok 27

___ || Článok 28

___ || Článok 29

___ || Článok 30

___ || Článok 31

___ || Článok 32

___ || Článok 33

___ || Článok 34

___ || Článok 35

___ || Článok 36

___ || Článok 37

___ || Článok 38

Článok 17 || Článok 39

Článok 18 || ___

Článok 19 || ___

Článok 20 || ___

Článok 21 || ___

Článok 22 || ___

Článok 23 || ___

___ || Článok 40

___ || Článok 41

___ || Článok 42

___ || Článok 43

Príloha I || Príloha I

Príloha II || Príloha II

Príloha III || Príloha III

Príloha IV || Príloha IX

Príloha V || Prílohy IV až VIII

Príloha VI || Príloha IX

Príloha VII || Prílohy IV až VIII

Príloha VIII || __

Príloha IX || __

__ || Príloha X

Top