EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE1035

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok“ COM(2011) 778 final – 2011/0389 (COD) a  „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu“ COM(2011) 779 final – 2011/0359 (COD)

OJ C 191, 29.6.2012, p. 61–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 191/61


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok“

COM(2011) 778 final – 2011/0389 (COD)

a „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu“

COM(2011) 779 final – 2011/0359 (COD)

2012/C 191/12

Spravodajca: Peter MORGAN

Európsky parlament (13. decembra 2011) a Rada Európskej únie (26. januára 2012) sa rozhodli podľa článku 50 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom dokument

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

COM(2011) 778 final – 2011/0389 (COD).

Európsky parlament (15. decembra 2011) a Rada Európskej únie (26. januára 2012) sa rozhodli podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom dokument

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

COM(2011) 779 final – 2011/0359 (COD).

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 17. apríla 2012.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 480. plenárnom zasadnutí 25. a 26. apríla 2012 (schôdza z 26. apríla 2012) prijal 110 hlasmi za, pričom 18 členovia hlasovali proti a 63 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1   EHSV očakával, že v nadväznosti na jeho stanovisko k zelenej knihe o audítorskej politike (1) bude platná smernica o audite 2006/43/EÚ (2) aktualizovaná. Komisia teraz navrhuje aktualizovať jednu časť smernice a pre zvyšnú časť navrhuje vypracovať nariadenie.

1.2   EHSV súhlasí s návrhom smernice, ktorý je v súlade so stanoviskom výboru k zelenej knihe. Výbor tiež súhlasí s mnohými aspektmi nariadenia.

1.3   Zvolený legislatívny formát má dvojaký účel: zaviesť zásadné zmeny na trhu v oblasti auditu a podrobne stanoviť postupy pre audity spoločností a vzťahy medzi správnou alebo dozornou radou a výborom pre audit.

1.4   Iba v malej miere sa zohľadňuje odporúčanie EHSV, že reforma auditu by mala byť súčasťou odporúčaní pre správu a riadenie spoločností. Nediskutuje sa o tom, ako by štatutárni audítori a výbory pre audit mali zlepšiť komunikáciu medzi zainteresovanými stranami a akcionármi.

1.5   Komisia navrhuje uskutočniť zásadné zmeny na trhu v oblasti auditu prostredníctvom povinnej rotácie audítorských spoločností po 6 rokoch a štrukturálnych ustanovení, ktoré sa týkajú neaudítorských služieb a sú zamerané na obmedzenie trhového podielu konkrétnych firiem v určitých členských štátoch.

1.6   Výbor navrhoval riešiť súčasnú situáciu na trhu v oblasti auditu prostredníctvom orgánov pre hospodársku súťaž namiesto nariadenia. Tieto orgány majú k dispozícii nástroje na vykonanie komplexných hospodárskych posudkov a vytvorenie vhodných opatrení na nápravu. V uplynulých mesiacoch bol orgán pre hospodársku súťaž v Spojenom kráľovstve upozornený na tamojšiu situáciu. Ako to už uviedol vo svojom stanovisku k zelenej knihe, EHSV chce povzbudiť Nemecko a Španielsko, aby tiež takto postupovali. Výbor však uznáva, že predkladané nariadenie umožní dosiahnuť väčšiu koherenciu v rámci štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu v Európe, čo sa mu javí ako prvoradé vzhľadom na finančnú stabilitu a posilnenie vnútorného trhu.

1.7   Výbor vo svojom stanovisku k zelenej knihe nepodporil povinnú rotáciu štatutárnych audítorov. Namiesto toho navrhol povinné opakovanie verejnej súťaže každých šesť až osem rokov. EHSV po dôkladnom zhodnotení nových návrhov trvá na svojom postoji, avšak víta iné aspekty nariadenia. Keďže sa ustanovuje rotácia kľúčových audítorských partnerov po siedmych rokoch, výbor navrhuje, aby aj lehota na povinné opakovanie verejnej súťaže bola sedem rokov.

1.8   Výbor vo svojom stanovisku k zelenej knihe jasne vyjadril svoj názor na neaudítorské služby: štatutárni audítori by svojim klientom nemali poskytovať žiadne služby, ktoré by mohli viesť ku vzniku konfliktu záujmov pre štatutárneho audítora, čiže inými slovami k situácii, kde by štatutárny audítor vykonával audit svojej vlastnej práce. Štatutárni audítori by zároveň mali mať možnosť poskytovať neaudítorské služby svojim klientom, ktorí nimi nie sú v oblasti auditu. Získané skúsenosti by slúžili v prospech klientov audítorských i neaudítorských služieb.

1.9   Výbor nesúhlasí s koncepciou firiem poskytujúcich výhradne audítorské služby. Pravidlo, ktoré určuje, kedy je audítorská firma vylúčená z poskytovania neaudítorských služieb, by sa malo zrušiť. Komisia sa obáva možných rizík vyplývajúcich z dominantného postavenia niektorej z firiem na troch územiach. EHSV navrhuje, aby sa týmito niekoľkými prípadmi zaoberala Komisia priamo, alebo prostredníctvom príslušných kompetentných orgánov a/alebo orgánov pre hospodársku súťaž.

1.10   Ako v každom stanovisku EHSV, je potrebné zohľadniť postavenie malých a stredných podnikov. Ak má malý a stredný podnik akcie obchodovateľné na burze, považuje sa za subjekt verejného záujmu a je teda predmetom ďalekosiahlych normatívnych ustanovení nariadenia, ktoré sú zjavne určené na audit bánk. V bode 4.1.1 je uvedená analýza podnikov kótovaných na londýnskej burze. Londýnska burza je v poskytovaní vlastného kapitálu malým podnikom pred burzami v EÚ. Vlastný kapitál je pružnejší ako bankové pôžičky. Polovica spoločností kótovaných na londýnskej burze by malo mať výnimku alebo úľavu z tohto nariadenia, a rovnako tak aj malé a stredné podniky kótované inde v Európe.

1.11   EHSV zdôrazňuje, že odsek 2 článku 14 významne obmedzuje to, čo zainteresované strany od štatutárneho auditu inak mohli očakávať a vyvoláva otázku, čo by malo byť úlohou auditu.

1.12   Nariadenie tiež zasahuje do noriem v oblasti etiky, účtovníctva a kvality, ktoré sa už v odvetví uplatňujú, no nespomína vypracovanie relevantných noriem. Snaží sa Komisia odsunúť prácu príslušných orgánov na vedľajšiu koľaj?

1.13   Celkovo vzaté výbor v plnej miere podporuje revidovanú smernicu, ako aj mnohé časti nariadenia. EHSV je však veľmi znepokojený uplatniteľnosťou nariadenia pre malé a stredné podniky a navrhuje znovu zvážiť niektoré radikálnejšie návrhy.

2.   Úvod

2.1   Predkladané stanovisko je reakciou na dva súbežné návrhy Komisie: nariadenie, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu auditov účtovných závierok subjektov verejného záujmu, a smernicu zameranú na posilnenie jednotného trhu pre štatutárne audity. Oba návrhy boli vypracované po rozsiahlej konzultácii založenej na zelenej knihe „Audítorská politika: Poučenie z krízy (3)“. EHSV vypracoval k zelenej knihe rozsiahlu odpoveď, o ktorú sa toto stanovisko opiera.

2.2   V súčasnosti je platná smernica o audite 2006/43/ES (4). Komisia navrhuje zmeniť túto smernicu novou smernicou a posilniť audit subjektov verejného záujmu novým nariadením. Preto sa navrhuje vypustiť ustanovenia o štatutárnych auditoch subjektov verejného záujmu z pôvodnej smernice 2006/43/ES (5), pričom sa na tieto audity bude vzťahovať nové nariadenie.

2.3   Všetko, čo EHSV chcel povedať o spoločenskej úlohe auditu, úlohe auditu vo finančnej kríze, trhu služieb v oblasti auditu atď., už uviedol vo svojom stanovisku k zelenej knihe. Toto stanovisko sa zameriava na konkrétne prístupy uvedené v nových legislatívnych návrhoch.

3.   Postoj EHSV k smernici

3.1   Hlavné úpravy smernice o štatutárnom audite sú:

3.1.1

Skĺbenie smernice o štatutárnom audite a doplňujúceho legislatívneho nástroja o osobitných požiadavkách štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

3.1.2

Vymedzenie pojmu „štatutárny audit“ s cieľom zohľadniť novú smernicu o účtovníctve

3.1.3

Úprava pravidiel zodpovednosti

Členské štáty už nesmú vyžadovať, aby minimálnu výšku kapitálu v audítorskej spoločnosti vlastnili štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti, pokiaľ majú vplyv na vydávanie audítorských správ len zúčastnení audítori alebo audítorské spoločnosti. Členské štáty by však mali mať možnosť rozhodovať na základe vnútroštátnej situácie o primeranosti takejto vonkajšej účasti.

3.1.4

Pas pre audítorské spoločnosti

3.1.5

Pas pre štatutárnych audítorov a zmiernenie podmienok na schválenie štatutárneho audítora v inom členskom štáte

3.1.6

Požiadavky na spoluprácu príslušných orgánov v oblasti požiadaviek týkajúcich sa vzdelania a skúšky odbornej spôsobilosti

3.1.7

Správy o inšpekciách a auditoch

3.1.8

Nové pravidlá týkajúce sa príslušných orgánov

EHSV podporuje zriadenie príslušných orgánov členských štátov, ktoré by plnili úlohu národných nezávislých regulátorov a orgánov dohľadu a boli by tiež partnerskými subjektmi pre ESMA. Ak už však takéto kompetentné, nezávislé orgány dohľadu nad audítormi (vrátane komôr účtovníkov a audítorov) v členských štátoch fungujú, EHSV by si želal, aby boli do nového rámca dohľadu zodpovedajúco začlenené, a nie z neho vylúčené.

3.1.9

Zákaz zmluvných ustanovení, ktoré ovplyvňujú menovanie štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností

3.1.10

Osobitné ustanovenia týkajúce sa štatutárneho auditu malých a stredných podnikov.

3.2   EHSV podporuje všetky tieto zmeny. Väčšina z nich je v súlade s jeho stanoviskom k zelenej knihe.

4.   Postoj EHSV k nariadeniu

Táto časť sa pridŕža štruktúry nariadenia. Dôležité odseky znenia nariadenia sú v nej citované alebo zhrnuté a následne doplnené poznámkami v súlade s názorom výboru.

HLAVA 1:   PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

4.1    Články 1 až 3 – Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a definície

„Toto nariadenie sa uplatňuje na (štatutárnych) audítorov, ktorí vykonávajú štatutárne audity spoločností verejného záujmu (SVZ) a na auditované SVZ, napr. pravidlá týkajúce sa výboru pre audit, ktorý SVZ musia mať. S postupujúcim vývojom finančného sektora sa vytvárajú nové kategórie finančných inštitúcií podľa právnych predpisov Únie, preto je vhodné, aby vymedzenie SVZ zahŕňalo aj investičné spoločnosti, platobné inštitúcie, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), inštitúcie elektronického peňažníctva a alternatívne investičné fondy.“

4.1.1   Za SVZ sa okrem úverových inštitúcií, poisťovní a všetkých ostatných firiem poskytujúcich finančné služby považujú aj všetky spoločnosti s akciami kótovanými na burze. EHSV sa domnieva, že požiadavky tohto nariadenia sú pre malé a stredné podniky prehnané. Malé a stredné podniky sa definujú na základe počtu zamestnancov, príjmov, resp. súvahy. Nariadenie definuje veľké podniky na základe trhovej kapitalizácie a EHSV navrhuje, aby sa na účely štatutárneho auditu definovali na základe trhovej kapitalizácie aj malé a stredné podniky. Výnimky alebo odchýlky by mali byť povolené pre spoločnosti s trhovým kapitálom do 120 miliónov EUR. Ďalej je uvedená analýza podnikov kótovaných na londýnskej burze. Rozdelenie trhovej kapitalizácie bude podobné na ostatných európskych burzách. Podobne by sa malo uvažovať v prípade finančných malých a stredných podnikov, u ktorých je nepravdepodobné, že ich činnosť bude mať systémový význam.

Kapitalizácia spoločnosti

(konverzný kurz £1 = EUR 1,20)

 

Hlavný trh: 985 spoločností

Hodnota kapitálu: EUR 2 336 055 mil.

Alternatívny investičný trh:1 122 spoločností

Hodnota kapitálu: EUR 85 107 mil.

Rozsah (v miliónoch EUR)

Počet spoločností

% spoločností

Trhová hodnota v %

Počet spoločností

% spoločností

Trhová hodnota v %

viac ako 2 400

116

11,8

86,2

1

0,1

4,2

1 200 – 2 400

87

8,8

6,4

6

0,5

13,1

600 – 1 200

91

9,2

3,4

16

1,4

16

300 – 600

106

10,6

2

34

3

15,4

120 – 300

169

17,2

1,4

92

8,2

20,4

60 – 120

101

10,3

0,4

133

11,9

13

30 – 60

79

8

0,2

200

17,4

9,9

12 – 30

88

8,9

0,1

229

20,4

5,3

6 – 12

40

4,1

0

156

13,9

1,5

0 – 6

61

6,1

0

240

21,4

0,9

Iné

47

4,7

 

15

1,3

 

> 120

569

57,7

99,4

149

13,2

69,3

< 120

369

37,5

0,6

958

85,4

30,7

< 60

268

27,2

0,2

825

73,5

17,7

< 30

189

19,2

0,1

625

55,7

7,8

Zdroj: internetová stránka londýnskej burzy

4.2    Článok 4 – Veľké subjekty verejného záujmu

„a)

10 najväčších emitentov akcií v každom členskom štáte meraných podľa trhovej kapitalizácie a v každom prípade všetci emitenti akcií, ktorí mali priemernú trhovú kapitalizáciu vo výške viac než 1 000 000 000 EUR za predchádzajúce tri kalendárne roky;

b) a c)

každý subjekt finančného odvetvia, ktorý má k dátumu zostavenia súvahy výsledok súvahy vyšší než 1 000 000 000 EUR;“

4.2.1   Tieto definície sa týkajú ustanovení v článku 10 ods. 5.

HLAVA II:   PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTATUTÁRNEHO AUDITU SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMU

KAPITOLA I:   Nezávislosť a vyhnutie sa konfliktu záujmov

4.3    Články 5 až 8

4.3.1   EHSV v zásade podporuje tieto štyri články.

4.4    Článok 9: Poplatky za audit

„2.   V prípade, že štatutárny audítor poskytuje auditovanému subjektu súvisiace finančné audítorské služby uvedené v článku 10 ods. 2, poplatky za takéto služby sú obmedzené na maximálne 10 % poplatkov, ktoré auditovaný subjekt platí za štatutárny audit.

3.   V prípade, že celkové poplatky prijaté od subjektu verejného záujmu, ktorý podlieha štatutárnemu auditu, predstavujú viac než 20 % alebo za dva za sebou nasledujúce roky viac než 15 % celkových ročných poplatkov, ktoré štatutárny audítor vykonávajúci štatutárny audit prijal, tento audítor poskytne o tom výboru pre audit informáciu.

Výbor pre audit zváži, či zákazka na audit má podliehať previerke kontroly kvality zo strany iného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti pred vydaním audítorskej správy.

V prípade, že celkové poplatky prijaté od subjektu verejného záujmu, ktorý podlieha štatutárnemu auditu, predstavujú viac než 20 % alebo za dva za sebou nasledujúce roky viac než 15 % celkových ročných poplatkov, ktoré štatutárny audítor vykonávajúci štatutárny audit prijal, tento audítor poskytne o tom výboru pre audit informáciu.“

4.4.1   EHSV podporuje návrhy týkajúce sa transparentnosti. Avšak 10 % hranica stanovená v odseku 2 je zvolená náhodne. EHSV navrhuje, aby boli služby súvisiace s auditom (pozri článok 10 ods. 2 ďalej) súčasťou plánu auditu (pozri bod 4.16.2) a aby ich cena bola stanovená bez náhodných obmedzení v kontexte celkového auditu.

4.5    Článok 10: Zákaz poskytovania neaudítorských služieb

„1.   Štatutárny audítor vykonávajúci štatutárny audit SVZ môže auditovanému subjektu poskytovať služby štatutárneho auditu a súvisiace finančné audítorské služby.

2.   Súvisiace finančné audítorské služby sú:

a)

audit alebo previerka priebežných účtovných závierok;

b)

poskytnutie uistenia týkajúceho sa vyhlásení o správe a riadení;

c)

poskytnutie uistenia v otázkach sociálnej zodpovednosti podnikov;

d)

poskytnutie uistenia alebo potvrdenia o regulačnom podávaní správ regulačným orgánom alebo finančným inštitúciám;

e)

poskytnutie osvedčenia o súlade s požiadavkami v daňovej oblasti;

f)

akákoľvek iná štatutárna povinnosť súvisiaca s audítorskou prácou.

3.   Štatutárny audítor vykonávajúci štatutárny audit SVZ neposkytuje priamo ani nepriamo auditovanému subjektu neaudítorské služby. Súvisiace neaudítorské služby sú:

a)

služby spôsobujúce v každom prípade konflikt záujmov:

i)

odborné služby nesúvisiace s auditom, daňovým poradenstvom, všeobecnými poradenskými službami v oblasti riadenia podniku a inými poradenskými službami;

ii)

účtovná evidencia a vypracúvanie účtovných záznamov a účtovných závierok;

iii)

vypracúvanie a zavádzanie postupov vnútornej kontroly alebo riadenia rizík a poradenstvo v oblasti rizík;

iv)

služby oceňovania, poskytovanie nestranných stanovísk alebo výkazy o vecných príspevkoch;

v)

poistno-matematické a právne služby vrátane riešenia sporov;

vi)

vypracúvanie a zavádzanie technologických systémov finančných informácií pre SVZ;

vii)

účasť na vnútornom audite klienta auditu a poskytovanie služieb súvisiacich s funkciou vnútorného auditu;

viii)

brokerské alebo maklérske služby, služby investičného poradcu alebo služby investičného bankovníctva.

b)

služby, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov:

i)

služby týkajúce sa ľudských zdrojov;

ii)

poskytovanie listov o zlučiteľnosti pre investorov v súvislosti s emisiou cenných papierov podniku;

iii)

vypracúvanie a zavádzanie technologických systémov finančných informácií;

iv)

služby hĺbkovej analýzy poskytované predávajúcemu alebo kupujúcej strane týkajúce sa možných fúzií a akvizícií.“

4.5.1   Vo svojom stanovisku k zelenej knihe EHSV uviedol, že štatutárni audítori by nemali svojim klientom poskytovať žiadne služby, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov. Hoci by sa povaha služieb špecifikovaných v odseku 3 písm. a) a b) mala prediskutovať, EHSV podporuje zámer nariadenia.

4.5.2   Nie je možné vylúčiť možnosť, že nastane situácia, v ktorej bude úplne logické, že štatutárny audítor poskytne klientom v súvislosti so štatutárnym auditom služby z písm. i) až v) v zozname a). Môžu nastať nepredvídané udalosti (vyššia moc) a aj podnikové katastrofy sa stávajú. Služby špecifikované v písmene b) možno poskytnúť so súhlasom buď výboru pre audit alebo príslušného orgánu. To isté platí za mimoriadnych okolností aj pre služby uvedené v písmene a).

„5.   V prípade, že viac ako tretina ročných výnosov audítorskej spoločnosti z auditu pochádza z veľkých subjektov verejného záujmu a táto audítorská spoločnosť patrí do siete, ktorej členovia majú kombinované ročné výnosy z auditu vyššie ako 1 500 miliónov EUR v rámci Európskej únie, spĺňa tieto podmienky:

a)

subjektom verejného záujmu neposkytuje priamo ani nepriamo neaudítorské služby;

b)

nepatrí do siete, ktorá poskytuje neaudítorské služby v rámci Únie;

e)

takáto audítorská spoločnosť nevlastní priamo ani nepriamo viac ako 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v subjekte, ktorému poskytuje služby uvedené v odseku 3.“

4.5.3   EHSV chápe, že cieľom týchto ustanovení je obmedziť dominantné postavenie audítorskej firmy z Veľkej štvorky na trhu v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Španielsku (v každej krajine ide o inú firmu) a odstrašovať firmy od vybudovania si takéhoto postavenia v budúcnosti. Vo svojom stanovisku k zelenej knihe výbor navrhuje riešiť dominanciu na trhu odkazom na orgány pre hospodársku súťaž. V Spojenom kráľovstve už prebieha vyšetrovanie. EHSV navrhuje, aby Nemecko a Španielsko do schválenia tohto nariadenia tento príklad nasledovali.

4.5.4   EHSV nepodporuje koncepciu výhradne audítorských spoločností. Domnievame sa, že takáto zmena by mala pravdepodobne neblahý vplyv na kvalitu audítorov a štatutárnych auditov. EHSV trvá na svojom postoji, že štatutárni audítori by mali mať možnosť poskytovať neaudítorské služby svojim klientom, ktorí nimi nie sú v oblasti štatutárneho auditu.

4.5.5   Výbor vo svojom stanovisku k zelenej knihe uviedol, že podporuje poskytovanie neaudítorských služieb klientom v oblasti štatutárneho auditu, ak ide o malé a stredné podniky. Jeden poradca poskytne podniku vyššiu kvalitu služieb a väčší prínos. EHSV trvá na tomto postoji.

4.6    Článok 11 – Príprava na štatutárny audit a posúdenie ohrozenia nezávislosti

4.6.1   EHSV podporuje tieto ustanovenia.

KAPITOLA II:   Dôvernosť informácií a služobné tajomstvo

4.7    Článok 12 a článok 13

4.7.1   EHSV podporuje tieto ustanovenia.

KAPITOLA III:   Výkon štatutárneho auditu

4.8    Článok 14 – Rozsah štatutárneho auditu

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na podávanie správ uvedené v článkoch 22 a 23, rozsah štatutárneho auditu nezahŕňa potvrdenie o budúcej životaschopnosti auditovaného subjektu ani o efektívnosti alebo účinnosti, s ktorou manažment alebo správny orgán riešil alebo bude spravovať záležitosti subjektu.“

4.8.1   EHSV upozorňuje na uvedený odsek, pretože významne obmedzuje to, čo by inak zainteresované strany mohli očakávať od štatutárneho auditu a vyvoláva otázku, čo by malo byť úlohou auditu.

4.9    Článok 15 – Profesionálny skepticizmus

„Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zachováva počas celého auditu profesionálny skepticizmus. Na účely tohto článku ‚profesionálny skepticizmus‘ je postoj, ktorý zahŕňa skúmavé rozmýšľanie, citlivosť na okolnosti, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu, a kritické posudzovanie audítorských dôkazov.“

4.9.1   Rovnako ako v jeho stanovisku k zelenej knihe, EHSV podporuje dôraz na profesionálny skepticizmus.

4.10    Články 16 až 20

4.10.1   EHSV podporuje uplatňovanie Medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA) a ďalšie ustanovenia článkov 16 až 20.

KAPITOLA IV:   Audítorská správa

4.11    Článok 21 – Výsledky štatutárneho auditu

„Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť predloží výsledky štatutárneho auditu v týchto správach:

audítorskej správe v súlade s článkom 22;

doplňujúcej správe pre výbor pre audit v súlade s článkom 23.“

4.12    Článok 22 – Audítorská správa

„2.   Audítorská správa má písomnú podobu. V nej sa aspoň:

k)

určia kľúčové oblasti rizika závažnej nesprávnosti ročnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky vrátane rozhodujúcich účtovných odhadov alebo oblastí neistoty merania;

l)

poskytne vyhlásenie o situácii auditovaného subjektu, najmä posúdenie schopnosti subjektu alebo materskej spoločnosti a skupiny plniť si záväzky v predvídateľnej budúcnosti a pokračovať v bežnej činnosti;

m)

posúdi vnútorný systém kontroly, ktorý subjekt má, vrátane podstatných nedostatkov vnútornej kontroly, ako aj účtovníctva a systému účtovníctva, zistených počas výkonu štatutárneho auditu;

o)

uvedie a vysvetlí akékoľvek porušenie účtovných pravidiel alebo porušenie zákonov alebo stanov, rozhodnutí v oblasti účtovnej politiky a ostatných otázok, ktoré sú dôležité pre spravovanie subjektu;

q)

ak štatutárny audit vykonala audítorská spoločnosť, v správe sa uvedie totožnosť každého člena audítorského tímu pracujúceho na zákazke a uvedie sa, že všetci členovia zostali úplne nezávislí a nemali žiadny priamy ani nepriamy záujem v auditovanom subjekte;

t)

poskytne stanovisko, v ktorom sa jasne uvedie stanovisko štatutárneho audítora (audítorov) alebo audítorskej spoločnosti (spoločností) o tom, či ročná alebo konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz a či bola vypracovaná v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva;

u)

odkaz na akékoľvek záležitosti, na ktoré štatutárny audítor dôrazne upozorňuje bez toho, aby vydal podmienečné audítorské stanovisko.

4.   Audítorská správa má maximálne štyri strany alebo 10 000 znakov (bez medzier).

4.12.1   Táto správa nahrádza audítorské stanovisko, ktoré sa v súčasnosti zverejňuje ako súčasť výročnej správy a ročnej účtovnej závierky spoločnosti verejného záujmu. Odsek 2 uvádza 23 prvkov a) až w), ktoré majú byť súčasťou tejto 4-stranovej správy. EHSV vo svojom stanovisku k zelenej knihe kritizoval prázdne audítorské správy plné dookola omieľaných fráz, pričom správy jednotlivých auditovaných spoločností a odvetví sa len veľmi málo odlišujú. Táto správa odhalí viac, čo auditovaným spoločnostiam nemusí byť po vôli.

4.12.2   Ustanovuje sa požiadavka uvádzať mená členov audítorského tímu. V prípade väčších SVZ to môže znamenať stovky osôb. Veľkosť a rozsah audítorskej správy vypracovanej pre veľmi veľký podnik sa musí rozhodne odlišovať od správy spoločnosti, ktorá je 100 krát menšia. Niekoľko požiadaviek nie je v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Nariadenie vôbec neodkazuje na tieto štandardy.

4.13    Článok 23 – Doplňujúca správa určená výboru pre audit

„1.   Doplňujúca správa sa zverejňuje na valnom zhromaždení auditovaného subjektu, ak sa tak rozhodne riadiaci alebo správny orgán auditovaného subjektu.“

4.13.1   Podľa názoru EHSV je nepravdepodobné, že by auditované spoločnosti túto správu zverejnili v plnom rozsahu. EHSV sa domnieva, že jej obsah by mal byť poskytnutý sociálnym partnerom podniku v súlade s rozdielnymi vnútroštátnymi systémami zapájania pracovníkov.

„2.   V doplňujúcej správe sa podrobne a výslovne objasňujú výsledky vykonaného štatutárneho auditu a aspoň:

f)

uvedú a objasnia sa posudky o významnej neistote, ktorá môže spochybniť schopnosť subjektu pokračovať v bežnej činnosti;

g)

podrobne sa určí, či sa účtovná evidencia, účtovníctvo, všetky auditované dokumenty, ročná alebo konsolidovaná účtovná závierka a prípadné doplňujúce správy javia ako vyhovujúce;

h)

uvedú a podrobne sa vysvetlia všetky prípady nedodržania súladu vrátane menej významných prípadov, pokiaľ sa to považuje za dôležité na to, aby si výbor pre audit plnil svoje úlohy;

i)

posúdia sa použité metódy hodnotenia rôznych položiek v ročnej alebo konsolidovanej účtovnej závierke vrátane vplyvu ich zmien;

j)

poskytnú sa úplné podrobnosti o všetkých zárukách, listoch o zlučiteľnosti, podnikov, ktoré sa použili pri posúdení predpokladu pokračovania v činnosti;

k)

potvrdí sa účasť na kontrolách zásob, ako aj iných prípadoch fyzického overovania;

n)

uvedie sa, či boli poskytnuté všetky požadované vysvetlenia a dokumenty.“

4.13.2   Táto správa je založená na dlhšej verzii správy, ktorú používajú audítorské spoločnosti v Nemecku. Rozšírenie jej používania v celej EÚ by zlepšilo kvalitu štatutárneho auditu a reakciu auditovaného subjektu na audit. EHSV túto správu podporuje.

4.14    Článok 24 – Dohľad výboru pre audit nad štatutárnym auditom Článok 25 – Správa orgánom dohľadu nad subjektmi verejného záujmu

4.14.1   Články 24 a 25 sú v súlade so stanoviskom EHSV k zelenej knihe.

KAPITOLA V:   Správa štatutárnych audítorov a audítorských spoločností o transparentnosti a uchovávanie záznamov

4.15    Články 26 až 30

4.15.1   Kapitola 5 je v súlade so stanoviskom EHSV k zelenej knihe.

HLAVA III:   MENOVANIE ŠTATUTÁRNYCH AUDÍTOROV ALEBO AUDÍTORSKÝCH SPOLOČNOSTÍ SUBJEKTMI VEREJNÉHO ZÁUJMU

4.16    Článok 31 – Výbor pre audit

„1.   Výbory pre audit sa skladajú z iných ako výkonných členov správneho orgánu a/alebo členov dozorného orgánu auditovaného subjektu a/alebo z členov menovaných valným zhromaždením akcionárov auditovaného subjektu.

Aspoň jeden člen výboru pre audit má kvalifikáciu v oblasti auditu a ďalší člen v oblasti účtovníctva a/alebo auditu. Členovia výboru ako celok musia mať kvalifikáciu relevantnú pre sektor, v ktorom je auditovaný subjekt činný.

Väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá. Predseda výboru pre audit je menovaný jeho členmi a je nezávislý.“

4.16.1   Odsek 1 je úplne v súlade s odporúčaniami EHSV v stanovisku k zelenej knihe, keďže „ako celok“ neznamená „všetci“.

4.16.2   V odseku 5 sa uvádzajú úlohy výboru pre audit. EHSV navrhuje dve ďalšie úlohy: schvaľovanie plánu auditu, vrátane poskytovania služieb súvisiacich s auditom, a schvaľovanie príslušných rozpočtov.

4.17    Článok 32 – Menovanie štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností

„2.   Výbor pre audit predloží odporúčanie týkajúce sa menovania štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností. Odporúčanie musí obsahovať aspoň dve možnosti zákazky na audit a výbor pre audit vyjadrí riadne odôvodnené uprednostnenie jednej z nich.

3.   Odporúčanie výboru pre audit uvedené v odseku 2 tohto článku sa vypracúva na základe výberového konania, ktoré auditovaný subjekt organizuje so zohľadnením týchto kritérií:

a)

auditovaný subjekt musí mať možnosť vyzvať akýchkoľvek štatutárnych audítorov alebo audítorské spoločnosti, aby predložili návrhy na poskytovanie služby pod podmienkou, že najmenej jeden z oslovených audítorov alebo spoločností nie je ten, ktorý získal viac než 15 % celkových poplatkov za audit od veľkých subjektov verejného záujmu v príslušnom členskom štáte v predchádzajúcom kalendárnom roku;

b)

auditovaný subjekt musí mať možnosť zvoliť metódu kontaktu s osloveným štatutárnym audítorom (audítormi) alebo audítorskou spoločnosťou (spoločnosťami);

c)

auditovaný subjekt vypracuje súťažné podklady, ktoré auditovaný subjekt použije na vyhodnotenie ponúk, ktoré štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti predložili;

d)

auditovaný subjekt musí mať možnosť vymedziť výberové konanie a môže uskutočniť priame rokovania so zainteresovanými účastníkmi výberového konania počas konania;

f)

v súlade s kritériami výberu, ktoré boli v súťažných podkladoch vopred vymedzené, auditovaný subjekt vyhodnotí návrhy, ktoré štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti predložili;

g)

auditovaný subjekt musí byť schopný preukázať príslušnému orgánu, že výberové konanie sa uskutočnilo spravodlivým spôsobom.

5.   Ak sa návrh správnej alebo dozornej rady odlišuje od odporúčania výboru pre audit, v návrhu sa musia uviesť dôvody, pre ktoré sa návrh neriadi odporúčaniami výboru pre audit.

6.   V prípade úverovej inštitúcie alebo poisťovne správna alebo dozorná rada predloží svoj návrh príslušnému orgánu.

10.   S cieľom zjednodušiť úlohu auditovaného subjektu, pokiaľ ide o organizovanie výberového konania na vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia.“

4.17.1   Nezávisle od doby trvania audítorskej zákazky, tieto usmernenia môžu byť užitočné pre veľké SVZ, avšak v súčasnom znení sú pre malé a stredné podniky prehnane normatívne. Malé a stredné podniky často nedodržia postup stanovený v písmene a) a zvyčajne zadajú vykonanie auditu druhoradým alebo treťoradým firmám. Malé a stredné podniky sa na základe písmen b) a d) budú domnievať, že majú možnosť sa voľne rozhodnúť. Takéto podniky zvyčajne nebudú pripravovať oficiálne súťažné podklady, často možno nebudú žiadať súťažné ponuky a nebudú sa cítiť povinné vysvetľovať svoje konanie príslušným orgánom. Odsek 5 sa nevzťahuje na malé a stredné podniky. Tieto pravidlá sú vytvorené pre banky, a nie pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky nebudú pri zariaďovaní svojich záležitostí požadovať poradenstvo od plejády inštitúcií uvedených v odseku 10.

4.17.2   Ustanovuje sa požiadavka, aby sa pozvánka na predloženie súťažnej ponuky poslala aspoň jednej druhoradej spoločnosti. Druhoradé firmy tak získajú prístup k väčším klientom, avšak všetky tieto firmy musia ešte vyriešiť mnoho problémov, pretože spoločne majú k dispozícii zdroje iba na obmedzený počet zákaziek.

4.18    Článok 33 – Trvanie zákazky na audit

„1.   Subjekt verejného záujmu menuje štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť na úvodnú zákazku, ktorá nesmie byť kratšia ako dva roky. Subjekt verejného záujmu môže obnoviť túto zákazku len raz. Maximálne trvanie oboch kombinovaných zákaziek nesmie presiahnuť 6 rokov. Ak v priebehu neprerušenej zákazky trvajúcej 6 rokov boli vymenovaní dvaja štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti, maximálne trvanie zákazky každého štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti nemôže presiahnuť 9 rokov.“

4.18.1   Výbor vo svojom stanovisku k zelenej knihe nepodporil povinnú rotáciu štatutárnych audítorov. Namiesto toho navrhol povinné opakovanie verejnej súťaže každých šesť až osem rokov. Aj po dôkladnom zhodnotení nových návrhov EHSV trvá na svojom postoji, avšak víta iné aspekty nariadenia.

4.18.2   Keďže sa ustanovuje rotácia kľúčových audítorských partnerov po siedmych rokoch (pozri odsek 4 ďalej), výbor navrhuje, aby sa aj povinné opakovanie verejnej súťaže konalo po siedmich rokoch. Existuje otázka, či by doterajší štatutárny audítor mal mať pevnú zmluvu na sedem rokov. V mnohých členských štátoch sa štatutárni audítori menujú každý rok a nariadenie by malo obsahovať možnosť pokračovať v tejto praxi. Rovnako by sa mala umožniť flexibilita, pokiaľ ide o sedemročné trvanie zmluvy, no po siedmich rokoch nepretržitého trvania zmluvy by sa vyžadovalo povinné opakovanie verejnej súťaže. Výbor zdôrazňuje, že keď sa spustí povinné opakovanie verejnej súťaže, tento postup musí byť transparentný, a v prípade úverových inštitúcií musí výsledok schváliť príslušný orgán.

„4.   Kľúčový audítorský partner (partneri) zodpovedný za vykonanie štatutárneho auditu ukončí svoju účasť na štatutárnom audite po uplynutí obdobia siedmich rokov od dátumu menovania. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavedie vhodný mechanizmus postupnej rotácie najvrcholovejších zamestnancov zapojených do štatutárneho auditu.“

4.18.3   EHSV podporil túto rotáciu vo svojom stanovisku k zelenej knihe, avšak o postupnej rotácii ostatných členov tímu by mal rozhodnúť štatutárny audítor.

4.19    Článok 34 – Odvolanie a odstúpenie štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností

HLAVA IV:   DOHĽAD NAD ČINNOSŤAMI AUDÍTOROV A AUDÍTORSKÝCH SPOLOČNOSTÍ VYKONÁVAJÚCICH ŠTATUTÁRNY AUDIT SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMU

KAPITOLA I:   Príslušné orgány

4.20    Články 35 až 39

4.20.1   EHSV podporuje ustanovenia týkajúce sa príslušných orgánov.

KAPITOLA II:   Zabezpečenie kvality, prešetrovanie, monitorovanie trhu, plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a transparentnosť úloh príslušných orgánov

4.21    Článok 40 až 44

„Úlohy príslušných orgánov sú:

vykonávanie previerok zabezpečenia kvality vykonaných štatutárnych auditov.

prešetrovanie s cieľom zistiť, opraviť a predchádzať chybám pri výkone štatutárnych auditov;

monitorovanie vývoja na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu;

pravidelné monitorovanie možného ohrozenia a kontinuálnosti operácií veľkých audítorských firiem vrátane rizík vyplývajúcich z vysokej koncentrácie a vyžadovanie, aby veľké audítorské spoločnosti zaviedli pohotovostné plány na riešenie týchto hrozieb;“

4.21.1   Návrh, aby príslušné orgány pracovali spolu s najväčšími firmami v každej jurisdikcii na príprave pohotovostných plánov je v súlade so stanoviskom EHSV k zelenej knihe.

KAPITOLA III:   Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a vzťahy s európskymi orgánmi dohľadu

4.22    Články 45 až 56

„a)

Nariadením sa vyžaduje, aby sa uskutočňovala spolupráca príslušných orgánov v rámci celej EÚ v ESMA, čím sa súčasný mechanizmus spolupráce v rámci EÚ dostane pod záštitu Európskej skupiny orgánov pre dohľad nad audítormi (EGAOB).

ESMA by mala vydať usmernenia o niekoľkých záležitostiach: napr. o obsahu a podobe audítorskej správy a doplňujúcej správy pre výbor pre audit, o činnosti dohľadu výboru pre audit alebo na vykonávanie previerok zabezpečenia kvality.

b)

Pod dohľadom ESMA sa zavádza dobrovoľná celoeurópska certifikácia kvality auditu na zvýšenie viditeľnosti, uznania a povesti všetkých audítorských spoločností, ktoré sú schopné vykonávať audity SVZ s vysokou kvalitou.“

4.22.1   EHSV podporuje tento návrh.

KAPITOLA IV:   Spolupráca s audítormi z tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami a orgánmi

4.23    Články 57 až 60

„Príslušné orgány a ESMA môžu uzatvárať dohody o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín len v prípade, ak poskytované informácie podliehajú zárukám služobného tajomstva a rešpektujú sa poskytnuté pravidlá na ochranu údajov.“

4.23.1   EHSV podporuje návrhy uvedené v kapitole IV.

HLAVA V:   OPATRENIA DOHĽADU A SANKCIE

4.24    Článok 61 – Administratívne sankcie a opatrenia

4.25    Článok 62 – Sankčné právomoci

„1.   Tento článok sa uplatňuje na porušenia ustanovení tohto nariadenia uvedených v prílohe.

2.   Príslušné orgány majú právomoc uložiť aspoň tieto administratívne opatrenia a sankcie:

b)

verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza zodpovedná osoba a povaha porušenia, uverejnené na webovej stránke príslušných orgánov;

f)

administratívne peňažné sankcie až do výšky dvojnásobku sumy ziskov získaných vďaka porušeniu alebo strát, ktorým sa vďaka porušeniu predišlo;

g)

v prípade fyzickej osoby administratívne peňažné sankcie do 5 000 000 EUR;

h)

pokiaľ ide o právnickú osobu, administratívne peňažné sankcie až do výšky 10 % jej celkového ročného obratu za predchádzajúci obchodný rok;“

4.26    Článok 63 – Účinné uplatňovanie sankcií

„1.   Pri určovaní typu administratívnych sankcií a opatrení príslušné orgány zohľadnia všetky príslušné okolnosti vrátane:

a)

závažnosti a trvania porušenia;

b)

mieru zodpovednosti zodpovednej osoby;

c)

finančnej sily zodpovednej osoby;

d)

význam ziskov, ktoré zodpovedná osoba získala, alebo strát, ktorým predišla.“

4.27    Článok 64 – Uverejnenie sankcií a opatrení

„Každé administratívne opatrenie alebo sankcia uložená za porušenie tohto nariadenia sa bez zbytočného odkladu uverejní, vrátane aspoň informácií o type a povahe porušenia a totožnosti osôb, ktoré sú zaň zodpovedné, pokiaľ by toto uverejnenie vážne neohrozilo stabilitu finančných trhov.“

4.28    Článok 65 – Odvolanie

4.29    Článok 66 – Hlásenie porušení

4.29.1   Vo svojom stanovisku k zelenej knihe EHSV predpokladal zriadenie profesijného disciplinárneho orgánu vo všetkých členských štátoch. EHSV podporuje tieto návrhy, ktoré de facto ustanovujú verejné pranierovanie v prípade nedbanlivosti.

HLAVA VI:   DELEGOVANÉ AKTY, PREDKLADANIE SPRÁV A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.30    Články 68 až 72

4.30.1   Zavádza sa prechodný systém, pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti povinnosti rotácie audítorských spoločností, povinnosti organizovať výberový postup na výber audítorskej spoločnosti a zakladanie audítorských spoločností, ktoré vykonávajú len audítorské služby.

4.31    PRÍLOHA: I. Porušenia zo strany štatutárnych audítorov, audítorských spoločností alebo kľúčových audítorských partnerov

Tieto porušenia sú v podstate procedurálnej, resp. administratívnej povahy a týkajú sa: konfliktu záujmov, organizačných a prevádzkových požiadaviek, výkonu štatutárneho auditu, audítorskej správy, ustanovení o zverejňovaní informácií, vymenovania štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností subjektmi verejného záujmu a zabezpečenia kvality. Nie je však jasné, ako sa na základe týchto ustanovení bude postupovať v prípade zlyhania audítora (ako sa nedávno nepodarilo zachytiť prípad, keď banka JP Morgan zneužívala finančné prostriedky svojich klientov).

4.32    PRÍLOHA: II. Porušenia zo strany subjektov verejného záujmu

Ide o porušenia súvisiace s menovaním štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.

V Bruseli 26. apríla 2012

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 92.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(3)  COM(2010) 561 final.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(5)  Pozri poznámku pod čiarou č. 4.


PRÍLOHA

k Stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Nasledujúci bod bol zmenený v zmysle pozmeňovacieho návrhu, ktoré schválilo zhromaždenie, avšak získal viac ako štvrtinu odovzdaných hlasov (článok 54 ods. 4 rokovacieho poriadku):

Bod 3.1.8

3.1.8   Nové pravidlá týkajúce sa príslušných orgánov

EHSV podporuje zriadenie príslušných orgánov členských štátov, ktoré by plnili úlohu národných nezávislých regulátorov a orgánov dohľadu a boli by tiež partnerskými subjektmi pre ESMA. Ak už však takéto kompetentné, nezávislé orgány dohľadu nad audítormi (vrátane komôr účtovníkov a audítorov) v členských štátoch fungujú, EHSV by si želal, aby boli do nového rámca dohľadu zodpovedajúco začlenené, a nie vylúčené.

Výsledok hlasovania:

Za

:

88

Proti

:

60

Zdržali sa

:

37


Top